Editie no. 46 - Jaargang 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2021
19 November 2021
Editie no. 46
 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van     –12–   november 2021 waarvan afschrift is gelaten aan de Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, PATRICK ELOGIO KIRINDONGO, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, wonende te Curaçao en  kantoorhoudende aan de Winston Churchillweg No. 72-L, gevolg gevend aan de beschikking van de 11de november 2021 van de E.A. Rechter in het Gerecht voormeld, Nardy Linda CRAMM, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curaçao, tevens handelend onder de naam “Knipselkrant Curaçao”, IN KORT GEDING OPVERKORTE TERMIJN OPGEROEPEN om op donderdag, 18 november 2021, des voormiddags om 10.30 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuize in het “Kas di Korte”, vroeger KPMG gebouw te Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina No. 18, voor de E.A. Heer Rechter, teneinde op de door 1. Angelique Marie Elisabeth SNEL GUTTENBERG, 2. de naamloze vennootschap CYBERLUCK N.V., 3. Yara Amely Rhea YARZAGARAY en 4. de naamloze vennootschap PEARL TRUST & MANAGEMENT CORPORATION N.V., gemachtigde de advocaat mr. A.C. Small, gevestigd en kantoorhoudende te Curaçao aan de Chuchubiweg No. 7, tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden.

   De deurwaarder voornoemd,
  P.E. Kirindongo

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

                                               ====================

  De veiling welke gehouden zou worden op dinsdag 30 november 2021, des voormidags omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) ten overstaan van notaris mr A.R. Chatlein, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore te Rooi Catootjeweg 16, alhier, van:

  een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao op Julianadorp, bekend als kavel nummer B-42, ter grootte van tweeduizendtachtig vierkante meter (2.080m²), nader omschreven in meetbrief nummer 320 van zeventien oktober negentienhonderd acht en zeventig, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Parallelweg nummer 24 en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.

  ZAL GEEN DOORGANG VINDEN.

  Notariskantoor Chatlein
  Rooi Catootjeweg 16
  Curaçao.
  Telefoon  : 738 1414
  E-mail    : notaris@chatlein.com

 • Aankondiging

  EXECUTORIALE VERKOPING

  Op dinsdag 30 november 2021 des morgens omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. A.R. Chatlein, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore te Rooi Catootjeweg 16, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van:

  het tot vijftien mei tweeduizend drieëndertig lopend recht van erfpacht op een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao te “Soledad”, ter grootte van zevenhonderd vijfenvijftig vierkante meter (755m²), nader omschreven in meetbrief nummer 160 van zeventien april negentienhonderd tweeënzeventig, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Kaya Orfeo 17 (voorheen genaamd Soledad bij Janboos 17) en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.

  De veilingvoorwaarden zullen 8 dagen vóór de verkoopdatum ter inzage liggen ten kantore van voornoemd notaris.

  Deze voorwaarden houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te identificeren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingkosten of van de inzetsom vermeerderd met de veilingkosten.

  Deze veiling zal plaatsvinden bij opbod en vervolgens bij afmijning (afslag) in één zitting.

  Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kunnen onderhandse schriftelijke biedingen worden gericht aan het adres van voornoemde notaris. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek zonder dat echter de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

  De executant behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de veiling aan- of op te houden, danwel op een nader door hem te bepalen tijdstip voort te zetten.

  Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

  Notariskantoor Chatlein
  Rooi Catootjeweg 16
  Curaçao.
  Telefoon  : 738 1414
  E-mail    : notaris@chatlein.com

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van de 15de  november 2021 waarvan afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, PATRICK ELOGIO KIRINDONGO, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Winston Churchillweg No. 72-L, heb ik, op verzoek van Sareh Kimura Al-baker, wonende te Londen, Engeland, te dezer zake domicilie kiezende aan de Scharlooweg No. 33, ten kantore van Spigt Dutch Caribbean, van welk kantoor de advocaat mr. drs. D.M. Douwes, met het recht van substitutie, voor Sareh Kimura Al-baker voornoemd als gemachtigde optreedt, krachtens een ingediende vordering ten laste van Abdul Amir Al-baker, zonder bekende woonplaats en/of verblijfplaats op Curaçao of daarbuiten, BETEKEND:

