Ministeriële regeling verzoek verklaring inzake speur- en ontwikkelingsonderzoek - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Ministeriële regeling verzoek verklaring inzake speur- en ontwikkelingsonderzoek

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 17
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 14-02-2022
Datum inwerktreding: 03-03-2022
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IV Belastingen )


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 14de februari 2022 ter uitvoering van artikel 3, achtste lid, van het Landsbesluit winstbelasting

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
3 maart 2022 n.v.t. n.v.t. t.u.v. art. 3, lid 8 Lb. winstbelasting P.B. 2022, no. 17 n.v.t.

Artikel 1

Het verzoek om een S&O-verklaring bevat in elk geval de gegevens en bescheiden, genoemd in het Projectformulier inzake verzoek om een S&O-verklaring, bedoeld in de bijlage bij deze ministeriële regeling met algemene werking.

Artikel 2

Het verzoek wordt opgesteld in een officiële taal als bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening officiële talen .

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

 

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling verzoek verklaring inzake speur- en ontwikkelingsonderzoek.

Bijlage

behorende bij artikel 1 van de Ministeriële regeling verzoek verklaring inzake speur- en ontwikkelingsonderzoek

Projectformulier inzake verzoek om een S&O-verklaring

Het verzoek richten aan:
Bureau Telecommunicatie en Post
t.a.v. de Directeur
Beatrixlaan 9
Curaçao

a) Bedrijfsgegevens:
• Bedrijfsnaam aanvrager;
• KvK-nummer;
• Crib nummer;
• Projecttitel.
b) Documentatie dat er sprake is van een kleine belastingplichtige als bedoeld in artikel 8A, tweede lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 (indien van toepassing).
c) Project omschrijving:
Algemene omschrijving van het project. Beschrijf in uw eigen woorden wat u heeft ontwikkeld en wat het doel was van het project. Vermeld de onderstaande informatie:
• Start en einddatum project (let wel gebruik formaat dd – mm – jjjj);
• Een beschrijving van de belangrijke functies die in Curaçao aanwezig zijn bij de belastingplichtige ten aanzien van het speur- en ontwikkelingswerk voor dit project;
• Crib nummer van de bij belastingplichtige werkzame materiedeskundigen;
• Welke werkzaamheden door de belastingplichtige zelf zijn verricht;
• In welk ander land of landen het speur- en ontwikkelingswerk is verricht;
• Voor wiens rekening en risico het immaterieel activum is ontwikkeld.
d) Voor wat betreft de in artikel 8A, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, 3°, 4° en 5° van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 genoemde immateriële activa wordt het verzoek vergezeld van documenten waaruit de rechtsbescherming blijkt.
e) Voor wat betreft de in artikel 8A, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 genoemde immateriële activa wordt het verzoek vergezeld van een bevestiging van een in Curaçao toegelaten advocaat:
• dat en door wie en op welke wijze de programmatuur openbaar is gemaakt;
• in hoeverre de source- of objectcode het oorspronkelijke karakter van de maker draagt; en
• dat de source- of objectcode bij notariële akte is vastgelegd en volgens de Registratieverordening 1908 is geregistreerd bij de Inspecteur, of in een i-Enveloppe is gedeponeerd bij het Bureau Intellectuele Eigendom.
f) Voor wat betreft de in artikel 8A, eerste lid, onderdeel b, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 genoemde immateriële activa wordt in het verzoek aangegeven op welke wijze dit activum nuttig, vernieuwend en niet voor de hand liggend is en dat het geen werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het Landsbesluit winstbelasting, betreft.
g) Samenwerking: uitbestede werkzaamheden. Heeft één of meer partijen een bijdrage geleverd aan het project? Omschrijf de bijdrage van deze partij(en). Voorbeelden: toeleverancier hardware, uitvoeren analyses of duurtetesten, detailengineering;
• Naam samenwerkingspartner;
• Crib nummer;
• Vestigingsplaats;
• Bijdrage aan het project;
• Relatie tussen aanvrager en de samenwerkingspartner.
h) Fasering werkzaamheden: omschrijf per fase de eigen projectwerkzaamheden (S&O-werkzaamheden) van het bedrijf waarvoor u dit verzoek om een S&O-verklaring indient. Uit de fasering moet ook de vermoedelijke einddatum van het S&O-project blijken. Geef de belangrijkste S&O-werkzaamheden in het project aan. Voorbeelden van werkzaamheden: ontwerpfase, bouw van een prototype, testen van een prototype.
i) Heeft u programmatuur dat nuttig, vernieuwend en niet voor de hand liggend is ontwikkeld? Deze vraag is van toepassing indien u gedurende het ontwikkelingsproject van een fysiek product of productieproces tevens mede nieuwe programmatuur heeft ontwikkeld of indien het ontwikkelingsproject het ontwikkelen van programmatuur betrof. Indien ja, geef aan welke programmeertalen, ontwikkelomgevingen en tools u gebruikt heeft bij de ontwikkeling.

