Landsbesluit economische zone Koningsplein 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit economische zone Koningsplein 2021

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 27
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Economische Ontwikkeling
Datum ondertekening: 07-03-2022
Datum inwerktreding: 17-03-2022
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden )


LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 7de maart 2022 tot wijziging van de artikelen 1 en 7 van de Eilandsverordening Economische Zone Curaçao 1978

Artikel I

De Eilandsverordening Economische Zone Curaçao 1978, wordt als volgt gewijzigd:

A   Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

1. De terreinen gelegen aan de Emancipatie Boulevard/Dominico F. “Don” Martina, in het tweede district van Curaçao, kadastraal aangegeven zoals opgenomen in de hiernavolgende tabel met een totale oppervlakte van 170.393 m2, worden aangewezen als economische zone en aangeduid als: economische zone Koningsplein 2021.

Afdeling-sectie-nr. Oppervlakte in m2
5-3M-318 4.120
5-3M-320 5.000
5-3M-322 4.930
5-3M-325 3.120
5-3M-352 1.250
5-3M-410 1.679
5-3M-482 8.714
5-3M-484 7.873
5-3M-489 470
5-3M-492 2.639
5-5M-176 3.000
5-5M-178 5.150
5-5M-179 3.630
5-5M-180 3.340
5-5M-181 3.100
5-5M-182 6.660
5-5M-183 6.610
5-5M-184 197
5-5M-185 12.337
5-6L-35 4.470
5-6L-51 1.390
5-6L-53 1.410
5-6L-55 1.420
5-6L-62 3.600
5-6L-81 1.200
5-6L-97 1.510
5-6L-98 2.260
5-6L-99 1.910
5-6L-101 760
5-6L-102 820
5-6L-105 2.880
5-6L-106 3.170
5-6L-107 3.440
5-6L-110 7.460
5-6L-111 13.560
5-6L-112 4.540
5-6L-113 4.270
5-6L-114 3.750
5-6L-115 5.440
5-6L-116 178
5-6L-118 1.090
5-6L-119 7.177
5-6L-122 1.529
5-6L-123 1.529
5-6L-162 453
5-6L-163 3.986
5-6L-164 1.913
5-6L-166 1.268
5-6L-168 1.300

2. Overdracht van de eigendom van één of meer van de terreinen, omschreven in de tabel in het eerste lid, kan slechts plaatsvinden na goedkeuring door de Minister van Economische Ontwikkeling bij ministeriële regeling met algemene werking en met inachtneming van de voorwaarden genoemd krachtens dit landsbesluit, het Landsbesluit van de 17de maart 1976, no. 29, houdende verlening van toestemming aan het eilandgebied Curaçao tot instelling van een economische zone, en de Landsverordening economische zones 2000, welke op elk van de terreinen van toepassing zijn.
3. Alle terreinen zoals omschreven in de tabel in het eerste lid, worden binnen drie maanden na inwerkingtreding van dit landsbesluit door een deugdelijke, fysieke, door de Douaneautoriteiten goedgekeurde afscheiding en conform een door de Douaneautoriteiten goedgekeurd afscheidingsplan afgezet, waarbij wordt bewerkstelligd dat deze terreinen gezamenlijk slechts één afzonderlijke en bewaakte ingang hebben. De afscheiding betreft een fatsoenlijke scheiding en afsluiting van deze terreinen behorende tot de economische zone. Onverminderd het bepaalde in artikel I, zesde lid, onderdeel a, van het Landsbesluit van de 17de maart 1976, no. 29, houdende verlening van toestemming aan het eilandgebied Curaçao tot instelling van een economische zone wordt binnen de gestelde termijn ten minste aan de volgende voorwaarden voor de aard en hoedanigheid van de afscheiding voldaan:
a. de afscheiding wordt afgezonderd van het omliggende terrein door een omheining van gevlochten netwerk van aluminium harmonicagaas van ten minste 3,4 mm. dikte met een maaswijdte van 50×50 mm., en met een hoogte van ten minste 2 meter over de gehele lengte boven de betonnen fundatiemuren van tenminste 0,50 meter hoog boven het maaiveld, waarin zijn aangebracht de palen waaraan de omheining wordt bevestigd;
b. het netwerk wordt stevig bevestigd aan de binnenkant van de palen en wordt tevens zo laag aangebracht dat het de betonnen fundatiemuren raakt;
c. boven het netwerk worden ten minste zes aluminium puntdraden gespannen tussen de palen;
d. de palen worden van degelijk aluminium vervaardigd en in betonnen fundaties aangebracht;
e. de hekken in de poorten en het bijbehorende hang- en sluitwerk dienen dezelfde waarborgen te geven als de omheining en in overeenstemming te zijn met het materiaal en de sterkte die voor dergelijk hekwerk vereist zijn. De aansluiting aan de omheining dient zodanig te zijn dat geen doorgang voor personen en goederen mogelijk is;
f. behoud van de kwaliteit en de veiligheid van de te gebruiken materialen worden te allen tijde gewaarborgd;
g. er worden camera’s geplaatst volgens een door de Douaneautoriteiten goed te keuren plan van bewaking met details omtrent de aantallen te plaatsen camera’s en de wijze waarop deze geplaatst worden, waardoor de staat van de afscheiding, alsmede het verkeer van personen en goederen langs de afscheidingsgrens van de economische zone kunnen worden gemonitord.
4. Nadere door de Douaneautoriteiten te stellen voorwaarden zijn mogelijk indien dit van belang is voor het kunnen garanderen van een deugdelijke afscheiding en grensbewaking. Indien nood¬zakelijk kan de termijn, bedoeld in het derde lid, in overleg met de Douaneautoriteiten worden verlengd met één maand.
5. Alvorens deze afscheiding volledig, in overeenstemming met de voorschriften, is gerealiseerd en door de Douaneautoriteiten is goedgekeurd, worden geen nieuwe bedrijven toegelaten tot het door Curaçao Industrial and International Trade Development Company (Curinde) N.V. beheerde gebied te Koningsplein, tenzij dit bedrijven betreffen die conform artikel 3 van de Landsverordening economische zones 2000 tot de economische zone zijn toegelaten en welke zich zullen vestigen op één van de terreinen omschreven in de tabel in het eerste lid.
6. De economische zone Koningsplein 2021, alsmede de direct hieraan grenzende terreinen, zijn weergegeven in het door het Kadaster opgestelde situatieoverzicht afgegeven op 6 oktober 2021, met no. 5879, schaal 1:2500, met detaillering op kaarten van de percelen 5-3M-483, d.d. 21 juli 2021, alsmede 5-3M-481, 5-6L-161, 5-6L-165, 5-6L-167, d.d. 22 juli 2021 en de kaarten van de percelen 5-3M-485, 5-3M-489, 5-3M-491, 5-3M-492, 5-4L-509, d.d. 1 oktober 2021. De nieuwe economische zone Koningsplein 2021 ligt binnen het op dit situatieoverzicht ingekaderd gebied.

B Artikel 7, eerste lid, komt te luiden:
1. Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit economische zone Koningsplein 2022.

Artikel II

Artikel I, eerste lid, van het Landsbesluit van de 17de maart 1976, no. 29, houdende verlening van toestemming aan het eilandgebied Curaçao tot instelling van een economische zone vervalt.

Artikel III

De tekst van het Landsbesluit economische zone Koningsplein 2021, zoals dit landsbesluit luidt na de daarin bij dit landsbesluit aangebrachte wijzigingen, wordt bij landsbesluit in het Publicatieblad opgenomen.

Artikel IV

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Naar boven