Landsbesluit invalidenparkeerkaart - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit invalidenparkeerkaart

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 122
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum inwerktreding: 11-09-2008
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IX Verkeer en vervoer)


LANDSBESLUIT van de 20ste september 2023, no. 23/1964, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Eilandsbesluit invalidenparkeerkaart

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
11-09-2008 n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 122 (GT) n.v.t.

Artikel 1

 1. In dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen en de krachtens dit landsbesluit gestelde nadere regels, wordt verstaan onder:
  a. aanvrager: de aanvrager van een invalidenparkeerkaart;
  b. bevoegd gezag: de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, danwel een door of vanwege de Minister van Bestuur, planning en Dienstverlening aangewezen persoon of instantie;
  c. bureau: de Uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken;
  d. geneeskundige verklaring: een verklaring niet ouder dan twee maanden na dagtekening, afgegeven na onderzoek door Arbo Consult, waaruit blijkt dat de aanvrager een lichamelijk gebrek van dien aard heeft als waarvoor een invalidenparkeerkaart kan worden afgegeven;
  e. instelling: een organisatie voor dienstverlening op het gebied van de
  gezondheidszorg;
  f. invalide: een persoon die, ten gevolge van een aandoening of gebrek, een aantoonbare loopbeperking heeft van langdurige aard;
  g. invalidenparkeerkaart: een door het Bureau uitgegeven bewijs waarin is
  opgenomen dat de aanvrager een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard heeft waardoor hij op grond van artikel 51, tweede lid van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000, gebruik kan maken van een invalidenparkeerplaats;
  h. invalidenparkeerplaats: een door het bevoegde gezag, ten behoeve van het gebruik
  door invaliden, aangegeven parkeerplaats;
  i. stortingsbewijs: een bewijs van betaling van een bij landsverordening vast te stellen bedrag ter dekking van de kosten van een invalidenparkeerkaart.

Taken en bevoegdheden

Artikel 2

 1. Het Bureau is de enige instantie die door of vanwege de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening bevoegd is tot het vervaardigen en afgeven van een invalidenparkeerkaart.
 2. Het Bureau is bevoegd geheime echtheids- en beveiligingskenmerken aan te brengen op de invalidenparkeerkaart.
 3. Ter waarborging van de veiligheid en het tegengaan van misbruik en fraude van de invalidenparkeerkaart worden deze kenmerken niet in dit landsbesluit opgenomen.
 4. Het Bureau is belast met:
  a. het aanleggen, inrichten en beheren van registers betreffende afgegeven invalidenparkeerkaarten;
  b. het verschaffen van inlichtingen uit de in sub a bedoelde registers aan verzoekers met een aantoonbaar belang.

Criteria voor de afgifte van invalidenparkeerkaarten

Artikel 3

 1. Voor een invalidenparkeerkaart komen in aanmerking:
  a. invaliden die permanent gevestigd zijn op Curaçao;
  b. invaliden die tenminste drie maanden aaneengesloten op Curaçao verblijven;
  c. instellingen die belast zijn met taken die betrekking hebben op de gezondheidszorg en waarbij sprake is van het vervoeren van invaliden.
 2. Een invalidenparkeerkaart wordt afgegeven na overleg van een geneeskundige verklaring. Een geneeskundige verklaring is niet vereist voor instellingen.

Wijze van aanbrengen van de invalidenparkeerkaart

Artikel 4

De invalidenparkeerkaart moet op zodanige wijze aan de binnenzijde van de voorruit worden aangebracht, dat de voorzijde daarvan van buitenaf duidelijk leesbaar is.

Model invalidenparkeerkaart

Artikel 5

Het model van de invalidenparkeerkaart wordt als Bijlage I in dit besluit opgenomen.

Geldigheidsduur

Artikel 6

De invalidenparkeerkaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaren na afgifte hiervan.

Vervanging invalidenparkeerkaart

Artikel 7

 1. Voor invalidenparkeerkaarten die versleten, geheel of ten dele onleesbaar, verloren geraakt of teniet gegaan zijn, kunnen door het Bureau vervangende invalidenparkeerkaarten worden afgegeven.
 2. Versleten of geheel of ten dele onleesbaar geworden invalidenparkeerkaarten waarvoor vervangende invalidenparkeerkaarten worden afgegeven, moeten worden ingeleverd.
 3. Invalidenparkeerkaarten waarvoor vervangende invalidenparkeerkaarten worden afgegeven, verliezen hun geldigheid.

Intrekking

Artikel 8

Bij oneigenlijk gebruik wordt de invalidenparkeerkaart ingetrokken.

Kosten en leges

Artikel 9

 1. De kosten voor de geneeskundige verklaring zijn voor rekening van de aanvrager.
 2. De aanvrager dient het bij landsverordening vastgesteld of vast te stellen bedrag te voldoen, onder overlegging van een geldig identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs, voor het verkrijgen van een invalidenparkeerkaart.
 3. Voor het verkrijgen van inlichtingen uit de registers bedoeld in artikel 2, vierde lid, sub b, dient de verzoeker het bij landsverordening vastgesteld of vast te stellen bedrag te voldoen, onder overlegging van een geldig identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs.

Eigendom Land Curaçao

Artikel 10

De invalidenparkeerkaart behoort in eigendom toe aan het Land Curaçao.

Slotbepaling

Artikel 11

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als: Landsbesluit invalidenparkeerkaart.

Bijlage I

Naar boven