Dienst- en werktijdenregeling Brandweer Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Dienst- en werktijdenregeling Brandweer Curaçao

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 34
Categorie: Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 08-03-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend


LANDSBESLUIT van de 8ste maart 2023, no. 23/524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Dienst- en werktijdenregeling Brandweer Curaçao

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 34 (GT) n.v.t.

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt verstaan onder:

a.      commandant: commandant van de Brandweer Curaçao:
b.      ambtenaar: personen in dienst van het Land Curaçao en tewerkgesteld bij de Brandweer Curaçao;
c.       dag in de wachtdienst: twaalf aaneengesloten uren zijnde van zeven uur ’s morgens tot zeven uur ’s avonds of van zeven uur ’s avonds tot zeven uur ‘s morgens;
d.     dagdienst: diensturen verricht door het niet-wachtdienstpersoneel;
e.      wachtdienst: diensturen verricht door het wachtdienstpersoneel bestaande uit: actieve en passieve wachturen en wachturen te bed;
f.        wachtdienstrooster: staat waarop de aanvang en het einde van een wachtdienst is aangegeven;
g.      actieve wachturen: uren waarop het personeel in de wachtdienst gehouden is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de dienst;
h.      passieve wachturen: uren waarop het personeel in de wachtdienst zich mag ontspannen doch op de dienst beschikbaar blijft ten behoeve van de uitrukdienst;
i.        wachturen in bed: uren waarop het wachtdienstpersoneel bedrust kan houden doch op de dienst beschikbaar blijft ten behoeve van de uitrukdienst;
j.        A-dienst: een dienst die aanvangt om zeven uur ’s morgens en eindigt om zeven uur ’s avonds;
k.      B-dienst: een dienst die aanvangt om zeven uur ’s avonds en eindigt om zeven uur ‘s morgens;
l.        rustdag: een roostervrije kalenderdag van 24 aaneengesloten uren;
m.   extra rustdag: 12 aaneengesloten uren zijnde een A-dienst of een B-dienst;
n.      piketdienst: de voor de ambtenaar vastgestelde uren binnen en buiten de voor hem geldende werktijd waarop hij zich beschikbaar dient te houden.

§ 2 Werkingssfeer

Artikel 2

Deze dienst- en werktijdenregeling geldt voor de ambtenaren, aangesteld door de Minister van Justitie bij de Brandweer Curaçao.

§ 3 Dienst- en werktijden

Ambtenaar niet in wachtdienst

Artikel 3

 1. De werktijd van het niet wachtdienstpersoneel is van maandag tot en met vrijdag en is 39,5 uren per week.
 2. De werkdag kan aanvangen op maandag tot en met donderdag tussen een tijdsmarge van 07:00 uur en 08:00 uur en kan eindigen tussen een tijdsmarge van 16:00 uur en 17:30 uur onder de voorwaarde dat acht uren per dag wordt gewerkt.
 3. Op vrijdag kan de werkdag beginnen tussen een tijdsmarge van 07:00 uur en 08:00 uur en eindigen tussen een tijdsmarge van 15:30 uur en 17:00 uur onder de voorwaarde dat zeven en een halve uren wordt gewerkt.
 4. Dagelijks is een pauze verplicht van minimaal een half uur en dient gehouden te worden tussen 12:00 uur en 14:00 uur.
 5. De commandant bepaalt welke werktijd kan worden aangehouden binnen de tijdsmarges als bedoeld in het tweede en derde lid.
 6. Een verschuiving van de werktijd binnen de tijdsmarges als bedoeld in het tweede en derde lid kan in overleg met de betrokken ambtenaar per dienstonderdeel worden verleend na het indienen van een schriftelijk verzoek, mits regelmatig en voor zover het dienstbelang zich daartegen niet verzet.
 7. Door of namens de commandant kan op verzoek van de ambtenaar instemming worden verleend met een aanpassing van de in het zesde lid bepaalde werktijd.

Ambtenaren in verplichte
brandweer gerelateerde opleiding

Artikel 4

Ambtenaren in een verplichte brandweer gerelateerde opleiding verrichten hun diensten in de regel op de tijden zoals door of namens de commandant voorgeschreven in het voor hen vastgestelde lesrooster.

Ambtenaren in wachtdienst

Artikel 5

 1. De werktijden van het wachtdienstpersoneel worden dusdanig geregeld dat per week niet meer dan gemiddeld 56 uren dienst over een periode van drie weken wordt voorgeschreven.
 2. Het wachtdienstrooster omvat een dienst van 24 aaneengesloten uren, bestaande uit een A- en een B- dienst en wordt aansluitend gevolgd door een dienstvrije periode van 48 uren. Deze periode omvat een rusttijd na afloop van de B-dienst, lopende van 7:00 uur ’s morgens tot 0:00 uur ‘s nachts, vervolgens een roostervrije kalenderdag van 24 aaneengesloten uren en een rusttijd voor de aanvang van de A-dienst lopende van 0:00 uur ’s nachts tot 7:00 uur ’s morgens.
 3. De A-dienst bestaat van maandag tot en met zaterdag uit 8 actieve wachturen en 4 passieve wachturen en op zon- en feestdagen uit 1 actief wachtuur en 11 passieve wachturen.
 4. De B-dienst bestaat van zondag tot en met zaterdag uit 4 passieve wachturen en 8 wachturen te bed.
 5. De commandant legt de indeling van de actieve uren vast en legt zulks ter beslissing aan de Minister van Justitie voor.
 6. De wachtdienst wordt na maximaal vijf diensturen onderbroken door een pauze, gedurende welke de ambtenaar in de gelegenheid wordt gesteld naar behoren zijn maaltijd te nuttigen, als de omstandigheden voortvloeiende uit repressief optreden dit toelaten. De pauzes worden aangemerkt als passieve wachturen.

