Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes dienstverleners 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes dienstverleners 2022

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 6
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 22-12-2022
Datum inwerktreding: 26-01-2023
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XV Justitie )


LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 22ste december 2022 ter uitvoering van de artikelen 9a, zevende lid, en 9j, tweede lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
26-1-2023 n.v.t. n.v.t. – t.u.v. art. 9a, lid 7 en art. 9j, lid 2, van de Lv. identificatie bij dienstverlening;   – wijziging artt. 1 en 3  van P.B. 2021, no. 69;       – intrekking P.B. 2010, no. 70 P.B. 2023, no. 6 n.v.t.

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
a.  landsverordening: de Landsverordening identificatie bij dienstverlening;
b.  last onder dwangsom: de last onder dwangsom, bedoeld in artikel 9 van de landsverordening;
c.  bestuurlijke boete: de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 9i van de landsverordening;
d. Toezichthouder: de Toezichthouder, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeed i, van de landsverordening.

Artikel 2

Het bedrag, bedoeld in artikel 9a, zevende lid, van de landsverordening waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, is NAf 500.000,-.

Artikel 3

 1. De bestuurlijke boete wordt voor overtreding van de voorschriften, bedoeld in artikel 9j, eerste lid, van de landsverordening:
  a. door de personen en instellingen die diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, sub 1o tot en met 10o, 14o, 16o, 17o tot en met 23o, van de landsverordening, verlenen vastgesteld in bijlage 1;
  b. door de personen en instellingen die diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, sub 11o, van de landsverordening verlenen, vastgesteld in bijlage 2;
  c. door de personen en instellingen die diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, sub 12o, 13o en 15o van de landsverordening verlenen, vastgesteld in bijlage 3, bij dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen.
 2. Onverminderd het eerste lid, kan de Toezichthouder de opgelegde bestuurlijke boete verdubbelen, indien op de dag van het constateren van de overtreding nog geen jaar is verstreken nadat een eerdere overtreding bestaande uit het niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting is geconstateerd en de beschikking, waarbij de dwangsom respectievelijk de bestuurlijke boete wegens de eerdere overtreding is opgelegd, onherroepelijk is geworden.
 3. De Toezichthouder legt niettemin een lagere bestuurlijke boete op indien een persoon of instelling, bedoeld in het eerste lid, aannemelijk maakt dat de vastgestelde bestuurlijke boete wegens bijzondere omstandigheden te hoog is.

Artikel 4

Het Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021 wordt gewijzigd als volgt:

A
Aan artikel 1 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
d. Toezichthouder: de Toezichthouder, bedoeld in artikel l, eerste lid, onderdeel h, van de landsverordening.

B
Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.
 2. Er wordt een tweede en derde lid toegevoegd, luidende:
  2. Onverminderd het eerste lid, kan de Toezichthouder de opgelegde bestuurlijke boete verdubbelen, indien op de dag van het constateren van de overtreding nog geen jaar is verstreken nadat een eerdere overtreding bestaande uit het niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting is geconstateerd en de beschikking, waarbij de dwangsom respectievelijk de bestuurlijke boete wegens de eerdere overtreding is opgelegd, onherroepelijk is geworden.
  3. De Toezichthouder legt niettemin een lagere bestuurlijke boete op indien een persoon of instelling, bedoeld in het eerste lid, aannemelijk maakt dat de vastgestelde bestuurlijke boete wegens bijzondere omstandigheden te hoog is.

Artikel 5

Het Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes dienstverleners wordt ingetrokken.

Artikel 6

De Toezichthouders zenden elk afzonderlijk binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van dit landsbesluit aan de minister een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit landsbesluit, alsmede een verslag over de toepassing van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete.

Artikel 7

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 8

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes dienstverleners 2022.

Bijlage 1

behorende bij artikel 3, onderdeel a, van het Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes dienstverleners 2022

Artikel Diensten, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, sub 1o tot en met 10o, 14o, 16o, 17o tot en met 23o
2, eerste lid NAf 20.000,-
2, derde lid NAf 20.000,-
2, zevende lid NAf 20.000,-
2, achtste lid NAf 20.000,-
3, eerste lid NAf 20.000,-
3, tweede lid NAf 20.000,-
3, derde lid NAf 20.000,-
3, vierde lid NAf 20.000,-
3, vijfde lid NAf 20.000,-
3, zesde lid NAf 20.000,-
5, eerste lid NAf 20.000,-
5, tweede lid NAf 20.000,-
5, derde lid NAf 20.000,-
5, vierde lid NAf 20.000,-
6 NAf 20.000,-
7 NAf 50.000,-
9v, tweede lid NAf 50.000,-
11, derde lid NAf 20.000,-

Bijlage 2

behorende bij artikel 3, onderdeel b, van het Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes dienstverleners 2022

Artikel Diensten, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, sub 11o, onder a Diensten, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, sub 11o, onder b
2, eerste lid NAf 5.000,- NAf 10.000,-
2, derde lid NAf 5.000,- NAf 10.000,-
2, zevende lid NAf 5.000,- NAf 10.000,-
2, achtste lid NAf 5.000,- NAf 10.000,-
3, eerste lid NAf 5.000,- NAf 10.000,-
3, tweede lid NAf 5.000,- NAf 10.000,-
3, derde lid NAf 5.000,- NAf 10.000,-
3, vierde lid NAf 5.000,- NAf 10.000,-
3, vijfde lid NAf 5.000,- NAf 10.000,-
3, zesde lid NAf 5.000,- NAf 10.000,-
5, eerste lid NAf 5.000,- NAf 10.000,-
5, tweede lid NAf 5.000,- NAf 10.000,-
5, derde lid NAf 5.000,- NAf 10.000,-
5, vierde lid NAf 5.000,- NAf 10.000,-
6 NAf 5.000,- NAf 10.000,-
7 NAf 7.500,- NAf 15.000,-
9v, tweede lid NAf 7.500,- NAf 15.000,-
11, derde lid NAf 5.000,- NAf 10.000,-

 

Bijlage 3

behorende bij artikel 3, onderdeel c, van het Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes dienstverleners 2022

Artikel Diensten, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, sub 12˚ en 13˚ Diensten, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, sub 15˚
2, eerste lid NAf 5000,- NAf 8.000,-
2, derde lid NAf 5000,- NAf 8.000,-
2, zevende lid NAf 5000,- NAf 8.000,-
2, achtste lid NAf 5000,- NAf 8.000,-
3, eerste lid NAf 5000,- NAf 8.000,-
3, tweede lid NAf 5000,- NAf 8.000,-
3, derde lid NAf 5000,- NAf 8.000,-
3, vierde lid NAf 5000,- NAf 8.000,-
3, vijfde lid NAf 5000,- NAf 8.000,-
3, zesde lid NAf 5.000,- NAf 8.000,-
5, eerste lid NAf 5.000,- NAf 8.000,-
5, tweede lid NAf 5.000,- NAf 8.000,-
5, derde lid NAf 5.000,- NAf 8.000,-
5, vierde lid NAf 5.000,- NAf 8.000,-
6 NAf 5.000,- NAf 8.000,-
7 NAf 7.500,- NAf 12.000,-
9v, tweede lid NAf 7.500,- NAf 12.000,-
11, derde lid NAf 5.000,- NAf 8.000,-

 

 

Naar boven