Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 62
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 12-05-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XV Justitie)


LANDSBESLUIT van de 12de mei 2023, no. 23/1207, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 62 (GT) n.v.t.

Doorlopende tekst

Hoofdstuk 1
Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
het Wetboek : het Wetboek van Strafvordering ;
de minister : de Minister van Justitie;
rechter-commissaris : rechter-commissaris, belast met de behandeling van
strafzaken bij het gerecht in eerste aanleg;
vergelijkend
onderzoek: : het onderzoek, bedoeld in artikel 79 eerste lid, van het wetboek;
tegenonderzoek : het vergelijkend onderzoek, bedoeld in artikel 79b, eerste lid, van het wetboek;
referentiemateriaal : celmateriaal waarvan bij de monsterneming bekend is van wie het afkomstig is;
sporenmateriaal : met het oog op het vergelijkend onderzoek verzameld celmateriaal, niet zijnde referentiemateriaal;
bloedafname : het afnemen van een hoeveelheid bloed ten behoeve van het vergelijkend onderzoek;
afnamen van
wangslijmvlies : het afnemen van een hoeveelheid wangslijmvlies ten behoeve van het vergelijkend onderzoek;
afname van
haarwortels : het afnemen van een hoeveelheid haarwortels ten behoeve van het vergelijkend onderzoek;
opsporings-
ambtenaar : een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 184 van het wetboek;
profiel : de gecodeerd weergegeven uitkomst van een onderzoek naar kenmerken van celmateriaal.

Hoofdstuk 2
Sporenmateriaal

Artikel 2

 1. Van het verzamelen van sporenmateriaal wordt door de opsporingsambtenaar proces-verbaal opgemaakt.
 2. De opsporingsambtenaar voorziet het sporenmateriaal van een genummerd identiteitszegel en brengt eenzelfde identiteitszegel alsmede een sluitzegel op de verpakking van het sporenmateriaal aan. Een corresponderend identiteitszegel wordt aangebracht op het proces-verbaal, bedoeld in het eerste lid, alsmede op een afschrift daarvan, dat onverwijld aan de rechter-commissaris wordt gezonden.
 3. Het proces-verbaal bevat:
  a. de datum waarop het monster is genomen;
  b. de gegevens, betreffende het opsporingsonderzoek in het kader waarvan het sporenmateriaal is verzameld;
  c. de datum waarop het sporenmateriaal wordt verzonden, alsmede de plaats waar het wordt bewaard.

Artikel 3

 1. De bewaring van monsters, bevattende sporenmateriaal, geschiedt door de technische opsporings- en herkenningsdienst van het Korps Politie Curaçao.
 2. De in het eerste lid genoemde dienst registreert:
  a. de datum van ontvangst van het monster;
  b. de datum waarop het monster is genomen;
  c. de gegevens op het identiteitszegel;
  d. de uitkomst van een onderzoek naar de staat van het sluitzegel.
 3. Aan de registratie, bedoeld in het tweede lid, worden, nadat de rechter-commissaris de opdracht tot het vergelijkend onderzoek heeft verleend, toegevoegd:
  a. de naam van de rechter-commissaris;
  b. de naam van het laboratorium waar het vergelijkend onderzoek zal worden verricht;
  c. de datum waarop het monster naar de laboratorium is verzonden.
 4. Indien de in het eerste lid genoemde dienst onvoldoende toegerust is om het sporenmateriaal te bewaren, geschiedt de bewaring bij de aangewezen rechtspersoon, bedoeld in artikel 9, eerste lid van Gezondheidslandsverordening 1952 . Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

 1. De rechter-commissaris draagt zorg voor de registratie van ieder op grond van artikel 2, tweede lid, aan hem toegezonden proces-verbaal, alsmede van de gegevens op het identiteitszegel dat daarop is aangebracht.
 2. Aan de registratie, bedoeld in het eerste lid, worden, nadat de rechter-commissaris de opdracht tot het vergelijkend onderzoek heeft verleend, toegevoegd:
  a. de naam en de standplaats van de rechter-commissaris;
  b. de datum waarop de opdracht tot het vergelijkend onderzoek is verleend;
  c. de naam van het laboratorium waar het onderzoek op het monster wordt verricht.
 3. (vervallen)
 4. (vervallen)

Artikel 5

Nadat de registratie, bedoeld in artikel 4, eerste lid, heeft plaatsgevonden, wordt bij alle verdere handelingen met het sporenmateriaal ter aanduiding daarvan uitsluitend gebruik gemaakt van het nummer van het identiteitszegel, bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Hoofdstuk 3
Referentiemateriaal

Artikel 6

 1. Bloedafname geschiedt door middel van een door een arts te verrichten venapunctie.
 2. Afgenomen wordt een hoeveelheid bloed van ten hoogste tien milliliter.

