Editie no. 42 - Jaargang 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Landscourant

Jaargang 2021
22 Oktober 2021
Editie no. 42
 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 14de  oktober 2021, waarvan  afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie van Curacao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Dr. M.J.Hugenholtzweg no. 61, ten verzoeke van de naamloze vennootschap BANCO DI CARIBE N.V.,  gevestigd op Curacao,  en Mr. I.W.R.NAALDIJK,  wonende op Curacao, aan JADEY JEHAN O’NIEL,   zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of  elders, betekend  copieën van de afschriften ener notariele akten  op  resp. 4 mei 2011 en 18 oktober 2011, een schrijven  d.d. 12 oktober 2021 van Banco di Caribe N.V.  en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 9de januari 2020, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde akten te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal de onroerende zaak aan de , op vrijdag, 19 november  2021, des voormiddags om 09.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar wordt  verkocht.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging
  AANKONDIGING

  Bij exploot van 4 oktober 2021 waarvan afschriften dezes zijn overgegeven aan de ambtenaar van het openbaar ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, heb ik Shurenda Rosa de Lima Muzo, deurwaarder der belastingen te Curaçao, ten verzoeke van de Ontvanger van Curaçao, kantoorhoudende te Piscadera z/n, in deze domicilie kiezende te mijne kantore te Regentesselaan z/n te Willemstad Curaçao, met verwijzing, naar Landverordening Dwanginvordering van 31 december 1942 en artikel 5 lid 7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Curaçao,

  BETEKEND

  aan Lam Wei Son voorheen wonende te Curaçao aan de Schottegatweg Oost 173-A thans zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen of buiten Curaçao,
  een op 24 september 2021 uitgevaardigd dwangschrift alsmede een exploot van hernieuwd bevel om binnen twee dagen te betalen, waarvan bij gebreke zal worden overgaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en onroerende zaken volgens de wet.

  De deurwaarder voornoemd,

  Shurenda Rosa de Lima Muzo

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de achttiende oktober 2021, waarvan afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland  Curaçao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eeste Aanleg te Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Roodeweg no. 159, ten verzoeke van  de rechtspersoon naar buitenlands recht VIBAR  TRANSPORT  d.o.o.  de heer  ANDREJ  BARLIC,  gevestigd en wonende te Slovenië,  beiden te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao, aan de Pietermaai no. 23, ten kantore van de advocaat mr. A.C. van Hoof  en aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van  R.A. Ramazan, gerechtsdeurwaarder,   aan  de vennootschap naar buitenlands recht,  QUEEN  EAGLE  SOLUTIONS  LTD, zonder bekende vestigingsplaats te Curaçao of daarbuiten,  BETEKEND een verzoekschrift, met daarop de door E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, gestelde beschikking van de 13de oktober 2021, alsmede de door mij, deurwaarder, uit kracht van voormelde beschikking opgemaakt beslag-exploit, van de  18de oktober 2021, houdende CONSERVATOIR-DERDEN-BESLAG onder de naamloze vennootschap  BANCO  DI CARIBE  N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, aan de Schottegatweg Oost no. 205 en de naamloze vennootschap UNITED  INTERNATIONAL  BANK  N.V.,  gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, aan de  Kaya Richard J. Beaujon z/n, een en ander als in bedoelde exploiten omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  Bekendmaking

  Melding van een concentratie door Navigator Insurance Consultants N.V.

  De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft op 5 oktober 2021 van Navigator Insurance Consultants N.V. (“NIC”) een melding ontvangen van een concentratie in de zin van de Landsverordening inzake concurrentie. Door middel van dit bericht wordt conform artikel 5.4, derde lid, van de Landsverordening inzake concurrentie de melding van deze concentratie bekend gemaakt in de Landscourant.

  In de melding is aangegeven dat Navigator Insurance Consultants N.V. het voornemen heeft via een Sale and Purchase Agreement alle aandelen in Aon Antillen Holding N.V. en haar dochterondernemingen (“Aon”) over te nemen.

  De betrokken ondernemingen voeren volgens de melding de volgende activiteiten in Curaçao uit:

  Navigator Insurance Consultants N.V.: een op Curaçao actieve verzekeringstussenpersoon (‘insurance broker’) die zich richt op specifieke verzekeringsoplossingen voor de groot zakelijke markt.

  Aon Antillen Holding N.V. en haar dochterondernemingen maken deel uit van het wereldwijde netwerk Aon Netwerk. Aon is een toonaangevend wereldwijd bedrijf voor professionele dienstverlening dat een breed scala aan oplossingen voor risico’s, pensioenen en gezondheidszorg biedt. Via haar dochteronderneming Aon Antillen N.V. is Aon Antillen Holding N.V. op Curaçao onder meer actief als verzekeringstussenpersoon.

