Editie no. 43 - Jaargang 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2022
28 Oktober 2022
Editie no. 43
 • Aankondiging

  HERINNERING

  De Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao herinnert de kiesgerechtigde ondernemers aan de aanstaande verkiezing van drie leden van de Kamer, ter vervulling van de vacatures per 1 januari 2023.

  De Kandidaatstelling vindt plaats door indiening van een daartoe ingevuld kandidaatstellings­formulier, dat op het kantoor van de Kamer van Koophandel aan de Kaya Junior Salas no. 1 verkrijgbaar is.

  De opgave van een kandidaat is uitsluitend mogelijk van 1 tot en met 14 november 2022, op doordeweekse werkdagen tussen 9.00 ’s morgens en 12.00 uur ’s middags bij het secretariaat van de Kamer van Koophandel.

  Gelieve voor meer inlichtingen contact op te nemen via telefoon 4611451 of e-mail: registry@curacao-chamber.cw

  Curaçao, 28 oktober 2022

  De Secretaris
  Mr. J.H. Jacobs

   

 • Aankondiging

  Bij exploot van vierentwintigste oktober tweeduizend tweeëntwintig, heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolg gevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, van Curaçao, van de 13 oktober 2022 AAN de erfgenamen van wijlen PAULINA PRAXEDES PRINS, geboren op Curacao 21 juli 1900, en overleden op 17 november 1993, zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao, of in het buitenland, O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van maandag, 23 januari 2023, des voormiddag om 10.30 uur, ter Raadhuize ‘KAS DI KORTE’ aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. ” Don” Martina # 18, om m.b.t. de door MERITA M. BOELBAAI-SAMBO in haar hoedanigheid van curator van NORMA F.M. ANGELISTA, 2. JOSE A. ANGELISTA en 3. LOURDES C.M. ANGELISTA, allen wonende op Curacao tegen hun ingestelde verzoek door de rechter te worden gehoord.

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia
  Curacao, 24 Oktober 2022

   

 • Aankondiging

  AANKONDIGING

  Mevrouw Maurette Sherry Julianne Antersyn, wonende te Curaҫao, heeft zich per verzoekschrift d.d. 07 juli 2021, gewend tot Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao, met het verzoek om toestemming te verlenen om de geslachtsnaam van haar dochter Amina Makeda “Williams” te veranderen in “Antersyn Williams”.
  Belanghebbende partijen kunnen zich binnen drie maanden na heden middels een bezwaarschrift aan Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao tegen dit verzoek om geslachtsnaamsverandering verzetten.

                                                                                                                                  Willemstad, 19 oktober 2022
  de Secretaris-Generaal, a.i.
  van het Ministerie van Justitie,                                                                                                                                                   mevr. Mr. D.M.C. Lai- Promes

   

 • Aankondiging

  Mededeling

  De curator in het faillissement van de naamloze vennootschappen:

  1. Dutch Caribbean Airlines H.O.D.N. Dutch Caribbean Airlines
  2. Dutch Caribbean Cargo N.V.
  3. DC Groundhandling N.V.
  4. Curacao Airlines N.V.
  5. DC Holding N.V.

  hierna te noemen de ‘Dutch Caribbean Airlines vennootschappen’, maakt middels deze bekend dat bij uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao van 23 september 2022 het faillissement van de Dutch Caribbean Airlines vennootschappen is opgeheven wegens een gebrek aan baten. Het faillissement van de Dutch Caribbean Airlines vennootschappen is hiermee tot een einde gekomen.

  De curator
  mr. Mirto F. Murray
  Murray Attorneys at Law
  Dr. Henri Fergusonweg 6 | +5999 736 5480 | info@murray-attorneys.com

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de 27ste oktober 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de  E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaçao, ten verzoeke JULES C.R.J. DE WINDT,  wonende te Curaçao, aan de Panoramaweg no. 5, aan EDSEL A.V. JESURUN,  zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curaçao, BETEKEND  een schrijven gedateerd 30 september 2022, betreffende stuiting van de verjaring in de zin van artikel 3:317 lid 1 BW, een en ander zoals  in voormeld schrijven nader omschreven;

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Echtscheiding

  ECHTSCHEIDING

  Bij beschikking door het het Gerecht in Eerste Aanleg op Curaçao van 6 september 2022, is tussen RODNY MARCELO EUGENIO, wonende op Curaçao en DARIN SHAIDA NICHOLAS, wonende op Curaçao, met elkaar gehuwd op Curaçao op 21 oktober 2020 de ECHTSCHEIDING uitgesproken.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins.

 • Echtscheiding
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 20ste oktober 2022, heb ik ROBERT  ALEXANDER  SIMEON  RAMAZAN, aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN,  deurwaarder, ten verzoeke van MARIBEL MARTINEZ  VASQUEZ, wonende in Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende in Curaçao aan de Passaatstraat no. 8 B, ten kantore van de advocaat mr. M.O. Gomes, aan HUMPHREY  DUDLEY  DE  WINDT,  zonder bekende woon- of  verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, BETEKEND de grosse van een beschikking d.d. 4 oktober  2022, gegeven door de E.A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg  van Curaçao,  waarbij de echtscheiding tussen partijen op 23 januari 2006 te Curaçao binnen algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, is uitgesproken.

