Editie no. 50 - Jaargang 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2021
17 December 2021
Editie no. 50
 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van VEERTIENDE DECEMBER TWEEDUIZEND ÉÉNENTWINTIG, heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, van de 10 DECEMBER 2021, van 1. de naamloze vennootschap naar buitenlands recht, HARDSON BECKER GLOBAL, en 2. de naamloze vennootschap naar buitenlands recht QUEEN EAGLE SOLUTIONS LTD, beiden zonder bekende vestigingsplaats binnen en buiten Curacao, O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van maandag, 28 maart 2022 , des voormiddags om 09.30 uur, ter Raadhuize ‘KAS DI KORTE’ aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. ” Don” Martina # 18, teneinde de door de rechtspersoon naar buitenlands recht VIBAR TRANSPORT d.o.o. alsmede de heer ANDREJ BARLIC, gevestigd respectievelijk wonende in Slovenië, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de Pietermaai # 23, ten kantore van SOLIANA BONAPART & AARDENBURG, gemachtigden de advocaat Mr. A.C. van Hoof tegen hen ingestelde vordering te antwoorden. 

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia.

 • Aankondiging

  VERKIEZINGEN KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID CURAÇAO

  De Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao maakt hierbij bekend dat de Verkiezingscommissie van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao de navolgende kandidaten geplaatst heeft op de Kandidatenlijsten voor de verkiezing van drie leden van de Kamer in de periodieke vacatures voor het Grootbedrijf en voor het Kleinbedrijf.

  De kandidaten zijn:

  Voor de Verkiezing voor het Grootbedrijf:

  Cova, Marcos F.A.     – Grootbedrijf

  Rosaria, Arthur B.     – Grootbedrijf

  Voor de verkiezing voor het Kleinbedrijf:

  De Souza, O.P.S.       – Kleinbedrijf

  Pandt, M.M.C.           – Kleinbedrijf

  De Verkiezingscommissie heeft in verband hiermee de navolgende beslissingen genomen:

  • Aangezien de op de door de Verkiezingscommissie vastgestelde Kandidatenlijst geplaatste kandidaten voor de periodieke verkiezing voor het Grootbedrijf twee (2) bedraagt en het aantal te vervullen plaatsen twee (2) is, verklaart de Verkiezingscommissie de op de kandidatenlijst geplaatste kandidaten voor de periodieke verkiezing voor het Grootbedrijf gekozen.
  • Aangezien de op de door de Verkiezingscommissie vastgestelde Kandidatenlijst geplaatste kandidaten voor de periodieke verkiezing voor het Kleinbedrijf twee (2) bedraagt en het aantal te vervullen plaatsen één (1) is, beslist de Verkiezingscommissie dat voor de verkiezing van één lid van de Kamer voor de periodieke vacature voor het Kleinbedrijf, een stemming zal worden gehouden.

  De Verkiezingscommissie zal voor de stemming ter verkiezing van één (1) lid van de Kamer in de periodieke vacature voor het Kleinbedrijf zitting houden op maandag 17 januari 2022, van 09.00 tot 12.00 uur, in het Auditorium van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao, te Kaya Junior Salas 1.

  De Voorzitter
  w.g. W.A. Jonckheer
  Pietermaai, 14 december 2021

 • Aankondiging
  Het bestuur van Central International Holding N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 6435 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya Flamboyan 6, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Italië overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.
 • Aankondiging

  VERKORTE BALANS VAN DE
  CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

  Gedurende de maand oktober 2021 heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op 19,00% gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.8,4 miljoen toe door een stijging van de basis[1] waarover deze wordt berekend. Op de wekelijkse veilingen van Certificates of Deposit (CD’s) schreven de banken slechts voor de vervallende bedragen aan CD’s in. Hierdoor bleef het bedrag aan uitstaande CD’s ongewijzigd.

  De basisgeldhoeveelheid[2] nam met NAf.39,3 miljoen af door een daling van de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken (NAf.45,9 miljoen), gematigd door een lichte stijging van de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.6,6 miljoen). De daling van de rekening-couranttegoeden was vooral het resultaat van de netto aankoop van deviezen door de commerciële banken bij de Bank en de stijging van de verplichte reserves. Ook de overmakingen van de Postspaarbank N.V. (PSB Bank) van haar rekeningen bij de commerciële banken ten gunste van haar rekening bij de Bank, droeg bij aan deze daling. Daarentegen hebben de overmakingen van de overheid van Sint Maarten en een pensioenfonds van hun rekeningen bij de Bank ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken de daling van de rekening-courant tegoeden gematigd. Bovendien heeft Gi-Ro Settlement Holding (GSH N.V.) gelden naar Girobank N.V. overgemaakt in verband met de afwikkeling van deze instelling.

