Ministeriële regeling rulingpraktijk winstbelasting - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Ministeriële regeling rulingpraktijk winstbelasting

Publicatienummer: P.B. 2020, no. 63
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 08-06-2020
Datum inwerktreding: 13-06-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IV BELASTINGEN)


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 8ste juni 2020 ter uitvoering van artikel 61, vierde lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen

Artikel 1

 1. De rulingpraktijk wordt overeenkomstig de kaders opgenomen in deze regeling vastgesteld.
 2. Een ruling heeft een maximale geldigheidsduur van 3 jaar, en verliest haar rechtskracht indien de feiten en omstandigheden zouden wijzigen gedurende deze periode.
 3. Een ruling wordt niet afgegeven voor zover er sprake is van misbruik van de wet of ingeval de ruling in strijd zou komen met de goede trouw.
 4. Bekendmaking van een ruling vindt plaats met inachtneming van de gebruikelijke vertrouwelijke aangelegenheden van de belastingplichtige in kwestie.

Artikel 2

 1. Er is een Commissie Ruling winstbelasting bij de Inspectie der Belastingen.
 2. De Commissie Ruling winstbelasting bestaat uit drie door de Inspecteur der Belastingen aangewezen personen.
 3. De Commissie Ruling winstbelasting adviseert de Inspecteur ten aanzien van rulingaanvragen
 4. De Inspecteur der Belastingen gaat de ruling aan nadat:
  a. is nagegaan of de ruling binnen de grenzen van het wettelijk kader blijft;
  b. of de achtergrond informatie bij de aanvraag van de ruling genoeg context biedt voor het daadwerkelijk overeenkomen van de ruling;
  c. en of de ruling binnen de internationale context een aanvaardbare ruling is, waarbij het effect op een of meer andere jurisdicties, waarbinnen de belastingplichtige opereert, niet een dermate  effect heeft dat dit in de praktijk leidt tot strijdigheid met de Base Erosion and Profit Shifting agenda van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
 5. Een ruling wordt enkel in behandeling genomen na schriftelijk ontvangst van alle relevante informatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid.
 6. In het geval van wetswijziging komt een ruling, die is uitgegeven maar niet langer voldoet aan die wetswijziging met ingang van het eerst volgende belastingjaar van de belastingplichtige te vervallen.

Artikel 3

 1. De volgende informatie wordt bij de aanvraag van een ruling ingediend bij de Commissie Ruling winstbelasting:
  a. de naam, het adres, het CRIB nummer van de belastingplichtige;
  b. indien van toepassing een verklaring van de vertegenwoordiger van de belastingplichtige of de overeenkomst dat de vertegenwoordiger de belastingplichtige vertegenwoordigt;
  c. een volledige omschrijving van de relevante feiten en de voorgestelde transacties;
  d. het doel van de transacties;
  e. het organogram;
  f. indien van toepassing de transfer pricing rapporten;
  g. indien er sprake is van grensoverschrijdende transacties, het land of de landen waarmee de rulings uitgewisseld zullen worden;
  h. een omschrijving van de transacties en de effecten hiervan in andere jurisdicties;
  i. de antwoorden op de vragen opgenomen in de bijlage A behorende bij deze regeling, met uitzondering van de vragen 1, 3 en 7 welke door de Inspecteur der Belastingen worden ingevuld.
 2. De belastingplichtige of de vertegenwoordiger van de belastingplichtige kan op verzoek door de Commissie Ruling worden gehoord om de in behandeling zijnde ruling nader toe te lichten.

 

Artikel 4

 1. Ingevolge de Base Erosion and Profit Shifting agenda van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, minimumstandaard 5, wordt bijlage A behorende bij deze regeling voor zover het grensoverschrijdende rulings, genoemd in het tweede lid betreft, op spontane wijze door de bevoegde autoriteit van Curaçao als bedoeld in artikel 2, onderdeel e, van de Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen verstrekt aan de bevoegde autoriteit van een andere jurisdictie.
 2. De grensoverschrijdende rulings die overeenkomstig het eerste lid worden verstrekt, zijn de rulings aangaande:
  a. preferentiële regimes, waaronder ook de cocktail rulings;
  b.transfer pricing;
  c. de conduit situaties;
  d. de vaste inrichting;
  e. verlaging van de grondslag voor de belastingheffing;
  f. situaties die kunnen leiden tot strijd met de Base Erosion and Profit Shifting agenda van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Artikel 5

 1. De Ministeriële beschikking rulingbeleid winstbelasting no. 974/RNA wordt ingetrokken.
 2. De Ministeriële beschikking rulingbeleid d.d. 9 mei 2018, P.B. 2018, no. 26 wordt ingetrokken.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 16 juni 2018.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling rulingpraktijk winstbelasting.

Naar boven