  1. een verzoekschrift, houdende een verzoek tot leggen van conservatoir beslag op aandelen op naam en effecten die geen aandeel zijn, welk verzoek is ingediend op 12 november 2021 en waarbij verlof is verleend op 12 november 2021 door de E.A. Heer/Vrouwe Rechter in Eerste Aanleg van Curaçao; en
  2. een proces-verbaal d.d. 15 november 2021, opgemaakt door mij deurwaarder, waaruit blijkt dat ten verzoeke van requirant(e) en ten laste van gerequireerde(n), uit kracht van de daarin vermelde beschikking conservatoir beslag op aandelen in de naamloze vennootschap Tidewell Corporation N.V., is gelegd.

  De deurwaarder voornoemd,
  P.E. Kirindongo

 • Aankondiging

  Einde faillissement

  De curator in het faillissement van de STICHTING PARTICULIER FONDS VK FAMILY PRIVATE FOUNDATION kondigt hierbij aan dat de slotuitdelingslijst verbindend is geworden en het faillissement is geëindigd.

  mr. Th. Aardenburg – curator
  Soliana Bonapart & Aardenburg
  Pietermaai 23
  tel: 461 3833 / 461 3662
  fax: 465 2890
  e-mail: aardenburgt@sba-advocaten.com

 • Aankondiging
  Het bestuur van Seto Corporation N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 28578 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Florida, Verenigde Staten van Amerika, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.
 • Aankondiging
  Het bestuur van North Clove N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 30984 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Florida, Verenigde Staten van Amerika, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.
 • Aankondiging

  MEDEDELING VAN DE VOORGENOMEN OMZETTING VAN
  A.D. Real Estate Investments N.V.
  KvK nummer 30868 (de “Vennootschap“)

  Mr. M.J.O. Moerdijk, notaris te Curaçao, deelt bij deze mee dat hij van het bestuur van de Vennootschap heeft vernomen dat de Vennootschap het voornemen heeft zich om te zetten in een vennootschap naar het recht van Zwitserland, overeenkomstig artikel 304 Boek 2 B.W.

 • Aankondiging

  OPHEFFING FAILLISSEMENT

  Bij beschikking d.d. 17 november 2021 van het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, is het faillissement van De Naamloze Vennootschap Sta. Rosa Repair & Parts  wegens gebrek aan baten opgeheven.                               

  De curator,

  mr. A. Huizing
  Rooi Catootjeweg 5
  Willemstad, Curaçao
  Tel. no.: 738-2311
  Fax no.: 738-2314
  E-mail: info@huizinglaw.com                         

 • Aankondiging

  OPHEFFING FAILLISSEMENTEN

  Bij beschikking  van 17 november 2021 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao werden de faillissementen van de besloten  vennootschappen ACE FINANCE B.V. en HORIZON FINANCING CURAÇAO B.V. gevestigd in Curaçao opgeheven.

  Mr P. van de Laarschot, curator
  Christinalaan 11, Curaçao
  Telefoon: 4616744
  E-mail: paul.vandelaarschot@vdlaarschot.com

 • Aankondiging

  Bekendmaking

  Op 17 november 2021 heeft de FTAC beschikt op een door de Stichting Federatie van Zorginstellingen tegen ENNIA Caribe Leven N.V. ingediende klacht. De klager verzocht de FTAC om handhavend op te treden tegen ENNIA Caribe Leven N.V., omdat deze onderneming volgens de klager misbruik maakte van haar machtspositie als bedoeld in artikel 4.1 van de Landsverordening inzake concurrentie.

