Editie no. 40 - Jaargang 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Landscourant

Jaargang 2021
8 Oktober 2021
Editie no. 40
 • Aankondiging
  EXECUTORIALE VERKOPING

  Op donderdag 4 november 2021 des morgens omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. A.R. Chatlein, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore te Rooi Catootjeweg 16, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van:

  een perceel grond, gelegen in het tweede district van Curaçao te San Souci, ter grootte van eenduizend vierennegentig vierkante meter (1.094m²), nader omschreven in meetbrief nummer 798 van tweeduizend tien, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als San Souci 31 en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.

  De veilingvoorwaarden zullen 8 dagen vóór de verkoopdatum ter inzage liggen ten kantore van voornoemd notaris.

  Deze voorwaarden houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te identificeren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingkosten of van de inzetsom vermeerderd met de veilingkosten.

  Deze veiling zal plaatsvinden bij opbod en vervolgens bij afmijning (afslag) in één zitting.

  Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kunnen onderhandse schriftelijke biedingen worden gericht aan het adres van voornoemde notaris. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek zonder dat echter de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

  De executant behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de veiling aan- of op te houden, danwel op een nader door hem te bepalen tijdstip voort te zetten.

  Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

  Notariskantoor Chatlein
  Rooi Catootjeweg 16
  Curaçao.
  Telefoon  : 738 1414
  E-mail    : notaris@chatlein.com

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 1ste oktober 2021, waarvan  afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie van Curacao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Dr. M.J.Hugenholtzweg no. 61, ten verzoeke van de naamloze vennootschap MADURO & CURIEL’S  BANK N.V.,  gevestigd op Curacao,  en Mr. I.W.R.NAALDIJK,  wonende op Curacao, aan MEIBEL LUZ SANTRICH PAREDIS,   zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of  daarbuiten, betekend een copie van een afschrift ener notariele akte  op 31 oktober 2006  en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 28 september 2021, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde akte te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal de onroerende zaak aan de Saffierweg no. 2, op vrijdag, 12 november  2021, des voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar wordt  verkocht.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

   Bij exploit d.d. 1ste oktober 2021, waarvan  afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie van Curacao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Dr. M.J.Hugenholtzweg no. 61, ten verzoeke van de naamloze vennootschap MADURO & CURIEL’S  BANK N.V.,  gevestigd op Curacao,  en Mr. I.W.R.NAALDIJK,  wonende op Curacao, aan JESUS SALVADOR VILLEGAS SANCHEZ,   zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of  daarbuiten, betekend een copie van een hypotheekakte  ener notariele akte  op 22 november 2016  en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 28 september 2021, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde akte te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal de onroerende zaak aan de Blue Bay Resort kavel BR-42, op vrijdag, 12 november  2021, des voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar wordt  verkocht.                                                                                                De

  deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging

  Per 1 september 2021 is mevrouw Naesha Zunder niet meer werkzaam bij de Curaçao Gaming Control Board en dientengevolge niet meer belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties en Landsverordening identificatie bij dienstverlening bepaalde voor de kansspelsector.

 • Aankondiging
  FAILLISSEMENT

  Bij beschikking van 24 augustus 2021 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao in het faillissement van:

  de heer Roland Gerrit Louis PERRET GENTIL

  is bepaald dat de verificatievergadering zal plaatsvinden op donderdag 25 november 2021 om 14.30 uur in één van de zittingszalen van het Gerecht voormeld, gelegen aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don” Martina 18, Willemstad op Curacao.

  Schuldeisers kunnen hun vorderingen, voor zover dit niet is geschied, voor of uiterlijk op vrijdag 5 november 2021 bij de curator indienen.

  mr. E.R. van Arkel – curator
  Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten
  Nijmegenstraat 41
  Tel.: 461-1880
  Fax: 461-1979
  e-mail: vanarkel@al-advocaten.com
  www.al-advocaten.com

 • Liquidatie
  L.S. Holding Curaçao N.V.
  (in liquidatie)

  L.S. HOLDING CURACAO N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met haar vestigingsadres te Riffort Unit 602, Willemstad, Curaçao en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel & Nijverheid te Curaçao onder nummer 9828 (de “Vennootschap”).

  Ontbinding

  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 16 december 2020 is besloten om tot ontbinding van de Vennootschap over te gaan. Humphrey Odor is benoemd tot vereffenaar van de Vennootschap (de “Vereffenaar”).

