Regeling Piketdienst Milieudienst Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Regeling Piketdienst Milieudienst Curaçao

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 44
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 14-04-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad ( HOOFDSTUK XIX Personeel (A.B.))


LANDSBESLUIT van de 14de april 2023, no. 23/1054, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Regeling Piketdienst Milieudienst Curaçao

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 44 (GT) n.v.t.

Begripsomschrijving

Artikel 1

In dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt verstaan onder:
a. diensthoofd: het hoofd van de Uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuurbeheer;
b. ambtenaar: personen in dienst van het Land Curaçao en te werk gesteld bij de Uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuurbeheer;
c. piketdienst: het buiten de normale werktijd bereikbaar en beschikbaar zijn voor belangrijke milieuwerkzaamheden en klachten die geen uitstel dulden zoals incidenten en calamiteiten in de milieusfeer, binnen Curaçao;
d. piketdienstperiode: een aaneengesloten periode van maandag tot en met zondag waarin een ambtenaar buiten de normale werktijd verplicht is telefonisch bereikbaar te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen werkzaamheden te verrichten;
e. piketdienstrooster: staat waarop de aanvang en het einde van een piketdienst is aangegeven.

Werkingssfeer

Artikel 2

Deze piketdienstregeling geldt voor alle voor de piketdienst in aanmerking komende ambtenaren die namens de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur zijn aangewezen door
het diensthoofd.

Piketdienstrooster

Artikel 3

  1. De piketdienst wordt bij toerbeurt verricht door ambtenaren op basis van een door of namens het diensthoofd op te stellen rooster.
  2. Ruiling van piketdienst is mogelijk in overleg met het afdelingshoofd.
  3. Het piketdienstrooster wordt telkenmale vastgesteld voor een periode van een maand.
  4. De ambtenaar moet te allen tijde kunnen kennisnemen van het voor hem geldende piketdienstrooster. Tenminste twee weken van tevoren moet de ambtenaar in kennis worden gesteld van de piketdienst die hij moet verrichten.
  5. Een wijziging van het piketdienstrooster is toegestaan om redenen van dienstbelang waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de ambtenaar en dient uiterlijk tweemaal 24 uren voor de aanvang van de dienst ter kennis van de ambtenaar te zijn gebracht.
  6. Het piketdienstrooster wordt gedurende tenminste vijf jaren bewaard.

Beschikbaarheid

Artikel 4

  1. De ambtenaar die wordt aangewezen voor het verrichten van piketdiensten, is verplicht om zich bereikbaar en beschikbaar te houden om bij gegeven oproep onmiddellijk in actieve dienst te treden.
  2. De ambtenaar is verplicht te allen tijde met een mobiele telefoon bereikbaar te zijn.

Instructie

Artikel 5

De ambtenaar verricht zijn piketdienst met inachtneming van de door of namens het diensthoofd vastgestelde instructie.

Hardheidsclausule

Artikel 6

Het diensthoofd kan, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, afwijken van de bij of krachtens artikel 3 gestelde regels.

Inwerkingtreding

Artikel 7

(vervallen)

Citeertitel

Artikel 8

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als “Regeling Piketdienst Milieudienst Curaçao”.

***

Naar boven