Landsbesluit beperking kring verzekerden AVBZ - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit beperking kring verzekerden AVBZ

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 133
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Gezondheid, Milieu & Natuur
Datum ondertekening: 29-09-2023
Datum inwerktreding: 15-07-2002
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XII Maatschappelijke zorg; verzekeringswezen)


LANDSBESLUIT van de 29ste september 2023, no. 23/2018, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit beperking kring verzekerden AVBZ

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
15-07-2002 01-01-1997 n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 133 (GT) n.v.t.

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

landsverordening    :    de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten.

Artikel 2

 1. Niet verzekerd ingevolge de landsverordening is de ingezetene die uitsluitend buiten Curaçao arbeid verricht.
 2. Verricht de betrokkene zowel in Curaçao als daarbuiten arbeid dan is hij niet verzekerd ingevolge de landsverordening, indien hij:
  a. buiten Curaçao in loondienst arbeid verricht; dan wel
  b. niet overeenkomstig het gestelde in artikel 4, eerste lid, van de landsverordening ingezetene is, tenzij hij in Curaçao in loondienst werkzaam is.

Artikel 3

 1. Niet verzekerd ingevolge de landsverordening is de ingezetene die uitsluitend in dienstbetrekking staat tot een orgaan van een buitenlandse overheid of tot een buitenlandse publiekrechtelijke rechtspersoon, tenzij hij in Curaçao is aangeworven dan wel onmiddellijk voorafgaand aan deze dienstbetrekking reeds verzekerd was ingevolge de landsverordening.
 2. Niet verzekerd ingevolge de landsverordening zijn de echtgenoot, kinderen en inwonende overige gezinsleden van de in het eerste lid bedoelde persoon, tenzij zij in Curaçao arbeid verrichten.
 3. Het tweede lid blijft ingeval van overlijden van de in het eerste lid bedoelde persoon van overeenkomstige toepassing op de aldaar bedoelde echtgenoot, kinderen en inwonende overige gezinsleden gedurende een periode van een jaar na de dag van overlijden, tenzij zij in Curaçao arbeid verrichten of een uitkering ontvangen krachtens een verordening inzake financiële bijstand aan onvermogenden ter voorziening in de eerste levensbehoefte.

Artikel 4

Niet verzekerd ingevolge de landsverordening is de ingezetene die behoort tot het vliegend of varend personeel van een buiten Curaçao wonende of gevestigde werkgever die internationaal vervoer verricht tenzij hij in hoofdzaak in Curaçao arbeid verricht dan wel werkt bij een filiaal of een vaste vertegenwoordiging van die onderneming in Curaçao.

Artikel 5

Niet verzekerd ingevolge de landsverordening is de ingezetene die niet duurzaam in Curaçao woonachtig is, en die onder overlegging van een door het bevoegd gezag van een andere mogendheid afgegeven schriftelijke verklaring ten genoegen van het Uitvoeringsorgaan kan aantonen dat op hem een voorziening van die andere mogendheid van toepassing is, waaraan hij dezelfde of nagenoeg dezelfde rechten kan ontlenen als aan de landsverordening.

Artikel 6

Niet verzekerd ingevolge de landsverordening is de ingezetene die zich metterwoon in Curaçao heeft gevestigd met het oogmerk te worden behandeld, verpleegd of verzorgd als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de landsverordening, tenzij de betrokkene vóór de vestiging in Curaçao reeds verzekerd was ingevolge de landsverordening.

Artikel 7

Niet verzekerd ingevolge de landsverordening is degene die, geen ingezetene zijnde, in het genot is gesteld van een pensioen of een periodieke uitkering ten laste van de begroting van Curaçao, dan wel van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao, en die onder overlegging van door het bevoegd gezag van een andere mogendheid afgegeven schriftelijke verklaring ten genoegen van het Uitvoeringsorgaan kan aantonen dat op hem een voorziening van die andere mogendheid van toepassing is, waaraan hij dezelfde of nagenoeg dezelfde rechten kan ontlenen als aan de landsverordening.

