Editie no. 48 - Jaargang 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2021
3 December 2021
Editie no. 48
 • Aankondiging

  DEFINITIEVE surseance van betaling
  BOTICA PLAZA NOBO N.V.
  BOTICA JAN NOORDUYN N.V.
  BOTICA SUFFISANT N.V. h.o.d.n. Botica Muizenberg

  Bij beschikking van 24 november 2021 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, is aan bovengenoemde rechtspersonen gevestigd te Curaçao, definitieve surseance van betaling verleend tot en met 30 juni 2022. Mr. P.E. de Kort en ondergetekende worden als rechter-commissaris respectievelijk bewindvoerder gehandhaafd.

  Mw. mr. V.P. Maria
  Chuchubiweg 17, Curaçao
  Telefoon    :   8440004
  valerie@vpm-law.com
  T
  elefax       :   8440044
  Voor info: www.vpm-law.com

 • Aankondiging

  OPROEPING INDIENING VORDERING EN OPROEPING VERGADERING
  in de voorlopige surseance van betaling van
  Botica Rio Canario N.V.

  Bij beschikking van 24 november 2021 heeft de rechter-commissaris, mr. P. de Kort, in bovenstaande voorlopige surseance van betaling bepaald:

  1. dat de schuldvorderingen bij ondergetekende moeten worden ingediend uiterlijk op 5 januari 2022;
  2. dat de vergadering tot het verlenen van definitief surseance van betaling zal worden gehouden op dinsdag 25 januari 2022 om 14:45 uur bij het Gerecht aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. ‘Don’ Martina 18 (voormalig KPMG gebouw tegenover Aqualectra aan de Nieuwe Haven);

  De indiening van de schuldvordering dient gedocumenteerd bij ondergetekende te geschieden. Vorderingen ten aanzien waarvan de surseance niet werkt, komen voor indiening niet in aanmerking. Heeft nochtans indiening plaats gehad, dan werkt de surseance ook ten aanzien van die vorderingen en gaat een aan de vordering verbonden voorrecht, retentierecht, pandrecht of hypotheek verloren. Een en ander geldt niet, voor zover de vordering vóór de aanvang der stemming wordt teruggenomen.

  Crediteuren die reeds hun vordering bij ondergetekende hebben ingediend, hoeven hun vordering niet nogmaals in te dienen.

  Mw. mr. V.P. Maria
  Chuchubiweg 17, Curaçao
  Telefoon    :   8440004
  valerie@vpm-law.com
  Telefax       :   8440044
  Voor info: www.vpm-law.com

 • Aankondiging

  VERKORTE BALANS VAN DE
  CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

  Gedurende de maand september 2021 heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op 19,00% gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.13,8 miljoen toe door een stijging van de basis[1] waarover deze wordt berekend. Het bedrag aan uitstaande Certificates of Deposit (CD’s) nam af met NAf.18,0 miljoen omdat de inschrijving op een veiling van CD’s met looptijden van 3, 6 en 12 maanden niet werd geaccepteerd door de Bank.

  De basisgeldhoeveelheid[2] nam met NAf.99,6 miljoen toe door een stijging van de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken (NAf.102,3 miljoen), gematigd door een lichte daling van de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.2,7 miljoen). De stijging van de rekening-couranttegoeden was vooral het resultaat van overmakingen van de overheid van Sint Maarten en pensioenfondsen van hun rekeningen bij de Bank ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken en een overmaking van de overheid van Curaçao naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ook de terugbetaling van vervallen CD’s door de Bank droeg bij aan de toename van de rekening-courant tegoeden. Voorts deed de Gi-Ro Settlement Holding (GSH N.V.) een overmaking van haar rekening bij de Bank ten gunste van de Girobank N.V. in verband met de afwikkeling van deze instelling. De toename van de rekeningcourant-tegoeden werd echter gematigd door de netto aankoop van deviezen door de commerciële banken bij de Bank en de stijging van de verplichte reserves.

