Editie no. 37 jaargang 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Landscourant

Jaargang 2021
17 September 2021
Editie no. 37
 • Aankondiging


                   AANKONDIGING

  Bij exploit d.d. 9de september 2021, waarvan afschriften  zijn  gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie op Curacao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Abraham de Veerstraat no. 8,  gevolggevende aan een beschikking d.d. 7de september 2021, aan CAROL PAZ MORENO, thans zonder  bekende  woon-of verblijfplaats binnen en buiten Curacao,  O P G E R O E P E N  voor de terechtzitting van donderdag , de 16de december 2021, des voormiddags om 10.00 uur   te  Kas di korte, aan de Emancipatie Boulevard Dominico F.”Don” Martina no. 18 te verschijnen voor de behandeling in de zaak van RAFAEL ANTONIO SERRANO RODRIGUEZ  tegen haar   ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging
  Overdracht van rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering
  ingevolge artikel 47 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf
  1. Sociedat di Entiero Santa Lucia (Sta. Lucia), een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Curaçao, met geregistreerd adres te Commandeursweg 33 A, Curaçao, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 150475, deelt hierbij aan polishouders mee dat zij haar rechten en verplichtingen uit na te noemen overeen­komsten van natura-uitvaartverzekering op de eerst mogelijke datum wenst over te dragen aan Entiero Na Kuota N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Curaçao, met geregistreerd adres te Rijkseenheid Boulevard 40, Curaçao, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 108824.
  2. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft op 9 augustus 2021 vastgesteld dat de gegevens overgelegd bij de aanvraag tot toestemming voor de overdracht, voldoende zijn voor de voorbereiding van haar beschikking en heeft aangeven dat zij aanvankelijk geen bezwaren heeft tegen het concept overeenkomst waarbij de overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering die behoren tot de portefeuille van Sociedat di Entiero Santa Lucia zullen worden overgedragen. Op grond van artikel 47 lid 1 Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf, heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten vervolgens opdracht gegeven om van het voornemen tot overdracht van rechten en verplichtingen mededeling te doen in de Landscourant en twee lokale kranten.
  3. De in alinea 1 bedoelde overdracht heeft betrekking op alle overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering die behoren tot de portefeuille van Sociedat di Entiero Santa Lucia, gesloten in de natura-uitvaartverzekeringsbranche. De voorgenomen overdracht brengt geen enkele wijziging in de voorwaarden waaronder de overeenkomsten van natura-uitvaartverzekeringen zijn aangegaan. De polissen blijven dus onverminderd en ongewijzigd van kracht.
  4. Polishouders kunnen zich schriftelijk verzetten tegen de overdracht binnen zestig dagen na dagtekening van de publicatie in de Landscourant en twee lokale kranten bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten gevestigd aan het Simon Bolivar Plein 1, Willemstad, Curaçao, onder vermelding van polisnummer(s). Indien een vierde of meer van de polishouders zich binnen de gestelde termijn tegen de overdracht heeft verzet, zal de overdracht niet volgen. Dat geldt dan ook voor de polishouders die zich niet tegen de overdracht hebben verzet.
  5. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten verleent schriftelijk toestemming voor de overdracht als zich niet binnen de gestelde termijn een vierde of meer van de polishouders tegen de voorgenomen overdracht heeft verzet. Verder mogen er bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten geen bezwaren tegen de overdracht bestaan of moet aan deze eventuele bezwaren tegemoet gekomen zijn. De overdracht zal dan na beschikking van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten volgen en is van kracht voor alle belanghebbenden.
 • Aankondiging
  Aankondiging

  Bij exploit van 07 september 2021 van ondergerekende gerechtsdeurwaarder, Patrick Elogio Kirindongo, deurwaarder bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Naarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, kantoorhoudende te Curaçao, aan het adres Winston Churchillweg 72 L, waarvan een afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Heer/Vrouwe Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijke voor “gezien” heeft getekend, is Salomôn Antonio Evertsz, zonder bekende woon- of verblijfplaats, OPGEROEPEN om op dinsdag 14 december 2021, des voormiddags om 09:00 uur te verschijnen ter terechl:sitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, aan het adres Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don” Martina 18 voor de mondelinge behandeling van de zaak.