Specifieke vragen ontwikkeling
1. Technische knelpunten
• Geef aan welke concrete technische knelpunten u zelf tijdens het ontwikkelingsproces moest oplossen om het gewenste projectresultaat te bereiken. Vermeld geen aanleidingen, algemene randvoorwaarden of functionele eisen van het project. Een project dat voor een S&O-verklaring in aanmerking komt, kenmerkt zich door concrete technische knelpunten tijdens het ontwikkelingsproces die door u en/uw S&O-medewerkers zijn opgelost. Knelpunten zijn verwachte problemen, risico’s, onzekerheden en uitdagingen tijdens uw ontwikkeling.
• Beschrijf deze technische problemen zo concreet mogelijk. Vermeld ook de technische knelpunten die door eventuele samenwerkende partijen zijn opgelost.

2. Technische oplossingsrichtingen
• Geef voor ieder genoemd technisch knelpunt aan wat u specifiek zelf heeft ontwikkeld om het knelpunt op te lossen.
• Beschrijf de technische oplossingsrichtingen die u heeft onderzocht, uitgewerkt en ontwikkeld. Vermeld geen functionele eisen van het project, maar benadruk de techniek.

3. Technische nieuwheid
• Geef aan waarom de hiervoor genoemde oplossingen technisch nieuw voor u zijn. Oftewel beschrijf waarom het project technisch nuttig, vernieuwend en niet voor de hand liggend is en geef aan welke technische risico’s en onzekerheden u hierbij hebt ervaren. Om technische risico’s en onzekerheden in te schatten, kijkt BTP naar de stand van de technologie.
• Er moet bij een verzoek om een S&O-verklaring sprake zijn van technische risico’s of onzekerheden of het eindresultaat kon worden behaald. Zijn die er niet, dan is er geen sprake van S&O. Als het beoogde eindresultaat kan worden gerealiseerd op basis van gangbare technieken of algemeen bekende werkingsprincipes, dan is er geen sprake van ontwikkeling in de zin van deze regeling. Kopiëren, imiteren of reverse-engineering van bestaande technologie valt niet onder deze regeling.

4. Kosten en/of uitgaven
• Benoem de verschillende kosten, licht de relatie van de kosten met het S&O-project toe en specificeer de afzonderlijke kosten in guldens.
• Benoem uitgaven voor bedrijfsmiddelen en licht de relatie toe van het bedrijfsmiddel met het S&O-project. Specificeer de afzonderlijke uitgaven in guldens.

5. Ontwikkeling programmatuur
Indien u in een project (mede) programmatuur ontwikkeld heeft dat nuttig, vernieuwend en niet voor de hand liggend is, dan ontvangen wij ter zake tevens de informatie gevraagd onder punten 1 tot en met 4.

6. Technisch-wetenschappelijk onderzoek
• Geef aan voor welk verschijnsel u concreet een verklaring heeft gezocht en waarom u geen verklaring heeft kunnen vinden voor het verschijnsel op basis van algemeen toegankelijke kennis of de al intern aanwezige kennis.
• Wat zijn concreet de onderzoeksvragen waarop u een antwoord heeft gezocht? Uit uw onderzoeksvragen moet duidelijk naar voren komen dat het onderzoek verder gaat dan het verzamelen, observeren, vastleggen of correleren van data.
• Wat was de praktische onderzoeksopzet? Wat heeft u gedaan om antwoord op de door u gestelde onderzoeksvragen te vinden? Omschrijf dit nauwkeurig in de context van de door u zelf uit te voeren technische werkzaamheden.
• Wat zijn de beoogde uitkomsten van het onderzoek en waarom is het nieuwe technische kennis dat nuttig, vernieuwend en niet voor de hand liggend is?
• Geef aan op welk technologiegebied het technisch-wetenschappelijk onderzoek betrekking heeft. Uit uw antwoord moet blijken dat het onderzoek technisch van aard is.
• Benoem de verschillende kosten en uitgaven conform onderdeel 4 hierboven.

 

Naar boven