Artikel 7

Indien bloedafname naar het oordeel van de arts om bijzondere geneeskundige redenen onwenselijk is, doet de opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het achterwege blijven daarvan onverwijld mededeling aan de rechter-commissaris, die het bevel tot bloedafname heeft gegeven.

Artikel 8

De afname van wangslijmvlies geschiedt door een arts, die daartoe de binnenzijde van ieder der beide wangen door middel van drie wattenstokjes met enige kracht bemonstert.

Artikel 9

De afname van haarwortels geschiedt door een arts die daartoe ten minste tien haren uittrekt.

Artikel 10

 1. De bloedafname, de afname van wangslijmvlies en de afname van haarwortels hebben plaats in de aanwezigheid van een opsporingsambtenaar, die daarvan proces-verbaal opmaakt.
 2. Artikel 2, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
 3. Het proces-verbaal bevat:
  a. de datum waarop het monster is genomen;
  b. de gegevens, betreffende het opsporingsonderzoek in het kader waarvan het referentiemateriaal is verkregen;
  c. de volledige naam en geboortedatum van de persoon waarvan het monster is afgenomen, dan wel de andere gegevens die voor de bepaling van zijn identiteit zijn gebruikt;
  d. de naam van de rechter-commissaris die het bevel, bedoeld in artikel 79a van het wetboek, heeft gegeven;
  e. de datum waarop het referentiemateriaal wordt verzonden, alsmede de plaats waar het wordt bewaard.
 4. De artikelen 3, 4, eerste en tweede lid en 5 zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4
Het onderzoek naar kenmerken van celmateriaal

Artikel 11

Na opdracht van de rechter-commissaris tot een vergelijkend onderzoek zendt de dienst, bedoeld in artikel 3, eerste lid, of de aangewezen rechtspersoon, bedoeld in artikel 9, eerste lid van Gezondheidslandsverordening 1952 de te onderzoeken monsters, vergezeld van alle voor het vergelijkend onderzoek noodzakelijke gegevens, onverwijld en op de snelst mogelijke wijze naar het laboratorium waar het onderzoek zal worden verricht.

Artikel 12

 1. Het vergelijkend onderzoek wordt verricht in opdracht van de rechter-commissaris. Deze opdracht kan worden verleend aan een deskundige verbonden aan een bij landsbesluit aangewezen laboratorium.
 2. Een laboratorium als bedoeld in het eerste lid, dient te zijn gecertificeerd door een nationaal of internationaal erkende instantie voor de accreditatie van laboratoria. Het certificaat mag niet ouder zijn dan twee jaar.

Artikel 13

 1. Van de krachtens artikel 11 ontvangen monsters houdt het laboratorium een registratie.
 2. Het laboratorium registreert:
  a. de datum van ontvangst van het monster;
  b. de gegevens op het bij het monster horend identiteitszegel, alsmede of het monster sporen- dan wel referentiemateriaal bevat;
  c. de uitkomst van een onderzoek naar de staat van het sluitzegel;
  d. de naam van de rechter-commissaris die opdracht tot het vergelijkend onderzoek heeft verleend;
  e. de datum van verzending van het verslag, bedoelde in artikel 14, derde lid, en het bericht, bedoeld in artikel, 15 eerste lid;
  f. de datum en het adres van de verzending van het monster op grond van de artikelen 18, tweede lid en 20, eerste lid;
  g. de datum van de verslaglegging en de verzending daarvan, bedoeld in artikel 17;
  h. de vernietiging van het profiel krachtens de artikelen 26 en 27.

Artikel 14

 1. het vergelijkend onderzoek vindt niet plaats, dan nadat is onderzocht, of voldoende celmateriaal beschikbaar is voor een tegenonderzoek.
 2. Het onderzoek, of voldoende celmateriaal beschikbaar is, wordt verricht door de deskundige, bedoeld in artikel 12, eerste lid.
 3. De rechter-commissaris die de opdracht tot het vergelijkend onderzoek heeft verleend, ontvangt een verslag van de uitkomst van het onderzoek, bedoeld in het tweede lid. In het verslag wordt vermeld, voor zover mogelijk, voor welk aantal malen celmateriaal voor vergelijkend onderzoek beschikbaar is.
 4. Indien onvoldoende celmateriaal beschikbaar is voor een tegenonderzoek, geeft de rechter-commissaris hiervan de verdachte, indien deze bekend is, zo spoedig mogelijk kennis.

