Editie no. 9 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2019
1 Maart 2019
Editie no. 9
 • Aankondiging

  Gevolg gevend aan artikel 2:304 BW wordt bekend gemaakt dat de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Chow Sang Sang Property Holdings N.V. het voornemen heeft zich om te zetten in een rechtspersoon naar het recht van The British Virgin Islands en tegelijkertijd haar zetel en kantoor zal vestigen in the British Virgin Islands.


 • Aankondiging

  Gevolg gevend aan artikel 2:304 BW wordt bekend gemaakt dat de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Morche Holding N.V. het voornemen heeft zich om te zetten in een rechtspersoon naar het recht van Spanje en tegelijkertijd haar zetel en kantoor zal vestigen in Spanje.

   mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi


 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 25ste februari 2019, waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouwe Officier van Justitie op Curacao, heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Abraham de Veerstraat no. 8 , ten verzoeke van de naamloze vennootschap “ BANCO DI CARIBE N.V.”, gevestigd op Curacao, en Mr. I.W.R.NAALDIJK, wonende op Curacao, aan de heer ELSON MARTIRES WINDSTER en Mevrouw LINA MARCELA SALAZAR RAMIREZ, beide zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of elders, betekend de kopieën van de borderel van inschrijving ener notariele akte van 24 februari 2006 en 6 juni 2009 en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 3 oktober 2017, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde akten te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal de onroerende zaken aan de Zapothekenweg no. 11 en 13, op vrijdag, 29maart 2019, des voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar worden verkocht.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva


 • Aankondiging

  AANKONDIGING FUSIE

  Hornet Corporation N.V. (de “Verkrijgende Vennootschap”) en Cadansa Corporation N.V. (de “Verdwijnende Vennootschap”), beiden statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2nd Floor, Curaçao, kondigen aan dat bij het Handelsregister te Curaçao, alsmede ten kantore van de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap zijn neergelegd de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 1 respectievelijk artikel 2:314 lid 2 Burgerlijk Wetboek.


 • Aankondiging

  ONDER CURATELESTELLING

  Bij beschikking de dato 14 februari 2019 van het Gerecht in Eerste Aanleg, Zittingsplaats Curaçao, is Clara Antonia Amacia EMERENCIANA, geboren te Curaçao, op 6 juni 1921, onder curatele gesteld met benoeming van Armke Altagracia Nicomena EMERENCIANA e/v IGNACIO, wonende op Curaçao, als curator.


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van ZEVENENTWINTIGSTE FEBRUARI TWEEDUIZEND NEGENTIEN heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, van de 25ste februari 2019, BRAYEND BRENDAN MARGARITA, laatstelijk wonende in Curaçao aan de Kaya Malvern No. 14, thans zonder bekende woon-of verblijfadres in Curaçao of daarbuiten O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van maandag, 17 juni 2019, des voormiddags om 09.30 uur, ten stadhuize aan het Wilhelminaplein No. 4, teneinde de door ANDRÉS AVELINO MARTINA, wonende in Curaçao, domicilie kiezende te Dein No. 20-10 A, ten kantore van de advokaat Mr. C.L. Taylor, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia


  .

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 27 februari 2019 waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, toegevoegd aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, ten verzoeke van MARINUS WOERDEMAN en 8 anderen, AAN: de vennootschap naar vreemd recht AMERICANS LOVE LIVING INC, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, BETEKEND: de grosse van een vonnis door de E.A. Rechter in Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao in Kort Geding gewezen, welk vonnis ter terechtzitting van het Gerecht voormeld op 25 februari 2019 in het openbaar is uitgesproken, MET BEVEL: om het daarin opgenomen verbod op te volgen, zulks op straffe van verbeurte van dwangsommen en om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen en de in bedoeld exploot genoemde bedragen te betalen, een en ander zoals in voormeld exploot verder omschreven.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins


  .

 • Aankondiging

  AANKONDIGING

  Notice is hereby given of the intention of the management board of:
  HOOGSTRAAT PRIVATE FOUNDATION,
  a private foundation organized under the laws of Curaçao, having its statutory seat in Curaçao and its office at Van Engelenweg 23, registered with the Commercial Register of the Curaçao Chamber of Commerce under number 116703 (the “Foundation”), to convert the Foundation into a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under the laws of Curaçao such in accordance with Article 2:300 of the Curaçao Civil Code and to fully amend the articles of association of the Foundation as such.
  A request to obtain the required Court authorization for the conversion in accordance with Article 2:300 paragraph 4 has been filed with the Court of First Instance on Curaçao. Such authorization request will be handled by the Court in a hearing on Monday, 11 March 2019 at 15:45 in the Court House at Wilhelminaplein 4 (Stadhuis).


