Editie no. 41 - Jaargang 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Landscourant

Jaargang 2021
15 Oktober 2021
Editie no. 41
 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 7 oktober 2021, waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolggevend aan de beschikking van 21 september 2021 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, 1. MALVA MARIA THIELMAN ook wel bekend als MALVA MARIA MARGARETHA en/of als FAYVAH THIELMAN en 2. de naamloze vennootschap RAYVAH HI-TECH INTERNATIONAL & TRAINING INSTITUTE INC. NV, beide zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, OPGEROEPEN om op maandag 10 januari 2022 des voormiddag om 09:30 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuis “Kas di Korte” aan het adres Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina # 18 op Curaçao voor de E.A. Rechter, teneinde op de door de naamloze vennootschap ONTWIKKELINGSBANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (OBNA) NV tegen hen ingestelde vordering te antwoorden.

  De Gerechtsdeurwaarder
  S.R.V. Rollins.

 • Aankondiging

  PRO-DEO                                    

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 13 oktober 2021, waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, ROËNGELO QUINTON MELGIGEDÉS BAZUR, aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolggevend aan de beschikking van 6 oktober 2021 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, VITALINA TEJADA, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, OPGEROEPEN om op dinsdag 22 februari 2022 des voormiddag om 09:00 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuis “Kas di Korte” aan het adres Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina # 18 op Curaçao voor de E.A. Rechter, teneinde op de door CURLEY BRIAN FECUNDA tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden.

                                                                                                     De Gerechtsdeurwaarder,
  R.Q.M. Bazur.

 • Aankondiging

  VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

  Gedurende de maand augustus 2021 heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op 19,00% gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.19,7 miljoen toe door een stijging van de basis[1] waarover deze wordt berekend. Het bedrag aan uitstaande Certificates of Deposit (CD’s) steeg met NAf.20,0 miljoen doordat de commerciële banken voor een hoger bedrag hadden ingeschreven op de wekelijkse veilingen van CD’s met een looptijd van twee weken.

  De basisgeldhoeveelheid[2] nam met NAf.20,3 miljoen toe door een stijging van de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken (NAf.25,7 miljoen), gematigd door een daling van de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.5,4 miljoen). De stijging van de rekening-couranttegoeden was vooral het resultaat van overmakingen van de overheid van Curaçao, de overheid van Sint Maarten, pensioenfondsen en de Postspaarbank N.V. (PSB Bank) van hun rekeningen bij de Bank ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken. De toename van de rekening-couranttegoeden werd echter verzacht door de stijging van de verplichte reserves en de netto aankoop van CD’s.

  De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” nam met NAf.46,4 miljoen af, wat vooral kwam door een daling van de deposito’s van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) bij de Bank. Deze daling was het gevolg van de overmaking van liquiditeitssteun aan de overheid van Sint Maarten in het kader van de COVID-19 crisis. De transacties van de Centrale Bank van Aruba ten laste van haar rekening bij de Bank hebben ook bijgedragen aan de daling van deze post. De betaling van rente op obligaties uitgegeven door Sint Maarten die in handen zijn van de Nederlandse Staat en de transacties van de commerciële banken in Bonaire ten gunste van hun rekeningen bij de Bank hebben de daling van de post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” echter verzacht.

  De netto positie van de overheden bij de Bank is met NAf.11,9 miljoen verbeterd door een stijging van de deposito’s van Sint Maarten (NAf.34,0 miljoen), gematigd door een daling van de deposito’s van Curaçao (NAf.22,1 miljoen). De stijging van de deposito’s van Sint Maarten was vooral het gevolg van de ontvangen liquiditeitssteun van Nederland en de ontvangen gelden van de Wereldbank uit het Sint Maarten Recovery, Reconstruction and Resilience Trust Fund voor de financiering van wederopbouwprojecten. De stijging van de deposito’s werd echter gematigd door de betaling van rente aan de Nederlandse Staat en overmakingen ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken. De daling van de deposito’s van Curaçao was vooral het gevolg van overmakingen ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken, gerelateerd aan onder andere de verstrekking van noodsteun aan de door de coronacrisis meest getroffen groepen in de maatschappij. De daling werd echter gematigd door de overmaking van geïnde licentierechten (license fee) over de maand juli 2021 door de Bank.