Artikel 15

 1. De rechter-commissaris die de opdracht tot het vergelijkend onderzoek heeft verleend, ontvangt bericht wanneer dat onderzoek kan aanvangen en wanneer de uitslag daarvan kan zijn vastgesteld.
 2. Indien onvoldoende celmateriaal beschikbaar is voor een tegenonderzoek, ligt tussen de opdracht tot een vergelijkend onderzoek en de aanvang daarmee een tijdvak van tenminste eenentwintig dagen of zoveel minder als door de rechter-commissaris zal zijn bepaald.
 3. Voor een vergelijkend onderzoek wordt zo min mogelijk celmateriaal gebruikt.

Artikel 16

 1. Het vergelijkend onderzoek wordt op zodanige wijze verricht, dat is gewaarborgd dat de uitkomsten van het onderzoek onderling vergelijkbaar zijn.
 2. De behandeling van het celmateriaal waarop het vergelijkend onderzoek wordt verricht, evenals de uitvoering van dat onderzoek, vinden plaats volgens de gangbare normen van gerechtelijk natuurwetenschappelijk onderzoek.
 3. Met betrekking tot het onderzoek in laboratoria kunnen bij ministeriële beschikking met algemene werking nadere regels worden gesteld.

Artikel 17

 1. Van het vergelijkend onderzoek wordt een verslag van bevindingen opgesteld. Uit het verslag blijkt dat het bij of krachtens de artikelen 12 tot en met 16 bepaalde is nageleefd. Het verslag bevat de naam van de deskundige aan wie het onderzoek werd opgedragen, en wordt door deze gedateerd en ondertekend.
 2. Het laboratorium waaraan de deskundige is verbonden, behoudt een afschrift van het verslag.
 3. Het verslag wordt toegezonden aan de rechter-commissaris die de opdracht tot het vergelijkend onderzoek heeft verleend.

Artikel 18

 1. Onmiddellijk na afsluiting van het vergelijkend onderzoek wordt het overblijvende sporen- en referentiemateriaal door het laboratorium verpakt, verzegeld en deugdelijk bewaard tot de verzending.
 2. Indien een tegenonderzoek is gelast, zendt het laboratorium het sporen- en referentiemateriaal onverwijld naar het laboratorium waar het tegenonderzoek zal worden verricht.

Artikel 19

 1. Op het tegenonderzoek zijn de artikelen 12, 13, eerste lid en tweede lid, onderdelen a tot en met d en g, 15, eerste lid, en 16, 17 en 18, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.
 2. Na afsluiting van het tegenonderzoek wordt het resterende sporen- en referentiemateriaal onverwijld teruggezonden naar het laboratorium, dat het vergelijkend onderzoek heeft verricht.
 3. Behalve de gegevens, bedoeld in artikel 13, tweede lid, onderdelen a tot en met d en g, registreert het laboratorium dat het tegenonderzoek verricht:
  a. de datum van verzending van het verslag, bedoeld in artikel 15, eerste lid;
  b. de datum en het adres van verzending van de resterende monsters op grond van het tweede lid.
 4. Het laboratorium waar het tegenonderzoek heeft plaatsgevonden, zendt een afschrift van het verslag van bevindingen aan het laboratorium dat het vergelijkend onderzoek heeft verricht.
 5. De in artikel 79b, tweede lid, van het wetboek bedoelde bijdrage aan de kosten van het tegenonderzoek is NAf 300,-.

Artikel 20

 1. De dienst, bedoeld in artikel 3, eerste lid, of de aangewezen rechtspersoon, bedoeld in artikel 9, eerste lid van Gezondheidslandsverordening 1952, die het celmateriaal ingevolge artikel 11 heeft verzonden, ontvangt het na het vergelijkend onderzoek overgebleven celmateriaal in opdracht van de rechter-commissaris terug:
  a. na ommekomst van de termijn, bedoeld in artikel 79b, eerste lid, van het wetboek, indien de verdachte het daar bedoelde verzoek niet heeft gedaan of dit verzoek niet is ingewilligd;
  b. nadat de uitslag van het onderzoek, bedoeld in artikel 79b, eerste lid, van het wetboek ter kennis is gekomen van de rechter-commissaris.
 2. Na ontvangst van het celmateriaal geeft de in het eerste lid bedoelde instantie hiervan kennis aan de rechter-commissaris die de opdracht tot het onderzoek heeft verleend.
 3. Van de ontvangst wordt aantekening gedaan in de registratie, gevoerd op grond van de artikelen 3 en 10, vierde lid.

