Landsbesluit oudercommissies funderend onderwijs - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit oudercommissies funderend onderwijs

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 82
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
Datum inwerktreding: 04-08-2023


LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 14 de juli 2023 ter uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de Landsverordening funderend onderwijs (Landsbesluit oudercommissies funderend onderwijs)

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats
4 augustus2023 n.v.t. n.v.t. uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de Landsverordening funderend onderwijs P.B. 2023, no. 82

Doorlopende tekst

Hoofdstuk 1
Algemene bepalingen

Artikel 1

 1. In dit landsbesluit wordt verstaan onder oudercommissie: de oudercommissie, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Landsverordening funderend onderwijs.
 2. De in artikel 1 van de Landsverordening funderend onderwijs gegeven begripsbepalingen gelden ook voor de toepassing van dit landsbesluit.

Artikel 2

 1. De oudercommissie heeft tot doel de belangen van de leerlingen van de school te behartigen.
 2. Bij het behartigen van de belangen van de leerlingen van de school streeft de oudercommissie ernaar te komen tot een goede verstandhouding en samenwerking tussen allen die bij het onderwijs in de ruimste zin aan de school betrokken zijn, daaronder mede begrepen de ouders en de leerlingen.

Hoofdstuk 2
Instelling van de oudercommissie

Artikel 3

 1. De oudercommissie bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden.
 2. De leden van de oudercommissie worden zowel uit de ouders van de leerlingen die aan de school zijn verbonden gekozen als door de ouders van de leerlingen die aan de school zijn verbonden.
 3. De leden van de oudercommissie worden gekozen voor een zittingstermijn van twee schooljaren. Een lid kan éénmaal worden herkozen.
 4. De oudercommissie draagt telkens zorg voor de kandidaatstelling en de verkiezing van de leden van de oudercommissie.
 5. Indien twee of meer personen een gelijk aantal stemmen heeft gekregen, beslist het lot.
 6. De leden van de oudercommissie wijzen uit hun midden de voorzitter en de secretaris aan. De aanwijzing tot voorzitter of secretaris geldt voor de duur van de zittingsperiode van de betrokkene.
 7. Indien de voorzitter of de secretaris afwezig is, wordt er uit de aanwezige leden van de oudercommissie een voorzitter of een secretaris gekozen voor de vergadering.
 8. Uit hetzelfde gezin neemt niet meer dan één persoon zitting in de oudercommissie.
 9. Indien een vacature ontstaat, worden ter invulling daarvan binnen een maand verkiezingen uitgeschreven door de oudercommissie.
 10. De oudercommissie regelt zijn werkwijze, de orde van zijn vergaderingen en de wijze van besluitvorming in een door de oudercommissie vast te stellen reglement met inachtneming van het bepaalde in dit landsbesluit.
 11. Het lidmaatschap van de oudercommissie eindigt bij periodiek aftreden, bij vrijwillig aftreden, bij gedwongen aftreden door de oudercommissie, bij overlijden en wanneer de ouder geen kind meer heeft op de school.

Artikel 4

De oudercommissie stelt de directeur van de school en het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte van de namen van haar leden.

 

Hoofdstuk 3
Taken en bevoegdheden

Artikel 5

 1. De oudercommissie komt maandelijks in vergadering bijeen.
 2. De oudercommissie houdt ten minste tweemaal per schooljaar een ouderavond. De ouders worden ten minste veertien dagen van te voren daartoe uitgenodigd.
 3. De agenda van elke ouderavond wordt door de oudercommissie na overleg met de directeur van de school vastgesteld.
 4. De directeur van de school geeft de uitnodiging voor de ouders met de opgestelde agenda van de ouderavond, aan de leerlingen van de school mee en plaatst deze op de website van de school. Indien de school geen website heeft wordt de uitnodiging met de opgestelde agenda op de website van het bevoegd gezag van de school geplaatst.

Artikel 6

Op de ouderavond is de directeur van de school en een vertegenwoordiger van het onderwijzend personeel aanwezig.

Artikel 7

Indien ten minste 25 procent van de ouders hun behoefte daaraan aan haar kenbaar hebben gemaakt, schrijft de oudercommissie een ouderavond uit.

Artikel 8

De ouderavonden en de vergaderingen van de oudercommissie worden bij voorkeur gehouden in een lokaal van het schoolgebouw. Dat lokaal wordt door het bevoegd gezag van de school daartoe kosteloos ter beschikking van de oudercommissie gesteld.

Artikel 9

 1. Gedurende de ouderavonden inventariseert de oudercommissie welke ouders en andere vrijwilligers betrokken willen worden bij ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school in de zin van artikel 23, van de Landsverordening funderend onderwijs. De oudercommissie legt tevens vast op welke wijze zij betrokken wensen te zijn.
 2. De oudercommissie stelt de directeur van de school schriftelijk op de hoogte van de uitkomst van deze inventarisatie.

Artikel 10

 1. De oudercommissie heeft als taken:
  a. het desgewenst assisteren van ouders in hun contact met de school;
  b. het in overleg met de directeur van de school verzorgen van informatie aan ouders;
  c. het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur van de school omtrent alle aangelegenheden de school betreffende.
 2. De oudercommissie wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de inhoud van het schoolontwikkelingsplan, bedoeld in artikel 14, van de Landsverordening funderend onderwijs en over de inhoud van de schoolgids, bedoeld in artikel 16, van de Landsverordening funderend onderwijs.
 3. Indien het bevoegd gezag voornemens is de instructietaal of instructietalen, bedoeld in artikel 10, van de Landsverordening funderend onderwijs te wijzigen wordt hierover advies ingewonnen bij de oudercommissie.

Artikel 11

De oudercommissie kan de directeur van de school schriftelijk of mondeling vragen stellen die op de school betrekking hebben. De directeur van de school beantwoordt deze vragen, tenzij deze aangelegenheden betreffen, die vertrouwelijk of als geheim ter kennis van de directeur zijn gekomen. De beantwoording van de vragen vindt schriftelijk plaats.

Artikel 12

Indien de minister, het bevoegd gezag of de onderwijsinspectie zich tot de oudercommissie wenden om advies in zaken, de school betreffende, brengt de oudercommissie dit advies schriftelijk uit.

Artikel 13

De directeur van de school plaatst de informatie voor de ouders, die afkomstig is van de oudercommissie, op de website van de school. Indien de school geen website heeft wordt de bedoelde informatie op de website van het bevoegd gezag van de school geplaatst.

 

Hoofdstuk 4
Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 14

 1. In afwijking van artikel 3 worden de kandidaatstelling en de verkiezing van de oudercommissie verzorgd door het bevoegd gezag van een school, indien op het tijdstip van inwerkingtreding van dit landsbesluit geen oudercommissie verbonden is aan een school.
 2. Bestaande oudercommissies verbonden aan een school die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit landsbesluit niet voldoen aan de regels die zijn gesteld in dit landsbesluit, brengen afwijkende situaties tot uiterlijk twaalf maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van dit landsbesluit in overeenstemming met dit landsbesluit.

Artikel 15

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

 

Artikel 16

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit oudercommissies funderend onderwijs.

 

Naar boven