Editie no. 39 - Jaargang 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Landscourant

Jaargang 2021
1 Oktober 2021
Editie no. 39
 • Aankondiging

  OPHEFFING FAILLISSEMENTEN

  Bij beschikkingen d.d 15 september 2021 van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, zijn de  faillissementen van de naamloze vennootschap Glohan N.V. h.o.d.n. Otro Kara en de besloten vennootschap Bar & Restaurant Timeless B.V. opgeheven.

  Er zijn geen baten aanwezig voor verdeling onder de schuldeisers.

  De curator,
  Nagelmakers Advocaten
  mr. B.M. Nagelmakers Perseusweg 12
  Curaçao

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 27ste september 2021, waarvan  afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouwe Officier van Justitie op Curacao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Abraham de Veerstraat no. 8, ten verzoeke van de naamloze vennootschap “RBC ROYAL BANK N.V.”(voorheen genaamd RBTT BANK N.V.)  gevestigd op Curacao,  en Mr. I.W.R.NAALDIJK,  wonende op Curacao, aan THOMAS FRANCISCUS JANGA en MARLENY BARBOSA BARRERA,  beide zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of elders, betekend afschriften ener notariele akten van resp. 10 juni 2011 en 25 mei 2012 1 juli 2009 en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 27 september 2012, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde akten te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal de onroerende zaak aan de  Kaya Modoc no. 44 , op vrijdag,  5 november 2021, des voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar wordt  verkocht.

                                                                                                 De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging

  OPHEFFING FAILLISSEMENT

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao van 15 september 2021 is het navolgende faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten:

  de naamloze vennootschap Monamor N.V.

  mr. E.R. van Arkel

  Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten
  Nijmegenstraat 41
  Tel.: 461-1880
  Fax: 461-1979
  e-mail: vanarkel@al-advocaten.com
  www.al-advocaten.com

 • Bekendmaking

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 18 mei 2021, nummer WBN 2021/4, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten en de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

  De Staatssecetaris van Justitie en Veiligheid,

  Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap;

  Besluit:

  Artikel I

  De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten en de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden als volgt gewijzigd:

  A

  Bijlage 1/ 9-1-b Toelichting ad artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b komt te luiden:

   

  Bijlage 1. Overzicht afstandsbepalingen in de nationaliteitswetgevingen van de staten der Verenigde Naties

  Hierna volgt een lijst van landen met vermelding van behoud of verlies van de nationaliteit bij de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap. Bij deze lijst wordt het volgende aangetekend: het betreft hier een momentopname voor zover bij het Ministerie Justitie en Veiligheid bekend ten tijde van het verschijnen van deze gewijzigde landenlijst. Gebruikers van deze lijst die stuiten op wijzigingen of onjuistheden, wordt verzocht dit schriftelijk aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid te melden onder vermelding van het onderwerp: Afstandsverplichting bij de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap.

  De schrijfwijze van de namen van staten is conform de ‘lijst van landnamen’, de officiële schrijfwijze voor het Nederlandse taalgebied, van de Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige namen, 1994.

  A = automatisch verlies

  B = geen automatisch verlies maar het doen van afstand is mogelijk.

  Als volgens de vreemde nationaliteitswetgeving het doen van afstand mogelijk is, betekent dit niet dat dit altijd daadwerkelijk door de Nederlandse autoriteiten wordt verlangd. Van de verplichting om de oorspronkelijke nationaliteit te verliezen, bestaan vrijstellingen. Zie daarvoor artikel 9 lid 3 RWN en artikel 6 Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (Stcrt. 2003, 54).

  C = geen automatisch verlies; het doen van afstand is niet mogelijk

  D = partij bij het Verdrag van Straatsburg

  E = partij geweest bij het Tweede Protocol van het Verdrag van Straatsburg

  Onbekend = geen automatisch verlies, tot het tegendeel bewezen is

  Als betrokkene verplicht is afstand te doen, dan moet hij een bereidheidsverklaring tekenen. Als betrokkene is vrijgesteld van de plicht om afstand te doen, dan hoeft hij geen bereidheidsverklaring te tekenen.

  Landenlijst

  Let op! Deze lijst geldt zowel bij optie als naturalisatie. De afstandsverplichting bij optie op grond van artikel 6, eerste lid en onder e, RWN is op 1 oktober 2010 ingevoerd. De afstandsverplichting geldt niet voor de overige optiecategorieën.

  Met bevoegde autoriteit wordt bedoeld de bevoegde instantie die de optieverklaring of het naturalisatieverzoek in ontvangst neemt:

  • in Europees Nederland: de burgemeester;
  • in Aruba, Curaçao en Sint Maarten: de Gouverneur van Aruba, van Curaçao onderscheidenlijk van Sint Maarten;
  • in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: de Minister (lees: IND-unit Caribisch Nederland);
  • in het buitenland: de hoofden van de Nederlandse diplomatieke en consulaire posten.

  Daar waar staat basisregistratie personen geldt:

  voor Europees Nederland: de BRP;

  voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten: de PIVA;

  voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: de bevolkingsregistratie.

  Afghanistan B
  Albanië B
  Algerije C
  Andorra A
  Angola C (m.i.v. 1 januari 2015)
  De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Angolese nationaliteit.
  Bij een naturalisatieverzoek en bij een optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 1 januari 2015, hoeft geen bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden ondertekend.
  Antigua en Barbuda B
  Argentinië C, echter B ingeval van tot Argentijn genaturaliseerden.
  Het doen van afstand wordt alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.04.2017 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.04.2017.
  Tot 01.04.2017 was het A voor genaturaliseerde Argentijnen.
  Armenië B
  Australië B
  De Australische nationaliteit ging tot 03.04.2002 automatisch verloren bij naturalisatie tot Nederlander. Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.11.2002 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Azerbeidzjan B
  Bahama’s B

  Bij 18-, 19- of 20-jarigen wordt het doen van afstand alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 30.08.2021 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 30.08.2021.

  Tot 30.08.2021: afstand doen is alleen mogelijk vanaf 21 jaar.

  Bahrein B
  Bangladesh C
  Barbados B
  Belarus (Wit-Rusland) Zie Wit-Rusland
  België B (sinds 28.04.2008)
  Met ingang van 28.04.2008 is België geen partij meer bij Hoofdstuk I van het Verdrag van Straatsburg. Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 28 april 2008. Tot 28.04.2008 gold A, D.
  Het doen van afstand wordt bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) gevraagd als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Belize B
  Benin B
  Bhutan A
  Bolivia B
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Bosnië-Herzegovina B
  Het doen van afstand wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 1-7-2014 en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1-7-2014.
  Botswana A
  Brazilië B
  Brunei A
  Bulgarije B
  Burkina Faso C (m.i.v. 1 januari 2015)
  De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Burkinese nationaliteit.
  Bij een naturalisatieverzoek en bij een optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 1 januari 2015, hoeft geen bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden ondertekend.
  Van 5 maart 2009 tot 1 januari 2015: B
  Burundi B
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.03.2002 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Cambodja B
  Canada B
  Centraal-Afrikaanse Republiek A
  Chili B
  Tot Chileen genaturaliseerden verliezen hun Chileense nationaliteit vanaf 26 augustus 2005 niet meer automatisch maar moeten, net als Chilenen door geboorte, ook afstand doen.
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.02.2008 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  China A
  Colombia B
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Comoren, de B
  Congo (Volksrepubliek) B
  Het doen van afstand wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 1-7-2014 en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1-7-2014.
  Congo (Democratische Rep., vh Zaïre) A
  Costa Rica C
  Cuba C (m.i.v. 1 oktober 2010)
  De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Cubaanse nationaliteit.
  Cyprus B
  Denemarken B
  Met ingang van 26.08.2015 is Denemarken geen partij meer bij Hoofdstuk I van het Verdrag van Straatsburg.
  Tot 01.04.2016: A + D.
  Het doen van afstand wordt alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.04.2016 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 3, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.04.2016.
  Djibouti B
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Dominica B
  Dominicaanse Republiek B (m.i.v. 1 oktober 2020)

  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een naturalisatieverzoek en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN), ingediend vanaf 1 oktober 2020. Vanaf 1 oktober 2020 moet een bereidheidsverklaring tot het doen van afstand worden ondertekend.

  Duitsland B
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 28.08.2007 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Geen partij meer bij het verdrag van Straatsburg m.i.v. 22.12.2002.
  Tot 28.08.2007 ging de Duitse nationaliteit automatisch verloren, tenzij de Duitse autoriteiten, met instemming van de Nederlandse autoriteiten, behoud van de Duitse nationaliteit hadden goedgekeurd.
  Ecuador C, echter B ingeval van tot Ecuadoriaan genaturaliseerden.

  Het doen van afstand wordt alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 30.08.2021 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 30.08.2021.

  Tot 30.08.2021: C.

