Editie no. 48 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Landscourant

Jaargang 2019
29 November 2019
Editie no. 48
 • NF Worldwide B.V., in liquidatie

  De vereffenaar heeft na voldoening van alle schulden van de vennootschap vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge art. 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar

 • Aankondiging

  PRO-DEO

  A A N K O N D I G I N G

   

  Bij exploit van de EENENTWINTIGSTE NOVEMBER tweeduizend negentien, heb ik, SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder bij het Gerecht in Curaçao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, van Curaçao, van de 18 november 2019, EDSEL ZACARIAS SAMBO, zonder bekende woon-of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van dinsdag, 3 maart 2020, des voormiddags om 09.30 uur, ten stadhuize aan het Wilhelminaplein No. 4, teneinde op het door SORAIDA VICENTA WEERT, wonende in Curaçao, gemachtigde de advokaat Mr. R.H. Koeijers, tegen haar ingediende verzoek te antwoorden.

   

  De deurwaarder voornoemd,
  S.C.M. Ersilia.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van EENENTWINTIGSTE NOVEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats in Curaçao, die het oorspronkelijk voor “GEZIEN”heeft getekend, ten verzoeke van de besloten vennootschap FOREVER PLUS B.V., gevestigd en kantoorhoudende in Curacao, deze tot aan het uiteinde der executie van na te melden vonnis domicilie kiezende op Curacao aan de Gomezplein # 5, ten kantore van de advokaat Mr. E. Kleist, A A N SHUNQING WU, wonende in Nederland, zonder bekende woon-of verblijfadres in Curaçao of daarbuiten, B E T E K E N D de grosse van een vonnis van de E.A. Heer Rechter in Het Gerecht in Eerste Aanleg in Curaçao, van 4 november 2019, met bevel OM BINNEN TWEE DAGEN aan de inhoud daarvan te voldoen.

   

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia.

 • Aankondiging

  PRO-DEO                                  

    A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 13 november 2019 waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, toegevoegd aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, ten verzoeke van: RILES SIXTO MARTINA, wonende op Curaçao, BETEKEND: aan MERCEDES SANCHEZ SALAS, zonder bekende woon of verblijfplaats op Curaçao of elders, de grosse van een beschikking van 5 november 2019 door de E.A. Rechter in Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, waarbij tussen partijen, met elkander gehuwd op 2 april 2008 te Monte Plata, Dominicaanse Republiek, de ECHTSCHEIDING is uitgesproken.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van TWEEENTWINTIGSTE NOVEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, van de 20 november 2019, GREGORY MARTIN DE WEEVER en HECTOR AREVALO RODIQUEZ, beiden zonder bekende woon-of verblijfadres in Curaçao of daarbuiten O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van donderdag, 27 februari 2020, des namiddags om 15.30 uur, ten stadhuize aan het Wilhelminaplein No. 4, teneinde de door ROBERT JOSEPH DE WEEVER, wonende in Curaçao, te dezer zaker domicilie kiezende aan de van Eyck van Voorthuyzenweg # 18, ten kantore van de advokaat Mr. L.L.A. Davelaar, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.

   

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia.

 • Aankondiging

   

  VERKORTE BALANS VAN DE
  CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

  In de maand september 2019 heeft de Bank haar monetaire beleid gericht op het verkrappen van de ruimte op de lokale geldmarkt voortgezet door het veilen van “Certificates of Deposit” (CD’s) in zowel guldens (NAf.) als Amerikaanse dollars. Hierdoor steeg het uitstaande bedrag aan CD’s met NAf.77,8 miljoen.[1] Daarnaast heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op 18,00% gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.15,9 miljoen af door een daling van de basis[2] waarover deze wordt berekend.

  De basisgeldhoeveelheid[3] nam met NAf.47,8 miljoen af door een daling van zowel de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken (NAf.41,4 miljoen) als de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.6,4 miljoen). De daling van de rekening-couranttegoeden was vooral het resultaat van de netto aankoop van deviezen, de overmaking van dollartegoeden naar het buitenland en de aankoop van CD’s door de commerciële banken bij de Bank. Deze daling werd echter gematigd door de afname van de verplichte reserves en overmakingen van een pensioenfonds en de overheid van Curaçao van hun rekeningen bij de Bank ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken.