  De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” steeg met NAf.8,3 miljoen voornamelijk als gevolg van de toename van de deposito’s van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en een onder de noodregeling geplaatste internationale financiële instelling. Tevens hebben de transacties van de commerciële banken in Bonaire ten gunste van hun rekeningen bij de Bank aan de stijging bijgedragen. De toename van de deposito’s van het Ministerie van BZK kwam door de betaling van rente op obligaties uitgegeven door Curaçao en Sint Maarten die in handen zijn van de Nederlandse Staat gematigd door de overmaking van liquiditeitssteun aan de overheid van Sint Maarten in verband met de COVID-19 crisis. De betalingen van het Nederlandse Ministerie van Financiën aan het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) en het Algemeen Pensioenfonds van Sint Maarten (APS) in verband met annuïteitenleningen die in het kader van de schuldsanering door de Nederlandse Staat waren overgenomen en in de portfolio’s van deze pensioenfondsen zitten, hebben de toename van de post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” verzacht. Voorts namen de deposito’s van de Centrale Bank van Aruba bij de Bank af.

  De netto positie van de overheden bij de Bank is met NAf.12,8 miljoen verslechterd door een daling van de deposito’s van Curaçao (NAf.19,8 miljoen) gematigd door een stijging van de deposito’s van Sint Maarten (NAf.7,0 miljoen). De daling van de deposito’s van Curaçao kwam vooral door de rentebetalingen op obligaties die in handen zijn van de Nederlandse Staat. De overmaking door de Bank van de geïnde licentierechten over de maand september 2021 heeft de daling van de deposito’s van Curaçao echter gematigd. De deposito’s van Sint Maarten namen daarentegen toe voornamelijk als gevolg van de ontvangen liquiditeitssteun van Nederland. De stijging van de deposito’s werd echter gematigd door de betaling van rente aan de Nederlandse Staat en overmakingen ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken.

  Voorts is de post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” met NAf.2,5 miljoen gestegen wat voornamelijk het gevolg was van de gelden ontvangen door het APC van het Nederlandse Ministerie van Financiën. Ook de overmakingen van de PSB Bank van haar rekeningen bij de commerciële banken ten gunste van haar rekening bij de Bank droeg bij aan deze stijging. Overmakingen van gelden door een onder de noodregeling geplaatste financiële instelling  en een pensioenfonds naar het buitenland en rekeningen bij de commerciële banken en van GSH N.V. naar Girobank N.V. hebben de stijging van deze post echter verzacht.

  Aan de activazijde van de balans daalde de post “Deviezen” met NAf.35,2 miljoen, wat voornamelijk het gevolg was van de netto aankoop van deviezen bij de Bank door de commerciële banken. De overmakingen van gelden uit het buitenland door een onder de noodregeling geplaatste internationale financiële instelling en een pensioenfonds hebben de daling echter gematigd.

  Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.19,8 miljoen gestegen door de hogere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind september 2021. De toename van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de hogere marktwaarde van de goudvoorraad.

  Willemstad, 14 december 2021

  Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten


  [1] Binnenlandse schuld -/- lange-termijndeposito’s.
  [2] Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 14de december 2021, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaçao, ten verzoeke van 1. de naamloze vennootschap  ENNIA  CARIBE  HOLDING  N.V., 2. de naamloze vennootschap  ENNIA  CARIBE  LEVEN  N.V., 3. de naamloze vennootschap  ENNIA  CARIBE  SCHADE N.V., 4. de naamloze vennootschap  ENNIA  CARIBE  ZORG  N.V. en  5.  de besloten vennootschap  EC  INVESTMENTS  B.V., alle gevestigd te Curaçao, alle te dezer zake domicilie kiezende in Bonaire aan de Kaya Grandi  no. 43b, ten kantore van de advocaat mr. M.D. van den Brink en in  Curaçao aan de Mercuriusstraat no. 24, ten kantore van de advocaten mrs. S.M. Altena en K.D. Keizer en aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van R.A. Ramazan, gerechtsdeurwaarder, aan ABDALLAH  ANDRAOUS, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, BETEKEND een exploit van mij, deurwaarder, van de  10de december 2021, ten verzoeke van requiranten gedaan, waarbij uit kracht van de daarbij vermeld vonnis ten laste van de gerequireerde EXECUTORIAAL- DERDEN-BESLAG is gelegd voor de bedragen als in voormeld exploit omschreven onder de besloten vennootschap  RJJJL  MANAGEMENT  SERVICES  B.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, aan de Cas Coraweg no. 48 E, een en ander als in bedoeld exploit omschreven.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Bekendmaking