  De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” steeg met NAf.10,2 miljoen voornamelijk als gevolg van een toename van de deposito’s van het Nederlandse Ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Aruba door overmakingen vanuit het buitenland. Bovendien resulteerde de betaling van rente op obligaties uitgegeven door Curaçao die in handen zijn van de Nederlandse Staat in een stijging van de deposito’s van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

  De netto positie van de overheden bij de Bank is met NAf.40,3 miljoen verbeterd door een stijging van de deposito’s Curaçao (NAf.69,6 miljoen) gematigd door een daling van de deposito’s van Sint Maarten (NAf.29,3 miljoen). De stijging van de deposito’s van Curaçao kwam vooral door de ontvangen liquiditeitssteun van Nederland in verband met de COVID-19 pandemie en de overmaking van geïnde licentierechten (license fee) over de maand augustus 2021 door de Bank. De overmaking naar de SVB en de rentebetalingen aan de Nederlandse Staat hebben de stijging van de deposito’s van Curaçao gematigd. De deposito’s van Sint Maarten namen daarentegen af als gevolg van overmakingen naar de commerciële banken gerelateerd aan de wederopbouw van Sint Maarten, in het bijzonder het herstel van de Princess Juliana International Airport. Deze daling werd gematigd door ontvangen gelden uit het buitenland gerelateerd aan de financiering van het herstel van de luchthaven door de Europese Investeringsbank en overmakingen uit het trustfonds bij de Wereldbank in verband met de wederopbouw van Sint Maarten.

  Voorts is de post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” met NAf.31,8 miljoen gedaald wat voornamelijk het gevolg was van de overmaking van GSH N.V. naar Girobank N.V.  Overmakingen door het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) vanuit het buitenland ten gunste van haar rekening bij de Bank hebben de daling van deze post echter verzacht.

  Aan de activazijde van de balans steeg de post “Deviezen” met NAf.114,9 miljoen, wat voornamelijk het gevolg was van de overmaking van liquiditeitssteun voor Curaçao door de Nederlandse Staat en overmakingen van de Wereldbank  en de Europese Investeringsbank voor de wederopbouw van Sint Maarten. Ook de overmaking van gelden uit het buitenland door het Nederlandse Ministerie van Financiën en pensioenfondsen droeg bij aan de toename van de post “Deviezen”. De netto aankoop van deviezen door de commerciële banken bij de Bank heeft de stijging echter gematigd.

  Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.54,2 miljoen gedaald door de lagere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind augustus 2021. De afname van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de lagere marktwaarde van de goudvoorraad.

  Willemstad, 26 november 2021
  Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten


  [1] Binnenlandse schuld -/- lange-termijndeposito’s.
  [2] Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank.

 • Aankondiging

  FAILLISSEMENT
  1XCorp N.V.

  Bij beschikking van 17 november 2021 van het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao is de naamloze vennootschap 1XCorp N.V. in staat van faillissement verklaard. Tot Rechter-Commissaris is benoemd mr. O. Nijhuis, rechter bij voornoemd gerecht. Tot curator is aangesteld mr. A.J. de Winter. Schuldeisers kunnen hun vordering met bewijsstukken indienen bij de curator. Van de verificatievergadering volgt nader bericht.

  Curator: mr. Arend de Winter | Saliña Galleries Unit D205A| Curaçao
  T: +59994612895 | E: info@dwlaw.cw

 • Aankondiging

  AANKONDIGING

  Bij beschikking van 25 november 2021 van het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, is een bewind ingesteld over alle goederen die toebehoren of zullen toebehoren aan Roland Alfonso Ignatia, geboren op Curacao op 26 januari 1945 en wonende te Curaçao.

  Zulks met benoeming van Ursulina Teotista de Wind e/v Ignatia en Roxiana Ediltrudis Ignatia e/v Constancia tot de bewindvoerders.

  Melrose Bloem Law Offices
  Chuchubiweg 17, Curacao
  Tel: +5999 737 6650
  E-mail: info@melrosebloem.com

 • Aankondiging

  BACARDI-MARTINI & ROSSI HOLDINGS N.V.
  Established in Curaçao, (hereinafter: the “Company”)
  Notice of ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
  To be held on December 16, 2021

  Notice is hereby given that an Annual General Meeting of Shareholders of the Company will be held at the offices of the Company at Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2nd floor, Curaçao, on December 16, 2021 at 9.30 a.m. (local time), at which meeting the following items will be dealt with:

  • Report of the Board of Management with regard to the course of business of the Company and the conduct of its affairs during the financial year commencing April 1, 2020 and ended March 31, 2021
  • Confirmation and adoption of the non-consolidated Balance Sheet as at March 31, 2021 and Profit and Loss Account for the financial year commencing April 1, 2020 and ended March 31, 2021,
  • Discharge of the Board of Management, for the management performed during the twelve-month period comprising the financial year April 1, 2020 through March 31, 2021,
  • Proposal to approve and ratify the payments of the interim quarterly dividends totaling the amount of US$ 8,754,907.56, paid on the Founders’ Common Stock of the Company during the financial year commencing April 1, 2020 and ending March 31, 2021, as final dividends,
  • Proposal to appoint Arriela Boelijn in accordance with Article VII.F of the Articles of Association of the Company as the Resident Person appointed annually by the General Meeting of Shareholders to represent the Company jointly with the remaining Managing Director B’s,
  • Advising the Board on any matters discussed at the Company’s Annual General Meeting of Shareholders.

