Editie no. 8 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2019
22 Februari 2019
Editie no. 8
 • Aankondiging


  Bekendmaking

  De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft op 13 februari 2019 vastgesteld de “Beschikking inzake klacht over tariefvaststelling door de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) voor particuliere ziektekostenverzekerden”, met zaaknummer: A.0027.18/1.

  In de beschikking op een aanvraag van de Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) concludeert de FTAC dat de beslissing binnen de VMSC om de maximumtarieven voor consulten en klinische opname van medisch specialisten per 1 september 2018 collectief te verhogen, kwalificeert als een besluit van een ondernemersvereniging dat in strijd is met artikel 3.1 lid 2 sub a van de Landsverordening inzake concurrentie. Voor dit besluit is conform artikel 3.5 Landsverordening inzake concurrentie geen ontheffing mogelijk. Voor een beoordeling van mogelijk misbruik van een machtspositie heeft de CBIA onvoldoende aanknopingspunten aangedragen. De FTAC wijst de VMSC aan als overtreder van artikel 3.1 lid 2 sub a van de Landsverordening inzake concurrentie. Voor de keuze van het handhavingsinstrument concludeert de FTAC dat een informele afhandeling het meest gepast is. De FTAC heeft daartoe op 31 juli 2018 de afspraak gemaakt met de VMSC om de collectieve prijsvaststelling in te trekken en ingetrokken te houden. De FTAC beschouwt hiermee de aanvraag van de CBIA als afgehandeld.

  Conform artikel 7.13 lid 2 jo. artikel 8.1 Landsverordening inzake concurrentie ligt de beschikking vanaf vijf dagen na deze publicatie voor een termijn van 6 weken ter inzage bij de FTAC, met uitzondering van (bedrijfs-)vertrouwelijke informatie. De beschikking wordt conform artikel 9.1 Landsverordening inzake concurrentie ook op het internet beschikbaar gesteld, op de website van de FTAC www.ftac.cw. Voor belanghebbenden liggen ook de op de zaak betrekking hebbende stukken ter inzage bij de FTAC. Voor inzage bij de FTAC kunt u een afspraak maken met de FTAC, telefoonnummer +5999 461 0067 of via info@ftac.cw.


 • Aankondiging

  AANKONDIGING

  Bij beschikking van 29 november 2018 van het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, is Aura Cathalina Celestina, geboren op Curacao op 13 februari 1934 en wonende te Curaçao, onder curatele gesteld. Zulks met benoeming van Jeanne-Marie Carina Celestina en Melrose Melanie Bloem tot de curatoren over de onder curatele gestelde.

  Melrose Bloem Law Offices
  Chuchubiweg 17, Curacao
  Tel: +5999 737 6650
  E-mail: info@melrosebloem.com


 • Aankondiging

  ANNOUNCEMENT

  The Management of KASHGAR HOLDINGS N.V., a limited liability company established under the laws of Curaçao, with registered address at Landhuis Groot Kwartier, Groot Kwartierweg 12, Curaçao, registered with the Curaçao Chamber of Commerce and Industry under number 33909 (the “Company”), herewith announces that the Bearer Shares Certificates numbered 1 up to and including 10, representing 10,000 Bearer Shares in the share capital of the Company have been lost, destroyed or misplaced and cannot be retrieved.

  Those who may have found aforementioned certificates are urgently requested to deliver the same at the office of the Company.

  In the event that within one week after the date of this announcement the certificates have not been found, the Management of the Company will proceed to cancel Bearer Shares Certificates numbered 1 up to and including 10 so that no rights can be derived therefrom against the Company.


   

 • Aankondiging

  SCHLUMBERGER N.V.
  Curaçao
  NOTICE OF 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF STOCKHOLDERS
  TO BE HELD ON APRIL 3, 2019

  NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 2019 Annual General Meeting of Stockholders of Schlumberger N.V. (the “Company”) will be held at the Avila Beach Hotel, Penstraat 130, Willemstad, Curaçao, on Wednesday, April 3, 2019 at 10:00 a.m., Curaçao time, for the following purposes:

  1. Elect the 10 director nominees named in the proxy statement.

  2. Approve, on an advisory basis, the Company’s executive compensation.

  3. Report on the course of business during the year ended December 31, 2018; and approve the Company’s Consolidated Balance Sheet as at December 31, 2018, its Consolidated Statement of Income for the year ended December 31, 2018; and the declarations of dividends by the Board of Director in 2018, as reflected in the Company’s 2018 Annual Report to Stockholders.