  Egypte
  Met het oog op de actualiteit van de basisregistratie personen voegt de IND aan de bekendmaking aan de bevoegde autoriteit dat betrokkene het Nederlanderschap is verleend, een kopie van de toestemmingsverklaring van de Egyptische autoriteiten toe. Let op! De Egyptische nationaliteit is verloren gegaan met het verlenen van het Nederlanderschap, mits genaturaliseerd is ná verkregen toestemmingen nadat het verlies van de Egyptische nationaliteit is gepubliceerd in de Egyptische Staatscourant. Zodra betrokkene een kopie van de publicatie in de Egyptische Staatscourant heeft overgelegd, zal de IND de bevoegde autoriteit hiervan op de hoogte stellen en verzoeken de (gemeentelijke) basisadministratie aan te passen.
  B
  Betrokkene moet zich tot het Egyptische Ministerie van Binnenlandse Zaken wenden om toestemming te krijgen voor het verkrijgen van een andere nationaliteit. Betrokkene moet vóór het moment van verkrijging of verlening van het Nederlanderschap de beoogde toestemming van het Egyptische Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben verkregen. Bedoelde toestemming blijkt uit een (gelegaliseerde) verklaring van de Egyptische ambassade.
  De verklaring van de Egyptische ambassade legt betrokkene over bij het afleggen van de optieverklaring of bij het indienen van het naturalisatieverzoek. De optieverklaring of het verzoek om naturalisatie kan eventueel ook worden afgelegd dan wel ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar dan moet betrokkene na ontvangst van bedoelde verklaring deze inleveren/opsturen bij/naar de bevoegde autoriteit waar de optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor waar zijn naturalisatieverzoek in behandeling is.
  Op de optieverklaring of het verzoek om naturalisatie wordt pas beslist als de verklaring van de ambassade is ontvangen. In dit kader kan bij naturalisatie gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid tot aanhouding uit artikel 9, vierde lid, RWN. Bij optie kan gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid om de beslistermijn met dertien weken te verlengen (artikel 6, vijfde lid, RWN).
  De optieverklaring of het verzoek om naturalisatie wordt na de verlengingstermijn/ laatste aanhoudingstermijn bevestigd of ingewilligd als nog geen toestemmingsverklaring is ontvangen,mits de betrokkene aan de hand van correspondentie aantoont meermaals bij de Egyptische autoriteiten navraag te hebben gedaan inzake zijn verzoek om een vreemde nationaliteit aan te nemen.
  Nadat het Nederlanderschap is verleend of verkregen moet betrokkene, totdat daadwerkelijk afstand is gedaan van de Egyptische nationaliteit, nog de volgende handelingen verrichten:
  – Inleveren van het Egyptische paspoort en/of ID-kaart bij de bevoegde autoriteit;
  – Verzoek indienen bij het Egyptische Ministerie van Binnenlandse Zaken om de Egyptische nationaliteit officieel te laten schrappen. Het opgeven van de Egyptische nationaliteit wordt gepubliceerd in de Egyptische Staatscourant;
  – Betrokkene moet een bewijs publicatie verlies Egyptische nationaliteit overleggen aan de IND.
  Genoemde stukken moeten zijn voorzien van een vertaling, gemaakt door een beëdigd vertaler.
  Een afstandsplichtige betrokkene (die niet onder één van de vrijstellingscategorieën voor de verplichting tot het doen van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit valt) wordt ook gevraagd een verklaring (model 1.14-1b bij optie en model 2.5/2.5a bij naturalisatie) dat de Egyptische autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Egyptische nationaliteit. Uit artikel 10 van de Egyptische nationaliteitswetgeving blijkt namelijk dat de mogelijkheid bestaat om na de verkregen toestemming om een andere nationaliteit aan te nemen en het hieropvolgende verlies van de Egyptische nationaliteit binnen één jaar na verkrijging van de andere nationaliteit om behoud kan worden gevraagd van de Egyptische nationaliteit. Om de betrokkene duidelijk te maken dat dit niet de bedoeling is, moet model 1.14-1b (bij optie) en model 2.5/2.5a (bij naturalisatie) getekend te worden.
  El Salvador B, echter in sommige gevallen A.
  B: voor Salvadoranen door geboorte.
  A: tot Salvadoraan genaturaliseerden verliezen de Salvadoraanse nationaliteit automatisch als zij vijf jaren zonder onderbreking buiten El Salvador verblijven.
  Equatoriaal-Guinee A
  Eritrea C (met ingang van 1 april 2016)
  Bij het indienen van een naturalisatieverzoek of het afleggen van een optieverklaring (ex artikel 6, lid 1 onder e) ingediend of afgelegd op of na 1 april 2016, hoeft geen bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden ondertekend.
  Van 01.07.2010 tot 01.04.2016: B
  Estland A
  Ethiopië A
  Fiji B
  Het doen van afstand van de Fijische nationaliteit is sinds 10.04.2009 mogelijk (Staatsburgerschapverordening 2009).
  Het doen van afstand wordt gevraagd bij een optieverklaring of naturalisatieverzoek, afgelegd/ingediend op of na 01.04.2012.
  A: tot 10.04.2009.
  Filipijnen A, B
  Met ingang van 17.9.2003 is de Filipijnse nationaliteitswet gewijzigd. Een Filippijn die door geboorte de Filipijnse nationaliteit bezit, verliest niet automatisch de Filipijnse nationaliteit bij het aannemen van een andere nationaliteit
  De Filippijn kan afstand doen van zijn Filipijnse nationaliteit door het overleggen van een expliciete verklaring aan de Filipijnse autoriteiten.
  In ander gevallen dan hierboven omschreven geldt A.
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 16.11.2005 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Finland B
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 19.07.2004 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Frankrijk B
  Met ingang van 5 maart 2009 is Frankrijk geen partij meer bij Hoofdstuk 1 van het Verdrag van Straatsburg en het Tweede Protocol.
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.03.2009 (tot 5 maart 2009 gold A, D, E) en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Gabon B
  Gambia B
  Georgië A

  Een verzoeker om naturalisatie of optant (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) wordt met ingang van 30.08.2021 gevraagd een verklaring te ondertekenen dat de Georgische autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Georgische nationaliteit (model 2.5/2.5a bij naturalisatie en model 1.14-1b bij optie).

  Ghana B
  Het doen van afstand bij naturalisatie wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.10.2001 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  A: tot 05.01.2001
  Grenada B
  Griekenland B, soms C (m.i.v. 08.03.2021)

  Het doen van afstand wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 08.03.2021 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 08.03.2021.

  Mannen tot 45 jaar oud kunnen geen afstand doen van hun Griekse nationaliteit als ze hun dienstplicht nog niet hebben vervuld. Indien een Griekse man jonger dan 45 aan kan tonen dat hij zijn dienstplicht nog niet heeft vervuld, wordt het doen van afstand niet verlangd.

  C: tot 08.03.2021

  Groot-Brittannië (en Noord-Ierland) Zie Verenigd Koninkrijk
  Guatemala B
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.03.2009 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Guinee A
  Guinee-Bissau A
  Guyana B
  Haïti A
  Honduras A
  Hongarije B
  Ierland B
  India A
  Indonesië A
  Irak B (m.i.v. 01.04.2012)
  Dit houdt in dat de betrokkene bij de indiening van het verzoek of bij het afleggen van de optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) de bereidheidsverklaring moet ondertekenen. Nadat betrokkene Nederlander is geworden moet hij actie ondernemen om afstand te doen van de Iraakse nationaliteit.
  Het doen van afstand wordt gevraagd bij een optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) of naturalisatieverzoek, afgelegd/ingediend op 01.04.2012. Tot 01.04.2012 werd geen afstand gevraagd.
  Iran C (m.i.v. 1 oktober 2010)
  De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Iraanse nationaliteit.
  Bij een naturalisatieverzoek en bij een optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 01.10.2010, hoeft geen bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden ondertekend.
  Israël B
  Italië B
  Met ingang van 4 juni 2010 is Italië geen partij meer bij Hoofdstuk 1 van het Verdrag van Straatsburg en daarmee ook niet meer bij het Tweede Protocol.
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.07.2010 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  A, D, E: tot 01.07.2010
  Ivoorkust A
  Jamaica B
  Japan A (m.i.v. 08.03.2021)

  Na het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit dient de voormalige Japanner die is genaturaliseerd tot Nederlander zich te melden bij de Japanse vertegenwoordiging om zijn paspoort in te leveren en om de Japanse nationaliteit in het familieregister te laten doorhalen. Het al dan niet gehoor geven aan deze verplichting doet echter niets af aan het zijn ingetreden van het verlies van de Japanse nationaliteit op het moment van het verkrijgen van het Nederlanderschap.

  B: tot 08.03.2021

  Jemen C
  Jordanië B
  Kaapverdië B
  Kameroen A
  Kazachstan B
  Kenia B (m.i.v. 01.01.2013)
  Het doen van afstand van het Keniaanse staatsburgerschap is mogelijk op grond van artikel 19 van de Kenya Citizenship and Immigration Bill, 2011, die op 30 augustus 2011 in werking is getreden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen genaturaliseerde of van rechtswege Kenianen.
  Het doen van afstand wordt bij een naturalisatie en optie (ex artikel 6, lid 1 onder e, RWN) alleen gevraagd als dat is ingediend of afgelegd op of na 01.01.2013. Vanaf deze datum moet een bereidheidsverklaring worden ondertekend.
  A: tot 27.08.2010 (datum inwerkingtreding Grondwet 2010)
  Kirgizië B
  Kiribati B, echter in sommige gevallen A
  Personen van Kiribatische afstamming moeten afstand doen. Personen die de Kiribatische nationaliteit door naturalisatie hebben verkregen, verliezen deze nationaliteit automatisch bij het verkrijgen van een andere nationaliteit.
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Koeweit A
  Kosovo B
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.03.2009 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Kroatië B
  Laos B
  Lesotho A
  Letland B
  Libanon B
  Betrokkene moet vóór het moment van verkrijgen of verlening van het Nederlanderschap toestemming van de Libanese autoriteiten hebben om een andere nationaliteit te verkrijgen én om afstand te doen van de Libanese nationaliteit. De toestemming wordt verleend bij Presidentieel decreet. Dit decreet wordt gepubliceerd in de Libanese Staatscourant (in Franse vertaling: journal officiel).
  De stukken waaruit de verkregen toestemming blijkt, legt betrokkene over bij het afleggen van de optieverklaring of bij het indienen van zijn naturalisatieverzoek. De optieverklaring of het verzoek om naturalisatie kan eventueel ook worden afgelegd dan wel ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar dan moet betrokkene zo spoedig mogelijk de stukken inleveren/opsturen bij/naar de bevoegde autoriteit waar de optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor waar zijn naturalisatieverzoek in behandeling is. Op de optieverklaring of het naturalisatieverzoek wordt pas beslist nadat de toestemmingsverklaring is ontvangen. In dit kader kan bij naturalisatie gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid tot aanhouding uit artikel 9, vierde lid, RWN.
  Bij optie kan gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid om de beslistermijn met dertien weken te verlengen (artikel 6, vijfde lid, RWN).
  De optieverklaring of het naturalisatieverzoek wordt na het verstrijken van de verlengingstermijn/laatste aanhoudingstermijn bevestigd dan wel ingewilligd als nog geen toestemmingsverklaring is ontvangen, mits de betrokkene aan de hand van correspondentie aantoont meermaals bij de Libanese autoriteiten navraag te hebben gedaan inzake zijn verzoek om een vreemde nationaliteit aan te mogen nemen en om afstand te mogen doen van de Libanese nationaliteit.
  Nadat het Nederlanderschap is verleend of verkregen moet betrokkene dit, ten einde afstand van de Libanese nationaliteit te bewerkstelligen, melden bij de verantwoordelijke autoriteiten in Libanon (burgerlijke stand). Hiervan vindt vervolgens een aantekening plaats in de Libanese burgerlijke stand (civil registration).
  Betrokkene moet na het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit een origineel en gelegaliseerd uittreksel uit het register van de Libanese burgerlijke stand inleveren bij de bevoegde autoriteiten of overleggen aan de IND, waaruit blijkt dat betrokkene afstand heeft gedaan van de Libanese nationaliteit. Genoemde stukken moeten zijn voorzien van een vertaling, gemaakt door een beëdigd vertaler.
  Liberia A
  Libië A

  Een verzoeker om naturalisatie of optant (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) wordt met ingang van 30.08.2021 gevraagd een verklaring te ondertekenen dat de Libische autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Libische nationaliteit (model 2.5/2.5a bij naturalisatie en model 1.14-1b bij optie).

