Editie no. 45 - Jaargang 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2022
11 November 2022
Editie no. 45
 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 31ste oktober 2022, heb ik ROBERT  ALEXANDER  SIMEON  RAMAZAN, aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN,  deurwaarder, ten verzoeke van PADMINI  GHARBARRAN, wonende in Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende in Curaçao aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van R.A. Ramazan, gerechtsdeurwaarder, aan SEWNARINE  BHARRAT, zonder bekende woon- of  verblijfplaats in Curaçao of elders, BETEKEND de grosse van een beschikking d.d. 27 oktober 2022, gegeven door de E.A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg  van Curaçao,  waarbij de echtscheiding tussen partijen op 8 juli 1996 te Rose Hall Town bor.B’ce Guyana, met elkaar gehuwd, is uitgesproken.

  De aspirant deurwaarder voornoemd,
  R.A.S.  RAMAZAN.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 3de november 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaçao, ten verzoeke van TEUNIS  GERRIT  DERK  BROUWER,  wonende in Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende in Curacao aan de Perseusweg no. 12, ten kantore van de advocaat mr. D. Doornbos  en aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van R.A. Ramazan, gerechtsdeurwaarder, aan de gezamenlijke erfgenamen van wijlen de heer  EFRAIM  CRIZONIO  DALMACIO  LOUISA,  zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande of in het buitenland, BETEKEND een exploit van mij, deurwaarder, van de  3de november  2022, ten verzoeke van requirant gedaan, waarbij uit kracht van de daarbij vermeld vonnis ten laste van de gerequireerde EXECUTORIAAL-BESLAG is gelegd op het onroerend zaak plaatselijk bekend als Willem Kroonstraat no. 13, welke ten name staat van  Efraim Crizonio Dalmacio Louisa, een en ander als in bedoeld exploit omschreven.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

   

   

   

   

   

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de achtste november 2022,   waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, die het oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap CENTRALE HYPOTHEEKBANK  N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Schout Bij Nacht Doormanweg no. 65, ten notariskantoor Simon en Steenbaar, aan  de heer  J.  HAMMOUD  en mevrouw  H.  HAMOUD-HAMMOUD, beiden zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande of in het buitenland, BETEKEND, een schrijven, gedateerd 8 november  2022, betreffende executoriale verkoop van het registergoed plaatselijk bekend als Santa Rosaweg no. 204, een en ander als in bedoeld schrijven nader omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN.

   

   

 • Liquidatie

  Liquidation Genesis Holdings N.V.

  By resolution of the extraordinary general meeting of shareholders, taken on 1 November 2022, it was decided to dissolve Genesis Holdings N.V. as per 1 November 2022.

  The liquidator has established that there are no benefits. The final statement is available for inspection at the offices of the liquidator and the Chamber of Commerce.

  The liquidator,
  Mastantu N.V.

 • Liquidatie

  Dia Holdings Antilles N.V.
  (in liquidatie)

  In een Algemene vergadering van Aandeelhouders van de op Curacao gevestigde naamloze vennootschap Dia Holdings Antilles N.V. is besloten de vennootschap per 1 november 2022 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording

  De Vereffenaar heeft vastgelegd wat de omvang is van de rechten en verplichtingen van de vennootschap en heeft daarvan een balans opgesteld, welke ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering

  Het resterende saldo van activa wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar verhouding van ieders aandelenbezit.

   De Vereffenaar

 • Liquidatie

  BENINVEST N.V., in liquidatie

  DE REKENING EN VERANTWOORDING EN HET PLAN VAN UITKERING VAN BOVENGENOEMDE ENTITEIT ZIJN TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE VEREFFENAAR TER INZAGE NEERGELEGD GEDURENDE EEN TERMIJN VAN 30 DAGEN VANAF 4 NOVEMBER 2022.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Frakk N.V. in liquidatie

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Trafalgar Corporation N.V. (“de vennootschap”)
  in liquidatie

  SLOTVERANTWOORDING

  Op 8 november 2022 heeft het bestuur van de vennootschap besloten om de vennootschap per 8 november 2022 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft direct na zijn aanstelling geconstateerd dat er geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Kooperativa di Spar i Kredito Sta. Famia Habri
  Gevestigd op Curacao

  Bij Besluit van de Algemene Leden Vergadering van 06 Juni 2020 is besloten om de coöperatie te ontbinden op 30 Juni 2020.
  Als Vereffenaar treedt op dhr. Manuel A. do Rego.

  Schuldeisers kunnen binnen zes weken na publicatie van deze advertentie hun vordering indienen bij de vereffenaar.

 • Liquidatie

  SCIENS DIAMOND MANAGEMENT B.V. in liquidatie

  Bij Besluit van aandeelhouders is besloten om met ingang van 10 november 2022 tot ontbinding en algehele liquidatie van Sciens Diamond Management BV (de “Venootschap”) over te gaan.

  De vereffenaar heeft bij aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd. De slotverantwoording is ter inzage ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de Venootschap gelegd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Bransama Management B.V.
  In liquidatie

  Besluit tot ontbinding:

  In een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap d.d. 7 november 2022 is besloten de vennootschap per 7 november 2022 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, die gedurende dertig dagen voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo zal worden uitgekeerd overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  PSKJ Holding B.V.
  In liquidatie

  Besluit tot ontbinding:

  In een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap d.d. 7 november 2022 is besloten de vennootschap per 7 november 2022 te ontbinden.

  in liquidatie

  Rekening en Verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, die gedurende dertig dagen voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo zal worden uitgekeerd overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Sakyja N.V.
  In liquidatie

  Besluit tot ontbinding:

  In een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap d.d. 31 oktober 2020 is besloten de vennootschap per 31 oktober 2020 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, die gedurende dertig dagen voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo zal worden uitgekeerd overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Onder curatele stelling

  ONDER CURATELE STELLING

  Op verzoek van DINORAH MARIA FILICHANA e/v TWEEBOOM,  wonende in Curaçao, JACQUELINE DINORAH TWEEBOOM, wonende in Nederland, NORMAN LIONEL TWEEBOOM, wonende in Japan en ROY ORLANDO SERGIO TWEEBOOM, wonende in Nederland, heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao bij beschikking  d.d. 20 oktober 2022,  de heer NORMAN LIONEL TWEEBOOM, geboren op 19 maart 1936 in Curaçao, wonende in Curaçao, onder curatele gesteld, met benoeming van DINORAH MARIA FILICHANA e/v TWEEBOOM , geboren op 17 december 1940 in Curaçao, tot curator.

  De curator,
  Mevrouw D.M. Filichana e/v Tweeboom