Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 28ste december 1994 ter uitvoering van artikel 6, tweede lid van de Hinderverordering Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 28ste december 1994 ter uitvoering van artikel 6, tweede lid van de Hinderverordering Curaçao

Publicatienummer: P.B. 2020, no. 96 (Geconsolideerde Tekst)
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Gezondheid, Milieu & Natuur
Datum ondertekening: 28-12-1994
Datum inwerktreding: 29-12-1994
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad ( Hoofdstuk VII Openbare gezondheid)


LANDSBESLUIT van de 25ste augustus 2020, no. 20/1182, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 28ste december 1994 ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de Hinderverordening Curaçao 1994 (A.B. 1994, no. 40)

Artikel 1

 1. Bij het verzoek om vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, van de Hinderverordening Curaçao moeten indien het verzoek betrekking heeft op een inrichting de volgende bescheiden worden overgelegd:
 2. drie afschriften van het verzoek;
 3. een nauwkeurige beschrijving met situatietekening, in viervoud, van de plaats waar de inrichting zal worden gesteld en een opgave, in viervoud, van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld, benevens van de beweegkracht, welk daarbij wordt gebezigd;
 4. een plattegrond-tekening, in viervoud, op een schaal van tenminste één op tweehonderdvijftig, aanduidende de uit- en inwendige samenstelling der inrichting en toebehoren;
 5. een opgave van de redelijkerwijs binnen afzienbare tijd te verwachten wijzigingen of uitbreidingen van de inrichting of veranderingen van de in de inrichting gebezigde werkwijzen;
 6. een opgave van de maatregelen die de verzoeker denkt te nemen ter voorkoming of beperking van de milieubelasting;
 7. een opgave van de gegevens die nodig zijn om tot een schatting van de aard en de hoeveelheid van de te verwachten milieubelasting te komen;
 8. een opgave van de tijden en dagen, dan wel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan in werking zullen zijn.
 9. De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur kan genoegen nemen met een plattegrond-tekening op een kleinere schaal dan die welke in het eerste lid, onder c, ten minste is voorgeschreven.
 10. Indien de inrichting waarvoor de vergunning wordt aangevraagd naar haar aard tijdelijk is, vermeldt de verzoeker zulks in het verzoek en zo mogelijk ook het tijdstip waarop de inrichting buiten werking zal worden gesteld.
 11. Voor zover door de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur nodig geacht verstrekt de verzoeker desgevraagd nadere gegevens.

Artikel 2

Indien het verzoek betreft andere milieubelastende activiteiten dan inrichtingen is het bepaalde in het eerste lid, onder a, b, d, e en f, en het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 3

(vervallen)

 

Naar boven