  Liechtenstein B
  Litouwen A
  Luxemburg B
  Sinds 10.07.2009 is Luxemburg geen partij meer bij Hoofdstuk 1 van het Verdrag van Straatsburg.
  Het doen van afstand bij naturalisatie wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend na 10.07.2009 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  A, D, E: tot 10.07.2009.
  Madagaskar A
  Malawi A
  Maldiven B
  Maleisië B
  In de hieronderstaande gevallen C:
  Mannen en vrouwen jonger dan 21 jaar kunnen geen afstand doen (zij het voor vrouwen jonger dan 21 alleen als zij ongehuwd zijn. Gehuwde vrouwen jonger dan 21 jaar kunnen wel afstand doen).
  In de gevallen dat iemand vanwege de leeftijd geen afstand heeft kunnen doen, en iemand bereikt vervolgens de leeftijd van 21 jaar, dan hoeft niet alsnog afstand gedaan te worden.
  Mali C (m.i.v. 1 januari 2015)
  De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Malinese nationaliteit.
  Bij een naturalisatieverzoek en bij een optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 1 januari 2015, hoeft geen bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden ondertekend.
  Malta B
  Marokko C
  De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Marokkaanse nationaliteit.
  Marshalleilanden B
  Mauritanië A
  Een verzoeker om naturalisatie of optant (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) wordt met ingang van 1 januari 2015 gevraagd een verklaring te ondertekenen dat de Mauritaanse autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Mauritaanse nationaliteit (model 2.5/2.5a bij naturalisatie en model 1.14-1b bij optie).
  Mauritius B
  Mexico B, echter A in geval van tot Mexicaan genaturaliseerden.

  Het doen van afstand wordt alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 30.08.2021 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 30.08.2021.

  Tot 30.08.2021: C voor als Mexicaan geborenen.

  Micronesia B
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Moldavië B
  Monaco A
  Mongolië B
  Montenegro A
  Op grond van artikel 24 aanhef en lid 1 van de Montenegrijnse nationaliteitswet verliest een meerderjarige Montenegrijnse staatsburger, die tevens het staatsburgerschap van een vreemde mogendheid bezit, van rechtswege het Montenegrijnse staatsburgerschap indien hij vrijwillig het staatsburgerschap van een vreemde mogendheid verkrijgt.
  Vanaf 01.04.17 hoeft van een Montenegrijn die Nederlander wordt, geen afstand te worden gevraagd van de Montenegrijnse nationaliteit aangezien hij deze van rechtswege verliest.
  Tot 01.04.2017 was het B.
  Mozambique B
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Myanmar (Birma) A
  Namibië A, voor Namibiërs door registratie of naturalisatie.
  B, voor Namibiërs door geboorte, afstamming of huwelijk.
  Het doen van afstand bij naturalisatie wordt alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.10.2001 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Nauru B
  Het doen van afstand van de Nauruaanse nationaliteit is met ingang van 30.12.2005 mogelijk (Wet van het staatsburgerschap van Nauru van 2005).
  Het doen van afstand wordt alleen gevraagd aan betrokkene als de optieverklaring/ het naturalisatieverzoek is afgelegd/ingediend op of na 01.04.2012.
  C: tot 30.12.2005
  Nepal A
  Nicaragua C
  Vanaf 19 januari 2000 (wijziging Grondwet) treedt ook geen automatisch verlies meer op voor Nicaraguanen die de Nicaraguaanse nationaliteit niet door geboorte hebben gekregen maar door naturalisatie.
  Nieuw-Zeeland B
  Niger A
  Nigeria B, in sommige gevallen A.
  Tot Nigeriaan genaturaliseerden verliezen de Nigeriaanse nationaliteit wel automatisch.
  Noord-Korea A
  Noord-Macedonië B
  Noorwegen B (m.i.v. 1 oktober 2020)

  Noorwegen is vanaf 19 december 2019 niet langer partij bij Hoofdstuk 1 van het Verdrag van Straatsburg.

  Vanaf 1 januari 2020 is er geen automatisch verlies meer bij het verkrijgen van een vreemde nationaliteit en kan afstand worden gedaan.

  Het doen van afstand wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 1 oktober 2020 en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1 oktober 2020. In deze gevallen moet dus ook vanaf 1 oktober 2020 een bereidheidsverklaring tot het doen van afstand, worden ondertekend.

  Oeganda (Uganda) A

  Een verzoeker om naturalisatie of optant (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) wordt met ingang van 30.08.2021 gevraagd een verklaring te ondertekenen dat de Oegandese autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Oegandese nationaliteit (model 2.5/2.5a bij naturalisatie en model 1.14-1b bij optie).

  Oekraïne B
  Ondanks de tekst van artikel 19, eerste lid van de Oekraïense nationaliteitswet, is van de bevoegde Oekraïense autoriteiten vernomen dat in geval van vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit de Oekraïense nationaliteit eerst verloren wordt als door de President van de Oekraïne aan betrokkene een verklaring van verlies is afgegeven. Daarom moet verzoeker na de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap een verklaring van verlies overleggen, en moet bij het naturalisatieverzoek en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) m.i.v. 01.10.2010 de bereidheidsverklaring tot het doen van afstand worden getekend.
  Oezbekistan B
  Oman B
  Oostenrijk A, D
  Een verzoeker om naturalisatie of optant (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN m.i.v. 01.10.2010) wordt gevraagd een verklaring te ondertekenen dat de Oostenrijkse autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Oostenrijkse nationaliteit (model 2.5/2.5a bij naturalisatie en model 1.14-1b bij optie).
  Oost-Timor B
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Pakistan B of C
  Afstand is alleen mogelijk voor personen van 21 jaar en ouder. Minderjarigheid in de geldende nationaliteitswetgeving van Pakistan is gedefinieerd als jonger dan 21 jaar. Van personen van 18 tot 21 jaar wordt daarom niet gevraagd om afstand te doen.
  Het doen van afstand bij naturalisatie wordt alleen gevraagd aan een verzoeker die 21 jaar of ouder is op het moment van indiening van het naturalisatieverzoek en als het verzoek is ingediend op of na 01.07.10. Deze verzoekers moeten model 2.4/2.4a ondertekenen.
  Het doen van afstand bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) wordt alleen gevraagd aan een optant die 21 jaar of ouder is op het moment van het afleggen van de optieverklaring en als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. Deze optanten moeten model 1.14-1a ondertekenen.
  Palau (Belau) A
  Panama A
  Papoea-Nieuw-Guinea A
  Paraguay B, in sommige gevallen A.
  Tot Paraguayaan genaturaliseerden verliezen de Paraguayaanse nationaliteit wel automatisch.
  Peru B
  Polen B
  Portugal B
  Qatar B
  Roemenië B
  Rwanda B
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Rusland = Russische Federatie B
  Saint Kitts en Nevis B
  Saint Lucia B
  Saint Vincent en de Grenadines B
  Samoa B
  San Marino B
  São Tomé en Principe A
  Saudi-Arabië
  Met het oog op de actualiteit van de basisregistratie personen voegt de IND aan de bekendmaking aan de bevoegde autoriteit dat betrokkene het Nederlanderschap is verleend, een kopie van de toestemmingsverklaring van de Saudische autoriteiten toe. De Saudische nationaliteit is verloren gegaan met het verlenen van het Nederlanderschap, mits genaturaliseerd is ná verkregen toestemming.
  B
  Betrokkene moet zich tot de Saudische autoriteiten wenden om toestemming tot verkrijging van een andere nationaliteit te krijgen. Betrokkene moet vóór het moment van verkrijging of verlening van het Nederlanderschap de beoogde toestemming van de Saudische autoriteiten hebben verkregen. Bedoelde toestemming blijkt uit een (gelegaliseerde) verklaring van de Saudische autoriteiten. De verklaring van de Saudische autoriteiten legt betrokkene over bij het afleggen van de optieverklaring of bij het indienen van zijn naturalisatieverzoek. De optieverklaring of het verzoek om naturalisatie kan eventueel ook worden afgelegd dan wel ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar dan moet betrokkene na ontvangst van bedoelde verklaring deze inleveren/opsturen bij/naar de bevoegde autoriteit waar de optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor waar zijn naturalisatieverzoek in behandeling is.
  Op de optieverklaring of het verzoek om naturalisatie wordt pas beslist als de verklaring van de ambassade is ontvangen. In dit kader kan bij naturalisatie gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid tot aanhouding uit artikel 9, vierde lid, RWN.
  Bij optie kan gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid om de beslistermijn met dertien weken te verlengen (artikel 6, vijfde lid, RWN).
  De optieverklaring of het naturalisatieverzoek wordt na het verstrijken van de verlengingstermijn/laatste aanhoudingstermijn bevestigd dan wel ingewilligd als nog geen toestemmingsverklaring is ontvangen, mits de betrokkene aan de hand van correspondentie aantoont meermaals bij de Saudische autoriteiten navraag te hebben gedaan inzake zijn verzoek om een vreemde nationaliteit aan te nemen.
  Senegal B
  Op grond van artikel 19 van de nationaliteitswet kan een Senegalees met een buitenlandse nationaliteit toestemming krijgen om op zijn verzoek de Senegalese nationaliteit te verliezen. Deze toestemming wordt per decreet toegekend.
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek op of na 01.04.2017 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.04.2017
  Servië B
  Seychellen B
  Sierra Leone B
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.03.2009 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Singapore B
  Slovenië B
  Slowakije A
  Tot 17.07.2010: B
  Soedan (Sudan) B
  Sudanezen die de Zuid-Sudanese nationaliteit verkrijgen, verliezen automatisch hun Sudanese nationaliteit.
  Solomoneilanden A
  Somalië C
  Spanje B
  Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.10.2003 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  Voor de categorieën die zijn vrijgesteld van de afstandsverplichting geldt: A (drie jaar na de naturalisatie indien betrokkene niet de verklaring aflegt tot behoud van de Spaanse nationaliteit). Een Spanjaard die vóór 09.01.2003 is genaturaliseerd tot Nederlander, en die woonachtig is buiten Spanje, verliest na drie jaar automatisch de Spaanse nationaliteit. Artikel 24 van de Spaanse nationaliteitswet is per 9 januari 2003 gewijzigd. Aan Spanjaarden die op of na 9 januari 2003 tevens Nederlander zijn geworden, staat Spanje het behoud van de Spaanse nationaliteit toe. De regel van automatisch verlies na drie jaar is nog wel in de wet opgenomen, maar het verlies kan worden voorkomen door tijdig bij de Spaanse autoriteiten een verklaring tot behoud van de Spaanse nationaliteit af te leggen.
  Met het oog op vermijding van dubbele nationaliteit wordt Spanjaarden die niet in aanmerking komen voor vrijstelling van de afstandsverplichting gevraagd om direct na hun naturalisatie tot Nederlander op grond van artikel 24, tweede lid van de Spaanse nationaliteitswet afstand te doen van de Spaanse nationaliteit.
  Sri Lanka A

  Een verzoeker om naturalisatie of optant (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) wordt met ingang van 30.08.2021 gevraagd een verklaring te ondertekenen dat de Sri Lankaanse autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Sri Lankaanse nationaliteit (model 2.5/2.5a bij naturalisatie en model 1.14-1b bij optie).

