Editie no. 42 - Jaargang 2020 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Landscourant

Jaargang 2020
16 Oktober 2020
Editie no. 42
 • Aankondiging

  Genefar Holding N.V.
  Hierbij wordt ingevolge artikel 3 lid 4 sub a van de Landsverordening Zetelverplaatsing Derde
  Landen bekend gemaakt dat Genefar Holding N.V., voorheen gevestigd te Curacao, haar statutaire zetel ingaande ‘**2020 heeft verplaatst naar Cyprus, teneinde aldaar voortgezet te worden onder de naam Genefar Holding Ltd.

  Het bestuur

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 8 oktober 2020, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het  Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 14de september 2020, de erfgenamen van ALUICIO FRANCISCO MEYER, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van  donderdag, 14 januari 2021, des namiddag om 15:30 uur,  ten  Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18, in Curacao, teneinde op de door RONNY MARTINA TIELEN, ERLAND CORNELIO TIELEN en SHIRLEY FATIMA TIELEN, tegen hem ingestelde vordering  te  antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 8 oktober 2020, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het  Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 23ste  september 2020, JUANA CEDEÑO CHALAS, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van  dinsdag, 19 januari 2021, des voormiddag om 09:00 uur,  ten  Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18, in Curacao, teneinde op de door ERELD MIGUEL MARCHENA, tegen haar ingestelde vordering  te  antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Uit een door mij, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgelijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, kantoorhoudende in Curaçao te Roodeweg no. 159, de 8ste oktober 2020 gedaan exploit, waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Officier van Justitie van Curaçao, blijkt, dat ten verzoeke van ALSHANTELEY IFLENE HUGHS, wonende in Curaçao, gem. mr. drs. D. E. Engels, is OPGEROEPEN: ALVINE ANTONIO HUGHS, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curaçao, om op donderdag, 21 januari 2021, des namiddags om 14:45 uur, in verband met het door, ALSHANTELEY IFLENE HUGHS bij ingediende verzoekschrift aanhanging gemaakte zaak, ter terechtzitting vah het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao te Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18, te verschijnen in persoon of door iemand van zijnentwege van zijn in leven zijn te doen blijken, bij gebreke waarvan door ALSHANTELEY IFLENE HUGHS, na het vervullen van de terzake van de onderhavige vordering voorgeschreven formaliteiten zullen worden geconcludeerd, dat bij vonnis worde verklaard dat er ten aanzien van ALVINE ANTONIO HUGHS,  rechtsvermoeden van overlijden bestaat.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  benoeming vereffenaar in nalatenschappen

  Bij beschikking van 8 oktober 2020 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, werd ondergetekende benoemd tot vereffenaar van de nalatenschappen van Edison Santiago Bloem, geboren op 25 juli 1927 op Curaçao en overleden op 17 oktober 2005 en Aida Julietta Valeriaan, geboren op 10 december 1924   op Curaçao en overleden op 15 oktober 2017, beiden laatstelijk wonende te Curaçao. De schuldeisers van de nalatenschappen worden hierbij opgeroepen om hun vordering op de nalatenschappen, onderbouwd met bescheiden, in te dienen bij de vereffenaar uiterlijk op 30 oktober 2020.

  De vereffenaar
  Mr P. van de Laarschot
  Christinalaan 11, Curaçao
  E-mail     : paul.vandelaarschot@vdlaarschot.com
  Telefoon  :             461-6744

 • Aankondiging

  Bij vonnis van 7 oktober 2020  van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao is de naamloze vennootschap

  CURARENTERPRISE N.V.
  h.o.d.n. B&B Bellavista
  kantoorhoudend aan de kaya Ternura 43 te Curaçao

  in staat van faillissement verklaard met benoeming van Mr U.I.D. Luydens tot rechter-commissaris en van ondergetekende tot curator. Datum, tijdstip en plaats van de verificatievergadering zullen nader bekend worden gemaakt. Schuldeisers worden verzocht hun vordering vergezeld van bescheiden bij de curator in te dienen op onderstaand adres.

