Uitvoeringslandsverordening folteringverdrag - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Uitvoeringslandsverordening folteringverdrag

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 101
Categorie: Landsverordening Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 30-08-2023
Datum inwerktreding: 28-10-1995


LANDSBESLUIT van de 30ste augustus 2023, no. 23/1811, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Uitvoeringslandsverordening folteringverdrag

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
28-10-1995 n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 101 (GT) n.v.t.

Artikel 1

  1. De uitdrukking ambtenaar heeft in deze landsverordening dezelfde betekenis als in het Wetboek van Strafrecht.
  2. Voor de toepassing van de strafwet wordt onder ambtenaar mede begrepen degene die ten dienste van een vreemde staat een openbaar ambt bekleedt.

Artikel 2

  1. Mishandeling gepleegd door een ambtenaar of een anderszins ten dienste van de overheid werkzame persoon in de uitoefening van zijn functie aan iemand die van zijn vrijheid is beroofd, met het oogmerk om inlichtingen of een bekentenis te verkrijgen, hem te bestraffen, hem of een ander vrees aan te jagen of te dwingen iets te doen of te dulden, of uit minachting voor diens aanspraken op menselijke gelijkwaardigheid, wordt, zo deze gedragingen van dien aard zijn, dat zij het beoogde doel kunnen bevorderen, als foltering gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  2. Met mishandeling wordt gelijkgesteld het opzettelijk teweegbrengen van een toestand van hevige angst of een andere vorm van ernstige geestelijke ontreddering.
  3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft wordt de schuldige gestraft met levenslange gevangenisstraf of met tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 3

Met gelijke straffen als gesteld op de in artikel 2 bedoelde feiten, wordt gestraft:
a. de ambtenaar of anderszins ten dienste van de overheid werkzame persoon die door een van de in artikel 1:123, eerste lid onder b, van het Wetboek van Strafrecht vermelde middelen tot de in artikel 1 bedoelde vorm van mishandeling uitlokt of die opzettelijk toelaat dat een ander die vorm van mishandeling pleegt;
b. hij die de in artikel 2 bedoelde vorm van mishandeling pleegt, indien een ambtenaar of anderszins ten dienste van de overheid werkzame persoon in de uitoefening van zijn functie zulks door een van de in artikel 1:123, eerste lid onder b, van het Wetboek van Strafrecht vermelde middelen heeft uitgelokt of zulks opzettelijk heeft toegelaten.

 

Artikel 4

De artikelen 1:108 en 1:109 van het Wetboek van Strafrecht zijn ten aanzien van de feiten, bedoeld in de artikelen 2 en 3 niet van toepassing.

 

Artikel 5

De bij de artikelen 2 en 3 strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.

Artikel 6

De strafwet is toepasselijk op ieder die zich buiten Curaçao aan een van de in de artikelen 2 en 3 van deze landsverordening omschreven misdrijven schuldig maakt.

 

Artikel 7

  1. (vervallen)
  2. Deze landsverordening kan worden aangehaald als: Uitvoeringslandsverordening folteringverdrag.
Naar boven