  Suriname A
  Swaziland B
  Syrië C
  Tadzjikistan A

  Ingevolge een nieuwe staatsburgerschapswet sinds 15-08-15 verliest een Tadzjiek automatisch zijn staatsburgerschap als hij vrijwillig een andere nationaliteit verkrijgt. Na het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit dient de voormalige Tadzjiek die is genaturaliseerd tot Nederlander zich te melden bij de Tadzjiekse vertegenwoordiging om te vragen om een certificaat van verlies van de Tadzjiekse nationaliteit. Het al dan niet gehoor geven aan deze verplichting doet echter niets af aan het zijn ingetreden van het verlies van de Tadzjiekse nationaliteit op het moment van het verkrijgen van het Nederlanderschap.

  Taiwan B
  Het doen van afstand wordt echter niet gevraagd. Taiwan wordt niet erkend door Nederland.
  Tanzania A
  Thailand A en soms B
  Het (automatisch) verlies van de Thaise nationaliteit wordt effectief na publicatie hiervan in de Thaise staatscourant.
  Op grond van artikel 13 van de Thaise Nationality Act verliest een persoon met de Thaise nationaliteit die is getrouwd met een persoon van niet Thaise nationaliteit niet automatisch de Thaise nationaliteit na naturalisatie tot de nationaliteit van de huwelijkspartner. Hij of zij kan wel afstand doen van de Thaise nationaliteit. Dit wordt in Nederland niet gevraagd aangezien deze persoon valt onder één van de uitzonderingscategorieën (artikel 9 lid 3 RWN).
  Voor Thaise personen die getrouwd zijn met een niet Nederlandse partner geldt dat zij hun Thaise nationaliteit automatisch verliezen wanneer zij de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Dit geldt dus ook voor een Thaise persoon die getrouwd is met een Thaise partner.
  Togo B
  Tonga C
  Trinidad en Tobago B
  Tsjaad B
  Tsjechië B
  Het doen van afstand wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 1-10-2014 en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1-10-2014.
  Tunesië C
  Turkije B
  Dit geldt ook voor mannelijke Turkse onderdanen die hun dienstplicht nog niet hebben vervuld.
  Turkmenistan B
  Tuvalu B
  Uruguay C, echter in sommige gevallen A.
  Tot Uruguayaan genaturaliseerden verliezen de Uruguayaanse nationaliteit wel automatisch.
  Vanuatu A
  Vaticaanstad A
  Venezuela B
  Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.11.2002 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
  A: tot 29.12.1999
  Verenigde Arabische Emiraten A
  Verenigde Staten van Amerika B
  Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)) B
  Vietnam B
  Wit-Rusland (Belarus) B
  IJsland B
  Zaïre (Congo, Democratische Republiek) Zie Congo, Democratische Republiek
  Zambia A
  Zimbabwe A
  Zuid-Afrika A
  Betrokkene wordt gevraagd een verklaring te ondertekenen dat de Zuidafrikaanse autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Zuidafrikaanse nationaliteit (model 1.14-1b bij optie en model 2.5/2.5a bij naturalisatie).
  Zuid-Korea A
  Zuid-Sudan B
  Zweden B (m.i.v. 01.07.2002)
  A, D: tot 01.07.2002
  Zwitserland B

  B

  In lijn met de wijziging van bijlage 1/ 9-1-b Toelichting ad artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b worden tevens de volgende modellen gewijzigd:

  In de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003:

  Bijlage 1:          Model 2.5 behorend bij naturalisatieprocedure

  Bijlage 2:          Model 2.5a behorend bij naturalisatieprocedure

  Bijlage 3:          Model 2.22 behorend bij naturalisatieprocedure

  Bijlage 4:          Model 1.14-1b behorend bij de optieprocedure

  In de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba:

  Bijlage 5:          Model 2.5 behorende bij naturalisatieprocedure

  Bijlage 6:          Model 2.5a behorende bij naturalisatieprocedure

  Bijlage 7:          Model 2.22 behorende bij naturalisatieprocedure

  Bijlage 8:          Model 1.14-1a behorende bij optieprocedure

  Bijlage 9:          Model 1.14-1b behorende bij optieprocedure

  In de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten:

  Bijlage 10:        Model 2.4. behorende bij naturalisatieprocedure

  Bijlage 11:        Model 2.5. behorende bij naturalisatieprocedure

  Bijlage 12:        Model 2.22 behorende bij de naturalisatieprocedure

  Bijlage 13:        Model 1.14-1a behorende bij optieprocedure

  Bijlage 14:        Model 1.14-1b behorende bij optieprocedure

  In de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

  Bijlage 15:        Model 2.4 behorende bij naturalisatieprocedure

  Bijlage 16:        Model 2.5 behorende bij naturalisatieprocedure

  Bijlage 17:        Model 2.5a behorende bij naturalisatieprocedure

  Bijlage 18:        Model 2.22 behorende bij de naturalisatieprocedure

  Bijlage 19:        Model 1.50 behorende bij optieprocedure

  Bijlage 20:        Model 1.51 behorende bij optieprocedure

  In de Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland:

  Bijlage 21:       Model 2.4a behorende bij naturalisatieprocedure in Circulaire Buitenland

  Bijlage 22:       Model 2.5a behorende bij naturalisatieprocedure in Circulaire Buitenland

  Bijlage 23:       Model 2.22a behorende bij naturalisatieprocedure in Circulaire Buitenland

  De gewijzigde modellen zijn te vinden als bijlage bij dit document.

  Artikel II

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 30 augustus 2021.

  Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba (zakelijke inhoud), de Landscourant van Curaçao en de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst.

  ’s-Gravenhage, 18 mei 2021.

  De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
  namens deze,
  J.W.H.M. Beaujean
  directeur-generaal Migratie

  Uitgegeven de 1ste oktober 2021
  De Minister van Algemene Zaken,
  G.S. PISAS

  BIJLAGE 10

  Model 2.4 HRWN-CM: Bereidheidsverklaring tot afstand huidige nationaliteit(en) bij het verzoek tot verkrijging van het Nederlanderschap door naturalisatie

  In de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) staat dat bij naturalisatie tot Nederlander een dubbele nationaliteit moet worden voorkomen. Wilt u Nederlander worden? Dan moet u dus afstand doen van uw huidige nationaliteit(en). Met dit formulier geeft u aan dat u daartoe bereid bent. Er zijn uitzonderingen. In dat geval mag u uw eigen nationaliteit(en) houden. Valt u onder een uitzonderingscategorie? Kruis die dan aan op dit formulier. Valt u niet onder een uitzonderingscategorie en doet u niet alles om uw oude nationaliteit(en) te verliezen, dan kan uw Nederlanderschap worden ingetrokken; dan bent u geen Nederlander meer. Let op! Een beroep op een uitzonderingscategorie nadat u Nederlander bent geworden is niet meer mogelijk.

  1. Schrijf op wie u bent.

  achternaam:

  voornamen:

  geboortedatum:

  1. Schrijf op welke nationaliteit u heeft.

  Ik heb de volgende nationaliteit:

                                  Let op! Heeft u meer dan één nationaliteit? Vul dan voor elke nationaliteit een aparte verklaring in.

  1. Kruis aan dat u bereid bent afstand te doen van uw huidige nationaliteit óf dat u vindt dat u geen afstand hoeft te doen i.v.m. een uitzondering.

  O     Ja, ik ben bereid om afstand te doen van mijn huidige nationaliteit om Nederlander te worden. Ik doe afstand van mijn huidige nationaliteit nadat ik de bekendmaking van verkrijging van het Nederlanderschap heb gekregen. In die bekendmaking staat dat ik Nederlander ben geworden. De kopie van bewijs van afstand stuur ik op naar de IND.

  O     Nee, ik hoef geen afstand te doen van mijn huidige nationaliteit. Ik kan namelijk een beroep doen op een uitzondering zoals genoemd in de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba. Ik bewijs met documenten dat ik terecht een beroep doe op die uitzondering.

  Kruis aan op welke uitzondering(en) u een beroep doet. Vraag aan het Kabinet van de Gouverneur om een toelichting als u het niet begrijpt.

  O     Ik moet te veel geld betalen om afstand te doen van mijn huidige nationaliteit.

  O     Ik lijd ernstige financiële schade als gevolg van afstand doen van mijn huidige nationaliteit (bijvoorbeeld door mogelijk verlies van erfrecht).

  O     Ik moet militaire dienstplicht vervullen of afkopen voordat ik afstand kan doen van mijn huidige nationaliteit.

  O     Ik kan geen contact opnemen met de autoriteiten van het land van mijn huidige nationaliteit. Door de huidige situatie aldaar mag dat niet van mij worden verlangd.

  O     Ik heb bijzondere objectief waardeerbare redenen om geen afstand te doen van mijn huidige nationaliteit.

  O     Ik kom uit Egypte / Saudi-Arabië / Libanon en van de autoriteiten van dat land heb ik geen toestemming gekregen om afstand doen van mijn huidige nationaliteit.

  Ik doe volgens mij terecht een beroep op deze uitzondering en dat bewijs ik door de volgende documenten bij te voegen.

  Let op: Als nodig moeten de bewijsstukken zijn gelegaliseerd en vertaald. Vraag het Kabinet van de Gouverneur of de IND om informatie.

  1. Ondertekening

  Het Kabinet van de Gouverneur heeft mij geïnformeerd dat het doen van afstand lastig kan zijn en veel geld kan kosten. Mij is geadviseerd om – voordat ik deze verklaring invul en onderteken – informatie in te winnen bij de betreffende autoriteiten (ambassade of consulaat) over de wijze waarop ik afstand kan doen van mijn nationaliteit(en).

  Plaats, datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Handtekening

   

  BIJLAGE 11

  Model 2.5 HRWN-CM: Verklaring in verband met verlies van de Egyptische, Georgische, Libische, Mauritaanse, Oegandese, Oostenrijkse, Sri Lankaanse of Zuid-Afrikaanse nationaliteit

  (geslachts)na(a)m(en)                       : ………………………………………………………………………………………

  voorna(a)m(en)                                   : ………………………………………………………………………………………

  geboortedatum                                    : ………………………………………………………………………………………

  geboorteplaats en geboorteland      : ………………………………………………………………………………………

  nationaliteit(en)                                    : ………………………………………………………………………………………

  adres                                                      : ………………………………………………………………………………………

  postcode en woonplaats                    : ………………………………………………………………………………………

  Ik verklaar dat ik:

  • in verband met verzoek om naturalisatie mijn hoofdverblijf niet zal verplaatsen buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  –  niet aan de (aankruisen wat van toepassing is):

  q    Egyptische autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Egyptische nationaliteit;

  q    Georgische autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Georgische nationaliteit;

  q    Libische autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Libische nationaliteit;

  q    Mauritaanse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Mauritaanse nationaliteit;

  q    Oegandese autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Oegandese nationaliteit;

  q    Oostenrijkse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Oostenrijkse nationaliteit;

  q    Sri Lankaanse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Sri Lankaanse nationaliteit;

  q    Zuid-Afrikaanse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Zuid-Afrikaanse nationaliteit;

  • door het Kabinet van de Gouverneur ben gewezen op de bestaande uitzonderingen op de afstandsverplichting;
  • weet dat een beroep op een uitzonderingscategorie niet meer mogelijk is nadat ik Nederlander ben geworden;
  • weet dat mijn Nederlanderschap op grond van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder d, RWN kan worden ingetrokken als blijkt dat ik toch heb gevraagd om verlof tot behoud van mijn (aankruisen wat van toepassing is):

  q    Egyptische nationaliteit;

  q    Georgische nationaliteit;

  q    Libische nationaliteit;

  q    Mauritaanse nationaliteit;

  q    Oegandese nationaliteit;

  q    Oostenrijkse nationaliteit;

  q    Sri Lankaanse nationaliteit;

  q    Zuid-Afrikaanse nationaliteit;

  Al het vorenstaande geldt ook voor mijn onderstaande minderjarige kinderen voor wie ik medenaturalisatie heb gevraagd.