  MINISTERIËLE BESCHIKKING

  van de 21ste juli 2021

  De Minister van Economische Ontwikkeling

  Overwegende,

  dat het voor een doelmatig optreden in geval van overtreding van de artikelen 15, tweede lid, en 22 van de Landsverordening openbare orde[1] wenselijk is het nemen van een beslissing tot toepassing van bestuursdwang te mandateren aan de bij landsbesluit met het toezicht belaste marktmeester van Fundashon Marshe;

  Gelet op:

  artikel 75, eerste lid, van de Landsverordening openbare orde;

  BESLUIT:

  Artikel 1

  Het nemen van een beslissing tot toepassing van bestuursdwang als bedoeld in artikel 75, eerste lid, in geval van overtreding van de verboden, bedoeld in de artikelen 15, tweede lid, en 22 van de Landsverordening openbare orde, wordt gemandateerd aan de aan de bij landsbesluit met het toezicht belaste marktmeester van Fundashon Marshe:

  • mevrouw Dianne Schenk.

  Artikel 2

  Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

  Artikel 3

  Deze beschikking wordt aangehaald als: Mandaatbeschikking handhaving standplaats- en ventvergunningen Binnenstad 2021.

  Artikel 4

  Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant.

   

  Willemstad, 21 juli 2021
  De Minister van Economische Ontwikkeling,
  R.D. LARMONIE-CECILIA

   

  Uitgegeven de 17de december 2021
  De Minister van Algemene Zaken,
  G.S. PISAS


  [1] P.B. 2015, no. 31

 • Echtscheiding

  A A N K O N D I G I N G

  PRO DEO

  Bij exploit d.d. 10de  december 2021, waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie op Curacao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Dr. M.J.Hugenholtzweg no. 61,  ten verzoeke van NORVIN PEDRO ADRIAN LOUISA, wonende op Curacao,   aan YENNY MENA CABRERA , zonder bekende woon-of verblijfplaats binnen noch buiten op Curacao, B E T E K E N D de grosse van een vonnis d.d. 23ste november 2021 gewezen door de E.A.Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, waarbij de echtscheiding tussen partijen op 12 juni 2019 te Cartegena, Colombia,  met elkander gehuwd,  is uitgesproken.

                                                                                                 De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Liquidatie

  Aequi Services N.V. in liquidatie

  Op 3 december 2021 is bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders overeengekomen om met ingang van 3 december 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van Aequi Services N.V. over te gaan.

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat op voornoemde datum er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 lid 6 jo. lid 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, heeft de vereffenaar haar slotverantwoording samengesteld en deze ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van Aequi Services N.V.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Allstan DWI N.V. in liquidatie

  Op 3 december 2021 is bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders overeengekomen om met ingang van 3 december 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van Allstan DWI N.V. over te gaan.

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat op voornoemde datum er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 lid 6 jo. lid 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, heeft de vereffenaar haar slotverantwoording samengesteld en deze ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van Allstan DWI N.V.

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Amacuro Management N.V. in liquidatie

  Op 3 december 2021 is bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders overeengekomen om met ingang van 3 december 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van Amacuro Management N.V. over te gaan.

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat op voornoemde datum er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 lid 6 jo. lid 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, heeft de vereffenaar haar slotverantwoording samengesteld en deze ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van Amacuro Management N.V.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Amarant Management N.V. in liquidatie

  Op 3 december 2021 is bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders overeengekomen om met ingang van 3 december 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van Amarant Management N.V. over te gaan.

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat op voornoemde datum er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 lid 6 jo. lid 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, heeft de vereffenaar haar slotverantwoording samengesteld en deze ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van Amarant Management N.V.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Amfion Management N.V. in liquidatie

  Op 3 december 2021 is bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders overeengekomen om met ingang van 3 december 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van Amfion Management N.V. over te gaan.

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat op voornoemde datum er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 lid 6 jo. lid 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, heeft de vereffenaar haar slotverantwoording samengesteld en deze ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van Amfion Management N.V.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Solidium Corporate Services N.V. in liquidatie

  Op 3 december 2021 is bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders overeengekomen om met ingang van 3 december 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van Solidium Corporate Services N.V. over te gaan.

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat op voornoemde datum er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 lid 6 jo. lid 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, heeft de vereffenaar haar slotverantwoording samengesteld en deze ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van Solidium Corporate Services N.V.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Statuut Management Services N.V. in liquidatie

  Op 3 december 2021 is bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders overeengekomen om met ingang van 3 december 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van Statuut Management Services N.V. over te gaan.