  Mr P. van de Laarschot
  Christinalaan 11, Curaçao
  Telefoon                : 461-6744
  E-mail     : paul.vandelaarschot@vdlaarschot.com

 • Aankondiging

  MEDEDELING
  AINE PRIVATE FOUNDATION

  Het bestuur van AINE PRIVATE FOUNDATION (de “SPF”), gevestigd te Pareraweg 45, KvK nummer 115249, geeft te kennen dat zij voornemens is de SPF opgericht naar het recht van de voormalige Nederlandse Antillen om te zetten naar een Stichting naar het recht van Panama. De behandeling van het machtigingsverzoek daarvoor zal 12 november 2020 om 15:15 uur voor het Gerecht in eerste aanleg met zittingsplaats Curaçao aan het Dominico F. ‘Don’ Martina 18, Curaçao plaatsvinden.

 • Aankondiging

  MEDEDELING VAN DE VOORGENOMEN OMZETTING VAN
  SPI Media International B.V.
  KvK nummer 86749 (de “Vennootschap“)

  Mr. M.J.O. Moerdijk, notaris te Curaçao, deelt bij deze mee dat hij van het bestuur van de Vennootschap heeft vernomen dat de Vennootschap het voornemen heeft zich om te zetten in een vennootschap naar het recht van Portugal, zulks overeenkomstig artikel 2:304 BW.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 13 oktober 2020, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het  Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 6de oktober 2020, GERARDINE ALESSKA MARIN GIUNTOLI, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van  donderdag, 21 januari 2021, des voormiddag om 09:45- 10:00 uur,  ten  Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18, in Curacao, teneinde op de door PITT WILLIAMS DE LA ROSA MARTINA, tegen haar ingestelde vordering  te  antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 13 oktober 2020, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het  Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 7de oktober 2020, GRESHA CHANTILLY ILLIDGE en KEVIN GREGORY BERTRAND ILLIDGE, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van  donderdag, 21 januari 2021, des voormiddag om 10:30 uur, ten Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18, in Curacao, teneinde op de door CARLINE MARIE COLINA, tegen hen ingestelde vordering  te  antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  MEDEDELING van de Bekendmaking ingevolge artikel 2:25, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, van het voornemen van de Kamer van Koophandel en Nijverheid tot ontbinding van de op de Ontbindingslijst voorkomende rechtspersonen

  Op 28 december 2016 is de nieuwe wettelijke regeling in werking getreden (P.B. 2016, no. 80) op grond waarvan privaatrechtelijke rechtspersonen door de Kamer van Koophandel en Nijverheid worden ontbonden indien deze niet voldoen aan één of meer van de hierna te noemen wettelijke voorschriften. Het gaat om rechtspersonen die blijkens het register niet langer actief zijn.

  De wettelijke voorschriften zijn, dat het de Kamer moet zijn gebleken dat gedurende ten minste een jaar geen bestuurders van de rechtspersoon in het register staan ingeschreven, of dat er wel bestuurders staan ingeschreven, maar alle bestuurders zijn overleden, of dat de ingeschreven bestuurders niet bereikbaar gebleken zijn op het in het register vermelde adres van de rechtspersoon, of dat de rechtspersoon gedurende ten minste een jaar niet voldaan heeft aan de verplichting om het voor inschrijving in het handelsregister verschuldigde bedrag te voldoen.

  Volgens de wet, artikel 2:25 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, maakt de Kamer het voornemen tot ontbinding van de rechtspersoon bekend, met vermelding van de omstandigheden waarop het voornemen is gegrond.

  De bekendmaking van het voornemen vindt plaats door opname van de statutaire naam van de rechtspersoon op een lijst, aan te duiden als ontbindingslijst, die op heden geplaatst is op de webpagina van de Kamer: www.curacao-chamber.cw (zie onder Quick Links: Proposals to Dissolve)

  Tevens doet de Kamer deze mededeling van de plaatsing van de ontbindingslijst in de Landscourant en in een ander dagblad op Curaçao. De Ontbindingslijst is bekendgemaakt op 16 oktober 2020.

  Na verloop van zes weken na deze mededeling ontbindt de Kamer de rechtspersoon bij beschikking, tenzij daarvoor aan de Kamer is gebleken dat inmiddels wel voldaan is aan de wettelijke voorschriften. De op de Ontbindingslijst voorkomende rechtspersonen hebben dus na de datum van deze mededeling zes weken de tijd om alsnog te voldoen aan de voormelde wettelijke voorschriften; daarna worden deze ontbonden.

