Landsbesluit aanvragen bemanningsdocumenten zeeschepen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit aanvragen bemanningsdocumenten zeeschepen

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 120
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 11-09-2023
Datum inwerktreding: 01-02-2002
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IX Verkeer en vervoer )


LANDSBESLUIT van de 11de september 2023, no. 23/1914, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit aanvragen bemanningsdocumenten zeeschepen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
01-02-2002 n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 120 (GT) n.v.t.

Artikel 1

  1. In dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, en de hierop gebaseerde regelingen wordt verstaan onder:
    a. Directeur: de Directeur van de Maritieme Autoriteit Curaçao;
    b. document: bemanningscertificaat, dan wel een ander stuk voorgeschreven door het Bemanningsbesluit Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen, voor zover betrekking hebbende op het dienst doen aan boord van een zeeschip varende met een zeebrief van Curaçao;

Artikel 2

  1. De aanvraag voor een document wordt schriftelijk ingediend ten kantore van de Directeur. In voorkomend geval kan een aanvraag mondeling worden ingediend. Een schriftelijke bevestiging wordt onverwijld gezonden aan de Directeur.
  2. De Minister stelt een daartoe strekkend aanvraagformulier vast.

Artikel 3

  1. De Directeur stelt de aanvrager in de gelegenheid een gebrekkige aanvraag te herstellen. Hij stelt hiertoe een redelijke termijn vast.
  2. Wordt de aanvraag niet hersteld binnen de door de Directeur gestelde termijn, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
  3. De reeds ingediende stukken worden aan de aanvrager geretourneerd onder vermelding van het niet in behandeling nemen van de aanvraag.

Artikel 4

De aanvrager verschaft de Directeur alle informatie, inlichtingen en gegevens die redelijkerwijs zijn vereist voor een juiste beoordeling van de aanvraag.

Artikel 5

De Directeur beslist binnen uiterlijk een maand op de aanvraag. De beslissing wordt op schrift gesteld en is met redenen omkleed.

Artikel 6

(vervallen)

Artikel 7

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit aanvragen bemanningsdocumenten zeeschepen.

Naar boven