Landsbesluit Rompbevrachtingsregister - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit Rompbevrachtingsregister

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 127
Categorie: Landsbesluit Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 11-09-2023
Datum inwerktreding: 15-03-1994


LANDSBESLUIT van de 11de september 2023, no. 23/1910, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit Rompbevrachtingsregister

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
15-03-1994 n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 127 (GT) n.v.t.

Artikel 1

In dit landbesluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. besluit: het Zeebrievenbesluit van Curaçao en Sint Maarten ;
b. rompbevrachter: degene die uit hoofde van een overeenkomst van rompbevrachting de zeggenschap heeft over het in deze overeenkomst omschreven zeeschip;
c. minister: de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning;
d. registerhouder: de houder van het openbaar rompbevrachtingsregister, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Zeebrievenbesluit van Curaçao en Sint Maarten

Artikel 2

 1. Het openbaar rompbevrachtingsregister is gevestigd te Curaçao.
 2. (vervallen)
 3. Het kantoor, bedoeld in het eerste lid, staat onder leiding van een registerhouder.

Artikel 3

 1. Het openbaar rompbevrachtingsregister bestaat uit een dagregister en een algemeen register.
 2. Het kantoor houdt een dagregister. In het dagregister worden de ter inschrijving ingeleverde stukken dagelijks in volgorde van hun inlevering geboekt. Het dagregister wordt dagelijks afgesloten.
 3. Het kantoor houdt een algemeen register, alsmede twee naamwijzers bij. Het algemeen register dient voor de inschrijving van zeeschepen in rompbevrachting. Eén naamwijzer is gesteld op naam van de rompbevrachter en één op naam van het zeeschip.
 4. De boeking in het algemeen register vindt onmiddellijk na de boeking in het dagregister plaats en in ieder geval op dezelfde dag, waarop de ingeleverde stukken in het dagregister zijn geboekt.
 5. (vervallen)

Artikel 4

(vervallen)

 

Artikel 5

 1. De minister stelt de vorm en de indeling van de registers en de naamwijzers, bedoeld in de artikel 3 vast.
 2. De registerhouder stelt de administratieve procedure tot inschrijving in het openbaar rompbevrachtingsregister vast.

Artikel 6

 1. Het algemeen register bevat de volgende gegevens voor elk daarin ingeschreven zeeschip:
  a. de dagtekening van de inschrijving;
  b. de duur van de rompbevrachting;
  c. de naam van het zeeschip die gevoerd wordt tijdens de duur van de rompbevrachting;
  d. het brandmerk;
  e. de naam en het adres van het register waar de eigendom van het zeeschip buiten Curaçao te boek staat en, indien de naam van het zeeschip zoals het in het register buiten Curaçao te boek staat een andere is dan die zoals opgenomen in het openbaar rompbevrachtingsregister, tevens die andere naam van het zeeschip;
  f. de naam, het adres, het telefoonnummer en het telefaxnummer van de rompbevrachter, voor zover deze in Curaçao gevestigd is of woonachtig is dan wel voornoemde gegevens van de vertegenwoordiger van de rompbevrachter, bedoeld in artikel 6, eerste en tweede lid, van het besluit;
  g. de bruto- en netto tonnage, volgens de meetbrief;
  h. de verdere beschrijving van het zeeschip zoals het type, de inrichting, het materiaal waarvan de romp is gemaakt, jaar en plaats van de bouw en voor zover het een zeeschip betreft met een mechanische voortstuwing, één hulpmotor daaronder begrepen, van de motor het type, vermogen, fabrikant, fabrieksnummer met aanduiding van de plaats waar dit nummer is aangebracht;
  i. alle overschrijvingen, inschrijvingen en aantekeningen met betrekking tot het zeeschip met hun dagtekeningen en alle overige gegevens dienaangaande, welke blijken uit de ingediende stukken.

Artikel 7

 1. De registerhouder is verantwoordelijk voor het beheer van het openbaar rompbevrachtingsregister zoals dit gehouden wordt op zijn kantoor. De registerhouder is gehouden het openbaar rompbevrachtingsregister overeenkomstig de bepalingen van dit landsbesluit bij te houden.
 2. Voor een eensluidend gewaarmerkt uittreksel van een schriftelijke inzage in het openbaar rompbevrachtingsregister bedraagt de vergoeding NAf 50,- (vijftig gulden Nederlands Antilliaans courant).