  Willemstad, 16 oktober 2020

  wg
  W.A. Jonckheer
  Voorzitter

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van VEERTIENDE OKTOBER TWEEDUIZEND TWINTIG heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, van de 9 oktober 2020, KARINA NATHALY GUANIPA GOMEZ, zonder bekende woon-of verblijfplaats binnen en buiten Curacao O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van donderdag, 14 januari 2021 , des voormiddags om 09.30 uur, ten Raadhuize aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. ” Don” Martina # 18, teneinde op de door IMMANUEL CHRISTOPHER JONATHAN MARTUS, wonende in Curacao, te dezer zaker domicilie kiezende aan de Grebbeliniweg # 42, ten kantore van de advokaat Mr. S.C. Larmonie, tegen hem ingestelde rechtzaak te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia.

 • Aankondiging
  AANKONDIGING FUSIE

  Boron Investments N.V. (de “Verkrijgende Vennootschap”) en Boron McArthur/Glen N.V. en Boron Poland N.V. (de “Verdwijnende Vennootschappen”), beiden statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Pletterijweg 43, 2e verdieping, kondigen aan dat bij het Handelsregister te Curaçao, alsmede ten kantore van de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschappen zijn neergelegd de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 1 respectievelijk artikel 2:314 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

  De Verkrijgende Vennootschap is voornemens bij bestuursbesluit tot fusie met de Verdwijnende Vennootschappen te besluiten.

 • Echtscheiding

  P R O – D E O

  E C H T S C H E I D I N G

  Bij exploit van     –8–     oktober 2020 waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, Patrick Elogio Kirindongo, deurwaarder voor burgerlijke zaken het Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, wonende in Curaçao en  kantoorhoudende aan de Winston Churchillweg No. 72-L, ten verzoeke van Michael Anthony carl ARVELO, wonende in Curaçao, domicilie kiezende te Bon Bini Business Center aan de Schottegatweg Oost No. 10, Building 1, second floor, Unit H4, ten kantore van de advocaat mr. C.S.F. Marshall, BETEKEND aan Claritza Eusebia MERCERA, zonder bekende woon- en of verblijfplaats te Curaçao of daarbuiten, de grosse van een beschikking door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, welke beschikking ter terechtzitting van het Gerecht voormeld de 6de oktober 2020 in het openbaar is uitgesproken, waarbij de echtscheiding tussen partijen op de 26ste september 1997 te Curaçao, in algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, is uitgesproken.

  De deurwaarder voornoemd,
  P.E. Kirindongo.

 • Echtscheiding

  E C H T S C H E I D I N G

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao van de 22ste september 2020 is tussen Mazen SUBEH, wonende in Curaçao, domicilie kiezende aan de Concordiastraat No. 52, ten kantore van de advocaat mr. A.O. Martina en Edith Clareidy TREJO RUIZ, wonende in Curaçao, partijen op de 12de maart 2017 te Curaçao, in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, de echtscheiding uitgesproken.

  De gemachtigde,
  Mr. A.O. Martina.

 • Echtscheiding

  E C H T S C H E I D I N G

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 9de juni 2020 is tussen MERYL ERNESTE WITHNEY YNGARD , wonende op Curacao, als verzoekster en DWIGHT ANDY SIMSON, wonende te Suriname aan het adres Fred.o’Kirkstraat no. 4 Tourtonne, als verweerder, partijen op  19 oktober 2015 te Curacao,  met elkander gehuwd, echtscheiding is uitgesproken.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Liquidatie

  STICHTING ATON (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 7 oktober, 2020 werd besloten de stichting per 7 oktober 2020 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting, opgericht naar het recht van Curacao: STICHTING ATON (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  ONTBINDINGSBESLUIT

  Bij Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van 30 september 2020 werd besloten de vennootschap per dezelfde te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING VAN FIT CAPITAL FUND B.V. (IN LIQUIDATIE)