  4. Approve the appointment of PricewaterhouseCoopers LLP as the independent registered public auditors of the Company for 2019.

  5. Approve the adoption of an amended and restated 2004 Stock and Deferral Plan for Non-Employee Directors.

  Action will also be taken on such other matters as may properly be brought before the meeting.

  The close of business on February 13, 2019 has been fixed as the record date for the meeting. All holders of common stock of record at the close of business on that date are entitled to vote at the meeting.

  By order of the Board of Directors


   

   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de dertiende februari 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curacao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curacao, ten verzoeke van MARCO GIBSON en KATRIEN MARIA ALBERT KOCKELBERGH, beiden wonende in Nederland, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de Chuchubiweg no. 17, ten kantore van de advocaat mr. A.C. Small, aan ABDUL HAMID MAJZOUB MAJZOUB, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten,BETEKEND, de grosse van een vonnis d.d. 11 september 2018, gewezen door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN


  .

   

 • Aankondiging

  AANKONDIGING

  Bij exploit van de 21 JANUARI 2019, waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer / Vrouw Officier van Justitie op Curaçao, heb ik, ROLANDO ANTONIO SENCHI, deurwaarder voor burgelijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba, St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba, ten verzoeke van JILES VERHOEF wonende te Curaçao , aan RUTH ROXANA LEON VELARDE, zonder bekende woon-of verblijf-plaats op Curaçao of elders, BETEKEND de grosse van een vonnis d.d. 18 DECEMBER 2018 gewezen door de E.A.Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao in het openbaar is uitgesproken, om na betekening van voormeld vonnis binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A.Senchi


   

 • Aankondiging

  BEKENDMAKING

  Blijkens beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao van 6 december 2018 is tot vereffenaar van de onbeheerde nalatenschappen van Maria Vera NUNES PEREIRA, overleden op 1 januari 1997 in Curaçao en Joao MENDES NEVES, overleden op 11 november 2006 in Curaçao, laatst wonende in Curaçao, benoemd de in Curaçao gevestigde stichting Stichting Afwikkeling Nalatenschappen, hierna te noemen “de vereffenaar”.

  De vereffenaar roept een ieder op, die meent rechten in hoedanigheid van schuldeiser te kunnen doen gelden op de genoemde nalatenschappen, zich schriftelijk te melden door indiening van zijn vordering per brief aan de vereffenaar onder vermelding van Registratienummer CUR201703617 en wel uiterlijk op 4 april 2019.

  Tevens roept de vereffenaar een ieder op, die meent rechten als erfgenaam te kunnen doen gelden op genoemde nalatenschappen, zich schriftelijk te melden bij de vereffenaar op onderstaand adres, eveneens uiterlijk op 4 april 2019.

  De vereffenaar
  Stichting Afwikkeling Nalatenschappen
  Van Eyck van Voorthuyzenweg 18
  Curaçao


   

   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 15de februari 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die de oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap MADURO & CURIEL’S BANK N.V., die voor deze zaak woonplaats kiest op Curacao, ten kantore van mr. M.J.O. Moerdijk, kantoorhoudende aan de Rooi Catootjeweg no.1, aan mevrouw CHANELA BELINDA MERCED CARDENAS, zonder bekende woon- en of verblijfplaats in Curacao of daar-buiten, AANGEZEGD, dat op donderdag, 21 maart 2019, des voormiddags om 10.00 uur, ten overstaan van notaris mr. M.J.O. Moerdijk, diens waarnemer of opvolger, krachtens akte d.d. 31 maart 2014, over zal gaan tot de openbare verkoop van een onroerend goed, een en ander als in bedoeld exploit om-schreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN.