  De netto positie van de overheden bij de Bank is met NAf.31,0 miljoen verslechterd door een afname van de deposito’s van de overheid van Curaçao (NAf.40,0 miljoen) gematigd door een stijging van de deposito’s van de overheid van Sint Maarten (NAf.9,1 miljoen). De daling van de deposito’s van de overheid van Curaçao was het gevolg van onder andere overmakingen ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken. Ook werden betalingen verricht aan crediteuren in verband met de afbouw van het nieuwe hospitaal. Echter, de overmaking van geïnde licentierechten (license fee) over de maand augustus 2019 door de Bank heeft deze daling gematigd. De stijging van de deposito’s van de overheid van Sint Maarten kan worden toegeschreven aan ontvangen gelden uit het buitenland gerelateerd aan de verkoop van de aandelen van de overheid in UTS N.V.[4]

  Voorts is de post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” met NAf.86,7 miljoen gedaald door overmakingen van een onder de noodregeling geplaatste financiële instelling ten gunste van haar buitenlandse rekeningen. De gelden ontvangen door het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) van het Nederlandse Agentschap van de Generale Thesaurie in verband met een overgenomen annuïteitenlening in het kader van de schuldsanering die in de portefeuille van het APC zit heeft de daling verzacht.

  Aan de activazijde van de balans daalde de post “Deviezen” met NAf.95,2 miljoen als gevolg van de netto aankoop van deviezen en de overmaking van dollartegoeden naar het buitenland door de commerciële banken en de overmakingen door een onder de noodregeling geplaatste financiële instelling ten gunste van haar buitenlandse rekeningen. De daling werd gematigd door de overmaking van gelden uit het buitenland gerelateerd aan de verkoop van de aandelen van Sint Maarten in UTS N.V., de betaling van een annuïteit door het Nederlandse Agentschap en transacties van een pensioenfonds.

  Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.32,4 miljoen gedaald door de lagere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind augustus 2019. Ondanks de daling in september, bleef de goudprijs ruim boven historische gemiddelden door de sterke stijgingen in de afgelopen maanden. De afname van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de daling van de marktwaarde van goud.

  Willemstad, 19 november 2019
  Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

   


  [1] Waarvan NAf.33,0 miljoen aan NAf-CD’s en NAf.44,8 miljoen aan US$-CD’s.

  [2] Binnenlandse schuld -/- lange-termijndeposito’s.

  [3] Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank.

  [4] Het Land Sint Maarten had een aandelenparticipatie van 12,5% in UTS N.V. Nadat het Land Curaçao het telecommunicatiebedrijf in maart 2019 had geprivatiseerd, heeft ook Sint Maarten in september 2019 haar aandelen aan Liberty Latin America verkocht.

 • Aankondiging

   

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van ZESENTWINTIGSTE NOVEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats in Curaçao, die het oorspronkelijk voor “GEZIEN”heeft getekend, ten verzoeke van de besloten vennootschap FOREVER PLUS B.V., gevestigd en kantoorhoudende in Curacao, deze tot aan het uiteinde der executie van na te melden vonnis domicilie kiezende op Curacao aan de Gomezplein # 5, ten kantore van de advokaat Mr. E. Kleist, A A N SHUNQING WU, wonende in Nederland, zonder bekende woon-of verblijfadres in Curaçao of daarbuiten, B E T E K E N D een proces-verbaal dd. 26 november 2019 van de ondergetekende deurwaarder, houdende EXECUTORIAAL BESLAG op een onroerend zaak, als in voormeld proces-verbaal omschreven.

   

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia.

 • Aankondiging

  Curatele.

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg, Zittingsplaats Curaçao  van 24 oktober 2019 met zaaknummer CUR 201901919, werd de heer Rudolf Johannes Anthony Palm, geboren op Curaçao op 12 april 1938 en wonende te Curaçao,  onder curatele gesteld. Tevens werd bij voormelde beschikking voor de curandus, de heer Stephen Edgar Palm geboren op Curaçao op 6 maart 1967, tot curator benoemd.

  Namens de Curator
  Mr. E. E. Palm-Meyer, advocate
  The Triangle Green House
  Hoogstraat 18-23, Unit3.1
  Willemstad, Curaçao
  Tel: 599.9.650.0565
  E-mail: etline@fqfscuracao.

 • Aankondiging

   

  Bij beschikking van 14 november 2019 van het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, is Oswin Leoncio Rofina, geboren op 13 januari 1942 te Curacao, onder curatele gesteld. Zulks met benoeming van Bianca Rosita Sjak-Shie en Mayra Virginia Petronia tot de curatoren.

 • Aankondiging

  AANKONDIGING

   

  De heer A.M. Cano Sandoval en mevrouw S. Torrado Mora, wonende te Curaҫao, hebben zich per verzoekschrift d.d. 17 januari 2018, gewend tot Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao, met het verzoek om toestemming te verlenen de geslachtsnaam van hun minderjarig kind Matia E. “Torrado Mora” te veranderen in  “Cano Torrado”.