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Vennootschap, opgericht naar het recht van de Curaçao: Fit Capital Fund B.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curaçao, hierna genoemd: de “Vennootschap”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 6 BWNA de vereffing van de Vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Egmond Fund N.V., geliquideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Vennootschap”

  Bij bestuursbesluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap is besloten de Vennootschap per 28 augustus 2020 te ontbinden en Yvomante Corporation N.V. tot Vereffenaar te benoemen. De Vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de Vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  N.V. de Combinatie 76 in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Sibilene N.V., in liquidatie

  Op 7 oktober 2020  is door de algemene vergadering van aandeelhouders van Sibilene N.V. ( hierna te noemen “de vennootschap”) besloten de vennootschap per diezelfde datum te ontbinden.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering liggen ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en bij het kantoor van de vennootschap alhier, gedurende een periode van dertig dagen.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Enereo Group Holding B.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 7 oktober 2020 te ontbinden (zie bijgaand kopie notulen).

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebben-den ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  ORINOCO TOWAGE N.V.

  IN DE OP CURAÇAO GEHOUDEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 6 OKTOBER 2020 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN ORINOCO TOWAGE N.V. OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HAAR BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP.

  _________________________

  ORINOCO TOWAGE N.V.
  DE VEREFFENAAR
 • Liquidatie

  Kosteria B.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan haar bekende baten meer aanwezig zijn.

  Curaçao, 13 oktober 2020

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  SYRACUSE CORPORATION N.V, in liquidatie

  Syracuse Corporation N.V., in liquidatie (hierna te noemen de “vennootschap”) is bij besluit van de aandeelhouders d.d. 29 november 2018 in liquidatie getreden. Publicatie hiervan heeft plaatsgevonden in de Curaçaosche Courant d.d. 21 december 2018, Nos. 51 en 52.

  In verband met de afwikkeling van de liquidatie procedure van de vennootschap, roept de Vereffenaar nogmaals alle crediteuren op die nog een vordering hebben op de vennootschap. Een eventuele vordering zal met bewijsstukken kunnen worden ingediend bij de Vereffenaar.

  Deze oproep geldt voor een periode van 30 dagen, waarna de liquidatie procedure van de vennootschap zal worden afgewikkeld. Vorderingen nadien zullen niet meer worden gehonoreerd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ROSALIND INVESTMENTS N.V, in liquidatie

  Rosalind Investments N.V., in liquidatie (hierna te noemen de “vennootschap”) is bij besluit van de aandeelhouders d.d. 6 december 2018 in liquidatie getreden. Publicatie hiervan heeft plaatsgevonden in de Curaçaosche Courant d.d. 21 december 2018, Nos. 51 en 52.

  In verband met de afwikkeling van de liquidatie procedure van de vennootschap, roept de Vereffenaar nogmaals alle crediteuren op die nog een vordering hebben op de vennootschap. Een eventuele vordering zal met bewijsstukken kunnen worden ingediend bij de Vereffenaar.

  Deze oproep geldt voor een periode van 30 dagen, waarna de liquidatie procedure van de vennootschap zal worden afgewikkeld. Vorderingen nadien zullen niet meer worden gehonoreerd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  FORTINBRAS CORPORATION N.V, in liquidatie

  Fortinbras Corporation N.V., in liquidatie (hierna te noemen de “vennootschap”) is bij besluit van de aandeelhouders d.d. 6 december 2018 in liquidatie getreden. Publicatie hiervan heeft plaatsgevonden in de Curaçaosche Courant d.d. 21 december 2018, Nos. 51 en 52.

  In verband met de afwikkeling van de liquidatie procedure van de vennootschap, roept de Vereffenaar nogmaals alle crediteuren op die nog een vordering hebben op de vennootschap. Een eventuele vordering zal met bewijsstukken kunnen worden ingediend bij de Vereffenaar.

  Deze oproep geldt voor een periode van 30 dagen, waarna de liquidatie procedure van de vennootschap zal worden afgewikkeld. Vorderingen nadien zullen niet meer worden gehonoreerd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  HERMIA CORPORATION N.V, in liquidatie

  Hermia Corporation N.V., in liquidatie (hierna te noemen de “vennootschap”) is bij besluit van de aandeelhouders d.d. 6 december 2018 in liquidatie getreden. Publicatie hiervan heeft plaatsgevonden in de Curaçaosche Courant d.d. 21 december 2018, Nos. 51 en 52.

