Editie no. 44 - Jaargang 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2021
5 November 2021
Editie no. 44
 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de  29ste oktober 2021, waarvan  afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie van Curacao, die het oorspronkelijk exploit voor “Gezien”heeft getekend,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Dr. M.J.Hugenholtzweg no. 61 , is  ten verzoeke van NOTARISKANTOOR NAALDIJK, gevestigd op Curacao,  aan JESUS V. VILLEGAS SANCHEZ,  zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of  elders,  B E T E K E N D  twee schrijven van requirante gedateerd 29 oktober 2021, betreffende ener onderhandse bod van de veiling Blue Bay Resort kavel BR-42.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging

  MEDEDELING VAN DE VOORGENOMEN OMZETTING VAN
  Tidewell Corporation N.V.
  KvK nummer 18569 (de “Vennootschap“)

  Mr. M.J.O. Moerdijk, notaris te Curaçao, deelt bij deze mee dat hij van het bestuur van de Vennootschap heeft vernomen dat de Vennootschap het voornemen heeft zich om te zetten in een vennootschap naar het recht van Malta, overeenkomstig artikel 304 Boek 2 B.W.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van     –29–   oktober 2021 waarvan afschrift is gelaten aan de Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, PATRICK ELOGIO KIRINDONGO, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, wonende te Curaçao en  kantoorhoudende aan de Winston Churchillweg No. 72-L, gevolg gevend aan de beschikking van de 19de oktober 2021 van de E.A. Rechter in het Gerecht voormeld, Angelica Maria Rojas SAURIT, gerequireerde, laatselijk gewoond hebbende te Curaçao te Groot Kwartier No. 15 OPGEROEPEN om op dinsdag, 7 december 2021, des voormiddags om 10.00 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuize in het “Kas di Korte”, vroeger KPMG gebouw te Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina No. 18, voor de E.A. Heer Rechter, teneinde op de door Silverio da SILVA GOES, wonende te Curaçao, gemachtigde de advocaat mr. S. Patrick, kantoorhoudende aan de Kaya Max Henriquez No. 13-F, tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden.

   De deurwaarder voornoemd,
  P.E. Kirindongo

 • Aankondiging

  OPROEPING INDIENING VORDERING EN OPROEPING VERGADERING
  in de voorlopige surseances van betalingen van
  Botica Jan Noorduyn N.V.
  Botica Plaza Nobo N.V.
  Botica Suffisant N.V. h.o.d.n. Botica Muizenberg

  Bij beschikking van 3 november 2021 heeft de rechter-commissaris, mr. P. de Kort, in bovenstaande voorlopige surseances van betalingen bepaald:

  1. dat de schuldvorderingen bij ondergetekende moeten worden ingediend uiterlijk op 12 november 2021;
  2. dat de vergadering tot het verlenen van definitief surseance van betaling zal worden gehouden op dinsdag 23 november 2021 om 14:30 uur bij het Gerecht aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. ‘Don’ Martina 18 (voormalig KPMG gebouw tegenover Aqualectra aan de Nieuwe Haven);
  3. dat indien de surseance definitief is verleend en de beschikking ter zake in kracht van gewijsde is gegaan, op woensdag 15 december 2021 om 14:30 uur gestemd zal worden over het ontwerpakkoord.

  Het ontwerpakkoord is ter griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg neergelegd ter kosteloze inzage van eenieder.

  De indiening van de schuldvordering dient gedocumenteerd bij ondergetekende te geschieden. Vorderingen ten aanzien waarvan de surseance niet werkt, komen voor indiening niet in aanmerking. Heeft nochtans indiening plaats gehad, dan werkt de surseance ook ten aanzien van die vorderingen en gaat een aan de vordering verbonden voorrecht, retentierecht, pandrecht of hypotheek verloren. Een en ander geldt niet, voor zover de vordering vóór de aanvang der stemming wordt teruggenomen.

  Crediteuren die reeds hun vordering bij ondergetekende hebben ingediend, hoeven hun vordering niet nogmaals in te dienen.