 • Aankondiging

  AANKONDIGING

  Notice is hereby given of the intention of the management board of:
  PEPPER PRIVATE FOUNDATION,
  a private foundation organized under the laws of Curaçao, having its statutory seat in Curaçao and its office at Van Engelenweg 23, registered with the Commercial Register of the Curaçao Chamber of Commerce under number 113759 (the “Foundation”), to convert the Foundation into a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under the laws of Curaçao such in accordance with Article 2:300 of the Curaçao Civil Code and to fully amend the articles of association of the Foundation as such.
  A request to obtain the required Court authorization for the conversion in accordance with Article 2:300 paragraph 4 has been filed with the Court of First Instance on Curaçao. Such authorization request will be handled by the Court in a hearing on Monday, 11 March 2019 at 15:30 in the Court House at Wilhelminaplein 4 (Stadhuis).


 • Aankondiging

  Bij exploit van de twintigste februari 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curacao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curacao, ten verzoeke van CLINT LÉON TJON, wonende in Frankrijk, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van R.A. Ramazan, gerechtsdeurwaarder aan NICOLE SOEKARNIE TJON-D’AGUIAR, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten, de dwangsommen aangezegd, zulks krachtens vonnis d.d. 27 november 2012, gewezen door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


   

 • Aankondiging

  Bij exploit van de twintigste februari 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curacao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curacao, ten verzoeke van de naamloze vennootschap BANCO DI CARIBE N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao ten notariskantoor Moerdijk & Palm, kantoor-houdende aan de Rooi Catootjeweg no.1, aan DE ERVEN VAN WIJLEN DE HEER MANUEL DEL CRISTO GARCIA ALVIS, zonder bekende woon- en of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten, BETEKEND een schrijven gedateerd 19 februari 2019, betreffende op gang zetten van de veilingsprocedure van het registergoed, plaatselijk bekend als Kaya Butuela Kavel E-15, een en ander zoals in voormeld schrijven nader omschreven;

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


 • Aankondiging

  Bij exploit van de 19de februari 2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie op Curacao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder, ten verzoeke van MANASSE INELUS, wonende op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de Passaatstraat no. 18, ten kantore van de advocate mr. V.S. La Fleur, aan LUCY ESTER CUSTODIS OLIVARES, zonder bekende woon- of verblijfplaats op Curacao of elders, BETEKEND de grosse van een beschik-king d.d. 29 januari 2019, gegeven door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, waarbij de echtscheiding tussen partijen op 27 maart 2017 in Curacao in gemeenschap van goederen gehuwd, is uitgesproken;

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A.RAMAZAN.


 • Liquidatie
  Bramex Consult Limited
  (In voluntary Liquidation)
  (BC NO. 161965)

  Notice is hereby given pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on November 22, 2018. The Liquidator is Jasmine Caminada of Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110, Virgin Islands.

  Dated November 29, 2018

  Jasmine Caminada
  Voluntary Liquidator


 • Liquidatie

  GLOBAL AUTOMOTIVE TRADING B.V.
  IN LIOUIDATIE

  OP 21 DECEMBER 2018 IS IN EEN BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS UNANIEM BESLOTEN OM MET ONMIDDELLIJKE INGANG TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN GLOBAL AUTOMOTIVE TRADING B.V. OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HAAR BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL

  31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE B.V.

   _______________________

  DUTCH CARIBBEAN TRUST B.V.
  DE VEREFFENAAR


   

   

   

   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Kramer Investments B.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Vidra Corporation B.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  APTO N.V.
  IN LIOUIDATIE

  OP 21 JANUARY 2019 IS IN EEN BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEEELHOUDERS UNANIEM BESLOTEN OM MET ONMIDDELLIJKE INGANG TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN APTO N.V. OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HAAR BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL

  31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE N.V.

  _______________________

  DUTCH CARIBBEAN TRUST B.V.
  DE VEREFFENAAR


 • Liquidatie

  Braemer N.V., geliquideerd
  (hierna te noemen “de Vennootschap”)

  Slotverantwoording

  Hetgeen van het vermogen der Vennootschap na voldoening van de vorderingen der schuldeisers resteerde, is aan de aandeelhouders uitgekeerd.
  De vereffenaar van de Vennootschap heeft vastgesteld dat geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 7 B.W. en heeft haar taak ter zake neergelegd.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Cawdor N.V., geliquideerd
  (hierna te noemen “de Vennootschap”)

  Slotverantwoording

  Hetgeen van het vermogen der Vennootschap na voldoening van de vorderingen der schuldeisers resteerde, is aan de aandeelhouders uitgekeerd.
  De vereffenaar van de Vennootschap heeft vastgesteld dat geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 7 B.W. en heeft haar taak ter zake neergelegd.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Decu B.V., geliquideerd
  (hierna te noemen “de Vennootschap”)

  Slotverantwoording

  Hetgeen van het vermogen der Vennootschap na voldoening van de vorderingen der schuldeisers resteerde, is aan de aandeelhouders uitgekeerd.
  De vereffenaar van de Vennootschap heeft vastgesteld dat geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 7 B.W. en heeft haar taak ter zake neergelegd.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  JAGUAR GROUP HOLDINGS B.V. IN LIOUIDATIE

  OP 21 JANUARY 2019 IS IN EEN BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS UNANIEM BESLOTEN OM MET ONMIDDELLIJKE INGANG TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN JAGUAR GROUP HOLDINGS COMPANY B.V. OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HAAR BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL

  31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE B.V.

