Editie no. 45 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Landscourant

Jaargang 2019
8 November 2019
Editie no. 45
 • TL TRIP PRIVATE FOUNDATION (IN LIQUIDATIE)

  Op 25 oktober 2019 heeft het bestuur van TL Trip Private Foundation (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Stichting Particulier Fonds”) besloten de Stichting Particulier Fonds te ontbinden per dezelfde datum.

  De vereffenaar van de Stichting Particulier Fonds, geeft te kennen dat de rekening en verantwoording/plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de Stichting Particulier Fonds  die op 25 oktober 2019 werd ontbonden, ter inzage ligt ten kantore van de Stichting Particulier Fonds, alsmede ten kantore van het Handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording/plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zal liggen.

  De vereffenaar.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de  ondergetekende deurwaarder van de negenentwintigste oktober 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de  E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die het oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de  naamloze vennootschap GIROBANK N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing no.  32, ten kantore van notaris mr.  I.W.R. Naaldijk, aan  ANGELO  MIRLON  JOHN  KROON, zonder bekende woon-  of verblijf-plaats  binnen of buiten Curacao, AANGEZEGD, dat als notaris, belast         met de executoriale verkoop van de in beslag genomen onroerende zaken, wordt aangewezen  mr. I.W.R. Naaldijk, notaris, ter standplaats Curacao en kantoor-houdende op Curacao aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing no. 32,  een en ander als in bedoeld exploit omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,

 • Aankondiging

   

   

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 5de november 2019, waarvan  afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie van Curacao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Abraham de Veerstraat no. 8, ten verzoeke van de naamloze vennootschap “ORCO BANK  N.V.”,  gevestigd op Curacao,  en Mr. I.W.R.NAALDIJK,  wonende op Curacao, aan de heer PANKAJ RAMESH CHAWLA, zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of daarbuiten, betekend een copie van een afschrift ener notariele akte van 16 mei 2013 en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 1 november 2019, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde akte te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal de onroerende zaak aan de Tirijo no. 30, op donderdag, 19 december 2019, des voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar wordt  verkocht.

   

                                                                                                 De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging

  MEDEDELING

  Mededeling bekendmaking ingevolge artikel 2:25, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, van het voornemen van de Kamer van Koophandel en Nijverheid tot ontbinding van de op de Ontbindingslijst voorkomende rechtspersonen

  Op 28 december 2016 is de nieuwe wettelijke regeling in werking getreden op grond waarvan privaatrechtelijke rechtspersonen door de Kamer van Koophandel en Nijverheid worden ontbonden indien deze niet voldoen aan één of meer van de hierna te noemen wettelijke voorschriften.

  De wettelijke voorschriften zijn, dat het de Kamer moet zijn gebleken dat gedurende ten minste een jaar geen bestuurders van de rechtspersoon in het register staan ingeschreven of dat er wel bestuurders staan ingeschreven, maar alle bestuurders zijn overleden, of dat de ingeschreven bestuurders niet bereikbaar gebleken zijn op het in het register vermelde adres van de rechtspersoon. Deze laatste wordt overeenkomstig toegepast bij het ontbreken van een adres van de rechtspersoon in het register, waardoor deze, noch de bestuurders bereikbaar zijn. Ook geldt dat de rechtspersoon gedurende ten minste een jaar niet voldaan heeft aan de verplichting om het voor inschrijving in het handelsregister verschuldigde bedrag te voldoen.

  De bekendmaking van het voornemen vindt plaats door opname van de statutaire naam van de rechtspersoon op een lijst, aan te duiden als ontbindingslijst, en door plaatsing van de Ontbindingslijst op de webpagina van de Kamer: www.curacao-chamber.cw (zie onder Quick Links: Proposals to Dissolve).

  Tevens doet de Kamer mededeling van de plaatsing van de ontbindingslijst in de Landscourant en in een ander dagblad op Curaçao.

  Na verloop van zes weken na de mededeling ontbindt de Kamer de rechtspersoon bij beschikking, tenzij daarvoor aan de Kamer is gebleken dat inmiddels wel voldaan is aan de wettelijke voorschriften en de reden voor plaatsing op de Ontbindingslijst zich niet of niet langer voordoet.

  Willemstad, 8 november 2019

  wg
  W.A. Jonckheer
  Voorzitter

 • Aankondiging

  INVERSIONES AMERICANA DEL CARIBE (IAC), B.V.
  Capital pagado: USD. 19.717.808,46

  Convocatoria Asamblea General Extraordinaria
  de Accionistas

  Se convoca a los señores accionistas de Inversiones Americana del Caribe (IAC), B.V. para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día viernes, 29 de noviembre de 2019, a las 09:00 a.m., en el Hotel JW MARRIOTT CARACAS, Salón Michelena I, ubicado en la Avenida Venezuela con Calle Mohedano, Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Estado Miranda, República Bolivariana de Venezuela, con el propósito de tratar los siguientes puntos:

  Primero: Conocer sobre el Informe de la Junta de Directores Supervisores.

  Segundo: Conocer y deliberar en torno a la propuesta de aumentar el capital social de la Compañía.

  Willemstad, Curaçao, ocho (08) de noviembre de 2019.

  P/Inversiones Americana Del Caribe (IAC), B.V.

  Intertrust (Curaçao) B.V.
  Director Gerente

 • Aankondiging

  Aankondiging

  Het bestuur van Draupnir Corporation N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 72707 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2de verdieping, Curaçao, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Luxembourg, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.

 • Aankondiging

  Aankondiging

  Het bestuur van Esperante Holding N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 83439 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2de verdieping, Curaçao, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Luxembourg, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.

 • Aankondiging

  Aankondiging

  Het bestuur van Murat International N.V., geegistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 53184 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2de verdieping, Curaçao, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Luxembourg, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.

 • Liquidatie

  Bluewater (Munin) N.V. in liquidatie

   Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 1 november 2019 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, die voor alle voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

                     De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Blue Canyon Holding B.V., in liquidatie
  gevestigd op Curaçao

  Rekening en Verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Arconville N.V., geliquideerd
  Gevestigd op Curacao

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de vennootschap opgehouden te bestaan.

  De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  Vereffenaar

 • Liquidatie

  Blooming Orchard N.V.
  (Geliquideerd)
  KVK-registratienummer: 75988

  De vereffenaar heeft terstond bij aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

  Datum: 25 oktober 2019
  Vereffenaar: Corporate Assistants and Managers N.V.

 • Liquidatie

  Reddy Antilles N.V. in liquidatie

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 2 november 2019 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, die voor alle voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

                     De Vereffenaar

 • Liquidatie

   ’t Rijpje (NA) N.V. in liquidatie

   Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 31 oktobber 2019 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, die voor alle voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

               De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Stichting Wellcome (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 31 oktober 2019 werd besloten de stichting per 31 oktober 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar het recht van Curacao: Stichting Wellcome (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Wellcome (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 31 oktober 2019 werd besloten de stichting per 31 oktober 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar het recht van Curacao: Stichting Administratiekantoor Wellcome (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar

 • Liquidatie

  COURCHEVEL INVESTMENTS B.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 4 november 2019 te ontbinden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  PANCAKE INVESTMENTS B.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 4 november 2019 te ontbinden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Profibrix N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 30 oktober 2019 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Gevolmachtigde van de vereffenaar

 • Liquidatie

  Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Orange Rootz B.V. in liquidatie

  In de op 20 oktober 2019 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap is besloten om tot ontbinding van deze vennootschap over te gaan per 01 november 2019.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

 • Liquidatie

  Multi Ventures II N.V. (“de vennootschap”)
  in liquidatie

  SLOTVERANTWOORDING

  Op 31 oktober 2019 heeft de Directie van de vennootschap besloten om de vennootschap te ontbinden per 31 oktober 2019.

  De vereffenaar heeft direct na zijn aanstelling geconstateerd dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Evita Private Foundation (“de stichting”)
  in liquidatie

  SLOTVERANTWOORDING

  Op 4 november 2019 heeft het Bestuur van de Stichting besloten om de Stichting te ontbinden per 4 november 2019.

  De vereffenaar heeft direct na zijn aanstelling geconstateerd dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Private Foundation Arona
  (in liquidatie)

  In een Directie Besluit van de op Curaçao gevestigde Stichting,  Private Foundation Arona is besloten de Stichting per 28 oktober 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn (art. 2:31 lid 6BW) Het is gebleken dat na voldoening van alle schulden der vennootschap geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Aficoman Private Foundation (in liquidatie)

  Bij het bestuursbesluit van 22 oktober 2019 werd besloten de stichting per 22 oktober 2019 te ontbinden.

                                                                                                                  Beheerder van de Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Axel C.V. gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 30 oktober 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Genator Corporation N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 26 september 2019 te ontbinden (zie bijgaand kopie notulen).

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  HIC (Hagg Investments Company) B.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 23 september 2019 te ontbinden (zie bijgaand kopie notulen).

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Falun Investments N.V.
  (“de Vennotschap”)

  Krachtens bestuursbesluit, gedateerd 31 oktober 2019, is de Vennootschap op 31 oktober 2019 in liquidatie getreden.

  Tot Vereffenaar is Stichting Expire benoemd.

 • Liquidatie

  Heliconia Private Foundation
  GEVESTIGD TE CURACAO

  Bij Bestuursbesluit van Heliconia Private Foundation gedateerd 31 oktober 2019, is besloten om de Private Foundation per 31 oktober 2019 wegens gebrek aan baten te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  Morning Haze N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 1 oktober 2019 is besloten om de vennootschap per dezelfde datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouder zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

   

 • Liquidatie

  Saxton Corporation N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  In de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 29 juli 2019 is besloten om de vennootschap per dezelfde datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouder zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

 • Liquidatie

  SANDY LOAM INVESTMENTS N.V. (in liquidatie)

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap, Sandy Loam Investments N.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 17 juni, 2019, is ontbonden, dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is opgehouden te bestaan per 8 november 2019.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Kammer Corporation N.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 18 oktober 2019, is ontbonden.

 • Liquidatie

  F.B. TEXAS HOLDINGS N.V. (in liquidatie)

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap, F.B. Texas Holdings N.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 2 september 2019, is ontbonden, dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is opgehouden te bestaan per 8 november 2019.

 • Liquidatie

  Rendar N.V. (IN LIQUIDATIE)

  De Vereffenaar van de Naamloze Vennootschap: Rendar N.V. (in liquidatie) statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) geeft te kennen dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is opgehouden te bestaan.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  Lazio Investment N.V. (IN LIQUIDATIE)

  De Vereffenaar van de Naamloze Vennootschap: Lazio Investment N.V. (in liquidatie) statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) geeft te kennen dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is opgehouden te bestaan.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  Yousefia N.V. (IN LIQUIDATIE)

  De Vereffenaar van de Naamloze Vennootschap: Yousefia N.V. (in liquidatie) statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) geeft te kennen dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is opgehouden te bestaan.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  Liquidatie

  ADVERTENTIE

   Praco Corporation N.V. (in liquidatie)

  “In de op 07 november 2019 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  EXECUTRUST CORPORATION N.V.
  De Vereffenaar”