Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes assurantiebemiddelingsbedrijf - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes assurantiebemiddelingsbedrijf

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 90
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Financiën
Datum inwerktreding: Nog niet bekend


LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 16de augustus 2023 ter uitvoering van artikel 23a, zevende lid, en artikel 23j, tweede lid, van de Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf

 

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats
18-8-2023 n.v.t n.v.t. Uitvoering van artikel 23a, zevende lid, en artikel 23j, tweede lid, van de Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf P.B. 2023, no. 90

1. Algemeen

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

bestuurlijke boete : de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 23i van de landsverordening;
landsverordening : Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf;
last onder dwangsom : de last onder dwangsom, bedoeld in artikel 23 van de landsverordening;
provisie : het totaal aan provisie-inkomen van een assurantiebemiddelaar zoals dat blijkt uit de per 31 december van het voorafgaande jaar bij de Bank ingediende jaarrekening op grond van artikel 17a, eerste lid, van de landsverordening, of indien deze niet beschikbaar is, uit de meest recente, op grond van artikel 17a van de landsverordening bij de Bank ingediende jaarrekening.

2. Last onder dwangsom

Artikel 2

Het bedrag, bedoeld in artikel 23a, zevende lid, van de landsverordening, bedraagt:
a. NAf 250.000,- voor overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 9, eerste lid, 13, eerste lid, 14, 16, eerste lid, 18a, tweede lid, 19a, tweede lid, 20b, derde lid, en 20c, tweede lid, van de landsverordening;
b. NAf 500.000,- voor overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 4, eerste lid, 6b, 8b, derde lid, 9a, 12, eerste lid, 17a, eerste tot en met derde lid, en vierde lid, laatste volzin, 17b, eerste tot en met derde lid, 17c, 17d, vierde lid, 18a, derde lid, en 22a, eerste lid, laatste volzin, en vierde lid, onderdeel a, van de landsverordening.

3. Bestuurlijke Boete

Artikel 3

 1. Ter bepaling van de hoogte van de bestuurlijke boete, worden de voorschriften, bedoeld in artikel 23j, eerste lid, van de landsverordening ingedeeld in tariefnummers met een daarbij behorende boetebedrag overeenkomstig artikel 4.
 2. De hoogte van de bestuurlijke boete is afhankelijk van het tariefnummer waarin het overtreden voorschrift overeenkomstig artikel 4 is ingedeeld en van de draagkrachtfactor overeenkomstig artikel 5.
 3. De draagkrachtfactor wordt bepaald op basis van de provisie van de overtreder.
 4. De Bank berekent de hoogte van de bestuurlijke boete door het bedrag behorende bij het tariefnummer te vermenigvuldigen met de draagkrachtfactor.
 5. Dit artikel is niet van toepassing op de voorschriften, bedoeld in artikel 6.
 6. Het tweede, derde en vierde lid, zijn niet van toepassing bij de bepaling van de bestuurlijke boete die opgelegd wordt aan een natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 1:127 van het Wetboek van Strafrecht. In dat geval is de hoogte van de bestuurlijke boete gelijk aan het boetebedrag dat op grond van artikel 4, tweede lid, behoort bij het tariefnummer waarin het overtreden voorschrift is ingedeeld.
 7. Een lagere bestuurlijke boete kan worden opgelegd, indien de overtreder aannemelijk maakt dat de vastgestelde bestuurlijke boete wegens bijzondere omstandigheden te hoog is.

Artikel 4

 1. Op overtreding van de voorschriften, gesteld bij of krachtens de hierna te noemen artikelen van de landsverordening, zijn de volgende tariefnummers van toepassing:
  Artikel Tariefnummer  
6b 2
8b, derde lid 2
9, eerste lid 1
9a 2
12, eerste lid 2
17a, eerste tot en met derde lid, en vierde lid, laatste volzin 2
17c 2
17d, vierde lid 2
18a, derde lid 2
19a, tweede lid 1
22a, eerste lid, laatste volzin, en vierde lid, onderdeel a 2

 

2. De boetebedragen behorende bij de tariefnummers, genoemd in het eerste lid, worden als volgt vastgesteld:

Tariefnummer Boetebedrag
1  NAf   1.000,-
2  NAf 20.000,-

Artikel 5

De draagkrachtfactor, bedoeld in artikel 3, tweede lid, wordt als volgt vastgesteld:

Draagkracht factor Categorie              Criterium (in NAf)
1   Klein Jaarlijkse provisie < 500.000,-
3   Middelgroot Jaarlijkse provisie tussen 500.000,- en 1.000.000,-
5   Groot Jaarlijkse provisie > 1.000.000,-

 

Artikel 6

 1. De bestuurlijke boete bedraagt:
  a. voor overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens artikel 20c, tweede lid, van de landsverordening NAf 10.000,-;
  b. voor overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 13, eerste lid, 14, 16, eerste lid, 18a, tweede lid, 20, tweede lid, en 20b, derde lid, van de landsverordening NAf 20.000,-;
  c. voor overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens artikel 17b, eerste tot en met derde lid, van de landsverordening NAf 50.000,-;
  d. voor overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens artikel 4, eerste lid, van de landsverordening NAf 100.000,-.
 2. Een lagere bestuurlijke boete kan worden opgelegd, indien de overtreder aannemelijk maakt dat de vastgestelde bestuurlijke boete wegens bijzondere omstandigheden te hoog is.

4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 7

Ter zake van overtredingen die hebben plaatsgevonden of zijn aangevangen voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit landsbesluit, blijft het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.

Artikel 8

De Bank zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van dit landsbesluit aan de minister een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit landsbesluit, alsmede een verslag over de toepassing van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete.

Artikel 9

Het Landsbesluit administratieve boete assurantiebemiddelingsbedrijf wordt ingetrokken.

Artikel 10

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 11

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes assurantiebemiddelingsbedrijf.

 

Naar boven