  Belanghebbende partijen kunnen zich binnen drie maanden na heden middels een bezwaarschrift aan Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao tegen dit verzoek om geslachtsnaamsverandering verzetten.

                                                                                                                                  Willemstad, 14 oktober 2019
  de Secretaris-Generaal, a.i.
  van het Ministerie van Justitie,
  mevr. Mr. D.M.C. Lai- Promes

 • Liquidatie

  Stichting Pensioenfonds KGB
  (in liquidatie)

   

  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van Stichting Pensioenfonds KGB is besloten om de vennootschap per 3 juni 2019 te ontbinden onder benoeming van de heer K. Berend woonachtig te Sint Michielsweg 13 Curaçao als vereffenaar en bewaarder van de boeken en bescheiden.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 leden 6 en 7 BW de vereffening van de vennootschap is beëindigd.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

   

  Lygonda Investments N.V. in liquidatie

   

  In de op 7 november 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

   

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Tulipsantos C.V., gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 15 november 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Anguila gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 15 november 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Stichting Tulipsantos gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 15 november 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Y&G C.V., gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 30 augustus 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Stichting Y&G gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 30 augustus 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Liquidatie
  SIMPoint Caribbean B.V. (Geliquideerd)
  KVK-registratienummer: 145596

  Op 1 oktober 2019 heeft de Directie van de vennootschap besloten om de vennootschap te ontbinden per 1 oktober 2019.
  De vereffenaar heeft terstond bij aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

  Datum: 1 oktober 2019
  Vereffenaar: Business Improvement & Management N.V.

 • Liquidatie

  Greenstar Private Foundation (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 14 november 2019 werd besloten de stichting per 14 november 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar het recht van Curacao: Greenstar Private Foundation (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Radeko Caribbean Finance & Licence B.V. in liquidatie

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit buiten vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 22 november 2019 te ontbinden.

  Verklaring inzake 2:31 lid 7 BW
  De vereffenaar heeft bij aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

 • Liquidatie

  Liquidatie
  The Natural Curaçao Real Estate Holdings N.V. in liquidatie

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit buiten vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 19 november 2019 te ontbinden.

  Verklaring inzake 2:31 lid 7 BW
  De vereffenaar heeft bij aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

 • Liquidatie

  Liquidatie
  The Natural B.V. in liquidatie

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 25 november 2019 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De rekening en verantwoording is voor een periode van 30 dagen na publicatie van deze advertentie ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister en bij het kantoor der betreffende vennootschap, alhier.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

 • Liquidatie

  Liquidatie
  The Natural Curaçao N.V. in liquidatie

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit buiten vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 19 november 2019 te ontbinden.

  Verklaring inzake 2:31 lid 7 BW
  De vereffenaar heeft bij aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

 • Liquidatie

  Aracaria N.V.
  (“de Vennootschap”)

   Krachtens bestuursbesluit, gedateerd 19 november 2019, is de Vennootschap op 19 november 2019 in liquidatie getreden.

   

   Tot Vereffenaar is Stichting Expire benoemd.

 • Liquidatie

  Matix Holding N.V.
  (“de Vennootschap”)

   Krachtens bestuursbesluit, gedateerd 7 november 2019, is de Vennootschap op 7 november 2019 in liquidatie getreden.

   

   Tot Vereffenaar is Stichting Expire benoemd.

   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Toquetoque N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

   

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  International Intellectual Property Holdings N.V.
  (“de Vennootschap”)

   Krachtens bestuursbesluit, gedateerd 19 november 2019, is de Vennootschap op 19 november 2019 in liquidatie getreden.

   Tot Vereffenaar is Stichting Expire benoemd.

 • Liquidatie

  Aveda Corporation N.V.
  (in liquidatie) 

  In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Aveda Corporation  N.V. is besloten de vennootschap per 18 november 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn (art. 2:31 lid 6BW) Het is gebleken dat na voldoening van alle schulden der vennootschap geen baten meer aanwezig zijn.

   De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE
  Sark Corporation N.V.
  (in liquidatie)

  Bij besluit van de aandeelhoudersvergadering van de bovengenoemde vennootschap genomen op 19 november 2019 is besloten de vennootschap per diezelfde datum te ontbinden en algeheel te liquideren.

  SLOTVERANTWOORDING

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31 lid 7 boek 2 BW van Curaçao de vereffening van de vennootschap is beëindigd.

  De vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Peony Holding N.V. geliquideerd
  gevestigd op Curaçao
  hierna “de Vennootschap”

  Bij besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap is besloten de Vennootschap per 15 juli 2019 te ontbinden en Wing Kit tot Vereffenaar te benoemen. De Vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de Vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

   

  Yvomante Corporation N.V.
  Gevolmachtigde v/d Vereffenaar

 • Liquidatie

  Patou Management N.V. 

  in liquidatie

   

  Op 18 november 2019 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap besloten over te gaan tot ontbinding en vereffening van de vennootschap per 18 november 2019. De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld, dat geen aan hem bekende baten aanwezig waren.

