Landsverordening van de 28ste April 1949, regelende de verplichting tot publicatie der boekhoudkundige gegevens van bedrijven van openbaar nut - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsverordening van de 28ste April 1949, regelende de verplichting tot publicatie der boekhoudkundige gegevens van bedrijven van openbaar nut

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 117
Categorie: Landsverordening Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Economische Ontwikkeling
Datum ondertekening: 20-09-2023
Datum inwerktreding: 01-01-1950
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden )


LANDSBESLUIT van de 20ste september 2023, no. 23/1968, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening van de 28ste April 1949, regelende de verplichting tot publicatie der boekhoudkundige gegevens van bedrijven van openbaar nut

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
01-01-1950 01-01-1949 n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 117 (GT) n.v.t.

Artikel 1

 1. Alle natuurlijke personen en rechtspersonen, die in Curaçao een bedrijf van openbaar nut uitoefenen, zijn verplicht uiterlijk binnen acht maanden na het einde van het boekjaar aan de Gouverneur te doen toekomen, een naar waarheid opgemaakte, door hen ondertekende balans en winst- en verliesrekening aangaande dat bedrijf, vergezeld van een toelichting, welke vermeldt naar welke maatstaf de goederen zijn gewaardeerd.
 2. In bijzondere gevallen kan de Gouverneur om gewichtige redenen deze termijn verlengen met ten hoogste vier maanden.
 3. De Gouverneur zendt onverwijld een afschrift van deze stukken aan de Staten van Curaçao.

Artikel 2

Onder bedrijven van openbaar nut worden verstaan:
a) elektriciteitsbedrijven;
b) telefoon- en radiotelefoonbedrijven;
c) telegraafbedrijven;
d) verzekeringsbedrijven, voor zover omvattende de verzekering ingevolge de “Ongevallenregeling 1936 ” en de “Ziekteregeling 1936 ”;
e) waterleidingbedrijven,
alle voor zover zij voor het publiek in Curaçao werkzaam zijn.

Artikel 3

 1. De in artikel 1 bedoelde verplichting rust, indien het bedrijf wordt uitgeoefend door:
  1) een openbare vennootschap: op alle besturende vennoten.
  2) een rechtspersoon: op alle bestuurders.
  3) de regering van Curaçao: op het Hoofd van Dienst, onder hetwelk het bedrijf ressorteert.
 2. Indien geen persoon, als bedoeld in het eerste lid, aanwezig is in Curaçao, rust de verplichting op degene, die onder welke benaming ook het bedrijf in Curaçao bestuurt.

Artikel 4

 1. Hij die, ofschoon krachtens de bepalingen van deze Landsverordening daartoe verplicht, opzettelijk niet voldoet aan het bepaalde in artikel 1, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de derde categorie.
 2. Hij die, ofschoon krachtens de bepalingen van deze Landsverordening daartoe verplicht, door zijn schuld nalaat te voldoen aan het bepaalde in artikel 1, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste veertien dagen of een geldboete van de tweede categorie.
 3. Deze feiten worden beschouwd als overtredingen.

Artikel 5

 1. Hij, die een balans of een winst- en verliesrekening of een toelichting daarop, als bedoeld in artikel 1, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om deze als echt en onvervalst aan de Gouverneur te doen toekomen, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar.
 2. Dit feit wordt beschouwd als misdrijf.

Artikel 6

(vervallen)

Artikel 7

(vervallen)

Artikel 8

(vervallen)

Naar boven