  In verband met de afwikkeling van de liquidatie procedure van de vennootschap, roept de Vereffenaar nogmaals alle crediteuren op die nog een vordering hebben op de vennootschap. Een eventuele vordering zal met bewijsstukken kunnen worden ingediend bij de Vereffenaar.

  Deze oproep geldt voor een periode van 30 dagen, waarna de liquidatie procedure van de vennootschap zal worden afgewikkeld. Vorderingen nadien zullen niet meer worden gehonoreerd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Liquidatie
  Curadise fitness B.V. in liquidatie

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 9 oktober 2020 te ontbinden.
  Verklaring inzake 2:31 lid 7 BW
  De vereffenaar heeft bij aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE
  MDB CONSULTANCY BV

  IN DE OP CURAÇAO GEHOUDEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 6 JULI 2020 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN MDB CONSULTANCY BV OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HAAR BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP.

  _________________________

  M.J. de Boer
  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  GRACES PRIVATE FOUNDATION IN LIQUIDATIE

  OP 12 OCTOBER 2020 IS DOOR HAAR DIRECTIE UNANIEM BESLOTEN OM MET ONMIDDELLIJKE INGANG TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN GRACES PRIVATE FOUNDATION OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HAAR BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE STICHING

  __________________________
  DUTCH CARIBBEAN TRUST B.V.
  DE VEREFFENAAR
 • Liquidatie

  Bravo Vista C.V. gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 1 oktober 2020 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Barranca Vista gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 1 oktober 2020 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Stichting Bravo Vista gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 1 oktober 2020 is ontbonden.

 • Liquidatie

  STICHTING BLUE STONE GROUNDS (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 13 oktober 2020 werd besloten de stichting per 13 oktober 2020 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting, opgericht naar het recht van Curacao: STICHTING BLUE STONE GROUNDS (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR BLUE STONE GROUNDS (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 13 oktober 2020 werd besloten de stichting per 13 oktober 2020 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting, opgericht naar het recht van Curacao: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR BLUE STONE GROUNDS (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE
  CATTLEA B.V. (Besloten Vennootschap)

  IN DE OP CURAÇAO GEHOUDEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 22 JULI 2020 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN CATTLEA B.V. OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HAAR BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP.

  _________________________
  CATTLEA B.V.
  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  SCIENS COLOURED DIAMOND FUND III B.V. in liquidatie

  Bij Besluit van aandeelhouders is besloten om met ingang van 18 september 2020 tot ontbinding en algehele liquidatie van Sciens Coloured Diamond Fund III BV (de “Venootschap”) over te gaan.

  De vereffenaar heeft bij aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de Venootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  First Emerging Markets Debt Fund N.V. (ontbonden)

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Kammer Corporation N.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de Vennootschap, ter inzage liggen ten kantore van de Vennootschap alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 16 november 2020 voor een ieder ter inzage zal liggen. De vereffenaar is voornemens 30 dagen na de onderhavige aankondiging tot overdracht van het liquidatie-overschot over te gaan.

 • Liquidatie
  In de op 13 augustus 2019 gehouden Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van de op Curacao gevestigde besloten vennootschap Gonzorella’s Company B.V. is besloten om tot ontbinding en algehele liquidatie over te gaan per die datum. 
  De Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering, houdende de grondslagen van de verdeling, is neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap, gedurende dertig dagen. 
 • Liquidatie

  Stichting Sincerie gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 25 september 2020 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Solaris  gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 25 september 2020 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Sincerie C.V. gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 25 september 2020 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Wealco Holding B.V. in liquidatie

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap d.d. 29 september 2020, is besloten deze vennootschap per die datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

                                                                                                                                      De vereffenaar

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap PCE Holland N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de Vennootschap, ter inzage liggen ten kantore van de Vennootschap alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 16 november 2020 voor een ieder ter inzage zal liggen. De vereffenaar is voornemens 30 dagen na de onderhavige aankondiging tot overdracht van het liquidatie-overschot over te gaan.