Kostenbesluit invordering belastingen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Kostenbesluit invordering belastingen

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 31
Categorie: Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 08-03-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend


LANDSBESLUIT van de 8ste maart 2023, no. 23/522, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Kostenbesluit invordering belastingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 31 (GT) n.v.t.

Artikel 1

Ter zake van het verrichten van werkzaamheden voor de invordering van bedragen door de zorg van de ontvanger en de deurwaarder der belastingen op grond van de Landsverordening van den 31sten December 1942 houdende regeling van de invordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen door middel van dwangschriften alsmede van de rechtspleging inzake van belastingen, bijdragen en vergoedingen , worden aan degene die in gebreke is gebleven het verschuldigde tijdig te betalen, kosten in rekening gebracht overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 5.

Artikel 2

 1. Verschuldigd is:
  a. voor het betekenen van een dwangschrift met bevel tot betaling: 1% van de gevorderde som, afgerond op gehele guldens naar beneden, met een minimum van NAf 20,- en een maximum van NAf 5.000,-;
  b. voor het ingevolge een wettelijk voorschrift doen van een ander exploot: NAf 20,-;
  c. voor het geven van kwitantie door de met de tenuitvoerlegging van een dwangschrift belaste deurwaarder ter zake van een aan deze gedane betaling ter afwering van een beslaglegging op roerende goederen: NAf 10,-;
  d. voor het ingevolge wettelijk voorschrift voor “gezien” doen tekenen van een exploot of een ander stuk: NAf 5,-;
  e. voor het aanplakken van een exploot: NAf 5,-;
  f. voor het doen aankondigen van een gedaan exploot in een dagblad: NAf 5,-.

Artikel 3

 1. Verschuldigd is:
  a. voor het in beslag nemen van een goed en het deswege opmaken van proces-verbaal: NAf 35,-;
  b. voor de verkoop van een goed en het deswege opmaken van proces-verbaal: NAf 50,-;
  c. voor het bekendmaken van de verkoop door het aanslaan van de verkoopbiljetten, al dan niet gevolgd door het doen vaan aankondiging van de verkoop in een dagblad: NAf 20,-;
  d. voor het ingevolge wettelijk voorschrift opmaken van een ander proces-verbaal: NAf 20,-;
  e. voor iedere getuige: NAf 15,- per uur of voor zover de duur niet in volle uren kan worden gerekend, per gedeelte daarvan.
 2. Indien de verrichtingen, bedoeld in de onderdelen a en b, ter plaatse langer dan twee uren duren, worden de genoemde bedragen verhoogd met NAf 20,- voor elk volgend uur of voor zover de duur niet in volle uren kan worden gerekend, per gedeelte daarvan.

Artikel 4

 1. Voor de bewaring van in beslag genomen goederen is voor elke dag of gedeelte daarvan verschuldigd: NAf 15,-.
 2. Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag komt toe aan de bewaarder
 3.  Aan de bewaarder komt geen loon toe indien hij bij de bewaring van de goederen ook overigens belang heeft of in enige andere betrekking met de bewaring is belast.

Artikel 5

Behalve de in de artikelen 2 tot en met 4 genoemde bedragen worden in rekening gebracht de bedragen, toekomende aan derden voor de door hen rechtstreeks ten behoeve van de tenuitvoerlegging van het dwangschrift verrichte handelingen.

Artikel 6

(vervallen)

 

Artikel 7

(vervallen)

Artikel 8

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Kostenbesluit invordering belastingen.

 

Naar boven