  Ingevolge Artikel 2:31 lid 7 BW eindigt de vereffening en houdt de rechtspersoon op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar zal een slotverantwoording opstellen en deze ter inzage leggen ten kantore van de rechtspersoon en het handelsregister.

   

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  Trinary Star Private Foundation in liquidatie

  Bij besluit van de bestuurder, genomen op 25 oktober 2019, is besloten om per dezelfde datum tot ontbinding van Trinary Star Private Foundation over te gaan.
  De vereffenaar heeft geconstateerd dat er geen baten meer aanwezig zijn. De slotverklaring is ter inzage beschikbaar ten kantore van de vereffenaar en de Kamer van Koophandel.

  Curaçao, 25 oktober 2019
  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding:

  Bij besluit van de bestuurder, genomen op 30 oktober 2019 is besloten Navigator Holding N.V. te ontbinden 30 oktober 2019.

  De vereffenaar heeft geconstateerd dat er geen baten en lasten zijn. De slotverklaring is ter inzage beschikbaar ten kantore van de vereffenaar en de Kamer van Koophandel.

  De Vereffenaar,
  Femas N.V.
  Landhuis Groot Kwartier
  Groot Kwartierweg 12
  Willemstad, Curaçao

 • Liquidatie

  Ontbinding:

  Bij besluit van de bestuurder, genomen op 30 oktober 2019 is besloten Diana Investments N.V. te ontbinden 30oktober 2019.

  De vereffenaar heeft geconstateerd dat er geen baten en lasten zijn. De slotverklaring is ter inzage beschikbaar ten kantore van de vereffenaar en de Kamer van Koophandel.

  De Vereffenaar,
  Femas N.V.
  Landhuis Groot Kwartier
  Groot Kwartierweg 12
  Willemstad, Curaçao

 • Liquidatie

  Ontbinding:

  Bij besluit van de bestuurder, genomen op 30 oktober 2019 is besloten Shamoun Shipping Co. N.V. te ontbinden 30 oktober 2019.

  De vereffenaar heeft geconstateerd dat er geen baten en lasten zijn. De slotverklaring is ter inzage beschikbaar ten kantore van de vereffenaar en de Kamer van Koophandel.

  De Vereffenaar,
  Femas N.V.
  Landhuis Groot Kwartier
  Groot Kwartierweg 12
  Willemstad, Curaçao

 • Liquidatie

  Liquidatie
  Coral Solar Investments N.V. in liquidatie

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 25 november 2019 te ontbinden.

  Verklaring inzake 2:31 lid 7 BW
  De vereffenaar heeft bij aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

 • Liquidatie

  PRIVATE FOUNDATION DEXTRUS (in liquidatie)

  De vereffenaar van de de Stichting Particulier Fonds, Private Foundation Dextrus, in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 10 september, 2019, is ontbonden, dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Stichting is opgehouden te bestaan per 29 november 2019.

 • Liquidatie

  Negev C.V., gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 21 november 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Galil gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 21 november 2019 is ontbonden.

   

 • Liquidatie

  Stichting Negev gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 21 november 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Valveco – The Valve Company – International N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 25 september 2019 is besloten om de vennootschap per dezelfde datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouder zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  Yvomante Corporation N.V.
  Vereffenaar

 • Liquidatie

  Stichting Boca All Particulier Fonds (in liquidatie)

  Bij schriftelijk besluit van 26 november 2019 heeft het bestuur van Stichting Boca All Particulier Fonds (in liquidatie) (de “SPF”) besloten tot ontbinding van de SPF per 27 november 2019.

  De vereffenaar van de SPF heeft terstond bij zijn aantreden geconstateerd dat er geen aan de vereffenaar bekende baten aanwezig zijn en doet, op de wijze als bepaald in artikel 31 lid 7 jo artikel 31 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, daarvan mededeling.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  FIVE LANDS PRIVATE FOUNDATION (IN LIQUIDATION)

  Op 25 november 2019 heeft het bestuur van Five Lands Private Foundation (in liquidatie ), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Stichting.”) besloten de Stichting te ontbinden per dezelfde datum.

  De vereffenaar van Five Lands Private Foundation.  (in liquidatie), geeft te kennen dat de rekening en verantwoording/plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de stichting die op 25 november 2019 werd ontbonden, ter inzage ligt ten kantore van de stichting, alsmede ten kantore van het Handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording/plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zal liggen.

  De vereffenaar.