Landsbesluit Uitleenreglement Openbare Bibliotheek - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit Uitleenreglement Openbare Bibliotheek

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 59
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
Datum ondertekening: 12-05-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad ( HOOFDSTUK XIII Volksontwikkeling en opvoeding. erediensten)


LANDSBESLUIT van de 12de mei 2023, no. 23/1209, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Uitleenreglement Openbare Bibliotheek.

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 59 (GT) n.v.t.

Doorlopende tekst

Inschrijving

Artikel 1

 1. Om boeken en audiovisuele materialen te kunnen lenen is inschrijving in het lenersregister verplicht. Ingeschreven kunnen worden personen vanaf de leeftijd van 2 jaar. Voor het raadplegen van boeken en audiovisuele materialen en het gebruik van lees- en studiezalen is geen inschrijving vereist.
 2. De directeur verstrekt aan de ingeschrevene een lenerskaart. De lenerskaart is persoonlijk.
 3. Vanaf de leeftijd van 14 jaar dient men zich bij inschrijving of verlenging van de lenerskaart te legitimeren. Als deugdelijk legitimatiebewijs gelden: het Curaçaose identiteitsbewijs, een geldig paspoort of een geldig rijbewijs. Minderjarigen tot 14 jaar laten zich onder begeleiding van ouder of voogd met legitimatie
  inschrijven. Voor de inschrijving is de handtekening van ouder of voogd verplicht.

Lenerskaart

Artikel 2

 1. De lenerskaart is geldig voor hetzij een jaar, hetzij een half jaar.
 2. De houder van een geldige lenerskaart draagt zorg voor het behoud van die kaart en stelt zich verantwoordelijk c.q. is aansprakelijk voor de met de lenerskaart geleende boeken en audiovisuele materialen. De houder van een lenerskaart is verplicht in geval van verlies en/of ontvreemding van een aan hem verstrekte kaart, aangifte te doen bij de directeur. In geval van verlies en/of ontvreemding wordt een duplicaat verstrekt tegen vergoeding van NAf 1,—.
 3. Indien men niet langer als lener ingeschreven wenst te zijn, dient men de directeur mondeling of schriftelijk daarvan in kennis te stellen en tegelijkertijd de lenerskaart in te
  leveren, ook als deze niet meer geldig is.
  In geval van inlevering van een geldige lenerskaart kan geen aanspraak gemaakt worden op gedeeltelijke teruggave van de daarvoor bij uitreiking betaalde kosten.

Artikel 3

Alleen op vertoon van een geldige lenerskaart en tevens tegen gelijktijdige betaling van de betreffende retributie, kunnen boeken en audiovisuele materialen worden geleend.

Het lenen

Artikel 4

 1. Personen onder de 14 jaar mogen in principe alleen boeken en audiovisuele materialen lenen uit de afdeling voor de jeugd.
 2. Personen van 14 jaar en ouder kunnen van alle afdelingen gebruik maken.
  Houders van lenerskaarten tot 18 jaar kunnen 3 boeken lenen. Gerekend vanaf 14 jaar kunnen zij daarnaast ook 3 audiovisuele materialen lenen. Houders van lenerskaarten van 18 jaar en ouder kunnen 4 boeken en 3 audiovisuele materialen lenen in de afdeling voor volwassenen.
 3. Iedere lener kan slechts lenen waar hij ingeschreven is.
 4. Boeken en audiovisuele materialen kunnen alleen waar ze zijn geleend, worden terugbezorgd.

Artikel 5

Alvorens boeken en audiovisuele materialen te lenen, dient men zich ervan te overtuigen dat zij in goede staat verkeren. Een beschadiging dient men te melden voordat men overgaat tot het lenen.

Artikel 6

 1. Boeken en audiovisuele materialen van de studiezalen, de krantenzaal, het informatiecentrum en een gedeelte van de boeken en audiovisuele materialen uit de Curaçaose en Caribische collectie, worden niet uitgeleend.
 2. Het is niet toegestaan boeken en audiovisuele materialen aan derden uit te lenen of anderszins in gebruik af te staan. De lener is aansprakelijk voor elk verlies, elk beschadiging of verontreiniging van met zijn lenerskaart geleende boeken en audiovisuele materialen en is verplicht de daarvoor gevorderde schadevergoeding te betalen.
 3. Beschadigde boeken en audiovisuele materialen mogen niet door de lener worden gerepareerd.

