Landsverordening gevaarlijke honden - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsverordening gevaarlijke honden

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 63
Categorie: Landsverordening Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 12-05-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad ( HOOFDSTUK V Openbare orde )


LANDSBESLUIT van de 12de mei 2023, no. 23/1208, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening gevaarlijke honden

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 63 (GT) n.v.t.

Doorlopende tekst

Artikel 1

Definitiebepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Minister : De Minister van Justitie;
b. houder : de eigenaar of houder van een hond;
c. chip : een ISO-chip, dat voorzien is van een uniek identificatienummer;
d. hond : een gevaarlijke hond zoals aangewezen door de Minister;
e. muilkorf : een door de Minister vastgesteld model dat voldoet aan de volgende beschrijving:
vervaardigd van stevige kunststof of van stevig leer of van beide stoffen, die door middel van een stevige leren riem rond de hals zodanig is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is en die zodanig is ingericht dat de drager geen mens of dier kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn;
f. kort aanlijnen : aanlijnen van een hond met een deugdelijke lijn met een lengte, gemeten van de hand van de houder tot aan de halsband, van ten hoogste 1,50 meter;
g. bevoegde dierenarts : de dierenarts die op een door de Minister opgemaakte lijst van artsen die de studie van dierengeneeskunde hebben voltooid.

Artikel 2

Gevaarlijke honden

 1. Het is verboden gevaarlijke honden, behorende tot door de Minister aangewezen soorten of categorieën te fokken, te koop aan te bieden of te verkopen.
 2. Het is verboden honden behorende ingevolge het eerste lid aangewezen soorten of categorieën van gevaarlijke honden voorhanden te hebben.
 3.  Ingevolge het eerste lid worden slechts aangewezen soorten of categorieën, waarvan de honden een uitzonderlijk gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid van mens of dier.

Artikel 3

De ontheffing

 1. De Minister is bevoegd ontheffing te verlenen voor het voorhanden hebben van gevaarlijke honden als bedoeld in artikel 2, eerste lid.
 2. De houder is verplicht de ontheffing bij zich te dragen, indien hij zich met de hond buiten zijn terrein bevindt of vertoeft.

Artikel 4

Aanvrage voor ontheffing

 1. Aanvragen voor de ontheffing kunnen door de eigenaar worden ingediend via de bevoegde dierenarts binnen tien weken na de inwerkingtreding van een aanwijzing van de Minister als bedoeld in artikel 2, eerste lid van deze verordening. Het voor de aanvrage gebruikte formulier wordt door de Minister vastgesteld.
 2. Aanvragen die na het verstrijken van de periode van tien weken worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Onvolledige en niet tijdig ingediende aanvragen worden door de Minister niet ontvankelijk verklaard.
 3. De Minister kan deze termijn vanwege bijzondere omstandigheden verlengen.
 4. De Minister beslist binnen een periode van tien weken na de indiening van de aanvrage.

Artikel 5

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een ontheffing

 1. De ontheffing wordt verleend indien:
  a. er een chip is aangebracht in de achternek van de hond en
  b. de houder van de hond een door een bevoegde dierenarts afgegeven en gedagtekende
  aanvraagformulier overlegt waaruit blijkt dat de hond permanent onvruchtbaar is gemaakt.
 2. In de ontheffing wordt in ieder geval een signalement van de hond opgenomen met specificatie naar ras, geslacht, kleur, beharing, hoogte, leeftijd, roepnaam en andere
  bijzonderheden. In de ontheffing wordt eveneens het identificatienummer van de chip opgenomen.
 3. De ontheffing is geldig gedurende de levensduur van de hond.
 4. De ontheffing heeft, behoudens de in deze verordening aangegeven uitzonderingen, slechts betrekking op de hond voor welke een aanvrage is ingediend.

Artikel 6

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een voorlopige ontheffing

 1. Een voorlopige ontheffing wordt verleend, indien een bevoegde dierenarts een gedagtekende verklaring afgeeft, waaruit blijkt dat:
  a. de hond jonger is dan zes maanden, of
  b. de hond drachtig is en welke datum de te verwachten geboortedatum van de pup(s) is.
 2. De voorlopige ontheffing vervalt na maximaal 38 weken na de inwerkingtreding van de aanwijzing.
 3. De houder van een hond met een voorlopige ontheffing dient uiterlijk de dag vóór de in het tweede lid bedoelde vervaldatum een ontheffing aan te vragen.

Artikel 7

Verplichtingen van de eigenaar

 1. Houders van door de Minister als gevaarlijk aangewezen honden zijn verplicht te zorgen, dat indien deze zich buiten het terrein van de houder bevinden of vertoeven, deze:
  a. kort aangelijnd zijn;
  b. voorzien zijn van een muilkorf.
 2. De houder van de hond draagt zorg voor:
  a. een deugdelijke omheining van het erf;
  b. een duidelijk zichtbaar, door de Minister aangewezen, waarschuwingsbord;
  c. dat zijn erf te allen tijde afgesloten is en alle toegangen tot het erf moeten zijn voorzien van een deugdelijke poort met een vergrendelbare slot.

Artikel 8

Toezicht

 1. Met het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze landsverordening zijn belast, naast de opsporingsambtenaren vermeld in artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering, de toezichthouders van de door de Minister aangewezen diensten en de bijzondere opsporingsambtenaren.
 2. Honden, die in strijd met het bepaalde in artikel 2 zijn gefokt, te koop aangeboden, verkocht of voorhanden gehouden, worden naar een nader door de Minister aangewezen plaats vervoerd.

Artikel 9

Strafbepaling

 1. Hij die in strijd met de artikelen 2, 3 tweede lid en 7 van deze landsverordening handelt, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van detweede categorie.
 2. De in het eerste lid gestelde feiten zijn overtredingen.

Artikel 10

Publicatie

De aanwijzing van het bepaalde in artikel 1 sub g, artikel 2, eerste lid, artikel 7, tweede lid, sub b en artikel 8, tweede lid, worden door de Minister gepubliceerd in het Publicatieblad.

Artikel 11

Citeertitel

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening gevaarlijke honden.

Artikel 12

Inwerkingtreding

 1. (vervallen)
 2. (vervallen)

***

Naar boven