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat op voornoemde datum er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 lid 6 jo. lid 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, heeft de vereffenaar haar slotverantwoording samengesteld en deze ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van Statuut Management Services N.V.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Stichting Peltaforum in liquidatie

  Op 3 december 2021 is bij bestuursbesluit overeengekomen om met ingang van 3 december 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van Stichting Peltaforum over te gaan.

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat op voornoemde datum er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 lid 6 jo. lid 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, heeft de vereffenaar haar slotverantwoording samengesteld en deze ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van Stichting Peltaforum.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  VEISU B.V.
  (in liquidatie)

  Johannes Petrus Ruiter, de vereffenaar in de liquidatie van Veisu B.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao met haar vestigingsadres te Julianaplein 38, Willemstad, Curaçao en ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel & Nijverheid te Curaçao onder nummer 102314 (de “Vennootschap”), geeft hierbij de verklaring als bedoeld in artikel 2:31 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek en maakt deze verklaring hierbij bekend op de voorgeschreven wijze.

  Geen bekende baten en slotverantwoording

  De Vereffenaar verklaart en maakt bekend dat de Vereffenaar heeft vastgesteld dat er geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld als bedoeld in artikel 2:31 lid 8 Burgerlijk Wetboek die ter inzage is gelegd ten kantore van het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel & Nijverheid te Curaçao en op het adres waar de Vennootschap kantoor hield. Per de datum van deze verklaring en bekendmaking is de vereffening geëindigd, is de Vennootschap als rechtspersoon opgehouden te bestaan en is de Vereffenaar afgetreden als vereffenaar van de Vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie
  LIQUIDATIE SUBI BV

  Ontbindingsbesluit:

  Bij besluit van de buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Subi BV is op 30 november 2021 besloten om de vennootschap te liquideren. Dat is per 30 november 2021 geeffectueerd.

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Kingsbury Corporation N.V.
  (in liquidatie)

  In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Kingsbury Corporation N.V. is besloten de vennootschap per 5 november 2021 te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn (art.2:31 lid 6BW). Het is gebleken dat na voldoening van alle schulden der vennootschap geen baten meer aanwezig zijn.

   De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Energie op maat N.V. in liquidatie

  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekend zijnde baten meer aanwezig, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  San Fernando Investments N.V. in liquidatie

  In de op 14 december 2021 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Mambo Mouth Corporation N.V.
  (Geliquideerd)

  Slotverantwoording

  De liquidatie heeft plaatsgevonden nadat de vereffenaar bij zijn aantreden heeft geconstateerd dat er geen baten aanwezig zijn.

  Exgress (Antilles) N.V. treedt thans aan als bewaarder van de boeken en bescheiden van de vennootschap.

 • Liquidatie

  MENKALA B.V., in liquidatie

  In de op 3 december 2021 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MENKALA B.V., in liquidatie is besloten om met ingang van 3 december 2021 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 3 december 2021 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming aan een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 3 januarie 2022.

  DE ADMINISTRATEUR van de VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  ICN N.V.
  (de “Vennootschap”)

   De onderneming/activiteiten is/zijn opgeheven op 13 december 2021.

   Krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders de dato 13 december 2021 is de vennootschap op 13 december 2021 geliquideerd, onder benoeming van de heer Theo Johan Offringa tot vereffenaar.

   Slotverantwoording:

   De vereffenaar deelt mede dat geen aan haar bekende baten meer aanwezig zijn en dat hierbij de liquidatie is beëindigd, onder benoeming van Stichting Expire tot bewaarder van de boeken en bescheiden van de vennootschap.

   De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Geliquideerd
  Asprix Group LTD., een vennootschap gevestigd op de  British Virgin Islands

  Bij Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 29 November 2021 is besloten de Vennootschap te ontbinden.
  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en er geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Geliquideerd
  Glory Pride Trading Limited., een vennootschap gevestigd op de British Virgin Islands

  Bij Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d.6 December 2021 is besloten de Vennootschap te ontbinden.
  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en er geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Geliquideerd
  Lunacosta Limited., een vennootschap gevestigd op de  British Virgin Islands

  Bij Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d.6 December 2021 is besloten de Vennootschap te ontbinden.
  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en er geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van Bak & Hous N.V. (in liquidatie) (“de Vennootschap”) geeft te kennen er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn en dat hiermee de liquidatie van de Vennootschap is beëindigd.