Artikel 8

 1. Niet verzekerd ingevolge de landsverordening zijn de leden van de consulaire post van een andere mogendheid, niet zijnde honorair consul, zijn echtgenoot, kinderen en inwonende overige gezinsleden, indien zij geen ingezetene zijn.
 2. Niet verzekerd ingevolge de landsverordening zijn de leden van het particuliere personeel, die uitsluitend in dienst zijn van de in het eerste lid bedoelde leden van de consulaire post indien zij niet duurzaam in Curaçao woonachtig zijn of geen ingezetene zijn en die onder overlegging van een verklaring van het bevoegd gezag van een andere mogendheid ten genoegen van het Uitvoeringsorgaan kunnen aantonen dat op hen, een voorziening van die andere mogendheid van toepassing is, waaraan zij dezelfde of nagenoeg dezelfde rechten kunnen ontlenen als aan de landsverordening.
 3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de aldaar bedoelde leden van de consulaire post of het particuliere personeel voor zover deze in Curaçao arbeid verrichten anders dan uit hoofde van hun dienstbetrekking.
 4. Het eerste en tweede lid is niet van toepassing op de echtgenoot, kinderen en inwonende overige gezinsleden van het lid van de consulaire post of het particuliere personeel, indien zij in Curaçao arbeid verrichten of voor zolang het aldaar bedoelde lid van de consulaire post in Curaçao niet van de werking van de landsverordening zijn uitgesloten.
 5. Het eerste en tweede lid blijven ingeval van overlijden van het aldaar bedoelde lid van de consulaire post en het lid van het particuliere personeel van overeenkomstige toepassing op de echtgenoot, kinderen en inwonende overige gezinsleden van het overleden lid van de consulaire post of het particuliere personeel, gedurende een periode van een jaar na de dag van overlijden, mits zij geen arbeid verrichten of een uitkering ontvangen krachtens een verordening inzake financiële bijstand aan onvermogenden ter voorziening in de eerste levensbehoefte.

Artikel 9

Niet verzekerd ingevolge de landsverordening is de vreemdeling die deel uitmaakt van de bemanning van een zeevaartuig, mits hij woont aan boord van dat vaartuig.

Artikel 10

Niet verzekerd ingevolge de landsverordening is de niet ingezetene die ter zake van in Curaçao als musicus of anderszins als artiest of als beroepssportbeoefenaar in dienstbetrekking verrichte arbeid aan loonbelasting onderworpen is, indien die dienstbetrekking van korte duur is.

Artikel 11

 1. De ingezetene die een uitkering ontvangt ingevolge een buitenlandse wettelijke regeling inzake sociale zekerheid of ingevolge een regeling van een volkenrechtelijke organisatie, kan op verzoek door het Uitvoeringsorgaan van de verzekering, bedoeld in de landsverordening, worden vrijgesteld tenzij hij in Curaçao arbeid verricht, en mits hij onder overlegging van een schriftelijke verklaring van het bevoegd gezag van het land, krachtens de wettelijke regeling waarvan hij bovenbedoelde uitkering ontvangt, of van de volkenrechtelijke organisatie, krachtens de regeling waarvan hij bovenbedoelde uitkering ontvangt, ten genoegen van het Uitvoeringsorgaan kan aantonen dat op hem een voorziening van dat andere land of die volkenrechtelijke organisatie van toepassing is, waaraan hij dezelfde of nagenoeg dezelfde rechten kan ontlenen als aan de landsverordening.
 2. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, gaat in met ingang van de datum van het verzoek om vrijstelling doch niet eerder dan op het moment van de buitenlandse uitkering of de uitkering van de volkenrechtelijke organisatie daadwerkelijk wordt ontvangen.

Artikel 12

(vervallen)

Artikel 13

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Landsbesluit beperking kring verzekerden AVBZ.

 

Naar boven