   

   

 • Aankondiging

  Bij exploit van ondergetekende, Patrick Elogio Kirindongo, toegevoegd-adsprirant-deurwaarder werkzaam ten kantore van mr. M.W.A. van der Gulik, waarnemend deurwaarder voor het kantoor van Gerard Souman, deurwaarder bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, aldaar kantoorhoudende aan het adres Cas Coraweg 80, van 18 februari 2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Heer/Vrouwe Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijke voor gezien heeft getekend, is aan Kingma Javier Arango, een deurwaardersexploit gelaten, waarmee Kingma Javier Arango is Gesommeerd om binnen drie dagen voor betaling zorg te dragen, een en ander zoals gemeld in mijn exploit.

  Toegevoegd-adspirant-deurwaarder
  P.E. Kirindongo Tel. (005999) 7369588
  Dossier 16.01397, 16.01398 ABN AMRO BANK NV/Kingma, J.A.


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de negentiende februari 2019, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 8ste februari 2019, de heer OCTAVIO VALDEMIRO CHRISTINA en de heer MANUEL VIRGILIO CHRISTINA, beiden zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curacao OPGEROEPEN voor de terechtzitting van donderdag, 16 mei 2019, des namiddags om 14.30 uur, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curacao, teneinde op de door de heer HERONIMO JEROM PAULINA, wonende te Curacao en de Stichting AFWIKKELING NALATENSCHAPPEN, in de hoedanigheid van vereffenaar, gem. Mr. Drs. L.L.A. Davelaar-Franklin, tegen hen ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN


  .

 • Liquidatie

  THE WALLINGTON PRIVATE FOUNDATION, in liquidatie

  In de op 31 december 2018 gehouden Besluit van de Bestuurder is besloten om met ingang van 31 december 2018 tot ontbinding en algehele liquidatie van The Wallington Private Foundation over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 15 januari 2019 haar Slotverantwoording samengesteld en deze ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Stichting Particulier Fonds Aljovest in liquidatie

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de stichting in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de stichting en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Karekiet Beheer N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Kingdom Hotels (Netherlands Antilles) N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Stichting Particulier Fonds Johaninvest in liquidatie

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de stichting in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de stichting en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Iron Private Foundation
  in liquidatie

  Bij besluit van de bestuurder, genomen op 7 februari 2019, is besloten om tot ontbinding van Iron Private Foundation over te gaan. De vereffenaar heeft geconstateerd dat er geen baten meer aanwezig zijn. De slotverklaring is ter inzage beschikbaar ten kantore van de vereffenaar en de Kamer van Koophandel.
  Curaçao, 7 februari 2019

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Koster Industries N.V., geliquideerd
  Gevestigd op Curacao

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de stichting opgehouden te bestaan.

  De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  Liquidator


   

 • Liquidatie

  LAR Private Foundation, geliquideerd
  Gevestigd op Curacao

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de stichting opgehouden te bestaan.

  De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  Liquidator


   

 • Liquidatie

  Liquidatie
  Blue Door Holding  N.V.

  Bij aandeelhoudersbesluit van de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap “Blue Door Holding N.V.” d.d. 15 december 2018 is deze vennootschap ontbonden.
  Bij zijn aantreden heeft de vereffenaar geconstateerd dat er geen baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Liquidatie
  Codega Beheer N.V.

  Bij aandeelhoudersbesluit van de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap “Codega Beheer N.V.” d.d. 15 december 2018 is deze vennootschap ontbonden.
  Bij zijn aantreden heeft de vereffenaar geconstateerd dat er geen baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Liquidatie
  Joia B.V.

   

  Bij aandeelhoudersbesluit van de op Curaçao gevestigde besloten vennootschap “Joia B.V.” d.d. 15 december 2018 is deze vennootschap ontbonden.
  Bij zijn aantreden heeft de vereffenaar geconstateerd dat er geen baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Liquidatie
  Onze Jongens Management N.V.

  Bij aandeelhoudersbesluit van de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap “Onze Jongens Management N.V.” d.d. 10 december 2018 is deze vennootschap ontbonden.
  Bij zijn aantreden heeft de vereffenaar geconstateerd dat er geen baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Liquidatie
  Spaanse Water Condominiums Development B.V.