  Volledige na(a)m(en) kind(eren)                                                                     geboortedatum

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

   

  Toelichting als niet bereid (ook aangeven op welke uitzondering een beroep wordt gedaan):

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  Let op! Een beroep op een uitzondering moet altijd onderbouwd worden met bewijsstukken. Voor het verkrijgen van de stukken bent u zelf verantwoordelijk. Dit geldt ook voor de vertalingen en eventuele legalisatie of apostille van stukken. Als stukken zijn opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Duits of Frans, moet u ervoor zorgen dat het stuk wordt vertaald door een beëdigd vertaler, bij voorkeur in het Nederlands. De vertaling moet gehecht zijn aan het originele (kopie van het) document. De op dit moment geldende legalisatiecirculaire is van overeenkomstige toepassing.

  …………………………………………………………        ………………………………………………

  (plaats) (datum)                                                                   (handtekening)

  …………………………………………………………

  (dienststempel)

  BIJLAGE 12

   

  Model 2.22 HRWN-CM: Adviesblad naturalisatie Curaçao/Sint Maarten

  Curaçao/Sint Maarten nummer        : ………………………………………………………..

  Contactpersoon                                   : ………………………………………………………..

  Telefoon                                                                : ………………………………………………………..

  e-mail                                                    : ………………………………………………………..

  Betreft:

  □              man, naam: ………………………………………………..

  □              vrouw, naam: ………………………………………………

  □              …… (aantal) mee te naturaliseren minderjarige kinderen:

  waarvan ….. 12 jaar of ouder

  waarvan ……16 jaar of ouder

  Telefoonnummer verzoeker (bij voorkeur mobiel nummer): …………………………………

  1. Verzoek om naturalisatie

  Meerderjarig (model 2.1)

  Verzoek op grond van:

  □  artikel 8 lid 1 c RWN (vijf jaren onafgebroken toelating en hoofdverblijf in (één van de landen van) het Koninkrijk)

  □  artikel 8 lid 2 RWN (drie jaren onafgebroken gehuwd en samenwonend op één en hetzelfde adres met één en dezelfde Nederlander of als meerderjarige geadopteerd of oud-Nederlander)

  □  artikel 8 lid 3 RWN (tien jaren toelating en hoofdverblijf waarvan laatste 2 jaren onafgebroken)

  □  artikel 8 lid 4 RWN (drie jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf en drie jaar onafgebroken ongehuwd samenwonend op één en hetzelfde adres met één en dezelfde Nederlander of staatloos)

  □ artikel 8 lid 5 RWN (erkenning en wettiging als minderjarige door Nederlander en drie jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf)

  □  artikel 10 RWN (invullen punt 9 en toelichting geven bij punt 12)

  □ artikel 11 lid 5 RWN (niet gedeeld in de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap van de ouder alleen vanwege meerderjarigheid en betrokkene heeft drie jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf aanvangende voor meerderjarigheid)

  □ betrokkene voldoet aan de voor hem geldende termijnen van toelating en hoofdverblijf

  □ betrokkene voldoet niet aan de voor hem geldende termijn van toelating, toelichting geven bij punt 12 en model 2.21 laten invullen en meesturen

  □ betrokkene voldoet niet aan de voor hem geldende termijn van hoofdverblijf, toelichting geven bij punt 12 en model 2.21 laten invullen en meesturen

  □ niet van toepassing

  Bericht omtrent toelating (BOT) opgevraagd:

  □              ja, kopie meesturen

  □              nee

  Medeverlening aan minderjarige(n) tot 16 jaar

  Verzoek(en) om medeverlening op grond van:

  □ artikel 11 lid 2 (vanaf indiening tot en met beslissing onafgebroken toelating en hoofdverblijf) (namen invullen):
  1. ………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………..
  3. ………………………………………………………………………………..
  4. ………………………………………………………………………………..

  □ minderjarige(n) voldoet/voldoen aan de geldende termijnen van onafgebroken toelating en hoofdverblijf

  □ minderjarige(n) voldoet/voldoen niet aan de geldende termijn van toelating, toelichting geven bij punt 12 en door de ouder/wettelijke vertegenwoordiger model 2.21 laten invullen en meesturen

  □ minderjarige(n) voldoet/voldoen niet aan de geldende termijn van hoofdverblijf, toelichting geven bij punt 12 en door de ouder/wettelijke vertegenwoordiger model 2.21 laten invullen en meesturen

  Zienswijze verkrijging van het Nederlanderschap

  Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar oud is het geven van een zienswijze facultatief, behalve als de minderjarige niet persoonlijk aanwezig is bij indiening verzoek, dan moet model 2.10 (formulier zienswijze (mede)verlening Nederlanderschap) en, als van toepassing, model 2.11 (formulier zienswijze naamswijziging/naamsvaststelling) volledig ingevuld en ondertekend worden meegestuurd:

  □              minderjarige(n) ………………………………………………….(nummers) akkoord

  □              minderjarige(n) ………………………………………………….(nummers) niet akkoord

  □              niet van toepassing

  Zienswijze verkrijging andere ouder

  □             de andere ouder is van mening dat het kind/de kinderen de Nederlandse nationaliteit zou/zouden moeten krijgen (model 2.14 volledig ingevuld en ondertekend meesturen)

  □             de andere ouder is van mening dat het kind/de kinderen de Nederlandse nationaliteit niet zou/zouden moeten krijgen (model 2.14 volledig ingevuld en ondertekend meesturen)

  □             Andere ouder overleden

  □             Andere ouder in buitenland niet traceerbaar

  □             Andere ouder onbekend

  □              Overig: ___________________________________________

  Medeverlening aan minderjarige(n) vanaf 16 jaar of ouder

  Verzoek(en) om medeverlening op grond van:

  □ artikel 11 lid 3 (bij indiening van het verzoek minstens drie jaren onafgebroken toelating en hoofdverblijf en vanaf het moment van indiening toelating voor onbepaalde tijd) (namen invullen):
  1. ………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………..
  3. ………………………………………………………………………………..
  4. ………………………………………………………………………………..

  □  minderjarige(n) van zestien jaar of ouder voldoet/voldoen aan de geldende termijnen van toelating en hoofdverblijf

  □ minderjarige(n) van zestien jaar of ouder …………………………………………………………………………… voldoet/voldoen niet aan de geldende termijn van toelating, toelichting geven bij punt 15 en model 2.21 laten invullen en meesturen

  □ minderjarige(n) van zestien jaar of ouder ………………………………………………………………………… voldoet/voldoen niet aan de geldende termijn van hoofdverblijf, toelichting geven bij punt 15 en model 2.21 laten invullen en meesturen

  □ niet van toepassing

  Instemming verkrijging van het Nederlanderschap (minderjarige(n) vanaf 16 jaar verplicht):

  □  akkoord, model 2.1 volledig ingevuld en ondertekend meesturen

  Bericht omtrent toelating (BOT) mbt kind van zestien of ouder opgevraagd:

  □              ja, kopie meesturen

  □              nee

  Zelfstandig verzoek minderjarige (model 2.2)

  Verzoek(en) op grond van:

  □              artikel 10 RWN (invullen punt 9 en toelichting geven bij punt 12)

  □             artikel 11 lid 4 RWN (zelfstandig verzoek minderjarige ingediend door wettelijk vertegenwoordiger en bij indiening van het verzoek minstens drie jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf. Als geboren tijdens procedure ouders, dan geldt geen termijn van toelating en hoofdverblijf)

  □  betrokkene voldoet aan de voor hem geldende termijnen van toelating en hoofdverblijf

  □ betrokkene voldoet niet aan de voor hem geldende termijn van toelating, toelichting geven bij punt 15 en model 2.21 laten invullen en meesturen

  □ betrokkene voldoet niet aan de voor hem geldende termijn van hoofdverblijf, toelichting geven bij punt 15 en model 2.21 laten invullen en meesturen

  □ niet van toepassing

  Zienswijze verkrijging andere ouder:

  □ de andere ouder is van mening dat het kind/de kinderen de Nederlandse nationaliteit zou/zouden moeten krijgen (model 2.14 volledig ingevuld en ondertekend meesturen)

  □ de andere ouder is van mening dat het kind/de kinderen de Nederlandse nationaliteit niet zou/zouden moeten krijgen (model 2.14 volledig ingevuld en ondertekend meesturen)

  □ Andere ouder overleden

  □ Andere ouder in buitenland niet traceerbaar

  □ Andere ouder onbekend

  □ Overig: ___________________________________________

  Bericht omtrent toelating (BOT) opgevraagd:

  □              ja, kopie meesturen

  □              nee

  1. Verificatie persoonsgegevens (artikel 7 RWN)

  Bewijs van identiteit (één aanvinken)

  □              Inschrijving in de bevolkingsadministratie

  □              Originele geboorteakte, gelegaliseerd of voorzien van apostille (stukken meesturen)

  □              Ander document anders dan geboorteakte (stukken meesturen), namelijk ………………………………………………

  □              Beroep op bewijsnood overleggen geboorteakte (evt. toelichting geven bij punt 12), bewijsstukken meesturen

  □              Niet van toepassing (asielgerelateerde verblijfsvergunning/geboren in het Koninkrijk)

  □              Niet akkoord, toelichting geven bij punt 12 en model 2.21 laten invullen en meesturen

  Bewijs van nationaliteit (één aanvinken)

  □              Nationaal paspoort, geldig tot ……………………………………………
  (kopie identiteitspagina en pagina geldigheid paspoort meesturen)

  □              Beroep op bewijsnood overleggen geldig paspoort (evt. toelichting geven bij punt 12), bewijsstukken meesturen

  □              Niet van toepassing (verblijfsvergunning asiel (on)bepaalde tijd)

  □              Niet akkoord, toelichting geven bij punt 12 en model 2.21 laten invullen en meesturen

  Meesturen:

  □  beschreven pagina’s paspoort

  □ uitgebreid uittreksel uit de bevolkingsadministratie met (woon-, huwelijk- en kinderhistorie, volledige actuele en historische verblijfstitelgegevens)

  als van toepassing:

  □  uitgebreid uittreksel uit de bevolkingsadministratie van de Nederlandse partner/echtgenoot

  □  originele huwelijksakte of akte geregistreerd partnerschap, gelegaliseerd of voorzien van apostille

  □ originele verstotingsakte, gelegaliseerd of voorzien van apostille (let op! Er is geen huwelijksontbinding als instemming van de vrouw niet blijkt)

   

  Let op!