  Mw. mr. V.P. Maria
  Chuchubiweg 17, Curaçao
  Telefoon    :   8440004
  valerie@vpm-law.com
  Telefax       :   8440044
  Voor info: www.vpm-law.com

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de vierde november 2021, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg in het Land Curaçao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie  van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Roodeweg no. 159, gevolggevende aan de beschikking van, de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 27ste oktober 2021 MARIA ALEJANDRA ORTEGA CERON, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen en buiten Curaçao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van dinsdag, 22 februari 2021, des voormiddags om 09.15 uur, ten Raadhuize alhier aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18 te verschijnen om op het door ROGGER ALFONSO DURAN BEDOYA tegen haar ingediend verzoekschrift te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Bekendmaking

  AANKONDIGING

  De Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Bekendmakingsteam maakt ten behoeve van de Landscourant hierbij nogmaals bekend dat:

   Per 1 januari 2019 de Landsverordening elektronische bekendmaking (P.B. 2018, no. 54) in werking is getreden. Als gevolg van deze wettelijke regeling kondigt de overheid nu zelf berichten en bekendmakingen aan, die zowel Landsorganen als particuliere instanties aan het publiek willen mededelen. Dit geschiedt elektronisch op de website van de overheid via: https://www.gobiernu.cw/nl/landscourant. Dit houdt in dat aankondigingen en bekendmakingen die voorheen in (het blad) De Curaçaosche Courant werden geplaatst, sinds januari 2019 in de Landscourant en wel elektronisch worden bekendgemaakt.

  Een ieder kan een verzoek doen en het verzoek ter aankondiging dient elektronisch in WORD-versie aangeleverd te worden via het emailadres: wjz.bekendmaking@gobiernu.cw

  Het tarief, bedoeld in artikel 4, vijfde lid van de Bekendmakingsverordening, bedraagt telkens NAf 30,00 per tien regels op een pagina van de Landscourant en de betaling dient vooraf te geschieden op de bankrekening van de Maduro & Curiel’s Bank – ten name van Algemene Zaken – WJZ 31968404. Het betalingsbewijs dient per omgaande te worden geëmaild naar wjz.bekendmaking@gobiernu.cw, onder vermelding van het factuurnummer.

  De elektronische bekendmaking van de Landscourant geschiedt in principe iedere vrijdag om 12.00 uur pm. Berichten en publicaties die in de Landscourant geplaatst dienen te worden, kunnen uiterlijk 24 uur vóór de bekendmaking elektronisch aangeleverd worden.

  Voor meer informatie over de elektronische bekendmaking van de Landscourant kunt u contact opnemen met het Bekendmakingsteam via telefoonnummers 4630229, 4630220 en 4630228.

  _____________________________________
  Directeur Wetgeving en Juridische Zaken
  Jennifer Pawirodihardjo-Fer, LLM

  AVISO

  E Tim di Publikashon di Direktorado di Lei i Asuntunan Hurídiko di gobièrnu di Kòrsou,  ta  informá pa e sekshon Landscourant, un biaha mas lo siguiente.

  For di 1 di yanüari 2019 e Lei pa publikashon elektróniko (P.B. 2018, no. 54) a drenta na vigor. Konsekuentemente gobièrnu mes ta responsabel pa publikashon di avisonan i proklamashonnan ku tantu departamentunan di gobièrnu komo instansianan partikular kier emití na públiko. Esaki lo tuma lugá elektróniko pa medio di e website di gobièrnu ku ta: https://www.gobiernu.cw/nl/landscourant.

  Esaki ta enserá ku publikashonnan i avisonan ku den pasado tabata keda emití den (korant) De Curaçaosche Courant, for di yanüari 2019 ta keda publiká den Landscourant di forma elektróniko.

  Tur persona of instansia por hasi petishon pa publikashon. E petishon i e dokumento ku mester keda publiká, mester ta den vershon di ‘WORD’ i mester ser mandá pa medio di koreo elektróniko na: wjz.bekendmaking@gobiernu.cw.

  E tarifa, menshoná den artíkulo 4, insiso 5, di e Lei pa publikashon elektróniko, ta enserá ku ta kobra  30,00 florin pa kada dies liña riba un página di e Landscourant. E pago mester keda depositá promé ku e publikashon na Maduro & Curiel’s Bank – riba kuenta di Algemene Zaken – WJZ no. 31968404. E komprobante mester keda mandá mesora na: wjz.bekendmaking@gobiernu.cw, hasiendo menshon di e number di e faktura.

  E emishon elektróniko di e Landscourant ta tuma lugá normalmente tur djabièrnè pa 12’or di merdia. Anunsionan i proklamashonnan ku mester ser publiká den Landscourant, mester keda entregá pa mas tarda 24 ora promé ku e edishon elektróniko korespondiente sali.

  Pa mas informashon tokante publikashon elektróniko den e Landscourant, por fabor tuma kontakto ku e Tim di Publikashon na e siguiente numbernan di telefòn: 4630229, 4630220 i 4630228.