  Bij aandeelhoudersbesluit van de op Curaçao gevestigde besloten vennootschap “Spaanse Water Condominiums Development B.V.” d.d. 7 februari 2019 is deze vennootschap ontbonden.
  Bij zijn aantreden heeft de vereffenaar geconstateerd dat er geen baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Liquidatie
  Stichting Winterkleuren

  Bij bestuursbesluit van de op Curaçao gevestigde stichting “Stichting Winterkleuren” d.d. 8 januari 2019 is Stichting Winterkleuren ontbonden.
  Bij zijn aantreden heeft de vereffenaar geconstateerd dat er geen baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Uniline Holding N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 12 februari 2019 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Yvomante Corporation N.V.
  Gevolmachtigde v/d Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Vortum B.V., geliquideerd
  Gevestigd op Curacao

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de vennootschap opgehouden te bestaan.

  De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  Liquidator


   

 • Liquidatie

  Vortum N.V., geliquideerd
  Gevestigd op Curacao

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de stichting opgehouden te bestaan.

  De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  Liquidator


   

 • Oproeping

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 14 februari 2019 waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, toegevoegd aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolg gevend aan de beschikking van 8 februari 2019 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, HERLY ALJADIZ TOLEDO CASTRILLON, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, OPGEROEPEN om op dinsdag 4 juni 2019 des voormiddag om 09:00 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuis aan het Wilhelminaplein # 4 op Curaçao voor de E.A. Rechter, teneinde op de door ANGY ESTER LUCAS tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins


  .

 • Oproeping

  AANKONDIGING

  Bij expliot d.d. 13 FEBRUARI 2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in het Eerste Aanleg op Curaçao, heb ik, ROLANDO ANTONIO SENCHI, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan te Koraal Partier no. 100, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg zittingsplaats Curaçao, van de 28 JANUARI 2019, NEREYDA DEL CARMEN NAVA URDANETA, zonder bekende woon- verblijfplaats op Curaçao, OPGEROEPEN voor terechtzitting van DINSDAG, 7 MEI 2019, OM 9.30 UUR de door
  KENNETH NARCISO MARTIS tegen haar ingestelde vordering te antwoorden.


   

 • Oproeping

  AANKONDIGING

  Bij expliot d.d. 21 JANUARI 2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in het Eerste Aanleg op Curaçao, heb ik, ROLANDO ANTONIO SENCHI, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan te Koraal Partier no. 100, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg zittingsplaats Curaçao, van de 8 JANUARI 2019, ANTHONY CALIXTO HOOI, zonder bekende woon- verblijfplaats op Curaçao, OPGEROEPEN voor terechtzitting van DINSDAG, 7 MEI 2019, OM 9.00 UUR de door CAROLINA JOSEPH CONTRERAS tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. Senchi


   

 • Oproeping

  AANKONDIGING

  Bij expliot d.d. 21 JANUARI 2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in het Eerste Aanleg op Curaçao, heb ik, ROLANDO ANTONIO SENCHI, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan te Koraal Partier no. 100, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg zittingsplaats Curaçao, van de 8 JANUARI 2019, LORENZA CARABALLO, zonder bekende woon- verblijfplaats op Curaçao, OPGEROEPEN voor terechtzitting van DINSDAG, 7 MEI 2019, OM 9.30 UUR de door GREGORY MARCELO WINDSTER tegen haar ingestelde vordering te antwoorden.


   

 • Oproeping

  AANKONDIGING

  Bij expliot d.d. 21 JANUARI 2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in het Eerste Aanleg op Curaçao, heb ik, ROLANDO ANTONIO SENCHI, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan te Koraal Partier no. 100, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg zittingsplaats Curaçao, van de 8 JANUARI 2019, ARTHUS STEPHEN SPENCER, zonder bekende woon- verblijfplaats op Curaçao, OPGEROEPEN voor terechtzitting van DINSDAG, 7 MEI 2019, OM 9.00 UUR de door CLAUDIA PATRICIA CURE QUIROZ tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.


   

 • Oproeping

  AANKONDIGING

  Bij expliot d.d. 30 JANUARI 2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in het Eerste Aanleg op Curaçao, heb ik, ROLANDO ANTONIO SENCHI, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan te Koraal Partier no. 100, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg zittingsplaats Curaçao, van de 25 JANUARI 2019, PRANEETH NEKURI, zonder bekende woon- verblijfplaats op Curaçao, OPGEROEPEN voor terechtzitting van DINSDAG, 19 FEBRUARI 2019, OM 8.30 UUR de door SKY HOLDING INC EN SHYAM MAHTHANI tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.