Editie no. 43 - Jaargang 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2021
29 Oktober 2021
Editie no. 43
 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 21ste oktober  2021, waarvan  afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie van Curacao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Abraham de Veerstraat no. 8, ten verzoeke van de naamloze vennootschap RBC ROYAL  BANK N.V.,  gevestigd op Curacao,  en Mr. I.W.R.NAALDIJK,  wonende op Curacao, aan ANDRAS FERENCZ ERDÉLYL   zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of  daarbuiten, betekend copieën van een hypotheekakte  ener notariele akten op 31 juli 2012  en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 20 juli 2021, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde akten te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal de onroerende zaak aan de Kaya Beethoven 83 en 83 naast, op vrijdag, 3 december  2021, des voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar wordt  verkocht.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging

  AANKONDIGING FUSIE

  Ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van ieder van Exploitatie Maatschappij E-Zone Curacao N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Hoogstraat 20-22, Curaçao, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao onder nummer 58846 (Verkrijgende Vennootschap) en Hoogstraat B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Presidente R. Betancourt Boulevard 16 C, Curaçao, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao onder nummer 116703 (Verdwijnende Vennootschap), is ter inzage gelegd een voorstel tot juridische fusie met steeds de daarbij vereiste stukken, als bedoeld in titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • Aankondiging
  Het bestuur van Infifon II Netherlands Antilles N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 79636 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Pareraweg 45, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Spanje, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.
 • Aankondiging

  REKORDATORIO

  Kámara di Komèrsio i Industria di Kòrsou ta rekordá sektor empresarial riba e elekshon benidero di tres miembro di Kámara di Komèrsio, pa yena e tres puestonan ku lo ta vakante entrante promé di yanüari 2022.

  Postulashon di kandidato ta tuma lugá pa medio di un formulario di postulashon di kandidatura ku ta optenibel na ofisina di Kámara di Komèrsio na Kaya Junior Salas no. 1 na Pietermaai.

  Entrega di formulario di postulashon ta posibel únikamente di 1 te ku 14 di novèmber 2021, tur dia den siman di 9’or di mainta pa 12’or di mèrdia na ofisina di Kámara di Komèrsio.

  Pa mas informashon por tuma kontakto via telefòn 461-1451 òf e-mail: registry@curacao-chamber.cw

  Kòrsou, 29 di òktober 2021

  Sekretario
  Mr. J.H. Jacobs

   

  HERINNERING

  De Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao herinnert het Bedrijfsleven aan de aanstaande verkiezing van drie leden van de Kamer, ter vervulling van de vacatures per 1 januari 2022.

  De Kandidaatstelling vindt plaats door indiening van een daartoe ingevuld kandidaatstellings­formulier, dat op het kantoor van de Kamer van Koophandel aan de Kaya Junior Salas no. 1 verkrijgbaar is.

  De opgave van een kandidaat is uitsluitend mogelijk van 1 tot en met 14 november 2021, op werkdagen tussen 9.00 ’s morgens en 12.00 uur ’s middags bij het secretariaat van de Kamer van Koophandel.

  Gelieve voor meer inlichtingen contact op te nemen via telefoon 461-1451 of e-mail: registry@curacao-chamber.cw

  Curaçao, 29 oktober 2021

  De Secretaris
  Mr. J.H. Jacobs

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de zesentwintigste oktober 2021, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg in het Land Curaçao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie  van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Roodeweg no. 159, gevolggevende aan de beschikking van, de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 25ste oktober 2021 de rechtspersoon naar Venezolaans recht in liquidatie BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A., met hoofdvestiging buiten Curaçao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van donderdag, 4 november 2021, des namiddags om 14.30 uur, ten Raadhuize alhier aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18 te verschijnen om op het door de rechtspersoon naar het recht van de Britse Maagdeneilanden MORTGAGE SERVICES CORP LTD. ingediend verzoekschrift,  te worden gehoord.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Echtscheiding