  Rekening en verantwoording

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de Vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  Curaçao, 1 oktober 2021

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  “Caribbean Skies N.V.” (in liquidatie) is bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 17 september 2021 ontbonden. De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie
  SPF RARO
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij bestuursbesluit is besloten de SPF per 13 september 2021 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de SPF zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie
  Grey-Invest B.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 13 september 2021 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie
  Private Foundation Financing Trust
  In liquidatie

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat er geen bekende baten meer aanwezig zijn en heeft de slotverantwoording ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie
  BearingPoint (Netherlands Americas) B.V., in liquidatie
  Gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten om deze per 30 september 2021 te ontbinden onder benoeming van A.M.R. Grootens tot vereffenaar en P.F.F. Diaz tot bewaarder van de boeken.

  Rekening en Verantwoording:
  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang is van de rechten en verplichtingen van de vennootschap en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke voor alle belanghebbenden ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  A.M.R. Grootens
  Vereffenaar

 • Liquidatie
  FINAL STATEMENT OF ACCOUNT
  AREO Private Foundation
  (IN LIQUIDATION)

   Final statement of Account with regard to the Liquidation of the Private Foundation incorporated and existing under the laws of Curacao: AREO Private Foundation (in liquidation), with statutory seat in Curacao and registered address at President Romulo Bethancourt, Boulevard 16C (hereinafter referred to as the “Foundation”);
  In a Resolution adopted on October 1, 2021, by the sole Board Member of AREO Private Foundation, it was decided to dissolve the Foundation as of October 1, 2021.
  In accordance with the provisions of the article 2:31, paragraph 6 of the Civil Code of Curacao, the Liquidator has determined that there are no assets know to him. The Foundation’s accounts are available for inspection at the offices of the Foundation for a period of 30 days after the date of the publication.

  The Liquidator
  Date: October 1, 2021

 • Liquidatie
  Stichting Fargo
  (in liquidatie)

  ONTBINDINGSBESLUIT
  Bij bestuursbesluit van September 16, 2021 werd besloten de Stichting per September 16, 2021 te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING
  VAN STICHTING FARGO (IN LIQUIDATIE)
  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de stichting, opgericht naar het recht van Curacao: STICHTING FARGO (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan Pareraweg 45, Curacao;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten (meer) aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 6BWNA de vereffening van de Stichting is beeindigd.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie
  Stichting Alverna
  (in liquidatie)

  ONTBINDINGSBESLUIT
  Bij bestuursbesluit van September 16, 2021 werd besloten de Stichting per September 16, 2021 te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING
  VAN STICHTING ALVERNA (IN LIQUIDATIE)

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de stichting, opgericht naar het recht van Curacao: STICHTING ALVERNA (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan Pareraweg 45, Curacao;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten (meer) aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 6BWNA de vereffening van de Stichting is beeindigd.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie
  P.I.F. Palmera Investment Fund B.V.
  (“de vennootschap”)
  in liquidatie

  SLOTVERANTWOORDING
  Op 24 september 2021 heeft de directie van de vennootschap middels een aandeelhoudersvergadering besloten om de vennootschap te ontbinden per 24 september 2021.
  De vereffenaar heeft direct na zijn aanstelling geconstateerd dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.

  Namens de Vereffenaar

 • Liquidatie
  Ardisol N.V. in liquidatie

   Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar

 • Liquidatie
   FINAL STATEMENT OF ACCOUNT
  AREO Private Foundation (IN LIQUIDATION)

   Final statement of Account with regard to the Liquidation of the Private Foundation incorporated and existing under the laws of Curacao: AREO Private Foundation (in liquidation), with statutory seat in Curacao and registered address at President Romulo Bethancourt, Boulevard 16C (hereinafter referred to as the “Foundation”);
  In a Resolution adopted on October 1, 2021, by the sole Board Member of AREO Private Foundation, it was decided to dissolve the Foundation as of October 1, 2021.
  In accordance with the provisions of the article 2:31, paragraph 6 of the Civil Code of Curacao, the Liquidator has determined that there are no assets know to him. The Foundation’s accounts are available for inspection at the offices of the Foundation for a period of 30 days after the date of the publication.

  The Liquidator
  Date: October 1, 2021

 • Liquidatie
  Willowick Tower Apartment Co. N.V. in liquidatie

   Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar

 • Liquidatie
  Stichting Particulier Fonds Rigi, geliquideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Stichting”

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de entiteit opgehouden te bestaan.

  De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  Vereffenaar

 • Liquidatie
  Melam N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 1 oktober 2021 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  Yvomante Corporation N.V.
  Vereffenaar

 • Liquidatie

  De vereffenaar van Bak & Hous N.V. (in liquidatie) (“de Vennootschap”) geeft te kennen de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de Vennootschap ter inzage liggen ten kantore van de Vennootschap en ten kantore van het handelsregister te Curaçao. De vereffenaar is voornemens 30 dagen na de onderhavige aankondiging tot overdracht van het liquidatie-overschot over te gaan.

  De vereffenaar