  _______________________________
  Direktora di Direktorado di Lei i Asuntunan Hurídiko,
  Jennifer Pawirodihardjo-Fer, LLM.

 • Echtscheiding

  E C H T S C H E I DI N G

  PRO-DEO

  Bij exploit van     –25–   oktober 2021, waarvan afschrift is gelaten aan de Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, PATRICK ELOGIO KIRINDONGO, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, wonende te Curaçao en  kantoorhoudende aan de Winston Churchillweg No. 72-L, ten verzoeke van Phyllis Milagra CATHALINA, wonende te Curaçao, gemachtigde de advocaat mr. G.G. van Gils, kantoorhoudende aan de Concordiastraat No. 52, BETEKEND aan Moentadji-Ali ABDOELRAZAK, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curaçao, de grosse van een beschikking door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, welke beschikking ter terechtzitting van het Gerecht voormeld de 19de oktober 2021 in het openbaar is uitgesproken, waarbij de echtscheiding tussen partijen op de 10de november 2006, buiten gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, is uitgesproken

   De deurwaarder voornoemd,
  P.E. Kirindongo.

 • Echtscheiding

  E C H T S C H E I D I N G

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 1ste juni 2021 is tussen ROSSANNA JEANNETTE ADAMUS , wonende op Curacao, als verzoekster en CARLOS MANUEL AMEZQUITA ARROYO, wonende te SANTO Domingo te Urbanizacion Fedomar Manzana 1 no. 18 Aut.San Isidro detras de Amalia, als verweerder, partijen op  11 juli 2014  te Curacao,  met elkander gehuwd, echtscheiding is uitgesproken.

   Verzoekster,
  R.J.Adamus.

 • Echtscheiding
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 29ste oktober 2021, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder, ten verzoeke van GERSUILA  MARIA  MARTINA, wonende in Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende in Curaçao aan de Nijmegenstraat no. 41, ten kantore van de advocaat mr. R. Ch. Luttikhuizen, aan JEANDRICKSON GIDEON PAULETTA, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, BETEKEND de grosse van een beschikking d.d.  7 september 2021, gegeven door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg  van Curaçao,  waarbij de echtscheiding tussen partijen op 18 december 2018 in algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, is uitgesproken;

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Echtscheiding

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 3de november 2021, waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie op Curacao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Dr. M.J.Hugenholtzweg no. 61 ,  ten verzoeke van ARNAUD NORMAN HERCULANO ROJER,  aan YOMERY ALTAGRACIA ROSARIO TURVIDES,  zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of  elders,   B E T E K E N D de grosse van een beschikking d.d. 2de november 2021  gewezen door de E.A.Heer Rechter   in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, waarbij de echtscheiding tussen partijen op 25 augustus 2011 te Santiago de los Caballeros, Dominicaanse Republiek, met elkander gehuwd, echtscheiding is uitgesproken.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Echtscheiding

  E C H T S C H E I D I N G

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 19de oktober  2021 is tussen GRACILIANO PÉREZ LÓPEZ , wonende op Curacao, als verzoeker en CRISTOBALINA BAUTISTA DE LA CRUZ, wonende te Santo  Domingo, Dominicaanse Republiek te Bienvenido Mano Guayabo Calle Principal no. 12, als verweerster, partijen op  15 februari 2017 te Santo Domingo, Dominicaanse Republiek ,  met elkander gehuwd, echtscheiding is uitgesproken.

   Verzoeker
  G.Pérez López

 • Liquidatie

  PRIVATE FOUNDATION SIRAP
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij Bestuursbesluit d.d. 27 october 2021 is besloten de stichting per 27 october 2021 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de stichting zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de stichting ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De stichting zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie-saldo aan de begunstigden zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de stichting.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  STICHTING BURBERRY (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 15 januari 2021 werd besloten de stichting per 15 januari 2021 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting, opgericht naar het recht van Curacao: STICHTING BURBERRY (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Èzè Properties B.V.
  In liquidatie

  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 25 september 2021 is besloten de vennootschap per 25 september 2021 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. De slotverantwoording is ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Ellem Trade and Holdings N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De gevolmachtigde

 • Liquidatie

  Galante Corporation N.V., geliquideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Vennootschap”

  SLOT VERANTWOORDING:

  De vereffenaar heeft na voldoening van alle schulden van de Vennootschap vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge art. 2:31 lid 6 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

  De gevolmachtigde van de vereffenaar

 • Liquidatie

  Veisu B.V.
  (in liquidatie)

  De vereffenaar van Veisu B.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao met haar vestigingsadres te Julianaplein 38, Willemstad, Curaçao en ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel & Nijverheid te Curaçao onder nummer 102314 (de “Vennootschap”), heeft een rekening en verantwoording van de vereffening als bedoeld in artikel 2:31, eerste lid BW opgesteld, waaruit blijkt (i) in hoeverre elk van de schuldeisers is voldaan en (ii) wat de omvang en samenstelling van het liquidatieoverschot is.