  Voorts is de post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” met NAf.6,2 miljoen gestegen wat voornamelijk het gevolg was van de gelden ontvangen door het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) van het Nederlandse Agentschap van de Generale Thesaurie in verband met een overgenomen annuïteitenlening in het kader van de schuldsanering die in de portefeuille van het APC zit. Overmakingen door de PSB Bank N.V. ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken hebben de stijging van deze post echter verzacht.

  Aan de activazijde van de balans steeg de post “Deviezen” met NAf.33,1 miljoen, wat voornamelijk het gevolg was van de overmakingen van de Wereldbank voor de wederopbouw van Sint Maarten, de transacties van de commerciële banken in Bonaire en de overmaking van gelden uit het buitenland door pensioenfondsen en het Nederlandse Ministerie van Financiën. De transacties van de Centrale Bank van Aruba hebben de stijging echter verzacht.

  Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.8,2 miljoen gedaald door de lagere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind juli 2021. De afname van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de lagere marktwaarde van de goudvoorraad.

  Willemstad, 13 oktober 2021

  Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten


  [1] Binnenlandse schuld -/- lange-termijndeposito’s.
  [2] Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank.

 • Liquidatie

  Liquidatie

                                  Rembo Financial Services N.V.

  Rembo Financial Services N.V. (in liquidatie) is bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 21 september 2021 ontbonden.

  De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.

  De vereffenaar
  Remigio A.J. Booi
  Hydraweg # 6,
  Curaçao
  Tel. 7890436
  Email: booiremigio@gmail.com

 • Liquidatie

  Orangefield Administrative Services N.V., geliquideerd  

                  Slotverantwoording 

  De liquidatie heeft plaatsgevonden op 30 september 2021, nadat de Directie heeft geconstateerd dat er geen baten aanwezig waren.

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Nautica Nova N.V. in liquidatie

  In de op 1 oktober 2021 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Liquidatie

  “Rock ‘a Video & CD Center N.V.” (in liquidatie) is bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 17 september 2021 ontbonden. De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  Private Foundation Meridian, in liquidatie

  In een bestuursbesluit gehouden op 3 september 2021 is besloten de stichting particulier fonds per diezelfde datum te ontbinden.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de stichting particulier fonds liggen voor een periode van 30 dagen na publicatiedatum ter inzage ter kantore van de stichting particulier fonds en het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  STRATTON HOLDINGS N.V.
  In liquidatie

  In een op 31 augustus 2021 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap werd per dezelfde datum tot ontbinding van de vennootschap besloten.

  De Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en ten kantore van de Vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  Curaçao, 12 oktober 2021.
  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  TERRA FIRME B.V.

  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 11 oktober 2021 te ontbinden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Liquidatie

  Fortuna Ventures B.V.
  in liquidatie, gevestigd te Curaçao

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van Fortuna Ventures B.V. is besloten de vennootschap per 5 oktober 2021 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden geconstateerd dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge art. 2:31 lid 6 BWC de vereffening van de vennootschap wordt beëindigd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Travel Call Center Curaçao B.V. in liquidatie

  In de op 11 oktober 2021 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap i.l. zijn neergelegd ten kantore van het handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen.

  Curaçao, 15 oktober 2021
  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Aspharm N.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de slotverantwoording als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de uitkering van het vermogen van de Vennootschap, voor een ieder ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap en ten kantore van het handelsregister te Curaçao en dat de vereffening van de Vennootschap met ingang van 15 oktober 2021 is geëindigd.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de stichting Deleo Invest Private Foundation, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 15 oktober 2021, is ontbonden.