  _______________________

  DUTCH CARIBBEAN TRUST B.V.
  DE VEREFFENAAR


 • Liquidatie

  Kers Beheer N.V., geliquideerd
  (hierna te noemen “de Vennootschap”)

  Slotverantwoording

  Hetgeen van het vermogen der Vennootschap na voldoening van de vorderingen der schuldeisers resteerde, is aan de aandeelhouders uitgekeerd.
  De vereffenaar van de Vennootschap heeft vastgesteld dat geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 7 B.W. en heeft haar taak ter zake neergelegd.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Lecu B.V., geliquideerd
  (hierna te noemen “de Vennootschap”)

  Slotverantwoording

  Hetgeen van het vermogen der Vennootschap na voldoening van de vorderingen der schuldeisers resteerde, is aan de aandeelhouders uitgekeerd.
  De vereffenaar van de Vennootschap heeft vastgesteld dat geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 7 B.W. en heeft haar taak ter zake neergelegd.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Liquidatie
  AMARGOSA I N.V.
  (in liquidatie)

  Bij besluit van de aandeelhoudersvergadering van bovengenoemde vennootschap genomen op 20 februari 2019 is besloten de vennootschap per diezelfde datum te ontbinden en algeheel te liquideren.

  SLOTVERANTWOORDING

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31 lid 7 Boek 2 BW van Curaçao de vereffening van de vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Liquidatie
  GREENSEED COMPANY N.V.
  (in liquidatie)

  Bij besluit van de aandeelhoudersvergadering van bovengenoemde vennootschap genomen op 20 februari 2019 is besloten de vennootschap per diezelfde datum te ontbinden en algeheel te liquideren.

  SLOTVERANTWOORDING

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31 lid 7 Boek 2 BW van Curaçao de vereffening van de vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Liquidatie
  LEATHER TECHNOLOGY N.V.
  (in liquidatie)

  Bij besluit van de aandeelhoudersvergadering van bovengenoemde vennootschap genomen op 20 februari 2019 is besloten de vennootschap per diezelfde datum te ontbinden en algeheel te liquideren.

  SLOTVERANTWOORDING

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31 lid 7 Boek 2 BW van Curaçao de vereffening van de vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Liquidatie
  MAGANDA HOLDING N.V.
  (in liquidatie)

  Bij besluit van de aandeelhoudersvergadering van bovengenoemde vennootschap genomen op 20 februari 2019 is besloten de vennootschap per diezelfde datum te ontbinden en algeheel te liquideren.

  SLOTVERANTWOORDING

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31 lid 7 Boek 2 BW van Curaçao de vereffening van de vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Liquidatie
  MAURITIUS INTERNATIONAL N.V.
  (in liquidatie)

  Bij besluit van de aandeelhoudersvergadering van bovengenoemde vennootschap genomen op 20 februari 2019 is besloten de vennootschap per diezelfde datum te ontbinden en algeheel te liquideren.

  SLOTVERANTWOORDING

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31 lid 7 Boek 2 BW van Curaçao de vereffening van de vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Liquidatie
  ROCKBOURNE HOLDING N.V.
  (in liquidatie)

  Bij besluit van de aandeelhoudersvergadering van bovengenoemde vennootschap genomen op 20 februari 2019 is besloten de vennootschap per diezelfde datum te ontbinden en algeheel te liquideren.

  SLOTVERANTWOORDING

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31 lid 7 Boek 2 BW van Curaçao de vereffening van de vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Liquidatie
  TUNTEX (N.A.) N.V.
  (in liquidatie)

  Bij besluit van de aandeelhoudersvergadering van bovengenoemde vennootschap genomen op 20 februari 2019 is besloten de vennootschap per diezelfde datum te ontbinden en algeheel te liquideren.

  SLOTVERANTWOORDING

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31 lid 7 Boek 2 BW van Curaçao de vereffening van de vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  M E Holding N.V., geliquideerd
  (hierna te noemen “de Vennootschap”)

  Slotverantwoording

  Hetgeen van het vermogen der Vennootschap na voldoening van de vorderingen der schuldeisers resteerde, is aan de aandeelhouders uitgekeerd.
  De vereffenaar van de Vennootschap heeft vastgesteld dat geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 7 B.W. en heeft haar taak ter zake neergelegd.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  MOJ B.V.
  (in liquidatie)

  SLOTVERANTWOORDING

  Hetgeen van het vermogen der vennootschap na voldoening van de vorderingen der schuldeisers resteerde, is aan de aandeelhouder uitgekeerd.