  De FTAC komt tot de conclusie op basis van de door het gerecht uitgesproken noodregeling op juridische gronden de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (hierna CBCS) uitsluitende zeggenschap heeft over de entiteiten van ENNIA Caribe Holding, waaronder ENNIA Caribe Leven N.V. ENNIA handelt dien ten gevolge voor wat betreft de gedragingen waartegen de klacht was gericht onder instructie van de CBCS. De CBCS handelt daarbij vanuit haar wettelijke taak, opgedragen in de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf en niet als onderneming. De bepalingen met betrekking tot misbruik van machtspositie in de Landsverordening inzake concurrentie richt zich expliciet tot onderneming. Hierdoor is de Landsverordening inzake concurrentie niet van toepassing op de handelingen van de CBCS/ENNIA waar de klacht op gericht was.

  De aanvraag tot handhavend optreden tegen ENNIA Caribe Leven N.V. vanwege misbruik van machtspositie wordt dan ook door de FTAC afgewezen.

  Terinzagelegging

  Conform artikel 8.1 Landsverordening inzake concurrentie ligt de beschikking met de op de zaak betrekking hebbende stukken vanaf vijf dagen na deze publicatie voor een termijn van 6 weken ter inzage bij de FTAC, met uitzondering van (bedrijfs)-vertrouwelijke informatie. De beschikking wordt conform artikel 9.1 Landsverordening inzake concurrentie ook op het internet beschikbaar gesteld, op de website van de FTAC www.ftac.cw. Het volledige besluit van de FTAC is hier terug te vinden.

  Voor inzage bij de FTAC kunt u een afspraak maken met de FTAC, telefoonnummer +5999 461 0067 of via info@ftac.cw.

  Tips over mogelijke overtredingen van de concurrentieregels kunnen gemeld worden bij de FTAC via info@ftac.cw of door langs te komen bij het kantoor van de FTAC aan Pietermaai 6. Wilt u naar aanleiding van dit bericht meer weten? Neem dan contact op met info@ftac.cw of telefoon: +5999 461 00 67

 • Bekendmaking

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 17 september 2021, nummer WBN-CM 2021/3, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten

  DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID,

  Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap, het Besluit optie-en naturalisatiegelden 2002, de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap;

  Besluit:

  Artikel I

  De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten wordt als volgt gewijzigd:

  A

  13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, HRWN CM komt te luiden:

  13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste li

  Bij algemene maatregel van rijksbestuur worden regelen gesteld betreffende het recht dat verschuldigd is voor het afleggen en de behandeling van de verklaring van optie en van het verzoek tot verlening van het Nederlanderschap, de gevallen en de mate waarin daarvan ontheffing kan worden verleend en de wijze waarop het moet worden voldaan.

  De te betalen bedragen voor het afleggen van een optieverklaring en voor het indienen van een verzoek om naturalisatie zijn vastgelegd in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002.

  Met het oog op de jaarlijkse indexering van de optie- en naturalisatiegelden (zie artikel 9, eerste lid, BON) wordt verwezen naar de in onderstaande tabel vermelde tariefgroepen en de daarbij behorende tariefcodes en bedragen (in Nederlands-Antilliaanse gulden).

  Tariefgroep Tarief(code) Bedrag
  optie; enkelvoudig A Naf. 417
  optie; gemeenschappelijk B Naf. 714
  optie; medeopterende minderjarige C Naf. 47
  naturalisatie; enkelvoudig; standaard D Naf. 2013
  naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard E Naf. 2569
  naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd F Naf. 1497
  naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd G Naf. 2055
  naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige H Naf. 296

  B

  Paragraaf 4/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, HRWN CM komt te luiden:

  Paragraaf 4 Afdracht naturalisatiegelden

  De Gouverneur hoeft de ontvangen optiegelden niet af te dragen aan Onze Minister.

  De behandeling van en de beslissing op de optieverklaring liggen immers geheel in handen van de ontvangende instantie.

  Artikel 8 BON bepaalt dat een gedeelte van de ontvangen naturalisatiegelden moet worden afgedragen aan de rijksoverheid. De Gouverneur draagt zorg voor een rechtstreekse afdracht aan Onze Minister. Tevens regelt artikel 8 BON de hoogte van het bedrag dat de Gouverneur behoudt en op welke wijze de afdracht aan Onze Minister geschiedt. Over de wijze van afdracht van de ontvangen naturalisatiegelden door de Gouverneur aan Onze Minister, wordt de Gouverneur nader geïnformeerd met een brief van de IND.

