Landsbesluit criteria en voorwaarden aanwijzing rechtspersoon - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit criteria en voorwaarden aanwijzing rechtspersoon

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 80
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 13-07-2023
Datum inwerktreding: 15-04-2000
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XIX Personeel)


LANDSBESLUIT van de 13de juli 2023, no. 23/1469, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit criteria en voorwaarden aanwijzing rechtspersoon

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
15-4-2000 1-1-1998 n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 80 (GT) n.v.t.

Doorlopende tekst

Artikel 1

Voor aanwijzing als lichaam waarvan het personeel wordt aangemerkt als overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren komt slechts in aanmerking een rechtspersoon, die is een stichting, vereniging of naamloze vennootschap.

Artikel 2

Een stichting of vereniging komt slechts in aanmerking voor een aanwijzing als bedoeld in artikel 1, indien deze:
a. als doelstelling of mede als doelstelling heeft het verrichten van werkzaamheden die door de overheid worden aangemerkt als behorende tot een terrein van belangenbehartiging dat de overheid zich als eigen zorg aantrekt, met dien verstande dat gewaarborgd is dat:
1° de werkzaamheid van de rechtspersoon geharmoniseerd is met het overheidsbeleid,
en
2° voor wat betreft de arbeidsvoorwaardenregeling ten aanzien van de vaststelling van de salarissen en de overige arbeidsvoorwaarden normen worden gehanteerd die zoveel mogelijk overeenkomen met die welke gelden voor vergelijkbaar personeel van overheidsdiensten die taken verrichten welke met die van de rechtspersoon vergelijkbaar zijn;
b. in een zodanige financiële verhouding tot de overheid staat dat de uitgaven van de rechts¬persoon jaarlijks geheel of ten dele worden gefinancierd uit de openbare kas.

Artikel 3

Een naamloze vennootschap komt slechts in aanmerking voor een aanwijzing als bedoeld in artikel 1, indien deze is opgericht door de rechtspersoon het Land Curaçao dan wel dat de oprichting van de naamloze vennootschap door de rechtspersoon het Land Curaçao contractueel is overeengekomen, en tevens:
a. als doelstelling of mede als doelstelling heeft het verrichten van werkzaamheden die door de overheid worden aangemerkt als behorende tot een terrein van belangenbehartiging dat de overheid zich als eigen zorg aantrekt, met dien verstande dat gewaarborgd is dat:
1° de werkzaamheid van de vennootschap geharmoniseerd is met het overheidsbeleid, en
2° voor wat betreft de arbeidsvoorwaardenregeling normen worden gehanteerd die zoveel mogelijk overeenkomen met die welke gelden voor vergelijkbaar personeel van overheidsdiensten die taken verrichten welke met die van de vennootschap vergelijkbaar zijn;
b. in een zodanige financiële verhouding tot de overheid staat dat de aandelen en haar kapitaal op het tijdstip van de aanwijzing geheel of ten dele in handen zijn van de overheid dan wel uit hoofde van een overeenkomst naar burgerlijk recht een financiële verplichting heeft jegens de overheid.

 

Artikel 4

  1. Tot aanwijzing van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 wordt slechts over-gegaan als uit het door een accountant goedgekeurde jaarverslag over het afgelopen kalenderjaar blijkt dat de desbetreffende rechtspersoon aan zijn financiële verplichtingen jegens het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao zal kunnen voldoen.
  2. Het jaarverslag bestaat uit een algemeen verslag en een financieel verslag. Het algemeen verslag geeft een overzicht van de verrichte werkzaamheden. Het financieel verslag bevat een overzicht van de ten laste van de rechtspersoon gemaakte kosten en investeringen, van de door de rechtspersoon ontvangen middelen en van de bezittingen van de rechtspersoon.
  3. Indien ten tijde van het verzoek tot aanwijzing nog geen jaarverslag beschikbaar kan zijn, kan volstaan worden met overlegging van een meerjarenbeleidsplan en een meer-jarenbegroting, die beide een periode van ten minste drie jaren beslaan.

Artikel 5

  1. De aangewezen rechtspersoon is verplicht jaarlijks vóór 1 november voor het daaropvolgende kalenderjaar een overzicht van de geraamde kosten, investeringen en middelen welke ten laste onderscheidenlijk ten gunste van de rechtspersoon komen, over te leggen.
  2. De aangewezen rechtspersoon is verplicht jaarlijks vóór 1 juli een door een accountant goedgekeurd jaarverslag over het afgelopen kalenderjaar over te leggen.

Artikel 6

(vervallen)

Artikel 7

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit criteria en voorwaarden aanwijzing rechtspersoon.

 

Naar boven