 • Liquidatie

  Melam N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 6 Boek BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  Vereffenaar

 • Liquidatie

  Rogue N.V., in liquidatie
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Vennootschap”

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 2 december 2021 is besloten de Vennootschap per 2 december 2021 te ontbinden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Loree N.V.
  (in liquidatie)

  In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Loree N.V. is besloten de vennootschap per 13 december 2021 te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn (art.2:31 lid 6BW). Het is gebleken dat na voldoening van alle schulden der vennootschap geen baten meer aanwezig zijn.

   De Vereffenaar

 • Liquidatie

  OSTERLEY PARK PRIVATE FOUNDATION  N.V., liquidated

  In de op 15 december 2021 gehouden Bestuursbesluit van OSTERLEY PARK PRIVATE FOUNDATION werd besloten tot ontbinding van de Private Foundation per 15 december  2021.

  De Vereffenaar heeft op 15 december 2021 vastgesteld dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao is de vereffening derhalve geëindigd en heeft de Private Foundation opgehouden te bestaan per voornoemde datum. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld en heeft deze ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36, Curaçao.

  DE VEREFFENAAR
 • Liquidatie

  GUARAMACO PRIVATE FOUNDATION  N.V., liquidated

  In de op 15 december 2021 gehouden Bestuursbesluit van GUARAMACO PRIVATE FOUNDATION werd besloten tot ontbinding van de Private Foundation per 15 december  2021.

  De Vereffenaar heeft op 15 december 2021 vastgesteld dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao is de vereffening derhalve geëindigd en heeft de Private Foundation opgehouden te bestaan per voornoemde datum. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld en heeft deze ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36, Curaçao.

  DE VEREFFENAAR
 • Liquidatie

  BITFINEX PREDICTION MARKETS N.V.
                  (in liquidatie per 11 augustus 2021)

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van  BITFINEX PREDICTION MARKETS N.V. gehouden op 11 augustus 2021 is besloten om de Vennootschap  te ontbinden per 11 augustus 2021 en is iFinex Inc.  benoemd tot Vereffenaar, die bij zijn aantreden heeft geconstateerd dat er geen hem bekende baten zijn.

  Dutch Antilles Management N.V.,
  Als gemachtigde van de Vereffenaar

 • Liquidatie

  Eastcheap Corporation N.V., geliquideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Vennootschap”

  SLOT VERANTWOORDING:

  De vereffenaar heeft na voldoening van alle schulden van de Vennootschap vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge art. 2:31 lid 6 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  De vereffenaar van Correia Private Foundation, in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 13 december 2021 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Pelnoav N.V.
  In liquidatie

  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 7 december 2021 is besloten de vennootschap per 7 december 2021 te ontbinden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Teva Pharmaceutical Finance B.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de Vennootschap, ter inzage liggen ten kantore van de Vennootschap alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 17 januari 2022 voor een ieder ter inzage zal liggen.

  De vereffenaar is voornemens 30 dagen na de onderhavige aankondiging tot overdracht van het liquidatie-overschot over te gaan.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Yang Ming Line N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de Vennootschap, ter inzage liggen ten kantore van de Vennootschap alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 17 januari 2022 voor een ieder ter inzage zal liggen.

  De vereffenaar is voornemens 30 dagen na de onderhavige aankondiging tot overdracht van het liquidatie-overschot over te gaan.

 • Onder curatele stelling

  ONDER CURATELE STELLING

  Op verzoek van 1. Chacha ADAMUS, 2. Kevin Lucas ADAMUS, beiden wonende in Nederland en 3. Chermalie Edilburga ADAMUS , wonende te Curaçao, heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao bij beschikking d.d. 18de november 2021, Pedro Lucas ADAMUS, wonende te Curaçao, onder curatele gesteld, met benoeming van Chermalie Edilburga ADAMUS en Marishka Brigida Eulogia MINGUEL-ADAMUS, tot curatrices.

  Ch.E. Adamus en M.B.E. Minguel-Adamus,
  De curatrices.

 • Onder curatele stelling

  ONDER CURATELE STELLING

  Op verzoek van SHERRYDA EMELINE SCHOOP e/v MORENO,  wonende op Curacao, heeft Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao bij beschikking  d.d. 9de december 2021,  mevrouw YOLANDA DEL CARMEN ROJAS, geboren op 12 februari 1935 te San Antonio , Venezuela, wonende op Curacao, onder curatele gesteld, met benoeming van SHERRYDA EMELINE SCHOOP e/v MORENO, geboren op 5 januari 1959 te Curacao,  tot curator.

  Curator
   Sh.E.Schoop e/v Moreno