  In accordance with Article IX(C) of the Company’s Articles of Incorporation, the balance sheets and profit and loss accounts, referred to hereinabove, together with the explanatory statements relating hereto will, as of the day hereof, be available for inspection by the shareholders or their proxies at the Company’s office in Curaçao.

  A proxy appointed in writing may represent shareholders at the meeting.

  By order of the Board of Management.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de ÉÉRSTE DECEMBER TWEEDUIZEND ÉÉNENTWINTIG, heb ik, SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder bij het Gerecht in Curaçao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, van Curaçao, van de 30 NOVEMBER 2021, MARTA MARIA SANTIAGO RICO, zonder bekende woon-of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van dinsdag, 1 MAART 2022, des voormiddags om 10.15 uur, ten stadhuize ter Raadhuize aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. ” Don” Martina # 18, teneinde op het door HUMPHREY JUAN QUIRINDONGO, wonende in Curaçao, ter dezer zake domicilie kiezende aan de Seruloraweg # 196, ten kantore van EMPIRE LEGAL ATTORNEY, gemachtigde de advocaat Mr. M. Noor tegen haar ingediende vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  S.C.M. Ersilia.

 • Bekendmaking

   BEKENDMAKING

  BETREFFENDE VUURWERKVERGUNNING

  De Minister van Justitie en Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning brengt ter kennis van belanghebbenden:

  1. dat de invoer van vuurwerk besteld buiten het Land Curaçao gedekt moet zijn door een invoervergunning, af te geven door de Havenmeester;
  2. dat voor de invoer van vuurwerk besteld buiten het land Curaçao tijdig een opslagvergunning moet worden aangevraagd op een daarvoor bestemd aanvraagformulier, verkrijgbaar ten kantore van de Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken, afdeling Openbare Voorzieningen;
  3. dat alle vuurwerk moet voldoen aan de door de Gezaghebber van het voormalig Eilandgebied Curaçao gestelde voorwaarden van 5 juni 1996 en 9 september 1997 gericht aan alle vuurwerkimporteurs volgens artikel 5, eerste en tweede lid van het Eilandsbesluit Ontplofbare Stoffen Curaçao 1963 (A.B. 1963, no. 33 );
  4. dat er voldaan moet worden aan de door de Minister van Justitie en de Minister van Verkeer Vervoer & Ruimtelijke Planning op 28 november 2018 vastgestelde notitie “EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE OPSLAG BIJ VERKOOPPUNTEN EN TRANSPORT VAN VUURWERK”;
  5. dat voor het vervoer van vuurwerk over de openbare weg gedekt moet zijn door twee vuurwerkvergunningen; één af te geven door de Havenmeester voor het vervoer naar het Kruithuis en één af te geven door de Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken, afdeling Openbare Voorzieningen, voor het vervoer van het kruithuis naar de verkooplokaliteiten;
  6. dat het vervoer van vuurwerk niet anders mag plaatsvinden dan met voor dat doel goedgekeurde vervoersmiddelen. De aanvraag voor keuring van de vervoersmiddelen moet geschieden ten kantore van de Havenmeester;
  7. dat aanvragen voor vergunning tot het voorhanden hebben en verkopen van  vuurwerk gedurende de jaarwisseling 2021/2022 vóór vrijdag 10 december 2021 ingediend moeten worden op een daarvoor bestemd aanvraagformulier verkrijgbaar ten kantore van de Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken, afdeling Openbare Voorzieningen;
  8. dat naast het aanvraagformulier voor het voorhanden hebben en verkopen van vuurwerk gedurende de jaarwisseling 2021/2022 moet elk aanvrager registratie van de Kamer van Koophandel (KvK) en zijn crib-nummer indienen bij de Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken;
  9.  dat genoemde aanvragen en vergunningen ingevolge artikel 26 en 29 van de Eilandsverordening leges, precariorecht en retributies Curaçao 1992, (A.B. 1992, no.20), zoals gewijzigd, onderworpen zijn aan de leges belasting;
  10. dat een ieder zich moet houden aan de vastgestelde voorschriften ter waarborging van de veiligheid en openbare orde bij het Kruithuis;
  11. dat als de maatregelen in verband met de covid het toelaat, voor het afsteken van “pagara’s” op de openbare weg, tenminste drie weken van tevoren een vergunning moet worden aangevraagd en ontvangen van, bij het Politiebureau te Rio Canario en ook moet mededeling worden gedaan aan de Brandweer Curaçao en de Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken;
  12. dat een vergunning voor de verkoop van vuurwerk aan het publiek alleen wordt verleend aan de aanvrager, dus elke vergunning geldt alleen op de in de aanvraag genoemde locatie;
  13. dat het adres en ook het verkooppunt/ container van de aanvrager moeten voldoen aan de vastgestelde voorschriften om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning. Een multidisciplinair team bestaande o.a. uit medewerkers van Brandweer Curaçao Korps Politie Curaçao, de UO Openbare Werken, Douane, Milieu en Natuurbeheer en MEO is belast met de handhaving.
  14. dat de aanvragers en vergunninghouders verplicht zijn om eventuele informatie-sessies m.b.t. het vuurwerkseizoen, die georganiseerd worden door de overheidsorganisatie, bij te wonen;
  15. dat de importeur aanwezig moet zijn bij de testdagen van vuurwerk, georganiseerd door de Brandweer Curaçao, de Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken en de Uitvoeringsorganisatie Milieu- en Natuurbeheer. De importeur is verantwoordelijk voor het aanwijzen van één of meerdere personen die het vuurwerk dienen af te steken op instructie van de Brandweer;
  16. dat van de importeur wordt geëist dat van elk type vuurwerk tenminste één exemplaar wordt getest;
  17. dat de opslag van het vuurwerk geschiedt conform de voorwaarden vastgesteld in de notitie “EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE OPSLAG BIJ VERKOOPPUNTEN EN TRANSPORT VAN VUURWERK”, en afhankelijk van de locatie en omstandigheden kan het multidisciplinaire team nadere eisen stellen de Brandweer Curaçao nadere eisen stellen;
  18. dat de verkoop van vuurwerk volgens vuurwerk supermarkt NIET is toegestaan;
  19. dat bij alle verkooppunt/ container de huidige wet-, regelgeving en vastgestelde maatregelen inverband met covid moet worden nageleefd. Van elk type vuurwerk, mag één exemplaar getoond worden, de rest moet opgeslagen worden in een drum met deksel of in een container die goedgekeurd is door Brandweer Curaçao.

  De Minister van Justitie,
  G. S. Pisas

  De Minister van Verkeer, Vervoer en
  Ruimtelijke Planning,
  ing. C. F. Cooper

  Uitgegeven de 3de december 2021
  De Minister van Algemene Zaken,
  G.S. Pisas  ANUNSIO

  PÈRMIT RELASHONÁ KU VÜRWÈRK

  Minister di Hustisia i Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano ke trese na konosementu di interesadonan:

  1. ku pa importashon di vürwèrk for di eksterior mester di un pèrmit di importashon di Kapitan di Haf, ku ta optenibel na su ofisina;
  2. ku pa almasená e vürwèrk importá den “Kruithuis” mester hasi un petishon na tempu riba un formulario espesial pa esaki, optenibel na Servisio di Obranan Públiko na e departamento “Openbare Voorzieningen”;
  3. ku e vürwèrk importá mester ta segun e reglanan stipulá den kartanan di dia 5 di yüni 1996 i 9 di sèptèmber 1997 di Gezaghebber di ántes Teritorio Insular diKòrsou dirigí na tur importadó di vürwèrk segun artikulo 5 insiso 1 i 2 di “Eilandsbesluit Ontplofbare Stoffen Curaçao (A.B. 1963, no. 33)”;
  4. ku mester kumpli ku e nota “EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE OPSLAG BIJ VERKOOPPUNTEN EN TRANSPORT VAN VUURWERK”, manera stipulá dor di Minister di Hustisia i Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano dia 28 di novèmber 2018;
  5. ku pa transportá vürwèrk riba karetera públiko mester di dos pèrmit, un pèrmit di transporte di Kapitan di Haf pa “Kruithuis” i un pèrmit di transporte di Servisio di Obranan Públiko for di “Kruithuis” pa lugánan di benta ku ta optenibel respektivamente serka Kapitan di Haf i Servisio di Obranan Públiko, departamento “Openbare Voorzieningen”;
  6. ku transporte di vürwèrk por tuma lugá solamente den vehíkulo ku ta di kùr espesialmente pa tal transporte; E petishon pa kùr e vehíkulonan mester ta entregá na Ofisina di Kapitan di Haf;
  7. ku petishon pa haña pèrmit di disposishon i di benta di vürwèrk durante kambio di aña 2021/2022 mester ta entregá promé ku djabierne 10 di desember 2021 riba un formulario espesial ku ta optenibel na Servisio di Obranan Públiko, departamento “Openbare Voorzieningen”;
  8. ku banda di e formulario di pèrmit di disposishon i benta di vürwèrk durante kambio di aña 2021/2022, kada persona mester entrega su komprobante di inskripshon na Kámara di Komersio (KvK) i tambe su crib-nummer na Servisio di Obranan Públiko;
  9. ku tur e petishonnan i pèrmitnan menshoná di akuerdo ku artikulonan 26 i 29 di Lei “ Eilandsverordening leges, precariorechten en retributie Curaçao 1992 (A.B. 1992, no. 20)”, manera adaptá, ta suheto na pago di “leges”;
  10. ku tur hende mester mantené nan mes na e reglanan di siguridat i di òrdu públiko ora subi e tereno di “Kruithuis”;
  11. ku si e medidanan inkonekshon ku covid ta permiti, pa haña pèrmit pa tene shou di pagara riba kaminda públiko, mester hasi petishon na Ofisina di Polis (departamento “Bijzondere Wetten”) na Rio Canario por lo ménos tres siman promé ku esaki tuma lugá i risibí pèrmit i tambe mester notifiká Brantwer Kòrsou i Servisio di Obranan Públiko;
  12. ku e pèrmit pa bende vürwèrk na públiko por wòrdu pidi dor i tambe entrega na solamente e persona ku ta responsabel pa e punto di benta. Pues kada pèrmit ta wòrdu hasi individual;
  13. ku un tim multidisiplinario konsisti di personal di brantwer Kòrsou, Keurpo Polisial Kòrsou, Servisio di Obranan Públiko, Douane, Departamentu di Medio Ambiente i MEO, ta bai kontrolá e adrès i tambe establesimentu di benta / kònteiner pa kua un pèrmit a wòrdu pidi. E adrès i tambe establesimentu konforme e petishon pa benta di vürwèrk, mester kuadra ku regla di lei, pa por bini na remarke pa un pèrmit;
  14. ku e persona ku a hasi petishon ta obligá pa asistí na eventual seshonnan di informashon ku ta keda organisá dor di un di e instansianan di gobièrnu;
  15. ku na momento ku Brantwer Kòrsou, Servisio di Obranan Públiko i Servisio di Medio Ambiente ta bai tèst e vürwèrk e importadó mester ta presente. Kada importadó ta responsabel di apuntá un òf mas persona pa saka e vürwèrk i sende e vürwèrk ora personal di Brantwer Kòrsou indiká esaki;
  16. ku ta eksigí di e importadó pa laga tèst minimo un di kada modèl di vürwèrk ku e importadó a importá;
  17. ku e almasenahe di vürwèrk mester ta warda konforme e eksigenshanan pone den e nota “EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE OPSLAG BIJ VERKOOPPUNTEN EN TRANSPORT VAN VUURWERK” i dependiendo di e alokashon i sirkunstanshanan e tim multidisiplinario lo por pone kondishonnan adishonal;
  18. ku e forma di benta kaminda ku ta kue vürwèrk hinka den garoshi pa bai paga na kaha (vürwèrk supermarket) NO ta permití;
  19. ku na kada establesimentu di benta / kònteiner e bendedó mester kumpli ku e lei, reglanan vigente i e medidanan tuma enkonekshon ku covid. Por pone un muestra di kada modèl di vürwèrk pa mustra na e públiko, sobra vürwèrk mester ta warda den un drùms òf kònteiner aprobá dor di Brantwer Kòrsou.