  De vereffenaar heeft tijdens de vereffening van de Vennootschap vastgesteld dat de Vennootschap noch baten noch lasten bezit. De vereffenaar verklaart dat er geen liquidatieoverschot is om aan de rechthebbenden hiervan uit te keren.

  De rekening en verantwoording ligt voor alle belanghebbenden ter inzage ten kantore van de Vennootschap en de Kamer van Koophandel & Nijverheid van Curaçao.

  Verzet tegen de rekening en verantwoording van de Vennootschap kan binnen dertig (30) dagen na deze publicatie worden ingediend bij de bevoegde rechter te Curaçao.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Bestalon N.V. (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 29 oktober 2021 werd besloten de stichting per 29 oktober 2021 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de vennootschap, opgericht naar het recht van Curacao: Bestalon N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Vennootschap”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Bookhurst Investments B.V., in liquidatie
  Gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  In de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 1 november 2021 is besloten de vennootschap per die datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  Yvomante Corporation N.V.
  Vereffenaar

 • Liquidatie

  BEARDY PRIVATE FOUNDATION
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij Bestuursbesluit d.d. 1 november 2021 is besloten de stichting per 1 november 2021 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de stichting zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de stichting ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De stichting zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie-saldo aan de begunstigden zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de stichting.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Stichting Bittor (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 1 November 2021 werd besloten de stichting per 1 November 2021 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting, opgericht naar het recht van Curacao: STICHTING BITTOR (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Slotverantwoording
  Liquidatie

  Nos Dos N.V.
  (in liquidatie)

  Slotverantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn (art. 2:31 lid 6BW). Het is gebleken dat na voldoening van alle schulden der vennootschap geen baten meer aanwezig zijn. De slotverantwoording van de vennootschap is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 • Liquidatie

  KP HOLDINGS N.V.
  (de “Vennootschap”)

   De onderneming/activiteiten is/zijn opgeheven met ingang van 02 november 2021.

   Krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 02 november 2021 is de Vennootschap op 02 november 2021 in liquidatie getreden, onder benoeming van Chrysal International B.V. tot Vereffenaar.

   Rekening en Verantwoording:

   De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de Vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap.

   Plan van Uitkering:

   De Vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna een eventueel resterend saldo aan de aandeelhouder zal worden uitgekeerd.

   De Vereffenaar

 • Liquidatie

  La Holding de la Mediterranee Antillienne N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 2 november 2021 is besloten om de vennootschap per dezelfde datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouder zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

 • Liquidatie

  Zeevlam Finance N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 17 december 2020 is besloten om de vennootschap per dezelfde datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouder zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Stratequity Holding B.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 1 november 2021 is ontbonden.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Orinoco Corporation B.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 1 november 2021 is ontbonden.

 • Onder curatele stelling

  ONDER CURATELE STELLING

  Op verzoek van FRANCIS ANSELMO BONIFACIO,  wonende op Curacao, heeft Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao bij beschikking  d.d. 21ste oktober  2021, de heer    JULIO GRACIMIANO BONIFACIO, geboren op 1 juni 1938 te Curacao, wonende op Curacao, onder curatele gesteld, met benoeming van FRANCIS ANSELMO BONIFACIO, geboren op 21 april 1971 te Curacao  en CRISALTA MAGDALENA  DECASTER, geboren op 17 juni 1951 op Curacao,  tot curatoren.

  Curatoren,
  F.A.Bonifacio en
  C.M.Decaster.

 • Onder curatele stelling

  ONDER CURATELESTELLING

  Bij beschikking d.d. 21 oktober 2021 van het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao (CUR202101462) is Estephan Tannous FAYAD, geboren te Batroun, Libanon op

  2 september 1936, onder curatele gesteld met benoeming van Antoine Estephan FAYAD tot curator.

  De curator
  A.E. Fayad