Landsbesluit uitvoering luchtvaartveiligheidsheffing - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit uitvoering luchtvaartveiligheidsheffing

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 70
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 21-06-2023
Datum inwerktreding: 30-06-2023
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IX Verkeer en vervoer )


LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 21ste juni 2023 ter uitvoering van artikel 5, tweede, derde en vierde lid, van de Landsverordening luchtvaartveiligheidsheffing

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Vervaldatum Betreft Vindplaats Zittingsjaar
30-6-2023 n.v.t. n.v.t. t.uv. art. 5 tweede, derde en vierde lid van de Lv Luchtvaartveiligheidsheffing P.B. 2023, no. 70 n.v.t.

 

Artikel 1

 

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

a. Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit de uitvoerende dienst van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, die belast is met het toezicht op de burgerluchtvaart en toestemming verleent op het gebied van burgerluchtvaart in ruime zin;
b. exploitant de rechtspersoon gerechtigd om de Luchthaven Hato, genoemd onder e uit te baten
c. instelling de instelling die is aangewezen ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening luchtvaartveiligheidsheffing;
d. jaar kalenderjaar;
e. Luchthaven Hato het in artikel 1, onderdeel a, van de Landsverordening luchtvaartveiligheidsheffing op Curaçao aangewezen luchtvaartterrein;
f. luchtvaartmaat-

schappij

een luchtvaartmaatschappij als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Landsverordening luchtvaartveiligheidsheffing;
g. minister de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning;
h. tariefperiode de periode van een jaar waarvoor het tarief is vastgesteld;
i. tariefvoorstel een voorstel van de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit voor een nieuw vast te stellen tarief voor een volgende tariefperiode;
j. tarief het bedrag van de luchtvaartveiligheidsheffing per passagier;
k. vervoerder een natuurlijk of rechtspersoon niet zijnde een luchtvaartmaatschappij die op commerciële basis vervoersdiensten van personen per luchtvaartuig verricht.

 

Artikel 2

De documenten en gegevens verstrekt en ontvangen op basis van dit landsbesluit worden telkens beschouwd en behandeld als bedrijfsvertrouwelijk of economisch gevoelig en worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die uit dit landsbesluit voortvloeien.

Artikel 3

 

 1. De vaststelling van een nieuw tarief geschiedt telkens voor een tariefperiode van een jaar.
 2. De Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit doet vóór 1 juli van het jaar voorafgaand aan een nieuwe tariefperiode een onderbouwd tariefvoorstel aan de minister.
 3. De onderbouwing van het tariefvoorstel omvat in elk geval de documenten met informatie en de gegevens, bedoeld in de artikelen 4, eerste lid,en 6.

Artikel 4

 1. Ten behoeve van het bepalen van het tariefvoorstel, bedoeld in artikel 3, tweede lid, verstrekken de luchtvaartmaatschappijen en de instelling aan de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit in elk geval de documenten en gegevens, bedoeld in artikel 6.
 2. De informatie in de verstrekte documenten en gegevens mag niet in een tot een luchtvaartmaatschappij herleidbare vorm in het tariefvoorstel worden verwerkt.
 3. Indien een luchtvaartmaatschappij of instelling geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met het verstrekken van de documenten en gegevens, bedoeld in het eerste lid, wordt hiervan melding gemaakt in het tariefvoorstel.

Artikel 5

 

 1. Voorafgaand aan de jaarlijkse publicatie van het tarief door de minister:
  a. doet de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit namens de minister schriftelijk mededeling van zijn voornemens inzake dienstverlening voor de desbetreffende           tariefperiode en stelt hij de luchtvaartmaatschappijen gedurende een termijn van ten minste vier weken in de gelegenheid hun zienswijze daarover zowel mondeling als   schriftelijk kenbaar te maken; en
  b. stelt de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit de luchtvaartmaatschappijen in de gelegenheid om binnen vier weken zowel mondeling als schriftelijk hun zienswijze over     de resultaten van een voorlopige berekening van het tarief te geven en geeft daarbij aan in hoeverre de voornemens, bedoeld in onderdeel a, van invloed zijn geweest op   de voorlopige berekening.
 2. Ten behoeve van de raadpleging, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, worden de luchtvaartmaatschappijen voorzien van de documenten en gegevens, bedoeld in artikel 6, zoals deze op dat tijdstip beschikbaar zijn. Zo nodig worden organisatorische en technische maatregelen genomen, om te voorkomen dat vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie openbaar wordt gemaakt.
 3. In het tariefvoorstel worden de overwegingen vermeld omtrent de door de luchtvaartmaatschappijen ingebrachte zienswijzen en de wijze waarop de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit deze in het voorstel heeft verwerkt, onder bijvoeging van:
  a. een schriftelijke samenvatting van de mondelinge en schriftelijke gedachtewisseling die in dat kader heeft plaatsgevonden;
  b. afschriften van de correspondentie die in dat kader is gevoerd; en
  c. indien en voor zover aan de wensen van de luchtvaartmaatschappijen niet zal worden tegemoetgekomen, een motivering daarvan.
 4. De luchtvaartmaatschappijen worden uiterlijk op de datum, bedoeld in artikel 3, tweede lid, door de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve berekening van het tarief dat in het tariefvoorstel is opgenomen.