  E C H T S C H E I DI N G

  PRO-DEO

  Bij exploit van     –25–   oktober 2021, waarvan afschrift is gelaten aan de Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, PATRICK ELOGIO KIRINDONGO, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, wonende te Curaçao en  kantoorhoudende aan de Winston Churchillweg No. 72-L, ten verzoeke van Phyllis Milagra CATHALINA, wonende te Curaçao, gemachtigde de advocaat mr. G.G. van Gils, kantoorhoudende aan de Concordiastraat No. 52, BETEKEND aan Moentadji-Ali ABDOELRAZAK, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curaçao, de grosse van een beschikking door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, welke beschikking ter terechtzitting van het Gerecht voormeld de 19de oktober 2021 in het openbaar is uitgesproken, waarbij de echtscheiding tussen partijen op de 10de november 2006, buiten gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, is uitgesproken

   De deurwaarder voornoemd,
  P.E. Kirindongo.

 • Liquidatie
  LIQUIDATIE Stichting Pensioenfonds Cardiologiepraktijk M. Engels

  Ontbindingsbesluit:

  Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Cardiologiepraktijk M Engels heeft met algemene stemmen besloten over te gaan tot ontbinding van de stichting.Als vereffenaar wordt aangesteld mevrouw Frasquita Engels – Robles De Medina. De Stichting heeft haar activiteiten gestaakt met ingang van 30 juni 2021.

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

 • Liquidatie

  As New B.V.
  In liquidatie

  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 25 oktober 2021 is besloten de vennootschap per 25 oktober 2021 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de vennootschap en het handelsregister is neergelegd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Duranville Corporation N.V. in liquidatie
   (hierna te noemen “de vennootschap”)

  In de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 22 oktober 2021 is besloten de vennoot-schap per diezelfde datum te ontbinden.

  Rekening en verantwoording en Plan van uitkering:

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering liggen ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en bij het kantoor van de vennootschap.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  Schroder Adveq US I C.V.
  in liquidatie

  In verband met de beëindiging van de bovengenoemde commanditaire vennootschap roept de vereffenaar (general partner) schuldeisers op hun vorderingen binnen 2 maanden na deze in te dienen ten kantore van de vennootschap te Johan van Walbeeckplein 11, Curaçao.

  Na betaling van de schulden zullen de resterende middelen toegedeeld worden aan de gewezen vennoten overeenkomstig de bepalingen van de Limited Partnership Agreement.

  Curaçao, 25 oktober 2021

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Stichting Berwick (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 7 oktober 2021 werd besloten de stichting per 7 oktober 2021 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de stichting, opgericht naar het recht van Curacao: Stichting Berwick (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Vida Corporation N.V.
   (in liquidatie)

  In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de op Curacao gevestigde naamloze vennootschap Vida Corporation N.V. is besloten de vennootschap per 15 oktober 2021 te ontbinden.

  Slotverantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn (art.2:31 lid 6BW) Het is gebleken dat na voldoening van alle schulden der vennootschap geen baten meer aanwezig zijn.

   De Vereffenaar

 • Liquidatie

  SAVANNAHVILLE TOURS N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 26 oktober 2021 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  2nd Street B.V.
  (in liquidatie)

  Besloten is om 2nd Street B.V. per 26 oktober 2021 te ontbinden onder benoeming van de heer S.V. Tan woonachtig te Amsterdam als vereffenaar en bewaarder van de boeken en bescheiden.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 leden 6 en 7 BW de vereffening van de vennootschap is beëindigd.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Pattern Curacao B.V., in liquidatie

  In een jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 4 oktober 2021 is besloten de vennootschap per diezelfde datum te ontbinden.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de Vennootschap liggen voor een periode van 30 dagen na publicatiedatum ter inzage ter kantore van de Vennootschap en het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie
  LIQUIDATIE Cardiologiepraktijk M. Engels
  Ontbindingsbesluit:

  Bij besluit van de buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Cardiologiepraktijk M. Engels is besloten om de vennootschap per 30 juni 2021 te ontbinden onder benoeming van mevrouw Frasquita Engels tot vereffenaar.

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.