Hoofdstuk 5
De vernietiging van celmateriaal

Artikel 21

 1. Terstond nadat de dienst, bedoeld in artikel 3, eerste lid, of de aangewezen rechtspersoon, bedoeld in artikel 9, eerste lid van Gezondheidslandsverordening 1952 het celmateriaal op grond van artikel 20 hebben ontvangen, gelast de rechter-commissaris dat het met oog op het vergelijkend onderzoek verzamelde referentiemateriaal wordt vernietigd in aanwezigheid van een opsporingsambtenaar.
 2. De opsporingsambtenaar, bedoeld in het eerste lid, maakt van de vernietiging proces-verbaal op.
 3. Het proces-verbaal van vernietiging wordt onverwijld aan de rechter-commissaris toegezonden.
 4. Van de vernietiging wordt aantekening gedaan in de registraties, gehouden op grond van artikel 10, vierde lid.

Artikel 22

 1. Uiterlijk achttien jaar na het verzamelen ervan, gelast de rechter-commissaris dat het sporenmateriaal wordt vernietigd in aanwezigheid van een opsporingsambtenaar.
 2. Artikel 21, tweede, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing
 3. (vervallen)

Hoofdstuk 6
Profielen
§ 1 Registratie en vergelijking

Artikel 23

 1. In een bij landsbesluit aangewezen laboratorium wordt een centrale registratie van profielen gehouden.
 2. De registratie, bedoeld in het eerste lid, dient uitsluitend voor:
  a. toekomstig strafvorderlijk onderzoek;
  b. de vaststelling van de identiteit van overleden personen of van personen die niet in staat zijn inlichtingen omtrent hun identiteit te verschaffen;
  c. het verschaffen van statistische informatie, betreffende de frequentie van een profiel, benodigd voor wetenschappelijke toetsing van het identificatieproces.
 3. De registratie bevat:
  a. profielen, verkregen door het onderzoek van sporenmateriaal, alsmede de gegevens van het bij dat materiaal behorende identiteitszegel;
  b. profielen, verkregen door onderzoek van referentiemateriaal, afgenomen van de verdachte, alsmede de gegevens van het bij dat materiaal behorende identiteitszegel.
 4. De registratie van profielen behoeft toestemming van de rechter-commissaris die opdracht tot het vergelijkend onderzoek heeft gegeven.
 5. (Vervallen)

Artikel 23a

Rechtstreekse toegang tot de registratie, bedoeld in artikel 23, eerste lid, hebben:
a. de ambtenaren belast met de ondersteuningswerkzaamheden bij de registratie van profielen;
b. de ambtenaren, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder a, van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken , voor zover zij deze nodig hebben ter uitvoering van een DNA-onderzoek in het kader van een opsporingsonderzoek of een uit hoofde van de artikelen 181 of 182 van het Wetboek van Strafvordering van Nederland ingesteld onderzoek;
c. de ambtenaren die op grond van artikel 23 eerste lid van het Besluit vergelijkend onderzoek celmateriaal BES , ondersteunen bij de centrale registratie, bedoeld in dat artikellid, voor zover zij deze nodig hebben ter uitvoering van een DNA-onderzoek in het kader van een onderzoek als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering BES;
d. de ambtenaren die op grond van artikel 23, eerste lid, van het Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal , ondersteunen bij de centrale registratie, bedoeld in dat artikellid, voor zover zij deze nodig hebben ter uitvoering van een DNA-onderzoek als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering van Aruba ;
e. de ambtenaren die op grond van artikel 23, eerste lid, van het Landsbesluit vergelijkend materiaal , ondersteunen bij de centrale registratie, bedoeld in dat artikellid, voor zover zij deze nodig hebben ter uitvoering van een DNA-onderzoek in het kader van een onderzoek als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering van Sint Maarten.

Artikel 24

 1. De rechter-commissaris kan, in overeenstemming met het doel van de registratie, bedoeld in artikel 23, tweede lid, aanhef en onderdelen a en b, een verband leggen tussen de profielen van sporen- en referentiemateriaal, opgeslagen in de registratie.
 2. Tot een persoon herleidbare gegevens worden door de rechter-commissaris uitsluitend verstrekt aan:
  a. het gerecht in eerste aanleg of het Hof;
  b. het openbaar ministerie;
  c. de verzoeker, bedoeld in artikel 28.

§ 2 Autonome sporenprofielenregistratie en vergelijking

Artikel 25

Profielen, verkregen door het onderzoek van sporenmateriaal in zaken waarin geen verdachte bekend is, kunnen, na toestemming van de rechter-commissaris in het land waar het sporenmateriaal is aangetroffen, opgenomen worden in de registratie, bedoeld in artikel 23. De artikelen 23 en 24 zijn van overeenkomstige toepassing.