Artikel 6

 1. De documenten en gegevens die een luchtvaartmaatschappij en de exploitant ingevolge artikel 5, eerste lid, dienen te verstrekken, bevatten in elk geval de prognoses van het aantal vertrekkende passagiers dat de luchtvaartmaatschappij de eerstvolgende tariefperiode verwacht te vervoeren en af te handelen dan wel het aantal passagiers, niet zijnde bemanningsleden, dat de Luchthaven Hato zal verlaten gedurende de eerstvolgende tariefperiode.
 2. Indien nodig, kan de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit nadere informatie opvragen bij de luchtvaartmaatschappijen en de exploitant om de tariefaanpassing van de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit te kunnen onderbouwen.

Artikel 7

De onderbouwing van het tariefvoorstel, bedoeld in artikel 3, tweede lid, omvat in elk geval het volgende:

a. een evaluatie van het in de lopende tariefperiode toegepaste tarief;
b. een financiële verantwoording als bedoeld in artikel 8 van de lopende tariefperiode;
c. de begroting van de lopende tariefperiode en de eerstvolgende tariefperiode;
d. het investeringsplan van de lopende tariefperiode en de eerstvolgende tariefperiode;
e. de berekening van het voorgestelde tarief voor de volgende tariefperiode met toepassing van artikel 3, derde en vierde lid, van de Landsverordening       luchtvaartveiligheidsheffing;
f. de prognoses voor de eerstvolgende tariefperiode betreffende de omvang van de passagiersaantallen op de luchthaven Hato;
g. een prognose van het resultaat dat in elk van de jaren van de eerstvolgende tariefperiode ten opzichte van het lopende jaar zal worden behaald;
h. de schriftelijke samenvatting, correspondentie en motivering, bedoeld in artikel 5, derde lid.

Artikel 8

 1. De Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit stelt jaarlijks uiterlijk per 1 juli een financiële verantwoording op over het voorafgaande jaar, die bestaat uit een afzonderlijke exploitatierekening.
 2. De financiële verantwoording gaat vergezeld van een toelichting die in elk geval het volgende bevat:
  a. een specificatie van het verschil tussen de geraamde en gerealiseerde opbrengsten uit het tarief respectievelijk de kosten over het voorafgaande jaar in verband met de   prognoses en de realisatie van de omvang van het luchtverkeer en het luchtvervoer van passagiers;
  b. een specificatie van de in het afgelopen jaar uitgevoerde investeringen met een specificatie van de verschillen met het oorspronkelijke investeringsplan;
  c. een specificatie van het over het afgelopen jaar gerealiseerde resultaat.

Artikel 9

De bepaling van het tarief geschiedt met toepassing van het bepaalde in artikel 3, derde en vierde lid, van de Landsverordening luchtvaartveiligheidsheffing.

 

 Artikel 10

 1. De instelling verzamelt de heffing.
 2. De luchtvaartmaatschappij of vervoerder int de luchtvaartveiligheidsheffing van de passagier ten tijde van de aankoop van het vlieg
 3. Deze heffing is inbegrepen in de prijs van het vliegticket, doch kan apart zichtbaar worden getoond.
 4. Op de 28ste van de maand worden de geïnde heffingen door de luchtvaartmaatschappij of vervoerder op de bankrekening van de instelling gestort.
 5. De instelling stort de geïnde heffingen, bedoeld in het vierde lid, uiterlijk op de 3e werkdag van de daaropvolgende maand op een door de minister aan te wijzen bankrekening.
 6. De administratiekosten in verband met het innen van de luchtvaartveiligheidsheffing worden betaald uit het geïnde bedrag van de luchtvaartveiligheidsheffing.

Artikel 11

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 12

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit uitvoering luchtvaartveiligheidsheffing.

Naar boven