  De aspirant deurwaarder voornoemd,
  R.A.S.  RAMAZAN.

 • Echtscheiding

  PRO-DEO

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 24 oktober 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, ten verzoeke van: SHOWAILY NAFTHALI MANUEL, wonende op Curaçao, BETEKEND: aan SULAYCA MARIA COLOMBIA ISABELLA, zonder bekende woon of verblijfplaats op Curaçao of elders, de grosse van een beschikking van de E.A. Rechter in Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao van 20 september 2022, waarbij tussen partijen, met elkander gehuwd op 3 juli 2010 op Curaçao, de ECHTSCHEIDING is uitgesproken.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins

 • Liquidatie

  WEFORA INVESTMENTS N.V., in liquidatie

  DE REKENING EN VERANTWOORDING EN HET PLAN VAN UITKERING VAN BOVENGENOEMDE ENTITEIT ZIJN TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE VEREFFENAAR TER INZAGE NEERGELEGD GEDURENDE EEN TERMIJN VAN 30 DAGEN VANAF 20 OKTOBER 2022.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  Clochard Private Foundation, geliquideerd
  Gevestigd te Curaçao

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 6 Boek BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  STICHTING OPVANG EN STEUN VLUCHTELINGEN (SOSV)
  In liquidatie

  IN DE OP 24 OKTOBER 2022 GENOMEN BESTUURSBESLUIT IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 24 OKTOBER 2022 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN DE ENTITEIT OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT GECONSTATEERD DAT ER GEEN BATEN ZIJN. DE SLOTVERKLARING IS TER INZAGE BESCHIKBAAR TEN KANTORE VAN DE VEREFFENAAR EN DE KAMER VAN KOOPHANDEL.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie
  LIQUIDATIE VITA SANA B.V.

  Ontbindingsbesluit:

  Bij besluit van de buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Vita Sana B.V. is besloten om de vennootschap per 31 oktober 2021 te ontbinden onder benoeming van de heer Derk Scheltema tot vereffenaar.

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

 • Liquidatie
  LIQUIDATIE PELICAN EXPRESS B.V.

  Ontbindingsbesluit:

  Bij besluit van de buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Pelican Express B.V. is besloten om de vennootschap per 30 juni 2022 te ontbinden onder benoeming van de heer Louis E. Lopez Ramirez tot vereffenaar

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig

 • Liquidatie

  LCH Management B.V.
  in liquidatie

  Bij een schriftelijk besluit van de aandeelhouder van LCH Management B.V., in liquidatie, werd besloten tot ontbinding van de vennootschap per 25 oktober 2022.

  De vereffenaar van LCH Management B.V., in liquidatie, geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap ter inzage liggen ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zullen liggen.

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Watermeerwijk Holding N.V.
  in liquidatie

  De vereffenaar van Watermeerwijk Holding N.V. in liquidatie (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn en doet, op de wijze als bepaald in artikel 31 lid 7 jo 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, daarvan mededeling.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Pontville Corporation N.V.
  (in liquidatie)

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn (art.2:31 lid 6BW) Het is gebleken dat na voldoening van alle schulden der vennootschap geen baten meer aanwezig zijn.

   De Vereffenaar

 • Liquidatie

  CB Priority Lending 2011 B.V.
  in liquidatie

  De vereffenaar van CB Priority Lending 2011 B.V., in liquidatie, geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap ter inzage liggen ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zullen liggen. De Vennootschap werd op 16 december 2019 ontbonden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  CB Mezz Lending 2011 B.V.
  in liquidatie

  De vereffenaar van CB Mezz Lending 2011 B.V., in liquidatie, geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap ter inzage liggen ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zullen liggen. De Vennootschap werd op 16 december 2019 ontbonden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  CB Europe Specialty Investments B.V.
  in liquidatie

  De vereffenaar van CB Europe Specialty Investments B.V., in liquidatie, geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap ter inzage liggen ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zullen liggen. De Vennootschap werd op 16 december 2019 ontbonden.

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  CB Curaçao Specialty Investments 2011 B.V.
  in liquidatie

  De vereffenaar van CB Curaçao Specialty Investments 2011 B.V., in liquidatie, geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap ter inzage liggen ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zullen liggen. De Vennootschap werd op 16 december 2019 ontbonden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Mobile Momentum N.V. (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten om deze per 21 September 2022 te ontbinden onder benoeming van Kristoffer Khan tot vereffenaar en bewaarder van de boeken.

  Reken en verantwoording:

  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang is van de rechten en verplichtingen van de vennootschap en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke voor alle belanghebbenden ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap.

  Plan van uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen.

  De Vereffenaar