Lenen door middel van het
Interbibliothecair leenverkeer

Artikel 7

 1. De Openbare Bibliotheek kan op aanvraag van houders van lenerskaarten boeken en audiovisuele materialen te leen vragen bij andere bibliotheken of instanties. De porto- en administratiekosten moeten door de aanvrager worden betaald.
 2. Evenzo kunnen fotokopieën van boeken, al dan niet in zijn geheel door houders van lenerskaarten besteld worden.
 3. Ook houders van lenerskaarten van de bibliobus en de filialen kunnen gebruik maken van het interbibliothecair leenverkeer.

Uitleentermijnen van boeken en materialen

Artikel 8

De uitleentermijn bedraagt:

 1. a. voor boeken: 3 weken.
  b. voor video’s, muziekcassettes, geluidscassettes en diaseries: 1 week.
  c. voor een talencursus: 6 weken.
 2. Indien de houder van een lenerskaart de uitleentermijn wenst te laten verlengen dient hij de boeken en audiovisuele materialen opnieuw te laten registreren en de betreffende retributie te betalen.
 3. Indien de boeken en audiovisuele materialen door een andere houder van een lenerskaart zijn aangevraagd, is verlenging van de uitleentermijn niet mogelijk.

Overschrijding van de uitleentermijn

Artikel 9

 1. Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt door de directeur een administratieve boete opgelegd. De administratieve boete bedraagt:
  voor boeken NAf 0,25 per boek, per week;
  voor video’s, muziekcassettes, geluidscassettes en diaseries NAf 1,— per week;
  voor een talencursus NAf 3,— per cursus, per week.
 2. De boete gaat in op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn zoals vermeld in artikel 8.
 3. Wanneer na twee schriftelijke aanmaningen vanwege de directeur de geleende boeken en audiovisuele materialen niet worden terugbezorgd, wordt de houder van de lenerskaart per aangetekende brief aangemaand om binnen een door de directeur gestelde termijn de boeken en audiovisuele materialen terug te brengen. De houder van de lenerskaart wordt van het lenen van boeken en audiovisuele materialen uitgesloten.
 4. Na het verstrijken van de door de directeur gestelde termijn is de directeur bevoegd vervangende boeken en audiovisuele materialen aan te schaffen en de kosten hiervan bij de houder in rekening te brengen. De verplichting de verschuldigde boete te betalen blijft onverkort van kracht.

Overige bepalingen

Artikel 10

 1. De houders van lenerskaarten dienen zo spoedig mogelijk adreswijzigingen door te geven daar waar zij zich ingeschreven hebben onder overlegging van de lenerskaart.
 2. Aanwijzingen van het dienstdoend personeel van de Openbare Bibliotheek dienen opgevolgd te worden. Het personeel heeft altijd het recht bezoekers te vragen, de in hun bezit zijnde boeken en audiovisuele materialen alsmede hun lenerskaart, te tonen.
 3. De directeur is bevoegd bij het niet naleven van dit reglement, degene die in gebreke blijft uit te sluiten van het gebruik van de Openbare Bibliotheek.
 4. Niet-ingezetenen van het Land Curaçao, die voor een periode van minder dan 6 maanden op het eiland verblijven en boeken en audiovisuele materialen willen lenen, dienen bovendien een borgsom van NAf 40,— bij de inschrijving te betalen. Indien blijkt dat er geen sprake is van onregelmatigheden, wordt deze borgsom bij het verlaten van het land gerestitueerd. De verplichting om naast de borgsom de normale retributies te voldoen blijft onverkort van kracht.
 5. Indien de houder van lenerskaart dat wenst, kan hij bij het terugbezorgen van boeken en audiovisuele materialen een reçu ontvangen waarop hij zelf de namen van de auteurs, titels e.d. van de teruggebrachte materialen en documenten dient in te vullen. Het reçu wordt door de dienstdoende ambtenaar bekrachtigd met een bibliotheekstempel en een paraaf. In alle andere gevallen zullen de gegevens van de administratie van de Openbare Bibliotheek te allen tijde beslissend zijn voor de vraag of de boeken en audiovisuele materialen tijdig zijn terugbezorgd.
 6. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur.

Naam

Artikel 11

 1. Dit landsbesluit kan worden aangehaald als “Uitleenreglement Openbare Bibliotheek”.
 2. (vervallen)

***

Naar boven