Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes verzekeringsbedrijf en natura-uitvaartverzekeraar - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes verzekeringsbedrijf en natura-uitvaartverzekeraar

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 88
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 27-07-2023
Datum inwerktreding: 17-08-2023


LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 27ste juli 2023 ter uitvoering van artikel 79c, zevende lid, en artikel 79l, tweede lid, van de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats
17-8-2023 n.v.t n.v.t. uitvoering van artikel 79c, zevende lid, en artikel 79l, tweede lid, van de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf P.B. 2023, no. 88

1. Algemeen

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

bestuurlijke boete : de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 79k van de landsverordening;
landsverordening : Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf;
last onder dwangsom : de last onder dwangsom, bedoeld in artikel 79b, van de landsverordening;
premie-inkomen : het totaal aan premie-inkomen van een verzekeraar zoals dat blijkt uit de per 31 december van het voorafgaande jaar bij de Bank ingediende rapportagestaten op grond van artikel 26, eerste lid, van de landsverordening, of indien deze niet beschikbaar is, uit de meest recente, op grond van artikel 26 van de landsverordening bij de Bank ingediende staten.

2. Last onder dwangsom

Artikel 2

Het bedrag, bedoeld in artikel 79c, zevende lid, van de landsverordening, bedraagt:
a. NAf 250.000,- voor overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 7, tweede lid, 10, derde lid, 40, eerste en tweede lid, 41, 74, 75, eerste lid, 76, eerste tot en met derde lid, 78b, derde lid, 78c, tweede lid, en 120b, tweede en derde lid, van de landsverordening;
b. NAf 500.000,- voor overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 4, vierde lid, 9, eerste lid, 11b, 18a, vierde lid, 18c, 20, eerste lid, 22, derde lid, 24a, 25a, eerste en tweede lid, laatste volzin, 26, eerste lid, vierde lid, laatste volzin, zevende en achtste lid, laatste volzin, 27, eerste tot en met derde lid, 27a, eerste tot en met derde lid, 27b, 27c, vierde lid, 31, tweede en vijfde lid, 32, eerste en tweede lid, 34, eerste en tweede lid, 35, eerste lid, 36, vijfde lid, 37, 42, 43, eerste lid, 44, zesde lid, 45, eerste lid, 48, 51, tweede lid, 52, eerste tot en met derde lid, 53, eerste lid, 58, eerste lid, 63, derde lid, en 120a, derde lid, van de landsverordening.

3. Bestuurlijke Boete

Artikel 3

Voor de toepassing van de artikelen 5 tot en met 8 van dit landsbesluit onderscheidt de Bank de volgende categorieën:
a. Verzekeraars;
b. Natura-uitvaartverzekeraars.

Artikel 4

 1. Ter bepaling van de hoogte van de bestuurlijke boete, worden de voorschriften, bedoeld in artikel 79l, eerste lid, van de landsverordening ingedeeld in tariefnummers met een daarbij behorende boetebedrag overeenkomstig artikel 5.
 2. De hoogte van de bestuurlijke boete is afhankelijk van het tariefnummer waarin het overtreden voorschrift overeenkomstig artikel 5 is ingedeeld en van de draagkrachtfactor overeenkomstig artikel 6.
 3. De draagkrachtfactor wordt voor de categorieën, genoemd in artikel 3, bepaald op basis van het premie-inkomen van de overtreder.
 4. De Bank berekent de hoogte van de bestuurlijke boete door het bedrag behorende bij het tariefnummer te vermenigvuldigen met de draagkrachtfactor.
 5. Dit artikel is niet van toepassing op de voorschriften bedoeld in artikel 7.
 6. Het tweede, derde en vierde lid, zijn niet van toepassing bij de bepaling van de bestuurlijke boete die opgelegd wordt aan een natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 1:127 van het Wetboek van Strafrecht. In dat geval is de hoogte van de bestuurlijke boete gelijk aan het boetebedrag dat op grond van artikel 5, tweede lid, behoort bij het tariefnummer waarin het overtreden voorschrift is ingedeeld.
 7. Een lagere bestuurlijke boete kan worden opgelegd, indien de overtreder aannemelijk maakt dat de vastgestelde bestuurlijke boete wegens bijzondere omstandigheden te hoog is.

Artikel 5

 1. Op overtreding van de voorschriften, gesteld bij of krachtens de hierna te noemen artikelen van de landsverordening, zijn de volgende tariefnummers van toepassing:
Artikel Tariefnummer
7, tweede lid 2
10, derde lid 1
11b 4
18a, vierde lid 4
18c 4
20, eerste lid 4
22, derde lid 4
24a 4
25a, eerste lid

25a, tweede lid, laatste volzin

4

4

26, eerste lid

26, vierde lid, laatste volzin

26, zevende lid

26, achtste lid, laatste volzin

4

4

4

4

27, eerste lid

27, tweede lid

27, derde lid

4

4

4

27b 4
27c, vierde lid 4
31, tweede lid

31, vijfde lid

3

3

32, eerste lid

32, tweede lid

3

3

34, eerste lid 4
34, tweede lid 4
35, eerste lid 3
36, vijfde lid 3
37 3
40, eerste lid 2
40 tweede lid 2
41 2
42 3
43, eerste lid 3
44, zesde lid 4
45, eerste lid 4
48 4
51, tweede lid 4
52, eerste lid

52, tweede lid

52, derde lid

4

4

4

53, eerste lid 4
58, eerste lid 4
63, derde lid 3
74 2
75, eerste lid 2
76, eerste lid

76, tweede lid

76, derde lid

 

2

2

2

 1. De boetebedragen behorende bij de tariefnummers, genoemd in het eerste lid, worden als volgt vastgesteld:
Tariefnummer Verzekeraars Natura-uitvaartverzekeraars
1 NAf     7.500,- NAf  1.500,-
2 NAf   15.000,- NAf  3.000,-
3 NAf   20.000,- NAf  5.000,-
4 NAf   25.000,- NAf  7.500,-

 

Artikel 6

De draagkrachtfactor, bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt als volgt vastgesteld:

Draagkrachtfactor Premie-inkomen (in NAf)
Verzekeraars Natura-uitvaartverzekeraars
1        500.000   10.000
2 >        500.000      2.000.000 >   10.000       25.000
3 >     2.000.000    10.000.000 >   25.000     100.000
4 >   10.000.000 > 100.000

 

Artikel 7

 1. De bestuurlijke boete bedraagt:
  a. voor overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens artikel 78c, tweede lid, van de landsverordening NAf 10.000,-;
  b. voor overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 8b, derde lid, en 120b, tweede en derde lid, van de landsverordening NAf 20.000,-;
  c. voor overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens artikel 27a, eerste tot en met derde lid, van de landsverordening NAf 50.000,-;
  d. voor overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 4, vierde lid, 9 eerste lid, en 120a, derde lid, van de landsverordening NAf 100.000,-.
 2. Een lagere bestuurlijke boete kan worden opgelegd, indien de overtreder aannemelijk maakt dat de vastgestelde bestuurlijke boete wegens bijzondere omstandigheden te hoog is.

4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8

Ter zake van overtredingen die hebben plaatsgevonden of zijn aangevangen voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit landsbesluit, blijft het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.

Artikel 9

De Bank zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van dit landsbesluit aan de minister een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit landsbesluit, alsmede een verslag over de toepassing van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete.

Artikel 10

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 11

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes verzekeringsbedrijf en natura-uitvaartverzekeraar.

 

 

 

Naar boven