Landsverordening vaststellingsovereenkomst Fundashon Kas Popular - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Landsverordening vaststellingsovereenkomst Fundashon Kas Popular

Publicatienummer: P.B. 2021, no. 16
Categorie: Landsverordening
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 16-02-2021
Datum inwerktreding: 02-03-2021
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad ( HOOFDSTUK VII Openbare gezondheid )
File: Memorie van toelichting behorende bij P.B. 2021, no. 16


LANDSVERORDENING van de 16de februari 2021 strekkende tot vaststelling van de vaststellingsovereenkomst tussen de openbare rechtspersoon Curaçao en de stichting Fundashon Kas Popular

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
2-3-2021 Nieuwe regeling P.B. 2021, no. 16  Staten van Curaçao, zittingsjaar 2018 – 2019 – 141

Artikel 1

Vastgesteld wordt de op 11 september 2018 aangegane vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van het geschil tussen de openbare rechtspersoon Curaçao en de stichting Fundashon Kas Popular, zoals opgenomen in de bijlage bij deze landsverordening.

Artikel 2

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 3

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening vaststellingsovereenkomst Fundashon Kas Popular.

Bijlage

als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening vaststellingsovereenkomst Fundashon Kas Popular

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

De openbare rechtspersoon “Curaçao”, te dezen ingevolge artikel 33, derde lid, tweede volzin van de Staatsregeling van Curaçao bij Landsbesluit d.d. 11 september 2018, no. 18/2791 (zaaknummer 2018/041039) rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Zita Jesus-Leito, minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.

en

de stichting Fundashon Kas Popular, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Curaçao, onder nummer 109805, te dezen krachtens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Maritza Azriella Becher de Windt en de heer Marc Anthony Roald Casseres, respectievelijk voorzitter en secretaris van de stichting.

Overwegende dat:

• In 2003 een afrekening tussen het Eilandgebied Curaçao en FKP heeft plaatsgevonden van de onderlinge vorderingen en schulden per 31 december 2000 inzake het beheer van huurwoningen door FKP.
• FKP in 2007 en 2008 claims heeft ingediend voor het beheer van de oude volkswoningen en in 2012 een aanvullende claim heeft ingediend voor individuele huursubsidies en objectsubsidies voor MJP en FKP-woningen.
• De Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) in maart 2014 een rapport heeft uitgebracht inzake de afwikkeling van de kosten van beheer van huurwoningen door FKP, betreffende de periode 2001 tot en met 2009.
• FKP in mei 2015 een reactie heeft ingediend met betrekking tot de rapportage van SOAB.
• Er thans een discrepantie bestaat tussen partijen inzake de omvang van de schuld van Land Curaçao aan FKP omdat er geen schriftelijke afspraken tussen partijen zijn gemaakt omtrent individuele huursubsidie en objectsubsidie voor Land en FKP woningen.
• Partijen overleg hebben gepleegd met betrekking tot de kosten van het beheer van huurwoningen door FKP en de verdere afwikkeling daarvan;
• Partijen het tussen hen bestaande geschil door middel van het sluiten van deze vaststellingsovereenkomst definitief en onvoorwaardelijk willen beëindigen;
• In overeenstemming met artikel 24a, derde lid van de Landsverordening financieel beheer de vaststellingsovereenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat die bij landsverordening is vastgesteld.

KOMEN HET NAVOLGENDE OVEREEN:

Artikel 1

  1. Het Land Curaçao zal aan FKP betreffende de kosten van het beheer van huurwoningen door FKP, over de periode 2001 tot en met 2017 ter afwikkeling een bedrag ad NAFL 13 miljoen (dertienmiljoen gulden) voldoen tegen finale kwijting.
  2. Het Land Curaçao zal dit bedrag aan FKP uiterlijk eind december 2018 vereffenen en aan FKP doen uitbetalen.

Artikel 2

Het Land Curaçao zal jaarlijks ingaande het jaar 2018 een vast bedrag van NAFL 12 miljoen (twaalfmiljoen gulden) op de landsbegroting opvoeren voor het afdekken van de onderhoudskosten en de beheerkosten van FKP, betreffende de volkswoningen van het Land Curaçao die onder het beheer van FKP vallen in afwachting van het afsluiten van de in artikel 3 van onderhavige vaststellingsovereenkomst vermelde beheersovereenkomst.

Artikel 3

  1. Partijen zullen uiterlijk 31 oktober 2018 een overeenkomst afsluiten regelende het beheer door FKP van volkswoningen van het Land Curaçao. De beheersovereenkomst zal ook de woningen in eigendom van FKP omvatten waarvoor FKP huursubsidie en/of objectsubsidie verstrekt en vergoeding daarvan van het Land Curaçao ontvangt.
  2. Artikel 2 vervalt op het moment dat de beheersovereenkomst, bedoeld in het eerste lid, tot stand komt.
  3. Met de ondertekening van de in lid 1 vermelde beheersovereenkomst vervallen tevens alle door partijen gemaakte voorgaande mondelinge of schriftelijke afspraken dan wel toezeggingen.

Artikel 4

Partijen zien af van hun recht om vernietiging of ontbinding van deze overeenkomst te vorderen.

Artikel 5

  1. Op deze overeenkomst is het op Curaçao geldend recht van toepassing.
  2. Alle geschillen welke uit deze overeenkomst voortvloeien zullen- indien deze niet in der minne opgelost kunnen worden- aan het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao ter beslechting worden voorgelegd.
  3. Een geschil is aanwezig indien een der partijen dit per aangetekende brief aan de wederpartij kenbaar maakt.

Artikel 6

Deze overeenkomst komt tot stand onder voorbehoud van vaststelling bij landsverordening.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekent te Curaçao d.d. 11 september 2018.

Namens het Land Curaçao,
Mevrouw Zita Jesus-Leito,
Minister van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning

 

Namens de FKP,
Mevrouw Maritza Azriella Becher de Windt
Voorzitter

De heer Marc Anthony Roald Casseres
Secretaris

Naar boven