  Minister di Hustisia,
  G. S. Pisas

  Minister di Tráfiko, Transporte i
  Planifikashon Urbano,
  ing. C. F. Cooper

  Uitgegeven de 3de december 2021
  De Minister van Algemene Zaken,
  G.S. Pisas.

 • Liquidatie

  Palm Beach Insurance N.V., in liquidatie

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  X-Hoogte NA B.V., in liquidatie
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Vennootschap”

  Rekening en Verantwoording

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  123 Curacao N.V. in liquidatie

  In de op 23 november 2021, gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is besloten om met ingang van 23 november 2021 tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat op voornoemde datum er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 6 jo. lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, heeft de vereffenaar haar slotverantwoording samengesteld en deze ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curacao, alsmede ten kantore van de Vennootschap.

  Curaçao, 29 november 2021

  Mastantu N.V.
  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  STAR INFO TECH B.V. in liquidation

  By extra ordinary shareholder’s resolution, it was resolved to liquidate and dissolve Star Info Tech B.V., effective October 22nd, 2021.

  Upon its appointment, the liquidator has established that there are no no further assets or liabilities for distribution or settlement.

  The books and records of the Company are available for inspection for a period of 30 business days at the registered adress of the Liquidator.

  The liquidation and dissolution of the Company shall be considered as final, should there be no further notifications to the Liquidator following the aforementioned 30 day period.

  The Liquidator

 • Liquidatie

  Marion Realty N.V.
  In liquidatie

  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 27 november 2021 is besloten de vennootschap per 27 november 2021 te ontbinden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Liquidatie

  One Heart Private Foundation
  Gevestigd op Curaçao, Caribisch Nederland
  Ontbinding Vennootschap
  (artikel 2:27 BW)

  Bij bestuursbesluit One Heart Private Foundation is besloten om de stichting te ontbinden. Als vereffenaar treedt op de heer Sherwin Martin Servilia.

  De vereffenaar voorts geeft te kennen dat er geen baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Liquidatie

  Agri de Groot Investment B.V.
  Gevestigd op Curaçao, Caribisch Nederland
  Ontbinding vennootschap
  (artikel 2:27 BW)

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van Agri de Groot Investment B.V. is besloten om de vennootschap te ontbinden. Als vereffenaar treedt op de heer Sherwin Martin Servilia.

  De vereffenaar voorts geeft te kennen dat er geen baten aanwezig zijn.

                                                                                                              De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Peka Trading N.V. in liquidatie

  In de op 22 november 2021 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  TTM B.V.
  (in liquidation)

  Decision to dissolve:

  By resolution of the Special General Meeting of Shareholders of TTM B.V., it was decided to dissolve the company effective as per November 19, 2021 and to appoint Mr. Michael O’Connor, residing at 64 New Cavendish Street, London, England, as liquidator and custodian of the books.

  Final Account:

  Immediately upon taking office, the Liquidator established in accordance with Article 2:31 of the Civil Code of Curaçao, the extent of the rights and obligations of the company. All creditors have been paid and there are no assets known to the Liquidator. The liquidation of the company can therefore be closed.

  The Liquidator

 • Liquidatie

  FOUR STEAMBOATS N.V. IN LIQUIDATIE

  IN DE OP CURACAO GEHOUDEN ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 22 NOVEMBER 2021 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN FOUR STEAMBOATS NV., OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HAAR BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP.

  DE VEREFFENAAR
  DUTCH CARIBBEAN TRUST B.V.

 • Liquidatie

  Phase – G B.V. in liquidatie

  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekend zijnde baten meer aanwezig, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Liquidatie
  Petra Holding N.V. in liquidatie
  (de “Vennootschap”)

  Bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 november 2021 is besloten om de Vennootschap te ontbinden en Yvomante Corporation N.V. tot vereffenaar (de “Vereffenaar”) te benoemen.

  De Vereffenaar heeft terstond bij haar aantreden vastgesteld dat geen aan haar bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 2:31 lid 6 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit, de vereffening beëindigd en is de Vennootschap opgehouden te bestaan.

  De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Oliviar Investments N.V., (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap””) geeft te kennen dat de Vennootschap op 15 november, 2021 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Patamacca N.V.
  In liquidatie

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat er geen bekende baten meer aanwezig zijn en heeft de slotverantwoording ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Parakreek N.V.
  In liquidatie

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat er geen bekende baten meer aanwezig zijn en heeft de slotverantwoording ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

  De Vereffenaar