  Gerechtsdeurwaarder
  P.E. Kirindongo kenmerk L2100023

 • Aankondiging
  AANKONDIGING

  Mevrouw Althea Farahienne Corina Anastatia, wonende te Curaҫao, heeft zich per verzoekschrift d.d. 27 mei 2020, gewend tot Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao, met het verzoek om toestemming te verlenen om de geslachtsnaam van haar minderjarig dochter Keziah Aleeza Farahienne “Ignecia” te veranderen in “Ignecia Anastatia”.

  Belanghebbende partijen kunnen zich binnen drie maanden na heden middels een bezwaarschrift aan Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao tegen dit verzoek om geslachtsnaamsverandering verzetten.

  Willemstad, 9 september 2021
  de Secretaris-Generaal, a.i.
  van het Ministerie van Justitie,
  mevr. Mr. D.M.C. Lai- Promes

 • Aankondiging

  Het bestuur van Infifton II Netherlands Antilles N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 79636 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Pareraweg 45, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Spanje, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.

 • Aankondiging
  AANKONDIGING
  De rechter-commissaris in het faillissement van
  BELL GROUP N.V.

  heeft op 30 september 2021 om 14.30 uur een vergadering van schuldeisers belegd, die zal worden gehouden in het gebouw van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, Emancipatie Boulevard Dionisio F. (Don) Martina nr. 18, Curaçao.

  De lijst met voorlopig erkende vorderingen wordt kosteloos ter inzage gelegd bij de griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, en beschikbaar worden gesteld op de website van de Curatoren: bgnv.cw.

  De Curatoren, L.C.J.M. Spigt en D.M. Douwes

 • Liquidatie
  Smit International (Curacao) N.V., in liquidatie
  Gevestigd op Curacao

  Rekening en Verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  Yvomante Corporation N.V.
  De gevolmachtigde van de vereffenaar

 • Liquidatie
  Brillare B.V. in liquidatie

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap d.d. 9 september 2021, is besloten deze vennootschap per die datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De vereffenaar

 • Liquidatie
  Strand House Private Foundation
  in liquidatie, gevestigd te Presidente Rómulo Betancourt Boulevard 16, Office B, Willemstad,
  Curaçao.

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Bestuursleden van de stichting is besloten de stichting per 3Augustus 2021 te ontbinden. De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de stichting en het handelsregister is neergelegd.

 • Liquidatie
  PRIVATE FOUNDATION MARPAT
  (in liquidatie)

  Hierbij maakt het bestuur van bovengenoemde stichting particulier fonds bekend dat besloten is tot ontbinding van bovengenoemde stichting particulier fonds per 31 augustus 2021.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie
  Takisons N.V., geliquideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Vennootschap”

  SLOT VERANTWOORDING:
  De vereffenaar heeft na voldoening van alle schulden van de Vennootschap vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge art. 2:31 lid 6 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie
  TC Billboard B.V.
  in liquidatie

  De curator heeft vastgesteld dat er geen voordelen meer bekend zijn en dat de vereffening van de Vennootschap hiermee is afgerond.

  De vereffenaar

 • Liquidatie
  Airtime Express B.V. in liquidatie

  De curator heeft vastgesteld dat er geen voordelen meer bekend zijn en dat de vereffening van de Vennootschap hiermee is afgerond.

  De vereffenaar

 • Liquidatie
  Memento’s N.V. in liquidatie

  De curator heeft vastgesteld dat er geen voordelen meer bekend zijn en dat de vereffening van de Vennootschap hiermee is afgerond.

  De vereffenaar

 • Liquidatie
  TRANSPORTBEDRIJF EN BRANDSTOFFENHANDEL T.E.B. HOLDING N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 9 juli 2021 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie
  World Class Products International N.V.,
  in liquidatie

  IN DE OP 9 SEPTEMBER 2021 GEHOUDEN BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 9 SEPTEMBER 2021 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie
  Eastcheap Corporation N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 18 september 2020 is besloten om de vennootschap per dezelfde datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouder zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.