  – Bij akten die gelegaliseerd zijn tussen 15 mei 2006 en 15 mei 2010 moet ook het  vragenformulier overgelegd worden

  – Een beroep op bewijsnood moet altijd onderbouwd zijn met stukken en wordt slechts bij uitzondering gehonoreerd.

  1. Geen bedenkingen tegen het verblijf voor onbepaalde tijd (artikel 8 lid 1 onder b RWN)

  □              akkoord, heeft een verblijfsvergunning …………………………………..………… geldig tot …………………….

  □              niet akkoord omdat:

  □              verblijfsvergunning van tijdelijke aard

  □             voldoet niet meer aan de beperking van de verblijfsvergunning (als bekend op het moment indiening verzoek om naturalisatie)

  □             voldoet niet meer aan de voorwaarden voor de verklaring van rechtswege (als bekend op het moment indiening verzoek om naturalisatie)

  □             bedenkingen tegen verblijf voor onbepaalde tijd (bv. lopende intrekkingsprocedure) (als bekend op het moment indiening verzoek om naturalisatie)

  □            overig, toelichting geven bij punt 12 en model 2.21 laten invullen en meesturen

  1. Bereidverklaring afleggen verklaring van verbondenheid (artikel 8 lid 1 onder e RWN)

  □              akkoord, model 2.30 volledig ingevuld en ondertekend meesturen

  □              niet akkoord, toelichting geven bij punt 12 en model 2.21 laten invullen en meesturen

  □              niet van toepassing (bij zelfstandige naturalisatie van kind jonger dan 16 jaar)

  □              niet mogelijk, (medische) bewijsstuk(ken) meesturen en toelichting geven bij punt 12

  1. Inburgering (artikel 8 lid 1 onder d RWN)

  □  akkoord (kopieën meesturen)

  □          Certificaat Naturalisatietoets (kopie meesturen)

  □          Ontheffing (kopie meesturen)

  □     Advies medisch specialist of andere deskundige (bijv. taalkundige)

  □     Advies van de tot advisering aangewezen instantie

  □          Vrijstelling op grond van nr: ………………(zie bijlage inburgering), als opgevraagd beoordeling DUO meesturen

  □              niet akkoord, toelichting geven bij punt 12 model 2.21 laten invullen en meesturen

  □              niet van toepassing, toelichting geven bij punt 12

  1. Antecedenten (artikel 9 lid 1 onder a)

  □              akkoord

  □              niet akkoord (toelichting geven bij punt 12)

  Meesturen:

  □              Model 2.3 Verklaring verblijf en gedrag (volledig ingevuld en ondertekend door iedere (mede)verzoeker van 16 jaar en ouder)

  □              Uittreksels Justitiële documentatiedienst (JDD) gecheckt (meesturen)

   

  Let op! Als minderjarigen meenaturaliseren, dan moet voor elke minderjarige van 16 jaar of ouder een model 2.3 volledig ingevuld en ondertekend worden meegestuurd.

  1. Bereidheid tot het doen van afstand (artikel 9 lid 1 onder b, artikel 9 lid 3 RWN)

  □          Hoeft geen afstand te doen, want:

  □          automatisch verlies (A-land)

  □          geen automatisch verlies, maar doen van afstand is niet mogelijk (C-land)

  □          gehuwd met Nederlander

  □          geboren in het Koninkrijk en heeft hier hoofdverblijf op moment indiening verzoek

  □          is in het bezit van een asielgerelateerde verblijfsvergunning

  □          onderdaan van een door Nederland niet erkende staat

  □          onderdaan van een staat die partij is bij het Tweede Protocol

  □          gezamenlijk verzoek met echtgeno(o)t(e) /geregistreerd partner afkomstig uit B-land en die onder een uitzonderingscategorie valt of een beroep daarop doet

  □  Wel bereid, model 2.4, volledig ingevuld en ondertekend meesturen

  □  Niet bereid, modellen 2.4 en 2.21 volledig ingevuld en ondertekend meesturen

  □ Verzoeker doet een beroep op een uitzonderingsmogelijkheid (zie model 2.4 voor de uitzonderingsmogelijkheden), gelegaliseerde (bewijs)stukken en model 2.4 en model 2.21 ingevuld en ondertekend meesturen

  □  Verklaring in verband met verlies van de Egyptische/Georgische/Libische/Mauritaanse/Oegandese/Oostenrijkse/Sri Lankaanse/Zuid-Afrikaanse nationaliteit

  □  akkoord, model 2.5 volledig ingevuld en ondertekend meesturen

  □  niet akkoord, toelichting geven bij punt 12 en model 2.21 laten invullen en  meesturen

  1. Naamsvaststelling of naamswijziging (artikel 12 RWN)

  □   Verzoek om naamsvaststelling (onder meer verplicht als verzoeker afkomstig is uit één van de volgende landen): Afghanistan, Bangladesh, Egypte, Ethiopië, India, Indonesië, Irak, Democratische Republiek Congo, Nepal, Pakistan, Soedan, Somalië, Sri Lanka):

  □ akkoord, model 2.6 volledig ingevuld en ondertekend meesturen

  □ niet akkoord, toelichting geven bij punt 12 en model 2.21 laten invullen en meesturen

  □  Verzoek om naamswijziging (als door verzoeker gewenst)

  □  akkoord, model 2.7 volledig ingevuld en ondertekend meesturen

  □  niet akkoord, toelichting geven bij punt 11 en model 2.21 laten invullen en meesturen

  □  geen verzoek, wel aan verzoekster goed uitgelegd dat naamswijziging mogelijk is en dat zij heeft aangegeven de naam van haar echtgenoot bij naturalisatie te willen behouden

  1. Afwijkingsgrond en voorwaarde waarvan afwijking wordt verzocht (artikel 10 RWN)

  □          afwijkingsgrond

  □          Staatsbelang (meesturen bewijs)

  □          Humanitaire redenen (meesturen bewijs)

  □          Ambtelijk verzuim (meesturen bewijs)

  □ Verzoeker vraagt om toepassing van artikel 10 RWN om af te kunnen wijken van de voorwaarde van:

                  □  artikel 8 lid 1 aanhef en onder a, meerderjarigheidseis

                  □  artikel 8 lid 1 aanhef en onder c, toelating en hoofdverblijf vanaf vijf jaar voorafgaande aan het verzoek

                  □  artikel 8 lid 1 aanhef en onder d, inburgeringsvereiste

                  □  artikel 9 lid 1 aanhef en onder c, categorie artikel 8 lid 2 personen wonend in het land van nationaliteit

                  □  artikel 11 lid 3, termijn van toelating en hoofdverblijf voorafgaande aan het verzoek

                  □  artikel 11 lid 4, termijn van toelating en hoofdverblijf voorafgaande aan het verzoek

                  □  artikel 11 lid 5, termijn van toelating en hoofdverblijf voorafgaande aan het verzoek

  Meesturen:

  □  Verklaring geïnformeerd over negatief advies (model 2.21 laten invullen en meesturen)

  1. Betaling leges (artikel 13 RWN)

  □  akkoord, betalingsbewijs meesturen, geprint of gekopieerd op A4 (A4 ivm digitalisering via scan bij de IND)

  □  niet akkoord, toelichting geven bij punt 12 en model 2.21 laten invullen en meesturen

  □  niet van toepassing (ontheffing, besluit meesturen (model 2.24)), evt toelichting geven bij punt 12

  Let op! Meesturen als van toepassing:

  – verklaring ingelicht betaling naturalisatiegelden (model 2.8 volledig ingevuld en ondertekend)

  1. Advies Gouverneur

  □  geen bezwaar

  □  overig, toelichting geven bij punt 12

  □  bezwaar, toelichting geven bij punt 12 en model 2.21 (verklaring geïnformeerd over negatief advies) meesturen

  1. Toelichting (bij ruimtegebrek extra bladzijde toevoegen)

  □  nee

  □  ja:

  …………….…………………………….              …………….…………………………….………

  (plaats) (datum)                                                                                                                                                                                                                   (functie en handtekening)

  …………….…………………………….………

  (dienststempel)

  BIJLAGE 13

  Model 1.14-1a HRWN-CM
  Bereidheidsverklaring tot afstand huidige nationaliteit bij het verzoek tot verkrijging van het Nederlanderschap door optie ex artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN

   

  In de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) staat dat bij optie ex artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN een dubbele nationaliteit moet worden voorkomen. Wilt u op grond van dit artikel opteren voor het Nederlanderschap? Dan moet u dus afstand doen van uw huidige nationaliteit. Met dit formulier geeft u aan dat u daartoe bereid bent. Er zijn uitzonderingen, in dat geval mag u uw eigen nationaliteit houden. Valt u onder een uitzonderingscategorie? Kruis die dan aan op dit formulier. Valt u niet onder een uitzonderingscategorie en doet u niet alles om uw oude nationaliteit te verliezen, dan kan uw Nederlanderschap worden ingetrokken; dan bent u geen Nederlander meer. Let op! Een beroep op een uitzonderingscategorie nadat u Nederlander bent geworden is meer mogelijk.

  1. Schrijf op wie u bent.

  voornamen:

  geboortedatum:

  1. Schrijf op welke nationaliteit u heeft.

  Ik heb de volgende nationaliteit:

  Let op! Heeft u meer dan één nationaliteit? Vul dan voor elke nationaliteit een aparte verklaring in.

  1. Kruis aan dat u bereid bent afstand te doen van uw huidige nationaliteit óf dat u vindt dat u geen afstand hoeft te doen i.v.m. een uitzondering.

          O     Ja, ik ben bereid om afstand te doen van mijn huidige nationaliteit om Nederlander te worden. Ik doe afstand van mijn huidige nationaliteit nadat ik de bekendmaking van verkrijging van het Nederlanderschap heb gekregen. In die bekendmaking staat dat ik Nederlander ben geworden. De kopie van bewijs van afstand stuur ik op naar de IND.

  O     Nee, ik hoef geen afstand te doen van mijn huidige nationaliteit. Ik kan namelijk een beroep doen op een uitzondering zoals genoemd in de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten. Ik bewijs met documenten dat ik terecht een beroep doe op die uitzondering.

  Kruis aan op welke uitzondering(en) u een beroep doet. Vraag aan het Kabinet van de Gouverneur om een toelichting indien u het niet begrijpt.