  Partijen hebben de concentratie op basis van sectorspecifieke wetgeving moeten melden bij de Centrale Bank voor Curaçao en Sint-Maarten, Centrale Bank van Aruba en de Autoriteit Financiële Markten in Nederland. Op het moment van melding bij de FTAC hadden deze sectorspecifieke toezichthouders nog geen goedkeuring verleend aan de overname van Aon Antillen Holding N.V. en haar dochterondernemingen door Navigator Insurance Consultants N.V.

  Bevoegdheden van de FTAC bij concentraties

  De FTAC voert haar taken uit op basis van Landsverordening inzake concurrentie. De Landsverordening geeft de FTAC niet de bevoegdheid om overnames, fusies of joint ventures te blokkeren. Wél moeten grote overnames, fusies en joint ventures bij de FTAC worden gemeld voorafgaande aan totstandkoming hiervan. De FTAC zal nu gaan beoordelen of de door Navigator Insurance Consultants N.V. gemelde transactie binnen het toepassingsbereik van hoofdstuk 5 van de Landsverordening inzake concurrentie valt.

  De FTAC is op basis van artikel 5.4, derde lid, juncto artikel 9.1, van de Landsverordening inzake concurrentie gehouden ontvangen meldingen in de Landscourant en op haar website bekend te maken.

 • Liquidatie

  Ascot Holdings B.V.
  in liquidatie
  KvK-Nummer 127593

  De vereffenaar geeft te kennen dat de aandeelhouder van bovengenoemde naamloze vennootschap bij schriftelijk besluit de dato 1 januari 2021 heeft besloten de vennootschap te ontbinden per diezelfde datum.

  De vereffenaar voorts geeft te kennen dat zij terstond bij haar aantreden heeft vastgesteld dat geen aan haar bekende baten aanwezig waren.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ALDOR CORPORATION N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 14 oktober 2021 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Jurgen Corporation N.V.
   (in liquidatie)

  In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de op Curacao gevestigde naamloze vennootschap Jurgen Corporation N.V. is besloten de vennootschap per 12 oktober 2021 te ontbinden.

  Slotverantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn (art.2:31 lid 6BW) Het is gebleken dat na voldoening van alle shulden der vennootschap geen baten meeer aanwezig zijn.

   De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  EGAMES N.V.
  in liquidatie

  In de op 30 september 2021 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is besloten om met ingang van 30 september 2021 tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat op voornoemde datum er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 6 jo. lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, heeft de vereffenaar haar slotverantwoording samengesteld en deze ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curacao, alsmede ten kantore van de Vennootschap.

  Curaçao, 18 oktober 2021

  Mastantu N.V.
  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Liquidatie

  World – Icon N.V.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de stichting particulier fonds, Stichting Particulier Fonds AYA (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Tibourin 15, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 15 oktober 2021 is ontbonden.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de stichting particulier fonds, Stichting Particulier Fonds Bal Champêtre (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Tibourin 15, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 15 oktober 2021 is ontbonden.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de stichting particulier fonds, Stichting Particulier Fonds NEFT (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Tibourin 15, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 15 oktober 2021 is ontbonden.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de stichting particulier fonds, Stichting Particulier Fonds Poesia (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Tibourin 15, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 15 oktober 2021 is ontbonden.

 • Liquidatie

  HIGH RISE INVESTMENT CORP.  N.V.
  (in liquidatie per 12 oktober 2021)

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HIGH RISE INVESTMENT CORP. N.V., gehouden op 12 oktober 2021, is besloten om de Vennootschap  te ontbinden per 12 oktober 2021 en is DUTCH ANTILLES MANAGEMENT N.V.  benoemd tot Vereffenaar, die bij zijn aantreden heeft geconstateerd dat er geen hem bekende baten zijn.

                                                                                                        De Vereffenaar

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Teva Pharmaceutical Finance II B.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de slotverantwoording als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de uitkering van het vermogen van de Vennootschap, voor een ieder ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap en ten kantore van het handelsregister te Curaçao en dat de vereffening van de Vennootschap met ingang van 22 oktober 2021 is geëindigd.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Teva Pharmaceutical Finance III B.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de slotverantwoording als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de uitkering van het vermogen van de Vennootschap, voor een ieder ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap en ten kantore van het handelsregister te Curaçao en dat de vereffening van de Vennootschap met ingang van 22 oktober 2021 is geëindigd.