Landsbesluit taken en organisatiestructuur Secretariaat Raad van Advies - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit taken en organisatiestructuur Secretariaat Raad van Advies

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 57
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 23-05-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XVIII Organisme van het land)


LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 23ste mei 2023 ter uitvoering van artikel 15, derde lid, tweede volzin, van de Landsverordening Raad van Advies

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
20-6-2023 3-3-2021 n.v.t. uitvoering van art. 15, lid 3, tweede volzin Lv. Raad van Advies P.B. 2023, no. 57 n.v.t.

Doorlopende tekst

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt onder Secretariaat verstaan het Secretariaat van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 15 van de Landsverordening Raad van Advies.

Artikel 2

Het Secretariaat heeft de volgende taken:
a. het verrichten van onderzoek met betrekking tot aan de Raad van Advies voorgelegde adviesverzoeken en andere vraagstukken;
b. het opstellen van conceptadviezen en conceptnota’s over onder meer wet- en regelgeving ten behoeve van de Raad van Advies;
c. het afhandelen van adviezen na beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Advies en het gereedmaken van de adviezen voor verzending;
d. het verstrekken van adviezen aan de Raad van Advies;
e. het voorbereiden en vastleggen van de vergaderingen van de Raad van Advies wat onder andere inhoudt het inboeken en het distribueren van stukken;
f. het anderszins bijstaan en ondersteunen van de Raad van Advies, waaronder het opstellen van de conceptbegroting, het conceptjaarplan en – jaarverslag van de Raad van Advies;
g. het zorgdragen voor een geïntegreerde en optimale informatievoorziening aan de leden van de Raad van Advies.

Artikel 3

Aan het hoofd van het Secretariaat staat de secretaris, genoemd in artikel 15, eerste lid, van de Landsverordening Raad van Advies, die bij belet of ontstentenis vervangen wordt door de plaatsvervangend secretaris, genoemd in artikel 15, tweede lid, van de Landsverordening Raad van Advies.

Artikel 4

 1. Het Secretariaat bestaat uit de volgende afdelingen:
  a. de Afdeling Advisering; en
  b. de Afdeling Administratie.
 2. Onder de Afdeling Advisering vallen de volgende functies: financieel adviseur en juridisch adviseur.
 3. Onder de Afdeling Administratie vallen de volgende functies: office manager, administratief medewerker en interieurverzorger/bode.
 4. De secretaris, bedoeld in artikel 3, is tevens hoofd van de afdeling Advisering.
 5. De office manager is hoofd van de afdeling Administratie.

Artikel 5

 1. De Beschikking van de 4de februari 1949, no. 9460 , houdende vaststelling van het Reglement van Orde van de Raad van Advies, wordt ingetrokken.
 2. Het Landsbesluit Organisatie Taakstelling Secretariaat van de Raad van Advies , wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 3 maart 2021.

Artikel 7

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit taken en organisatiestructuur Secretariaat Raad van Advies.

Naar boven