Landsbesluit instelling Platform wetgeving en Ketenoverleg wetgeving - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit instelling Platform wetgeving en Ketenoverleg wetgeving

Publicatienummer: P.B. 2018, no. 20
Categorie: Landsbesluit
Onderwerp(en): Ketenoverleg wetgeving
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 16-11-2018
Datum inwerktreding: 16-11-2018
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XVIII Organisme van het land)


Landsbesluit van de 16de november 2018, no 18/3168

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum ingetrokken

Betreft

Bron bekendmaking

Kenmerk

16-11-2018

Nieuwe regeling

P.B. 2018, no. 20

§ 1 Platform Wetgeving

Artikel 1

 1. Ingesteld wordt het Platform Wetgeving.
 2. Het Platform Wetgeving bestaat uit de:
  1. Directeur Wetgeving en Juridische Zaken, tevens voorzitter;
  2. Beleidsdirecteur van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening;
  3. Beleidsdirecteur van het Ministerie van Justitie;
  4. Beleidsdirecteur van het Ministerie van Financiën;
  5. Beleidsdirecteur van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport;
  6. Beleidsdirecteur van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning;
  7. Beleidsdirecteur van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn;
  8. Beleidsdirecteur van het Ministerie van Economische Ontwikkeling; en
  9. Beleidsdirecteur van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.
 3. Het secretariaat van het Platform Wetgeving wordt gevoerd door de daartoe door de Directeur Wetgeving en Juridische Zaken aangewezen medewerkers van die directie.

Artikel 2

 1. Het Platform Wetgeving heeft als doel de kwaliteit en de kenbaarheid van de wet- en regelgeving te bevorderen.
 2. Om haar doel te bereiken verricht het Platform Wetgeving de volgende taken:
  1. het overleggen en afstemmen over de inhoud en de toepassing van de kwaliteitsinstrumenten voor de wetgeving, waaronder de Aanwijzingen voor de regelgeving, het Draaiboek voor de regelgeving en de model-startnotitie;
  2. het overleggen en afstemmen over de voortgang van de uitvoering van het wetgevingsprogramma van de regering aan de hand van concrete meetpunten;
  3. het samenwerken bij het ontwikkelen van modaliteiten voor het bevorderen van de kennis en vaardigheden van de medewerkers ten aanzien van de ontwikkeling van beleid en wetgeving aan de hand van concrete doelen;
  4. het overleggen en afstemmen over en voorbereiden van modaliteiten ter bevordering van de kennis van de burgers over de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 3

 1. Het Platform Wetgeving vergadert ten minste twee keer per jaar, in elk geval in januari en augustus.
 2. Het verslag van de vergadering en de actiepuntenlijst wordt ter kennisneming aan de ministers gezonden en in afschrift aan de organisaties, genoemd in artikel 4, eerste lid.

§ 2 Ketenoverleg wetgeving

Artikel 4

 1. Ter bevordering van de kwaliteit van de wetgeving en het doelmatig doorlopen van de procedures voor de totstandkoming van wet- en regelgeving bevordert de Directeur Wetgeving en Juridische Zaken, regelmatig overleg met:
  1. de griffier van de Staten;
  2. het secretariaat van de Raad van Advies;
  3. het Bureau secretariaatvoering SER/ROA/GOA;
  4. het Kabinet van de Gouverneur; en
  5. het secretariaat van de raad van ministers.
 2. De Directeur Wetgeving en Juridische Zaken belegt ten minste twee keer per jaar een overleg met vertegenwoordigers van de organisaties, genoemd in het eerste lid, aangeduid als “Ketenoverleg wetgeving”.
 3. In voorkomende gevallen worden een of meer beleidsdirecteuren uitgenodigd deel te nemen aan het Ketenoverleg wetgeving.
 4. Het Ketenoverleg wetgeving vindt in elk geval plaats in januari en augustus van elk jaar, in aansluiting op het overleg van het Platform Wetgeving.
 5. Het verslag van de vergaderingen, bedoeld in het derde lid, worden ter kennisneming gezonden aan de Minister van Algemene Zaken.

Artikel 5

Eventuele kosten die een ministerie of organisatie maakt in het kader van de deelname aan het Platform Wetgeving of het Ketenoverleg wetgeving, of de door deze georganiseerde activiteiten, worden door dat ministerie of die organisatie zelf gedragen.

Artikel 6

 1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan.
 2. Dit landsbesluit wordt in het Publicatieblad bekendgemaakt.
 3. Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit instelling Platform wetgeving en Ketenoverleg wetgeving.
Naar boven