  De Gouverneur behoudt per enkelvoudig verzoek om naturalisatie Naf. 417, ongeacht of betrokkene het standaard of het verlaagde tarief betaalt. Het resterende bedrag dat aan leges is ontvangen, wordt afgedragen aan Onze Minister (Naf. 1596 bij standaard tarief en Naf. 1080 bij verlaagd tarief).

  Bij een gemeenschappelijk verzoek of een gelijktijdig verzoek om naturalisatie van meerdere kinderen binnen één gezin behoudt de Gouverneur Naf. 714 eveneens ongeacht of standaard of verlaagd tarief is betaald. Het resterende bedrag dat aan leges is ontvangen wordt afgedragen Onze Minister (Naf. 1855 bij het standaard tarief en Naf. 1341 bij het verlaagd tarief). In het geval van een verzoek tot medeverlening als bedoeld in artikel 11, eerste lid, RWN behoudt de Gouverneur Naf. 47 per kind. Het resterende bedrag dat aan leges is ontvangen (Naf. 249) wordt afgedragen aan Onze Minister. Als de verzoeker tijdens de naturalisatieprocedure verhuist, behoudt de Gouverneur die de leges geïnd heeft het bedrag dat niet afgedragen hoeft te worden en draagt zorg voor de afdracht van het resterende bedrag.

  De afdracht geschiedt rechtstreeks aan Onze Minister zonder tussenkomst van de landen Curaçao of Sint Maarten.

  Vanaf 1 januari 2022 gelden de volgende afdrachtcodes:

  Tariefgroep af te dragen bedrag afdrachtcode
  optie; enkelvoudig nvt nvt
  optie; gemeenschappelijk nvt nvt
  optie; medeopterende minderjarige nvt nvt
  naturalisatie; enkelvoudig; standaard Naf. 1596 220-NA
  naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd Naf. 1080 221-NA
  naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard Naf. 1855 223-NA
  naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd Naf. 1341 224-NA
  naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige Naf. 249 225-NA

  In geval van ontheffing van betaling van de naturalisatiegelden kan de Gouverneur verzoeken om een vergoeding (artikel 8, tweede lid, BON). Een dergelijk schriftelijk verzoek moet worden gericht aan het Team Financiële Administratie van de Directie Bedrijfsvoering, afdeling Financiën en Business Informatie van de IND, Postbus 85449, 2508 CC Den Haag. Als het verzoek van de Gouverneur door de IND wordt gehonoreerd, ontvangt de Gouverneur een bedrag van Naf. 417 voor een enkelvoudig verzoek en Naf. 714 voor een gemeenschappelijk verzoek.

  C

  Het model 1.25 HRWN-CM behorende bij de optieprocedure HRWN-CM komt te

  luiden als aangegeven in bijlage 1.

  D

  Het model 2.8 HRWN-CM behorende bij de naturalisatieprocedure HRWN-CM

  komt te luiden als aangegeven in bijlage 2.

  Artikel II

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

  Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst.

  ’s-Gravenhage, 17 september 2021

  De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

  namens deze,
  J.W.H.M. Beaujean
  directeur-generaal Migratie

  Uitgegeven de 19de november 2021
  De Minister van Algemene Zaken,
  G.S. PISAS


  TOELICHTING

  Algemeen

  Elk jaar worden de optie- en naturalisatiegelden geïndexeerd. Dit gebeurt op

  grond van artikel 9 van het Besluit Optie- en Naturalisatiegelden (BON 2002). Op

  grond van de beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden

  2022 van 29 augustus 2021 nr. 2021/1, Staatscourant 2021, nr. 40147 van 2 september 2021, worden de optie- en naturalisatiegelden per 1 januari 2022 verhoogd met 2,1%.

  De procentuele stijging is echter hoger als gevolg van de koers tussen de euro en de Antilliaanse gulden op 1 juli.

