Besluit behandeling beroepschriften beoordeling - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Besluit behandeling beroepschriften beoordeling

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 37
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 22-03-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend


LANDSBESLUIT van de 22ste maart 2023, no. 23/643, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Besluit behandeling beroepschriften beoordeling

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 37 (GT) n.v.t.

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder de Adviescommissie: de Adviescommissie Beoordeling ambtenaren.

Artikel 2

 1. Als de inhoud van bepaalde stukken uit een oogpunt van privacybescherming ter uitsluitende kennisneming van de Adviescommissie dient te blijven, wordt dat door de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening aan haar meegedeeld onder opgave van de redenen.
 2. De Adviescommissie is bevoegd alle inlichtingen in te winnen, die zij voor de vorming van haar advies nodig acht.
 3. De Adviescommissie is bevoegd voor haar werkzaamheden een beroep te doen op deskundigen, met dien verstande dat de door deze in rekening te brengen honoraria en andere kosten voorafgaande goedkeuring behoeven van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening.

Artikel 3

 1. De secretaris geeft de ambtenaar die het beroepschrift heeft ingediend onverwijld na vaststelling van de datum van de hoorzitting met inachtneming van artikel l4, tweede lid van de Beoordelingsvoorschriften ambtenaren eilandgebied Curaçao , kennis van de plaats en het tijdstip van de hoorzitting onder mededeling van het bepaalde in het volgende artikel.
 2. Ingeval artikel 2, eerste lid van toepassing is, wordt aan de ambtenaar die het beroepschrift heeft ingediend en zijn eventuele raadspersoon schriftelijk medegedeeld dat uit het oogpunt van privacybescherming de inhoud van bepaalde stukken ter uitsluitende kennisneming van de Adviescommissie dienen te blijven en een afschrift van deze stukken niet aan de oproeping worden bijgevoegd.

Artikel 4

 1. De Adviescommissie hoort belanghebbende ter hoorzitting, tenzij deze heeft verklaard daarop geen prijs te stellen of zonder gegronde reden aan een oproeping geen gevolg heeft gegeven.
 2. Belanghebbende en de beoordelaar kunnen de adviescommissie verzoeken om door hen meegebrachte getuigen en deskundigen ter hoorzitting te horen of te doen oproepen om ter hoorzitting te worden gehoord.
 3. De Adviescommissie is bevoegd iedere ambtenaar ten aanzien van wie zij het horen wenselijk acht, te doen oproepen ter hoorzitting. De opgeroepen ambtenaar verstrekt desgevraagd alle inlichtingen. Indien zulks uit een oogpunt van privacybescherming noodzakelijk is, verstrekt de ambtenaar de inlichtingen alleen in aanwezigheid van de Adviescommissie.
 4. De Adviescommissie kan andere personen horen.

Artikel 5

Voor aanvang van de behandeling ter hoorzitting van het beroepschrift kan elk der zittende leden of zittende plaatsvervangende leden zich verschonen van deelname aan die behandeling op grond van feiten of omstandigheden die het vormen van een onpartijdig oordeel zouden belemmeren.

 

Artikel 6

 1. De Adviescommissie vergadert niet, als niet tenminste de voorzitter en twee andere leden, dan wel plaatsvervangende leden aanwezig zijn.
 2. De vergaderingen van de Adviescommissie zijn niet openbaar.

Artikel 7

 1. De Voorzitter draagt zorg voor een ordelijk verloop van de hoorzitting en kan personen die na herhaalde waarschuwing voortgaan met het verstoren van de orde van de hoorzitting of ongepast taalgebruik, van de zitting doen verwijderen.
 2. Hij geeft de belanghebbende en andere uitgenodigde personen gelegenheid het woord te voeren en om vragen te beantwoorden. Daarbij handelt hij volgens het beginsel van hoor en wederhoor.
 3. Het verslag van de hoorzitting wordt binnen vijf dagen aan alle op de hoorzitting aanwezige personen toegezonden.

Artikel 8

 1. Na afloop van en in aansluiting op de hoorzitting beslist de commissie met gesloten deuren over het door haar aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening uit te brengen advies.
 2. Als in de Adviescommissie een minderheidsstandpunt bestaat, wordt dat standpunt, alsmede de daaraan ten grondslag liggende argumenten, desgevraagd in het advies opgenomen.
  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
 3. Het bevoegde gezag doet belanghebbende het advies toekomen uiterlijk tegelijk met de beslissing op het beroepschrift.

Artikel 9

(vervallen)

Artikel 10

Dit landbesluit wordt aangehaald als: Besluit behandeling beroepschriften beoordeling.

 

Naar boven