Wachtdienstrooster

Artikel 6

 1. Door of namens de commandant wordt een wachtdienstrooster voorgeschreven.
 2. Het wachtdienstrooster wordt telkenmale vastgesteld voor een periode van een maand.
 3. De ambtenaar moet te allen tijde kunnen kennisnemen van het voor hem geldende wachtdienstrooster. Tenminste twee weken van tevoren moet de ambtenaar in kennis worden gesteld van de wachtdienst die hij moet verrichten.
 4. Een wijziging van het wachtdienstrooster is toegestaan om redenen van dienstbelang waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de ambtenaar en dient uiterlijk tweemaal 24 uren voor de aanvang van de dienst ter kennis van de ambtenaar te zijn gebracht.
 5. Het wachtdienstrooster wordt gedurende tenminste vijf jaren bewaard.

§ 4 Rustdagen

Rustdagen
ambtenaar in wachtdienst

Artikel 7

 1. Een rustdag voor de ambtenaar in wachtdienst is een roostervrije kalenderdag van 24 aaneengesloten uren.
 2. Aan de ambtenaar in wachtdienst wordt per kwartaal tenminste 26 en per kalendermaand tenminste 8 rustdagen toegekend.

Rustdagen bij overplaatsing
van dagdienst naar wachtdienst

Artikel 8

Aan de ambtenaar die overgeplaatst wordt van dagdienst naar wachtdienst wordt, in het lopende kwartaal een tegoed van tenminste 26 rustdagen toegekend, verminderd met het hem in dat kwartaal reeds verleende aantal rustdagen.

§ 5 Extra Rustdagen

Extra rustdagen
ambtenaar in wachtdienst

Artikel 9

 1. Elke ambtenaar in wachtdienst heeft aan het begin van het kalenderjaar recht op een aantal extra rustdagen gelijk aan het aantal feestdagen dat de ambtenaar niet in wachtdienst in dat jaar heeft.
 2. De extra rustdagen worden op het wachtdienstrooster bijgehouden.
 3. De ambtenaar in wachtdienst kan een extra rustdag opnemen nadat hij gewerkt heeft op de desbetreffende feestdag.
 4. De toekenning van de extra rustdagen geschiedt zoveel mogelijk langs gelijkmatige verdeling per maand over het betreffende kalenderjaar.
 5. Indien het dienstbelang zich daartegen verzet om een extra rustdag in het betreffende kalenderjaar op te nemen, wordt deze extra rustdag naar het volgende jaar verschoven, met dien verstande dat de extra rustdag in de eerste twee maanden van het daaropvolgende jaar wordt genoten.
 6. Om redenen van dienstbelang, mag een toegekende extra rustdag worden verschoven door de commandant. Kennisgeving aan de ambtenaar omtrent het voornemen tot verschuiving van de extra rustdag geschiedt tenminste tweemaal 24 uren vóór de aanvang van die extra rustdag.
 7. Indien het dienstbelang zich daartegen niet verzet, kan een toegekende extra rustdag op verzoek van de ambtenaar in wachtdienst worden verschoven.

Vermindering aantal extra rustdagen

Artikel 10

 1. De ambtenaar in wachtdienst die vrijstelling van dienst wegens ziekte geniet op een feestdag, heeft geen aanspraak op een extra rustdag en diens aantal extra rustdagen wordt met één verminderd.
 2. Aan de ambtenaar in wachtdienst wordt voorafgaande aan diens verlof of vrijstelling van dienst wegens bijzondere omstandigheden van twee maanden of langer of ontslag, het aantal extra rustdagen verleend gelijk aan het aantal in dat jaar reeds verstreken feestdagen.
 3. De ambtenaar in wachtdienst die aan het begin van een kalenderjaar niet in activiteit is, verkrijgt na zijn in activiteitstelling een tegoed aan extra rustdagen verminderd met de in dat jaar reeds verstreken feestdagen.

Extra rustdagen bij overplaatsing

Artikel 11

 1. De ambtenaar behoudt bij overplaatsing van wachtdienst naar dagdienst de reeds vóór de overplaatsing opgebouwde extra rustdagen, die hij nog niet genoten heeft.
 2. Aan de ambtenaar die in de loop van een kalenderjaar overgeplaatst wordt van dagdienst naar wachtdienst wordt een tegoed aan extra rustdagen toegekend gelijk aan het aantal in dat jaar nog komende feestdagen.

§ 6 Verplichte beschikbaarheid

Piketdienst

Artikel 12

 1. De ambtenaar kan door of namens de commandant worden aangewezen voor het verrichten van piketdienst.
 2. De ambtenaar die daartoe wordt aangewezen is verplicht om zich beschikbaar te houden om bij gegeven alarm onmiddellijk in actieve dienst te treden.
 3. De ambtenaar kan door of namens de commandant worden opgedragen om piketdienst te verrichten waarbij hij zich buiten de straal van 15 km doch niet buiten het grondgebied van Curaçao mag begeven.
 4. De ambtenaar verricht zijn piketdienst met inachtneming van de door of namens de commandant vastgestelde instructie.

Consignatie

Artikel 13

De commandant kan in geval van buitengewone omstandigheden aan de ambtenaar opdragen dat hij gedurende de tijdruimte tussen twee opeenvolgende diensten of tijdens een pauze verplicht bereikbaar is in zijn woning dan wel in een dienstgebouw of een andere daartoe aangewezen lokaliteit of plaats om op oproep werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de Brandweer Curaçao.

 

§ 7 Inwerkingtreding

Artikel 14

(vervallen)

§ 8 Citeertitel

Artikel 15

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als “Dienst- en werktijdenregeling Brandweer Curaçao”.

Naar boven