  O     Ik moet te veel geld betalen om afstand te doen van mijn huidige nationaliteit.

  O     Ik lijd ernstige financiële schade als gevolg van afstand doen van mijn huidige nationaliteit (bijvoorbeeld door mogelijk verlies van erfrecht).

  O     Ik moet militaire dienstplicht vervullen of afkopen voordat ik afstand kan doen van mijn huidige nationaliteit.

  O     Ik kan geen contact opnemen met de autoriteiten van het land van mijn huidige nationaliteit. Door de huidige situatie aldaar mag dat niet van mij worden verlangd.

  O     Ik heb bijzondere objectief waardeerbare redenen om geen afstand te doen van mijn huidige nationaliteit.

          O     Ik kom uit Egypte / Saudi-Arabië / Libanon en van de autoriteiten van dat land heb ik geen toestemming gekregen om afstand doen van mijn huidige nationaliteit.

  Ik doe volgens mij terecht een beroep op deze uitzondering en dat bewijs ik door de volgende documenten bij te voegen.

  Let op: Als nodig moeten de bewijsstukken zijn gelegaliseerd en vertaald. Vraag het Kabinet van de Gouverneur of de IND om informatie.

  1. Ondertekening

  Het Kabinet van de Gouverneur heeft mij geïnformeerd dat het doen van afstand lastig kan zijn en veel geld kan kosten. Het Kabinet van de Gouverneur heeft mij geadviseerd om – voordat ik deze verklaring invul en onderteken – informatie in te winnen bij de betreffende autoriteiten (ambassade of consulaat) over de wijze waarop ik afstand kan doen van mijn nationaliteit.

  Plaats, datum                                                               Handtekening

  BIJLAGE 14

  Model 1.14-1b HRWN-CM: Verklaring in verband met verlies van de Egyptische, Georgische, Libische, Mauritaanse, Oegandese, Oostenrijkse, Sri Lankaanse of Zuid-Afrikaanse nationaliteit

  (geslachts)na(a)m(en)                       : ……………………………………………………………………

  voorna(a)m(en)                                   : ……………………………………………………………………

  geboortedatum                                    : ……………………………………………………………………

  geboorteplaats en geboorteland      : ……………………………………………………………………

  nationaliteit(en)                                    : ……………………………………………………………………

  adres                                                      : ……………………………………………………………………

  postcode en woonplaats                    : ……………………………………………………………………

  Ik verklaar dat ik:

  • in verband met mijn optieverklaring ex artikel 6, eerste lid aanhef en onder e, RWN mijn hoofdverblijf niet zal verplaatsen buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
  • niet aan de (aankruisen wat van toepassing is):

  q  Egyptische autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Egyptische nationaliteit;

  q  Georgische autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Georgische nationaliteit;

  q  Libische autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Libische nationaliteit;

  q  Mauritaanse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Mauritaanse nationaliteit;

  q  Oegandese autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Oegandese nationaliteit;

  q  Oostenrijkse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Oostenrijkse nationaliteit;

  q  Sri Lankaanse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Sri Lankaanse nationaliteit;

  q  Zuid-Afrikaanse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Zuid-Afrikaanse nationaliteit;

  • door het Kabinet van de Gouverneur ben gewezen op de bestaande uitzonderingen op de afstandsverplichting;
  • weet dat een beroep op een uitzonderingscategorie niet meer mogelijk is nadat ik Nederlander ben geworden;
  • weet dat mijn Nederlanderschap op grond van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder f, RWN kan worden ingetrokken als blijkt dat ik toch heb gevraagd om verlof tot behoud van mijn (aankruisen wat van toepassing is):

  q    Egyptische nationaliteit;

  q    Georgische nationaliteit;

  q    Libische nationaliteit;

  q    Mauritaanse nationaliteit;

  q    Oegandese nationaliteit;

  q    Oostenrijkse nationaliteit;

  q    Sri Lankaanse nationaliteit;

  q    Zuid-Afrikaanse nationaliteit;

  Al het vorenstaande geldt ook voor mijn minderjarige kinderen voor wie ik medeoptie heb gevraagd.

  Toelichting als niet bereid (ook aangeven op welke uitzondering een beroep wordt gedaan):

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  Let op! Een beroep op een uitzondering moet altijd onderbouwd worden met bewijsstukken. Voor het verkrijgen van de stukken bent u zelf verantwoordelijk. Dit geldt ook voor de vertalingen en eventuele legalisatie of apostille van stukken. Als stukken zijn opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Duits of Frans, moet u ervoor zorgen dat het stuk wordt vertaald door een beëdigd vertaler, bij voorkeur in het Nederlands. De vertaling moet gehecht zijn aan het originele (kopie van het) document. De op dit moment geldende legalisatiecirculaire is van overeenkomstige toepassing.

  ………………………………………………..                      ………………………………………………..

  (plaats) )datum)                                                                   (handtekening optant)

  ………………………………………………..

  (dienststempel)

   

  TOELICHTING

  A

  Met dit WBN worden de afstandsbepalingen ten aanzien van de Bahama´s, Ecuador, Georgië, Libië, Mexico, Oeganda, Sri Lanka, Tadzjikistan en IJsland aangepast.

  Uit informatie ontvangen van de Bahamaanse ambassade in Brussel is gebleken dat burgers van de Bahama´s vanaf het bereiken van de leeftijd van 18 jaar afstand kunnen doen van de Bahamaanse nationaliteit. De toelichting bij de Bahama´s is daarom geschrapt en de kwalificatie beperkt tot alleen B. Daarnaast is er een overgangsbepaling opgenomen.

  Uit de Ecuadoraanse grondwet blijkt dat tot Ecuadoriaan genaturaliseerden na verkrijging van een andere nationaliteit, afstand kunnen doen van de Ecuadoraanse nationaliteit. Op een informatiepagina van de Ecuadoraanse overheid over burgerzaken is aangegeven hoe deze procedure verloopt. Tot Ecuadoriaan genaturaliseerden die een naturalisatieverzoek indienen of een optieverklaring op grond van artikel 6, lid 1, onder e RWN afleggen moeten dus met ingang van 30.08.2021 afstand doen van de Ecuadoraanse nationaliteit na het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Ook moeten zij met ingang van 30.08.2021 een bereidheidsverklaring tot het doen van afstand ondertekenen.

  In de Wet op het Georgische Staatsburgerschap is opgenomen dat de Georgische nationaliteit van rechtswege verloren gaat als voorafgaand aan de vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit geen toestemming is gevraagd aan de Georgische autoriteiten om ondanks deze naturalisatie de Georgische nationaliteit te mogen behouden. Georgiërs die een naturalisatieverzoek indienen of een optieverklaring op grond van artikel 6, lid 1, onder e RWN afleggen moeten dus met ingang van 30.08.2021 een verklaring te ondertekenen dat de Georgische autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Georgische nationaliteit (model 1.14-1b bij optie en model 2.5/2.5a bij naturalisatie).

  De Libische nationaliteitswetsgeving kent geen afstandsbepaling. Wel blijkt uit de nationaliteitswet van 2010 en uit het Algemeen Ambtsbericht Libië van 2020 dat de Libische nationaliteit van rechtswege verloren gaat als voorafgaand aan de vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit geen toestemming is gevraagd aan de Libische autoriteiten om ondanks deze naturalisatie de Libische nationaliteit te mogen behouden. De afstandsbepaling voor Libië wordt dus gewijzigd van C naar A. Daarnaast moeten Libiërs die een naturalisatieverzoek indienen of een optieverklaring op grond van artikel 6, lid 1, onder e RWN afleggen met ingang van 30.08.2021 een verklaring te ondertekenen dat de Libische autoriteiten niet zijn gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Libische nationaliteit (model 1.14-1b bij optie en model 2.5/2.5a bij naturalisatie).

  Uit informatie op de website van de Mexicaanse ambassade in Nederland blijkt dat, anders dan eerder was aangenomen, Mexicanen afstand kunnen doen van hun Mexicaanse nationaliteit. Als Mexicaan geborenen die een naturalisatieverzoek indienen of een optieverklaring op grond van artikel 6, lid 1, onder e RWN afleggen moeten dus met ingang van 30.08.2021 afstand doen van de Mexicaanse nationaliteit na het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Ook moeten zij met ingang van 30.08.2021 een bereidheidsverklaring tot het doen van afstand ondertekenen. Uit de Mexicaanse grondwet volgt dat tot Mexicaan genaturaliseerden die een andere nationaliteit aannemen, hun Mexicaanse nationaliteit van rechtswege verliezen.

  Uit de Oegandese nationaliteitswetgeving blijkt dat Oegandezen aan de Oegandese autoriteiten toestemming kunnen vragen om een andere nationaliteit aan te nemen met behoud van de Oegandese nationaliteit. Oegandezen die een naturalisatieverzoek indienen of een optieverklaring op grond van artikel 6, lid 1, onder e RWN afleggen moeten dus met ingang van 30.08.2021 een verklaring te ondertekenen dat de Oegandese autoriteiten niet zijn gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Oegandese nationaliteit (model 1.14-1b bij optie en model 2.5/2.5a bij naturalisatie).

  De Sri Lankaanse nationaliteitswetgeving maakt het mogelijk om toestemming te vragen aan de Sri Lankaanse autoriteiten om de Sri Lankaanse nationaliteit te behouden na het aannemen van een andere nationaliteit. Ook Sri Lankanen die een naturalisatieverzoek indienen of een optieverklaring op grond van artikel 6, lid 1, onder e RWN afleggen moeten dus met ingang van 30.08.2021 een verklaring te ondertekenen dat de Sri Lankaanse autoriteiten niet zijn gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Sri Lankaanse nationaliteit (model 1.14-1b bij optie en model 2.5/2.5a bij naturalisatie).

  De aanvullende tekst met betrekking tot Tadzjikistan is geactualiseerd en de zinssnede is toegevoegd dat de voormalige Tadzjiek zich na het verkrijgen van het Nederlanderschap moet melden bij de Tadzjiekse autoriteiten om te verzoeken om een certificaat van verlies van de Tadzjiekse nationaliteit. De Tadzjiekse autoriteiten in België hebben per brief om het toevoegen van een dergelijke instructie verzocht.

  Uit informatie ontvangen van de IJslandse autoriteiten in Nederland is gebleken dat IJslanders geen toestemming nodig hebben van de IJslandse autoriteiten om het Nederlanderschap aan te nemen of om afstand te doen van de IJslandse nationaliteit. Ze kunnen na het verkrijgen van het Nederlanderschap afstand doen van de IJslandse nationaliteit. De kwalificatie van IJsland op de landenlijst blijft dus B, de aanvullende instructie wordt geschrapt, inclusief een verouderde passage.

  B

  De 23 genoemde modellen zijn aangepast in lijn met de wijziging van de landenlijst. Dat betekent dat op deze modellen de landen Georgië, Libië, Oeganda en Sri Lanka zijn toegevoegd aan de landen waarvoor de verplichting deze modellen in te vullen al gold.

  De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
  namens deze,
  J.W.H.M. Beaujean
  Directeur-generaal Migratie

 • Bekendmaking

  LANDSBESLUIT
  van de 5de augustus 2021, No. 21/1653
  De waarnemende Gouverneur van Curaçao

   

  Op voordracht van de Minister van Justitie;

              Gelezen;

  het verzoek van de President van het Gemeenschappelijk hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 5 juli 2021, nr. Pr. 074/2021;

              Gelet op:

  Artikel 9 van de Regeling Ambtenarenrechtspraak 1951;

  Heeft goedgevonden:

  Artikel 1

  Met ingang van 1 augustus 2021 voor de duur van zes (6) jaren te benoemen tot rechter-plaatsvervangers in Ambtenarenrechtspraak:

  • S. Lanshage
  • F.G.P.M. Spreuwenberg

  Artikel 2

  Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.

  Artikel 3

  Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte.

  Willemstad, 5 augustus 2021
  M. RUSSEL‐ CAPRILES

   

  De Minister van Justitie,
  G.S. PISAS

   

                                                                                                 Uitgegeven de 1ste oktober 2021
  De Minister van Algemene Zaken,
  G.S. PISAS

 • Echtscheiding

  E CH T S C H E I D I N G

  Bij beschikking  van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 21ste September 2021 is tussen LYDIA FRANSHESCA BROWN, wonende op Curacao, aan JEAN-MARK CHARLES EMERENCIANA , wonende op Curacao, partijen op 24 februari 2018 te Curacao met elkander gehuwd, de echtscheiding is uitgesproken.

  Curacao, 27 september 2021

                                                                                                 De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Liquidatie

  Jajif Private Foundation, geliquideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Stichting”

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 6 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de entiteit opgehouden te bestaan.

  De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  Vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Stichting Particulier Fonds HomePort in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  IZARRET B.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is beslo-ten de vennootschap per 1 september 2021 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie-saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Albur Private Foundation, geliquideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Stichting”

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 6 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de entiteit opgehouden te bestaan.

  De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  Vereffenaar

 • Liquidatie

  Stichting Renpaard
  in liquidatie

  Op 14 september 2021 heeft het bestuur van bovengenoemde stichting besloten over te gaan tot ontbinding en vereffening van de stichting per 16 september 2021. De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld, dat geen aan hem bekende baten aanwezig waren.

  Ingevolge Artikel 2:31 lid 7 BW eindigt de vereffening en houdt de stichting op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar zal een slotverantwoording opstellen en deze ter inzage leggen ten kantore van de stichting en het handelsregister.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  Jetto N.V.
  in liquidatie

  Op 20 september 2021 heeft het bestuur van bovengenoemde stichting besloten over te gaan tot ontbinding en vereffening van de rechtspersoon per 21 september 2021. De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld, dat geen aan hem bekende baten aanwezig waren. Ingevolge Artikel 2:31 lid 7 BW eindigt de vereffening en houdt de rechtspersoon op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar zal een slotverantwoording opstellen en deze ter inzage leggen ten kantore van de rechtspersoon en het handelsregister.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR MILLES (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 10 september 2021 werd besloten de stichting per 10 september 2021 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting, opgericht naar het recht van Curacao: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR MILLES (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Stichting Rialto  (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 6 september 2021 werd besloten de stichting per 6 september 2021 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de stichting, opgericht naar het recht van Curacao: Stichting Rialto (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Helios Bono C.V. gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 6 september 2021 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Newfoundland gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 6 september 2021 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Stichting Helios Bono gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 6 september 2021 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Besluit tot ontbinding:
  IIA Holding Group Limited B.V. i.l.

  Bij besluit van het bestuur is besloten op 18 december 2020 de vennootschap te ontbinden, met benoeming van First Quest Financial Services N.V. tot vereffenaar.

  Plan van uitkering:

  Op basis van de opgemaakte liquidatiebalans zal na voldoening van alle schulden, uitkering van het resterende liquidatie saldo aan de gerechtigden plaats vinden.

  Slotverantwoording:

  Van de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap heeft de vereffenaar een balans opgemaakt, welke voor alle belanghebbenden ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap.

  Er zijn geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  First Quest Financial Services N.V.
  The Triangle Green House, Hoogstraat 18-22
  Willemstad, Curaçao
  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap L.R.E. Landmark Real Estate N.V., in liquidatie, gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 64 (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 20 september 2021 is ontbonden.

 • Liquidatie

  ZEEVLAM FINANCE N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 17 december 2020 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Seven Rivers Asset Management N.V.
  in liquidatie, gevestigd te Curaçao.

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 28 september 2021 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de vennootschap en het handelsregister is neergelegd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  FUNDAMARKET PRIVATE FOUNDATION
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de stichting is besloten de stichting per 31 augustus 2021 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de stichting zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de stichting.

  Plan van Uitkering:

  De stichting zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de begunstigden zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de stichting.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  DAGENAHAM INTERNATIONAL N.V.
  in liquidatie

  Bij aandeelhoudersbesluit buiten vergadering d.d. 20 september 2021, van Dagenham International N.V. is besloten om met ingang van 20 september 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 29 september 2021 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 15 november 2021.

  DE VEREFFENAAR
 • Liquidatie

  MANLEY N.V.
  in liquidatie

  Bij aandeelhoudersbesluit buiten vergadering d.d. 20 september 2021, van Manley N.V. is besloten om met ingang van 20 september 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 29 september 2021 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 15 november 2021.

  DE VEREFFENAAR
 • Liquidatie

  PEXCO ENERGY N.V.
  in liquidatie

  Bij aandeelhoudersbesluit buiten vergadering d.d. 20 september 2021, van Pexco Energy N.V. is besloten om met ingang van 20 september 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 29 september 2021 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 15 november 2021.

  DE VEREFFENAAR
 • Liquidatie

  PINNACLE HOLDINGS N.V.
  in liquidatie

  Bij aandeelhoudersbesluit buiten vergadering d.d. 20 september 2021, van Pinnacle Holdings N.V. is besloten om met ingang van 20 september 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 29 september 2021 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 15 november 2021.

  DE VEREFFENAAR
 • Liquidatie

  REX PETROLEUM N.V.
  in liquidatie

  Bij aandeelhoudersbesluit buiten vergadering d.d. 20 september 2021, van Rex Petroleum N.V. is besloten om met ingang van 20 september 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 29 september 2021 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 15 november 2021.

  DE VEREFFENAAR
 • Liquidatie

  SUPEX PETROLEUM N.V.
  in liquidatie

  Bij aandeelhoudersbesluit buiten vergadering d.d. 20 september 2021, van Supex Petroleum N.V. is besloten om met ingang van 20 september 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 29 september 2021 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 15 november 2021.

  DE VEREFFENAAR
 • Liquidatie

  TATELY BUDONG-BUDONG N.V.
  in liquidatie

  Bij aandeelhoudersbesluit buiten vergadering d.d. 20 september 2021, van Tately Budong-Budong N.V. is besloten om met ingang van 20 september 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 29 september 2021 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 15 november 2021.

  DE VEREFFENAAR
 • Liquidatie

  TATELY HALMAHERA N.V.
  in liquidatie

  Bij aandeelhoudersbesluit buiten vergadering d.d. 20 september 2021, van Tately Halmahera N.V. is besloten om met ingang van 20 september 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 29 september 2021 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 15 november 2021.

  DE VEREFFENAAR
 • Liquidatie

  TATELY WEST PAPUA N.V.
  in liquidatie

  Bij aandeelhoudersbesluit buiten vergadering d.d. 20 september 2021, van Tately West Papua N.V. is besloten om met ingang van 20 september 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 29 september 2021 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 15 november 2021.

  DE VEREFFENAAR
 • Liquidatie

  ZETEX N.V.
  in liquidatie

  Bij aandeelhoudersbesluit buiten vergadering d.d. 20 september 2021, van Zetex N.V. is besloten om met ingang van 20 september 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 29 september 2021 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 15 november 2021.

  DE VEREFFENAAR
 • Liquidatie

  ZENITH HOLDINGS N.V.
  in liquidatie

  Bij aandeelhoudersbesluit buiten vergadering d.d. 20 september 2021, van Zenith Holdings N.V. is besloten om met ingang van 20 september 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 29 september 2021 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 15 november 2021.

  DE VEREFFENAAR
 • Liquidatie

  Liquidatie

  Parakreek N.V.
  in liquidatie

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 29 september 2021 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, die gedurende dertig dagen voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo zal worden uitgekeerd overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Westgreen N.V. in liquidatie

  IN DE OP 21 SEPTEMBER 2021 GEHOUDEN ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 21 SEPTEMBER 2021 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT GECONSTATEERD DAT ER GEEN BATEN ZIJN. DE SLOTVERKLARING IS TER INZAGE BESCHIKBAAR TEN KANTORE VAN DE VEREFFENAAR EN DE KAMER VAN KOOPHANDEL.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  Liquidatie

  Patamacca N.V.
  in liquidatie

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 29 september 2021 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt gedurende dertig dagen.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Onder curatele stelling

  ONDERCURATELESTELLING

  Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao heeft bij beschikking Van 16 september 2021 mevrouw AURELIA THERESA ACHONG w/v HOIJER,  geboren te Aruba op 23 december 1927 onder curatele gesteld, met benoeming van mevrouw Denice Th. Bezemer-Hoijer als curator.

 • Onder curatele stelling

  ADVERTENTIE

  Kennisgeving conform gerechterlijke uitspraak van 16 september 2021. Het gerecht : stelt Cesar Wilfrido MADURO, geboren op 12 oktober 1931 in Curaçao, onder curatele; benoemt tot curator Alette Maria MADURO, geboren op 29 augustus 1959 in Curaçao.

 • Onder curatele stelling

  CURATELE  EVADNIE ANITA  HAYNES

  Bij beschikking, d.d. 23 september 2021 van het  Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao werd  EVADNIE ANITA HAYNES, wonende  te Curaçao, onder curatele gesteld,  met benoeming van  KAREN A. PAUL tot Curator.

 • Onder curatele stelling

  ONDERCURATELESTELLING

  Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao heeft bij beschikking van 23 september 2021 de heer GIJSBERT JAN VIVEEN, geboren te Nederland op 21 april 1958 onder curatele gesteld, met benoeming van mevrouw Veronica Sinisterra Rivas e/v VIVEEN als curator.

 • Onder curatele stelling

  Curatelen Dionicio Confesor Marcos en Nicolacita La Roca Marcos.

  Bij beschikking, d.d. 23 september 2021 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, werd Dionicio Confesor Marcos en Nicolacita La Roca Makaija e/v Marcos, wonende te Curaçao, onder curatele gesteld, met benoeming van Erna Marcos tot curator.