  Met dit WBN-CM worden de legestarieven zoals deze gelden per 1 januari 2021 in de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap,

  toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten opgenomen. Ook zijn de bedragen die het Kabinet van de Gouverneur zelf behouden en het deel dat zij

  afdragen aan de IND aangepast. Voorts zijn de relevante modelformulieren aangepast.

  De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

  namens deze,
  J.W.H.M. Beaujean
  directeur-generaal Migratie


  BIJLAGE 1

   

  Model 1.25 HRWN-CM: Verklaring ‘Ingelicht over betaling van optiegelden’ tevens inverzuimstelling;

  alsook:   Verklaring vrijgesteld van optiegelden

   

  (geslachts)na(a)m(en)                       : ………………………………………………………………………..

  voorna(a)m(en)                                  : ………………………………………………………………………..

  geboortedatum                                   : ………………………………………………………………………..

  geboorteplaats en geboorteland      : ………………………………………………………………………..

  nationaliteit(en)                                   : ………………………………………………………………………..

  adres                                                     : ………………………………………………………………………..

  postcode en woonplaats                   : ………………………………………………………………………..

  Ik verklaar dat ik:

  • door de behandelend ambtenaar ben ingelicht over de regeling inzake de te betalen optiegelden;
  • door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om ontheffing van de optiegelden;weet dat de betaalde optiegelden niet worden terugbetaald bij weigering van de optiebevestiging;
  • weet dat de betaalde optiegelden niet worden terugbetaald als ik de optieverklaring intrek;
  • weet dat ik voor mijn optieverklaring het bedrag moet betalen van:
  • Naf 417 (enkelvoudige optieverklaring)
  • Naf 714 (gemeenschappelijk optieverklaring)
  • Naf 47 (voor ieder minderjarig kind waarvoor medeoptie wordt gevraagd)
  • weet dat ik vanaf vandaag op grond van artikel 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 zes weken heb om de verschuldigde optiegelden per kas te betalen aan de Gouverneur;
  • weet dat als ik niet binnen zes weken na vandaag de optiegelden betaal, dat mijn optieverklaring op grond van artikel 6 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 buiten behandeling wordt gesteld.

   

  • Optant heeft op …………………(datum) een verzoek om ontheffing van de betaling van de optiegelden ingediend.

  (plaats) (datum)                                     (handtekening optant)

  Let op:

  • een kopie van dit formulier wordt aan de optant meegegeven als niet gelijktijdig bij het afleggen van de optieverklaring de verschuldigde optiegelden zijn betaald;
  • is de optant minderjarig, dan worden de persoonsgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger opgenomen en tekent deze de verklaring.

  Verklaring vrijgesteld van optiegelden

  (alleen invullen als van toepassing)

  • De Gouverneur verklaart dat de hierboven vermelde optant is vrijgesteld van de betaling van optiegelden. Als bewijs hiervan heeft de optant een kopie van dit formulier ontvangen.

  de Gouverneur,

  namens deze,

  (plaats en datum)                                       (functionaris en handtekening)

  (dienststempel)


  BIJLAGE 2

  Model 2.8 HRWN-CM: Verklaring ‘Ingelicht over betaling van naturalisatiegelden’ tevens inverzuimstelling;

  alsook: Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden

   

  (geslachts)na(a)m(en)                       : ……………………………………………………………

  voorna(a)m(en)                                  : ……………………………………………………………

  geboortedatum                                   : ……………………………………………………………

  geboorteplaats en geboorteland      : ……………………………………………………………

  nationaliteit(en)                                   : ……………………………………………………………

  adres                                                     : ……………………………………………………………

  postcode en woonplaats                   : ……………………………………………………………

  Ik verklaar dat ik:

