Editie no. 45 - Jaargang 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2021
12 November 2021
Editie no. 45
 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 8ste november 2021, Heb ik, ROBERT ALEXANDER SIMEON RAMAZAN,  aspirant deurwaarder werkzaam ten kantore van ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, kantoorhoudende op Curaçao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het  Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 1ste november 2021, mevrouw CAROLYN JESSUP, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curaçao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van maandag, 7 maart 2022, des voormiddags om 09.30 uur,  ten  Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18, in Curaçao, teneinde op de door mevrouw MARVIES CORNELIA BOERLEIDER, mevrouw STEPHANIE JULIE NICOLE CAPRILES en de heer DUSTIN ALFONS JESUS CAPRILES, tegen hun ingestelde vordering  te  antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A.S. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 9de november 2021, waarvan  afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie van Curacao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Dr. M.J.Hugenholtzweg no. 61, ten verzoeke van de naamloze vennootschap MADURO & CURIEL’S  BANK N.V.,  gevestigd op Curacao,  en Mr. I.W.R.NAALDIJK,  wonende op Curacao, aan MEIBEL LUZ SANTRICH PAREDIS,   zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of  daarbuiten, betekend een copie van een afschrift ener notariele akte  op 31 oktober 2006  en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 28 september 2021, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde akte te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal de onroerende zaak aan de Saffierweg no. 2, op donderdag, 16 december 2021, des voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar wordt  verkocht.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging

  MEDEDELING van de Bekendmaking ingevolge artikel 2:25, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, van het voornemen van de Kamer van Koophandel en Nijverheid tot ontbinding van de op de Ontbindingslijst voorkomende rechtspersonen

  Op 28 december 2016 is de nieuwe wettelijke regeling in werking getreden (P.B. 2016, no. 80) op grond waarvan privaatrechtelijke rechtspersonen door de Kamer van Koophandel en Nijverheid worden ontbonden indien deze niet voldoen aan één of meer van de hierna te noemen wettelijke voorschriften. Het gaat om rechtspersonen die blijkens het register niet langer actief zijn.

  De wettelijke voorschriften zijn, dat het de Kamer moet zijn gebleken dat gedurende ten minste een jaar geen bestuurders van de rechtspersoon in het register staan ingeschreven, of dat er wel bestuurders staan ingeschreven, maar alle bestuurders zijn overleden, of dat de ingeschreven bestuurders niet bereikbaar gebleken zijn op het in het register vermelde adres van de rechtspersoon, of dat de rechtspersoon gedurende ten minste een jaar niet voldaan heeft aan de verplichting om het voor inschrijving in het handelsregister verschuldigde bedrag te voldoen.

  Volgens de wet, artikel 2:25 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, maakt de Kamer het voornemen tot ontbinding van de rechtspersoon bekend, met vermelding van de omstandigheden waarop het voornemen is gegrond.

  De bekendmaking van het voornemen vindt plaats door opname van de statutaire naam van de rechtspersoon op een lijst, aan te duiden als Ontbindingslijst, die op heden geplaatst is op de webpagina van de Kamer: www.curacao-chamber.cw (zie onder Quick Links: Proposals to Dissolve)

  Tevens doet de Kamer deze mededeling van de plaatsing van de Ontbindingslijst in de Landscourant en bekendmaking daarvan in een ander dagblad op Curaçao. De Ontbindingslijst is bekendgemaakt op 12 november 2021.

  Na verloop van zes weken na deze mededeling ontbindt de Kamer de rechtspersoon bij beschikking, tenzij daarvoor aan de Kamer is gebleken dat inmiddels wel voldaan is aan de wettelijke voorschriften. De op de Ontbindingslijst voorkomende rechtspersonen hebben dus na de datum van deze mededeling zes weken de tijd om alsnog te voldoen aan de voormelde wettelijke voorschriften; daarna worden deze ontbonden.

  Willemstad, 12 november 2021

  wg
  W.A. Jonckheer
  Voorzitter

 • Echtscheiding

  ECHTSCHEIDING

  Bij beschikking door het het Gerecht in Eerste Aanleg op Curaçao van 2 november 2021, is tussen HUMPHREY DANIEL BOELIJN, wonende op Curaçao en MAGALY COROMOTO GERARDA NARCISCO, wonende op Curaçao, met elkaar gehuwd op Curaçao op 24 april 2002 de ECHTSCHEIDING uitgesproken.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins.

 • Echtscheiding
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 8ste november 2021, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder, ten verzoeke van GODELIEVE  WILLEMIJN  WESSELINGH, wonende in Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende in Curaçao aan de Pietermaai no. 20, ten kantore van de advocaat mr. M-J. Eisden, aan JOËL  ANUAR  DOMINGUEZ, wonende in Curaçao, aan de Van Goghstraat no. 21,  BETEKEND de grosse van een beschikking d.d. 2 november 2021, gegeven door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg  van Curaçao,  waarbij de echtscheiding tussen partijen op 20 april 2018 in Curaçao onder huwelijkse voorwaarden met elkaar gehuwd, is uitgesproken;

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Liquidatie

  AHORN BEHEER N.V.
  (de “Vennootschap”)

   Krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 10 juni 2021 is de Vennootschap op 10 juni 2021 in liquidatie getreden, onder benoeming van Stichting Expire tot Vereffenaar.

   Slotverantwoording:

   De Vereffenaar deelt mede dat alle schulden zijn voldaan en dat het overschot is uitgekeerd aan de aandeelhouders.

   De liquidatie is hierbij geëindigd.

   Stichting Expire is benoemd tot bewaarder van de boeken en bescheiden van de Vennootschap.

   De Vereffenaar

 • Liquidatie

  STICHTING PARTICULIER FONDS ROWAN
  (de “SPF”)

   Krachtens besluit van het bestuur van 10 juni 2021 is de SPF op 10 juni 2021 in liquidatie getreden, onder benoeming van Stichting Expire tot Vereffenaar.

   Slotverantwoording:

   De Vereffenaar deelt mede dat alle schulden zijn voldaan en dat het overschot is uitgekeerd aan de begunstigden.

   De liquidatie is hierbij geëindigd.

   Stichting Expire is benoemd tot bewaarder van de boeken en bescheiden van de SPF.

   De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ITCO UNION N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 31 october 2021 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie-saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  STICHTING JAIME SALEH SOCIAAL FONDS
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de stichting is besloten de stichting per 1 april 2021 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de stichting zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de stichting.

  Plan van Uitkering:

  De stichting zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de begunstigden zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de stichting.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Saxony Private Foundation, liquidated
  Established in Curaçao

  DISSOLUTION DECISION

  In a founder’s resolution of July 14, 2021, the foundation was decided on to dissolve that same date.

  FINAL ACCOUNT

  Immediately upon taking office, the liquidator established that none was known to him income is present and that therefore the liquidation of the foundation has been terminated pursuant to article 2:31 paragraph 7 of the Netherlands Civil Code Curacao.

  Yvomante Corporation N.V.
  The Liquidator

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  NA Cavalier Curaçao N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Rowntree N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 5 november 2021 is besloten om de vennootschap per dezelfde datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouder zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

 • Liquidatie

  Elvira C.V. gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 29 oktober 2021 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Eduardo, gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 29 oktober 2021 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Stichting Elvira gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 29 oktober 2021 is ontbonden.

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  KOTUG EMAR JAAB N.V.

  OP 25 OKTOBER 2021 IS DOOR HAAR AANDEELHOUDERS UNANIEM BESLOTEN OM MET ONMIDDELLIJKE INGANG TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN KOTUG EMAR JAAB N.V. OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HEM BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP.

  _________________________
  DE HEER R. HANIA
  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  Kingsbury Corporation N.V.
  (in liquidatie) 

  In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Kingsbury Corporation N.V. is besloten de vennootschap per 5 november 2021 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording

  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang is van de rechten en verplichtingen van de vennootschap en heeft daarvan een balans opgesteld, welke ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering

  Het resterende saldo van activa wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar verhouding va ieders aandelenbezit

   De Vereffenaar

 • Liquidatie

  MARSTAN INVESTMENTS  N.V.
  in liquidatie

  Bij aandeelhoudersbesluit buiten vergadering d.d. 3 november 2021, van Marstan Investments N.V. is besloten om met ingang van 3 november 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 5 november 2021 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 17 december 2021.

  DE VEREFFENAAR
 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap WesternGeco Seismic OCS N.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de slotverantwoording als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de uitkering van het vermogen van de Vennootschap, voor een ieder ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap en ten kantore van het handelsregister te Curaçao en dat de vereffening van de Vennootschap met ingang van 12 november is geëindigd.

 • Onder curatele stelling

  ONDER CURATELE STELLING

  Op verzoek van Ghisa Angelique Lourens, wonende op Curaçao, heeft Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao bij beschikking d.d. 30 oktober 2021, mevrouw Joceline Mercedes Martina, geboren op 13 november 1953 te Curaçao, wonende op Curaçao onder curatele gesteld, met benoeming van Ghisa Angelique Lourens, geboren op 4 december 1986 te Curaçao tot curator.

  Curator,
  G.A. Lourens