Landsbesluit geneeskundig onderzoek overheidsdienaren - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit geneeskundig onderzoek overheidsdienaren

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 38
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 16-11-2022
Datum inwerktreding: Nog niet bekend


LANDSBESLUIT van de 16de november 2022, no. 22/2147, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit geneeskundig onderzoek overheidsdienaren

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 38 (GT) n.v.t.

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt onder landsverordening verstaan: de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren.

Artikel 2

Het geneeskundig onderzoek, bedoeld in artikel 14 van de landsverordening, strekt ertoe vast te stellen of een overheidsdienaar uit hoofde van ziekten of gebreken naar het oordeel van de geneeskundige of geneeskundigen door wie het wordt uitgevoerd blijvend ongeschikt is om zijn betrekking te vervullen.

Artikel 3

  1. In het geval, bedoeld in artikel 14, derde lid, onderdeel b, van de landsverordening wijst het bestuur van het fonds zo mogelijk drie geneeskundigen aan die als geneeskundige commissie optreden.
  2. Als geneeskundige wordt door het bestuur slechts aangewezen degene die ingevolge de wetgeving van de staat waarbinnen het onderzoek plaatsvindt is toegelaten tot de uitoefening van de geneeskunde
  3. Indien, in het geval bedoeld in het eerste lid, slechts één geneeskundige is aangewezen om het onderzoek te verrichten, wordt in dit landsbesluit onder geneeskundige commissie mede verstaan die geneeskundige.

Artikel 4

Door de geneeskundige commissie worden arbeidsongeschikt verklaard overheidsdienaren, die op medische gronden blijvend ongeschikt worden bevonden voor het vervullen van hun dienstbetrekking. Daarbij houdt de geneeskundige commissie rekening met arbeids- en geneeskundige normen.

Artikel 5

De geneeskundige commissie onderzoekt de betrokken overheidsdienaar en deelt haar bevindingen zo spoedig mogelijk mee aan het bestuur van het fonds, dat de betrokken overheidsdienaar op de hoogte stelt van de bevindingen van de commissie.

Artikel 6

  1. Binnen dertig dagen na ontvangst van de bevindingen van de geneeskundige commissie heeft de overheidsdienaar het recht het bestuur van het fonds bij aangetekend schrijven te verzoeken opdracht te geven tot herkeuring.
  2.  De overheidsdienaar wordt binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoekschrift aan een herkeuring onderworpen door een voor elk geval afzonderlijk te benoemen geneeskundige commissie, bestaande uit drie leden.
  3.  In de commissie, bedoeld in het tweede lid, hebben zitting twee door het bestuur van het fonds aan te wijzen geneeskundigen, die geen deel uitmaken van de geneeskundige commissie, bedoeld in het eerste lid, alsmede een door de betrokken overheidsdienaar aan te wijzen geneeskundige, niet zijnde diens behandelende geneeskundige. De betrokken overheidsdienaar vermeldt in zijn verzoekschrift welke geneeskundige door hem wordt aangewezen.
  4.  De commissie, bedoeld in het tweede lid, onderzoekt de betrokken overheidsdienaar en deelt haar bevindingen zo spoedig mogelijk mee aan het bestuur van het fonds.

Artikel 7

In geval van een geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 14, derde lid, onderdeel b, van de landsverordening, vindt een herkeuring als bedoeld in artikel 6, tweede lid, zo mogelijk binnen Curaçao plaats. Daartoe kan de termijn, bedoeld in genoemd artikellid, door het bestuur van het fonds zo nodig met ten hoogste dertig dagen verlengd worden.

Artikel 8

(vervallen)

Artikel 9

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit geneeskundig onderzoek overheidsdienaren.

Naar boven