  • door de behandelend ambtenaar ben ingelicht over de regeling inzake de te betalen naturalisatiegelden;
  • door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de regels met betrekking tot het lage tarief
  • door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om ontheffing van de naturalisatiegelden;
  • weet dat de betaalde naturalisatiegelden niet worden terugbetaald bij afwijzing van het verzoek om naturalisatie;
  • weet dat de betaalde naturalisatiegelden niet worden terugbetaald als ik het verzoek om naturalisatie intrek;
  • weet dat ik voor mijn verzoek om naturalisatie het bedrag moet betalen van:
  • Naf 1497 (enkelvoudig verzoek, verlaagd tarief)
  • Naf 2055 (gemeenschappelijk verzoek, verlaagd tarief)
  • Naf 2013 (enkelvoudig verzoek, standaard tarief);
  • Naf 2569 (gemeenschappelijk verzoek, standaard tarief);
  • Naf 296 (voor ieder minderjarig kind waarvoor medenaturalisatie wordt gevraagd)
  • weet dat ik vanaf vandaag op grond van artikel 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 zes weken heb om de verschuldigde naturalisatiegelden per kas te betalen aan de Gouverneur;
  • weet dat als ik niet binnen zes weken na vandaag de naturalisatiegelden betaal, dat mijn verzoek om naturalisatie op grond van artikel 6 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 buiten behandeling wordt gesteld.
  • Verzoeker heeft op …………………(datum) een verzoek om ontheffing van de betaling van de naturalisatiegelden ingediend.

  (plaats) (datum)                                   (handtekening verzoeker)

  Let op:

  –  een kopie van dit formulier wordt aan de verzoeker meegegeven als niet gelijktijdig bij de indiening van het verzoek om naturalisatie de verschuldigde naturalisatiegelden zijn betaald;

  –  is de verzoeker minderjarig, dan worden de persoonsgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger opgenomen en tekent deze de verklaring.

  Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden

  (alleen invullen als van toepassing)

  • De Gouverneur verklaart dat de hierboven vermelde verzoeker is vrijgesteld van de betaling van naturalisatiegelden. Als bewijs hiervan heeft de verzoeker een kopie van dit formulier gekregen.

  De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
  namens deze,
  de Gouverneur,
  namens deze,

  Handtekening

  Naam functionaris, zonder geslachtsverwijzing of titulatuur

  Functie gemandateerde (cursief)

  (plaats en datum)                       (dienststempel)

 • Bekendmaking

  De Staten van Curaçao hebben in hun openbare vergadering d.d. 12 november 2021 besloten een enquêtecommissie (hierna de commissie) in te stellen overeenkomstig artikel 1 Enquêteregeling (A.B. 2010 no. 87) en artikel 109 Reglement van Orde van de Staten van Curaçao (P.B. 2012 no. 50). De commissie is belast met de waarheidsvinding  aangaande de besluitvorming, uitvoering en de controle van de bouw en transitie van het project Hospital Nobo Otrobanda (HNO). Overeenkomstig artikel 110 Reglement van Orde van de Staten van Curaçao dient het onderzoek op 12 augustus 2022 te zijn afgerond. De commissie bestaat uit de Statenleden dhr. drs. E.D. Braam (lid en tevens voorzitter voor de MFK-fractie), dhr. G.A.J. Mercelina, BA (lid voor de PNP-fractie), mw. mr. G.M. Mc William (lid voor de MAN-fractie), mw. A.M.V. Pauletta (lid voor de PAR-fractie), dhr. R.F. Calmes (lid voor de TPK-fractie), dhr. M.G. Martines (lid voor de KEM-fractie), dhr. mr. R. Trenidad, als griffier van de enquêtecommissie en dhr. mr. G.S.A. Maduro, BBA, als plaatsvervangend griffier van de enquêtecommissie.

  De Voorzitter van de Staten,
  Ch.M. America-Fracisca

  Hoofd Constitutioneel Proces,
  mr. R. Trenidad

   Uitgegeven de 19de november 2021
  De Minister van Algemene Zaken,
  G.S. PISAS

 • Liquidatie

  TAG Systems N.V. in liquidatie
  (hierna te noemen “de vennootschap”)

  In de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27 oktober 2021 is besloten de vennoot-schap per diezelfde datum te ontbinden.

  Rekening en verantwoording en Plan van uitkering:

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering liggen ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en bij het kantoor van de vennootschap.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  STICHTING YUDA E
  In liquidatie

  Bij bestuursbesluit van 20 september 2021 werd besloten STICHTING YUDA E gevestigd te Curacao te ontbinden.