Artikel 8

 1. De aanvraag tot inschrijving van een zeeschip in het openbaar rompbevrachtingsregister wordt door de rompbevrachter schriftelijk ingediend bij het kantoor van het openbaar rompbevrachtingsregister. Daarbij legt de rompbevrachter de volgende gegevens over:
  a. een schriftelijk verzoek van de rompbevrachter tot inschrijving van het zeeschip;
  b. een recent authentiek afschrift van de teboekstelling van het zeeschip;
  c. een recent afschrift van de inschrijving in het handelsregister van de rompbevrachter of van de vertegenwoordiger van de rompbevrachter, bedoeld in artikel 6, eerste en tweede lid van het besluit, of, ingeval de rompbevrachter dan wel zijn vertegenwoordiger een natuurlijke persoon is, zijn inschrijving in het Bevolkingsregister in Curaçao;
  d. een authentiek afschrift van de geldende statuten van de rompbevrachter indien deze rechtspersoon is, of van de akte van het aangaan van een vennootschap of een rederij indien de rompbevrachter een niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap of rederij is, alsmede een opgave van een notaris betreffende de namen, adressen en nationaliteit van de bestuurders, onderscheidenlijk van de hoofdelijke aansprakelijke vennoten of van de leden van de rompbevrachter, dan wel indien de rompbevrachter een natuurlijke persoon is, een notariële opgave omtrent de naam, het adres en de nationaliteit van de rompbevrachter;
  e. indien de rompbevrachter een rechtspersoon is met een in aandelen op naam verdeeld kapitaal, waarvan niet alle bestuurders de nationaliteit van een van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen bezitten, een opgave van een notaris betreffende de namen, adressen en nationaliteit van de aandeelhouders van de rompbevrachter;
  f. een in de Nederlandse of Engelse taal gestelde schriftelijke verklaring van de eigenaar en de rompbevrachter, dat de eerstgenoemde zich verbonden heeft om het in deze verklaring omschreven zeeschip voor de daarin vermelde tijdsduur ter beschikking te stellen van de laatstgenoemde, zonder daarover nog enige zeggenschap te houden, en dat de laatstgenoemde het zeeschip zal exploiteren;
  g. een in de Nederlandse of Engelse taal gestelde schriftelijke verklaring van de eigenaar van het zeeschip dat hij instemt met het verlenen van de hoedanigheid van Curaçaos zeeschip aan het betrokken zeeschip;
  h. een schriftelijke verklaring van de rompbevrachter waaruit blijkt dat hij de verantwoordelijkheid voor het zeeschip en zijn opvarenden die voortvloeit uit de hoedanigheid van Curaçaose zeeschip aanvaardt, en dat hij, indien hij niet in Curaçao woonachtig of gevestigd is, bij voortduring vertegenwoordigd is in Curaçao;
  i. een geldige meetbrief;
  j. een verklaring van het Hoofd van de Scheepvaartinspectie in Curaçao dat het schip voldoet aan de in Curaçao gestelde normen en standaarden voor wat betreft het zeeschip, de opvarenden en de lading en voor het zeeschip alle wettelijk vereiste certificaten zijn afgegeven;
  k. een bewijs van betaling van de vergoeding, bedoeld in artikel 10, eerste lid.
 2. Voorts toont de rompbevrachter ten genoegen van de registerhouder aan, dat het zeeschip niet gerechtigd is de vlag te voeren van de staat waar het schip buiten het Koninkrijk der Nederlanden te boek staat, zolang het zeeschip in Curaçao in het openbaar rompbevrachtingsregister is ingeschreven.
 3. De registerhouder kan een verklaring omtrent de echtheid van het in het eerste lid, onderdeel b, genoemde afschrift verlangen. Hij kan tevens een vertaling van het afschrift door een beëdigd vertaler in de Nederlandse of Engelse taal verlangen.
 4. De registerhouder kan de rompbevrachter verzoeken nadere gegevens over te leggen alvorens op het verzoek om inschrijving in het rompbevrachtingsregister te beslissen.
 5. De Minister stelt ten aanzien van het verzoek of de verklaringen, bedoeld in het eerste lid modellen of formulieren vast. De verklaringen, bedoeld in het eerste lid, dienen vergezeld te gaan van een door een notaris opgemaakte verklaring omtrent de identiteit en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ondertekenende personen.

Artikel 9

 1. Na inschrijving van het zeeschip in het openbaar rompbevrachtingsregister zorgt de rompbevrachter:
  a. dat de naam van het zeeschip, zoals deze gevoerd zal worden gedurende de romp-bevrachting, en de naam van de haven van inschrijving in het openbaar romp-bevrachtingsregister duidelijk zichtbaar op het achterschip worden aangebracht en voor zover het voorgaande niet mogelijk is, op een vast deel van het zeeschip aan beide zijden;
  b. dat het nummer van de teboekstelling, de letters van de haven van teboekstelling en het jaar daarvan duidelijk zichtbaar in het achterschip zijn gebrand.
 2. Indien een brandmerk is verwijderd beschadigd dan wel geheel of gedeeltelijk onleesbaar is, richt de rompbevrachter onmiddellijk een verzoek aan de bevoegde autoriteiten om het zeeschip opnieuw te laten brandmerken.

Artikel 10

 1. Voor de inschrijving van het zeeschip in het openbaar rompbevrachtingsregister is een vergoeding verschuldigd van NAf 2.000,- , (tweeduizend gulden Nederlands Antilliaans courant) welke vóór de inschrijving moet zijn voldaan.
 2. Voor het ingeschreven houden van het zeeschip in het openbaar rompbevrachtingsregister is jaarlijks op 1 januari een vergoeding verschuldigd van NAf 2.000,-. (tweeduizend gulden Nederlands Antilliaans courant). Deze vergoeding wordt bij vooruitbetaling voldaan
 3.  Indien de inschrijving van een zeeschip in het openbaar rompbevrachtingsregister in de loop van een jaar wordt doorgehaald, wordt de vooruitbetaalde vergoeding, bedoeld in het tweede lid, niet gerestitueerd.
 4. De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning past de bedragen, genoemd in dit landsbesluit, jaarlijks met ingang van 1 januari aan, overeenkomstig de wijziging van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek over de periode van twaalf maanden, eindigende in de maand augustus van het voorgaande jaar.

Artikel 11

 1. De in dit landsbesluit vastgestelde vergoedingen worden betaald aan de registerhouder bij wiens kantoor het verzoek tot inschrijving in het openbaar rompbevrachtingsregister wordt gedaan of het zeeschip staat ingeschreven in het openbaar rompbevrachtingsregister.
 2. Degene die een bij dit landsbesluit vastgestelde vergoeding betaald heeft, ontvangt daarvoor een bewijs van betaling.

Artikel 12

(vervallen)

Artikel 13

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Landsbesluit Rompbevrachtingsregister.

 

Naar boven