§ 3 Vernietiging

Artikel 26

 1. De rechter-commissaris beveelt dat een profiel, verkregen door het onderzoek van referentiemateriaal, alsmede de gegevens, opgenomen in de registratie van de rechter-commissaris op grond van artikel 10, vierde lid, terstond worden vernietigd, indien blijkt dat het afkomstig is van een verdachte die ter zake van het feit in verband waarmee onderzoek is verricht, ten onrechte als verdachte is aangemerkt.
 2. Zodra het belang van het onderzoek dit toelaat beveelt de rechter-commissaris dat een profiel, verkregen door het onderzoek van sporenmateriaal, wordt vernietigd.
 3. De rechter-commissaris ontvang onverwijld een kennisgeving van de vernietiging van een profiel.

Artikel 27

 1. Buiten het geval van artikel 26 beveelt de rechter-commissaris:
  a. na achttien jaar na de opneming in de registratie, bedoeld in artikel 23, eerste lid, de vernietiging van het profiel, verkregen door het onderzoek van sporenmateriaal;
  b. na dertig jaar na de opneming in de registratie, bedoeld in artikel 23, eerste lid, de vernietiging van het profiel, verkregen door het onderzoek van referentiemateriaal, alsmede de daarop betrekking hebbende gegevens, geregistreerd door de rechter-commissaris op grond van artikel 10, vierde lid.
 2. De rechter-commissaris ontvangt onverwijld een kennisgeving van de vernietiging van een profiel.

Hoofdstuk 7
Inzagerecht

Artikel 28

 1. De rechter-commissaris deelt een ieder op diens verzoek schriftelijk binnen vier weken mee, of in de registraties, gevoerd op grond van de artikelen 4, 10, vierde lid en 23, eerste lid, tot hem herleidbare gegevens zijn opgenomen.
 2. Indien zodanige gegevens zijn opgenomen, stelt de rechter-commissaris desverlangd binnen vier weken een volledig overzicht daarvan met inlichtingen over de herkomst ter beschikking.
 3. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dat naar het oordeel van de rechter-commissaris eist, voldoet deze aan een verzoek als bedoeld in het eerste lid, in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.
 4. De rechter-commissaris draagt, alvorens mededeling omtrent een register te doen, zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker.
 5. De verzoeken, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden ten aanzien van personen die minderjarig zijn en de leeftijd van eenentwintig jaren nog niet hebben bereikt, en van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. De betrokken mededeling geschiedt eveneens aan de wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 29

De rechter-commissaris kan weigeren aan een in artikel 28, eerste of tweede lid, bedoeld verzoek te voldoen, indien dit noodzakelijk is in het belang van:
a. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
b. gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker.

Artikel 30

 1. Degene aan wie op grond van artikel 28 kennis is gegeven van tot hem herleidbare gegevens, kan de rechter-commissaris schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of te doen vernietigen, indien zij:
  a. feitelijk onjuist zijn;
  b. voor het doel van de registraties onvolledig of niet ter zake dienend zijn;
  c. in strijd met enig wettelijk voorschrift in de registraties voorkomen.
 2. De rechter-commissaris bericht de verzoeker binnen acht weken na ontvangst van het verzoek, of en in hoeverre hij daaraan voldoet. Artikel 28, derde, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. Een weigering is met redenen omkleed.
 3. De rechter-commissaris draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Artikel 31

 1. Indien de rechter-commissaris niet heeft voldaan aan een verzoek als bedoeld in de artikelen 28 en 30, dan wel niet in schriftelijk vorm daaraan heeft voldaan, kan de verzoeker zich tot het Hof wenden met het schriftelijk verzoek de rechter-commissaris te bevelen alsnog aan dat verzoek te voldoen, dan wel in schriftelijke vorm daaraan te voldoen.
 2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid, wordt binnen acht weken na ontvangst van het antwoord van de rechter-commissaris ingediend. Indien de rechter-commissaris niet heeft geantwoord binnen de gestelde termijn, wordt het verzoek binnen acht weken na afloop van die termijn ingediend.
 3. Het Hof wijst het verzoek toe, voor zover het dit gegrond acht.

Hoofdstuk 8
Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 32

 1. Met betrekking tot het verzamelen, afnemen, verpakken, bewaren, registreren, verzenden en vernietigen van celmateriaal kunnen bij ministeriële beschikking met algemene werking nadere regels worden gesteld.
 2. De vorm van identiteits- en sluitzegels wordt bij landsbesluit vastgesteld.

Artikel 33

 1. (vervallen).
 2. Het kan worden aangehaald als: Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal.

***

Naar boven