  Ten tijde van de ontbinding heeft de Vereffenaar vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en er geen aan de Vereffenaar bekende baten in de Stichting aanwezig zijn.

  Curaçao, 12 november 2021

  De liquidateur

 • Liquidatie

  STICHTING CARE
  In liquidatie

  Bij bestuursbesluit van 20 september 2021 werd besloten STICHTING CARE gevestigd te Curacao te ontbinden.

  Ten tijde van de ontbinding heeft de Vereffenaar vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en er geen aan de Vereffenaar bekende baten in de Stichting aanwezig zijn.

  Curaçao, 12 november 2021

  De liquidateur

 • Liquidatie

  X-Hoogte NA B.V., in liquidatie

  gevestigd op Curaçao, hierna “de Vennootschap”

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 8 november 2021 is besloten de Vennootschap per 8 november 2021 te ontbinden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  DITHO INVESTMENTS N.V.
  (de “Vennootschap”)

   Krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 22 juli 2021 is de Vennootschap op 22 juli 2021 in liquidatie getreden, onder benoeming van Stichting Expire tot Vereffenaar.

   Slotverantwoording:

   De Vereffenaar deelt mede dat alle schulden zijn voldaan en dat het overschot is uitgekeerd aan de aandeelhouders.

   De liquidatie is hierbij geëindigd.

   Stichting Expire is benoemd tot bewaarder van de boeken en bescheiden van de Vennootschap.

   De Vereffenaar

 • Liquidatie

  World Ceramic Holding N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 1 oktober 2021 is besloten om de vennootschap per dezelfde datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouder zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

 • Liquidatie

  World Ceramic Private Foundation
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  Bij bestuursbesluit gedateerd 1 oktober 2021 is besloten om de stichting per dezelfde datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de stichting zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de stichting.

  Plan van Uitkering:

  De stichting zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de begunstigde zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de stichting.

 • Liquidatie

  L.S. Holding Curaçao N.V.
  (in liquidatie)

  Humphrey Odor in zijn hoedanigheid van vereffenaar van L.S. HOLDING CURACAO N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, Riffort Unit 602, Willemstad, Curaçao en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel & Nijverheid te Curaçao onder nummer 9828 (de “Vennootschap”); Humphrey Odor in zijn hoedanigheid van vereffenaar van de Vennootschap: de “Vereffenaar”), geeft hierbij de verklaring als bedoeld in artikel 2:31 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek en maakt deze verklaring hierbij bekend op de voorgeschreven wijze.

  Geen bekende baten en slotverantwoording

  De Vereffenaar verklaart en maakt bekend dat de Vereffenaar heeft vastgesteld dat er geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld als bedoeld in artikel 2:31 lid 8 Burgerlijk Wetboek die ter inzage is gelegd ten kantore van het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel & Nijverheid en op het adres waar de Vennootschap kantoor hield. Per de datum van deze verklaring en bekendmaking is de vereffening geëindigd, is de Vennootschap als rechtspersoon opgehouden te bestaan en is de Vereffenaar afgetreden als vereffenaar van de Vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Nobilitas N.V. (“de vennootschap”)
  in liquidatie

  De onderneming/activiteiten is/zijn opgeheven met ingang van 26 oktober 2021.

  Krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 26 oktober 2021 is de Vennootschap op 26 oktober 2021 in liquidatie getreden, onder benoeming van Exgress (Antilles) N.V. tot Vereffenaar.

  Rekening en Verantwoording:

  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en plichten van de Vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke ter inzage ligt ten jantore van de Vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De Vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna een eventueel resterend saldo aan de aandeelhouder zal worden uitgekeerd

  De Vereffenaar

 • Onder curatele stelling

  MEDEDELING

  Bij beschikking van 4 november 2021 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao is de heer Siegfried Randolf Lont onder curatele gesteld met benoeming van Charely Augustina Lont en Marlene Anastacia Jakoba e/v Lont tot curatoren.