  De vereffenaar heeft van de vennootschap heeft vastgesteld dat geen aan haar bekende baten meer aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 7 BW en heeft haar taak terzake neergelegd.

  De vereffenaar.


   

 • Liquidatie

  OVERSEAS FINANCE B.V.
  IN LIOUIDATIE

  OP 21 DECEMBER 2018 IS IN EEN BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS UNANIEM BESLOTEN OM MET ONMIDDELLIJKE INGANG TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN OVERSEAS FINANCE B.V. OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HAAR BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL

  31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE B.V.

  _______________________

  DUTCH CARIBBEAN TRUST B.V.
  DE VEREFFENAAR


 • Liquidatie

  PERADA N.V.
  (in liquidatie)

  SLOTVERANTWOORDING

  Hetgeen van het vermogen der vennootschap na voldoening van de vorderingen der schuldeisers resteerde, is aan de aandeelhouder uitgekeerd.

  De vereffenaar heeft van de vennootschap heeft vastgesteld dat geen aan haar bekende baten meer aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 7 BW en heeft haar taak terzake neergelegd.

  De vereffenaar


  .

 • Liquidatie

  Promayal Investments N.V.
  (in liquidatie)

  In een aandeelhoudersvergadering d.d. 21 december 2018 werd besloten de vennootschap per 21 december 2018 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de vennootschap opgericht naar het recht van Curaçao: Promayal Investments N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curaçao, hierna genoemd de “Vennootschap”.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan haar bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

  Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Pycarib N.V., geliquideerd
  (hierna te noemen “de Vennootschap”)

  Slotverantwoording

  Hetgeen van het vermogen der Vennootschap na voldoening van de vorderingen der schuldeisers resteerde, is aan de aandeelhouders uitgekeerd.
  De vereffenaar van de Vennootschap heeft vastgesteld dat geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 7 B.W. en heeft haar taak ter zake neergelegd.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  STAR MOTORCYCLE HOLDINGS COMPANY B.V.
  IN LIOUIDATIE

  OP 21 JANUARI 2019 IS IN EEN BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS UNANIEM BESLOTEN OM MET ONMIDDELLIJKE INGANG TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN STAR MOTORCYCLE HOLDINGS COMPANY B.V. OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HAAR BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL

  31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE B.V.

  _______________________

  DUTCH CARIBBEAN TRUST B.V.
  DE VEREFFENAAR


 • Liquidatie

  THE FUTURE BOAT N.V.
  (in liquidatie)

  SLOTVERANTWOORDING

  Hetgeen van het vermogen der vennootschap na voldoening van de vorderingen der schuldeisers resteerde, is aan de aandeelhouder uitgekeerd.

  De vereffenaar heeft van de vennootschap heeft vastgesteld dat geen aan haar bekende baten meer aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 7 BW en heeft haar taak terzake neergelegd.

  De vereffenaar


  .

   

  .

 • Liquidatie

  Valquiere N.V., geliquideerd
  (hierna te noemen “de Vennootschap”)

  Slotverantwoording

  Hetgeen van het vermogen der Vennootschap na voldoening van de vorderingen der schuldeisers resteerde, is aan de aandeelhouders uitgekeerd.
  De vereffenaar van de Vennootschap heeft vastgesteld dat geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 7 B.W. en heeft haar taak ter zake neergelegd.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Bo Ligna PF

  Het bestuur van Bo Ligna PF heeft besloten de Private Foundation te ontbinden per 18 februari 2019. De vereffenaar heeft geconstateerd dat de Private Foundation op het tijdstip van de ontbinding geen baten meer heeft. De slotverantwoording ligt na heden ter inzage op het adres van de Private Foundation en het Handelsregister.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  Hamilton Bay N.V.
  (in liquidatie)

  In een aandeelhoudersvergadering d.d. 21 december 2018 werd besloten de vennootschap per 21 december 2018 te ontbinden.

  Vereffenaar


 • Liquidatie

  AL-SAUD FOUNDATION (in liquidatie)

  De vereffenaar van de de Stichting, AL-Saud Foundation, in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 1 februari, 2019, is ontbonden, dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Stichting is opgehouden te bestaan.


 • Liquidatie

  ATAA PRIVATE FOUNDATION (in liquidatie)

  De vereffenaar van de de Stichting Particulier Fonds, Ataa Private Foundation, in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 1 februari, 2019, is ontbonden, dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Stichting is opgehouden te bestaan.


 • Liquidatie
  Comrent Holding N.V. in liquidatieOndergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar