Regeling rijproef - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Regeling rijproef

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 47
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 04-05-2023
Datum inwerktreding: 13-05-2023
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IX Verkeer en vervoer )


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 4de mei 2023 strekkende tot het vaststellen van nadere regels over het onderzoek rijvaardigheid en het vaststellen van eisen ten aanzien van de afgifte van rijbewijzen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Vervaldatum Betreft Vindplaats Zittingsjaar
13-5-2023 n.v.t. n.v.t. Regeling rijproef P.B. 2023, no.47 n.v.t.

Artikel 1

 1. In deze ministeriële regeling wordt met het praktische gedeelte van het onderzoek rijvaardigheid gelijkgesteld de rijproef.
 2. Degene die een rijproef wenst af te leggen stelt hiervoor een motorvoertuig van de categorie waarvoor hij het rijbewijs dan wel de tijdelijke rijvergunning verlangt, ter beschikking. De motorvoertuig dient te voldoen aan de eisen vastgesteld bij of krachtens Wegenverkeersverordening Curaçao 2000.
 3. Een rijproef wordt op afspraak en tegen betaling van de daarvoor vastgestelde kosten, aan degene die voldoet aan de eisen in deze ministeriële regeling afgelegd.
 4. De duur van de rijproef bedraagt ten minste 20 minuten en ten hoogste 30 minuten en wordt afgenomen door een rijexaminator. De uitslag van de rijproef is 6 maanden geldig.
 5. De rijproef kan in afwijking van het bepaalde in het vierde lid door de rijexaminator worden gestaakt, zodra door het voortzetten daarvan de veiligheid op de weg in gevaar kan worden gebracht.

Artikel 2

 1. Degene die het praktische gedeelte van het examen-rijbewijs succesvol heeft afgelegd en die langer dan 12 maanden doch korter dan 24 maanden geen rijbewijs heeft aangevraagd, legt een rijproef af, alvorens in aanmerking te komen voor een rijbewijs.
 2. Een afspraak voor een rijproef wordt bij de Afdeling Rijbewijzen verkregen na overhandiging van de volgende documenten:
  a. de documenten dan wel het duplicaat van de documenten waarop de gegevens vermeld zijn van de dag waarop het praktische gedeelte van het examen-rijbewijs met succes is afgelegd. Onder de documenten wordt verstaan: het verslag met het resultaat van het theoretische- en praktische gedeelte van het examen-rijbewijs;
  b. een geldig identiteitsbewijs; en
  c. een geneeskundige verklaring die niet ouder dan 2 maanden na dagtekening is.
 3. Indien de persoon na afloop van de rijproef niet rijgeschikt is kan de rijexaminator de gelegenheid geven tot het afleggen van één herkansing, met dien verstande dat tussen het afleggen van de rijproef en de herkansing niet meer dan 6 weken is gelegen.
 4. Indien na afloop van herkansing van de rijproef de persoon niet rijgeschikt is, dienen het theoretische en het praktische gedeelte van het examen-rijbewijs opnieuw afgelegd te worden. De kosten van de examens komen ten laste van de desbetreffende persoon.

Artikel 3

 1. Degene die de leeftijd van 80 jaar heeft bereikt, legt een rijproef af, alvorens in aanmerking te komen voor vernieuwing van zijn rijbewijs.
 2. Een afspraak voor een rijproef wordt bij de Afdeling Rijbewijzen verkregen na overhandiging van de volgende documenten:
  a. een geldig rijbewijs of een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur niet langer dan 12 maanden is verstreken;
  b. een geldig identiteitsbewijs; en
  c. een geneeskundige verklaring die niet ouder dan 2 maanden na dagtekening is.
 3.  Indien de persoon na afloop van de rijproef niet rijgeschikt is kan de rijexaminator de gelegenheid geven tot het afleggen van één herkansing, met dien verstande dat tussen het afleggen van de rijproef en de herkansing niet meer dan 6 weken is gelegen.
 4. Indien na afloop van herkansing van de rijproef de persoon niet rijgeschikt is dienen het theoretische en het praktische gedeelte van het examen-rijbewijs opnieuw afgelegd te worden. De kosten van de examens komen ten laste van de desbetreffende persoon.

Artikel 4

 1. Degene waarvan de geldigheidsduur van zijn rijbewijs langer dan 12 maanden, doch korter dan 36 maanden is verstreken, legt een rijproef af, alvorens in aanmerking te komen voor vernieuwing van zijn rijbewijs.
 2. Een afspraak voor een rijproef wordt bij de Afdeling Rijbewijzen verkregen na overhandiging van de volgende documenten:
  a. een vervallen rijbewijs;
  b. een geldig identiteitsbewijs; en
  c. een geneeskundige verklaring die niet ouder dan 2 maanden na dagtekening is.
 3. Indien na afloop van de rijproef de persoon niet rijgeschikt is kan de rijexaminator de gelegenheid geven tot het afleggen van één herkansing, met dien verstande dat tussen het afleggen van de rijproef en de herkansing niet meer dan 6 weken is gelegen.
 4. Indien na afloop van herkansing van de rijproef de persoon niet rijgeschikt is dienen het theoretische- en het praktische gedeelte van het examen-rijbewijs opnieuw afgelegd te worden. De kosten van de examens komen ten laste van de desbetreffende persoon.

Artikel 5

 1. Degene met een geldig rijbewijs afkomstig uit één van de landen die partij is bij het Verdrag van Genève nopens het wegverkeer van 19de september 1949 legt een rijproef af, alvorens in aanmerking te komen voor omwisseling van zijn rijbewijs. De persoon mag geen gebruik maken van zijn buitenlandse rijbewijs zonder een rijproef af te leggen en dient de uitslag van de rijproef te allen tijde bij zich te hebben.
 2. Een afspraak voor een rijproef wordt bij de Afdeling Rijbewijzen verkregen na overhandiging van de volgende documenten:
  a. een geldig verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of van Rechtswege Toegelaten of Verklaring Niet van Toepassing;
  b. een geldig buitenlands rijbewijs;
  c. een geldig identiteitsbewijs;
  d. een geneeskundige verklaring die niet ouder dan 2 maanden na dagtekening is; en
  e. een echtheidsverklaring niet ouder dan 6 maanden.
 3. Indien na afloop van de rijproef de persoon niet rijgeschikt is kan de rijexaminator de gelegenheid geven tot het afleggen van één herkansing, met dien verstande dat tussen het afleggen van de rijproef en de herkansing niet meer dan 6 weken is gelegen.
 4. Indien na afloop van herkansing van de rijproef de persoon niet rijgeschikt is dienen het theoretische- en het praktische gedeelte van het examen-rijbewijs afgelegd te worden. De kosten van de examens komen ten laste van de desbetreffende persoon.

Artikel 6

 1. Degene met een geldig buitenlands rijbewijs, die slechts tijdelijk in Curaçao verblijft legt een rijproef af, alvorens in aanmerking te komen voor een tijdelijke rijvergunning geldig voor ten hoogste 3 maanden. De persoon mag geen gebruik maken van zijn buitenlandse rijbewijs zonder een rijproef af te leggen en dient de uitslag van de rijproef te allen tijde bij zich te hebben.
 2. Een afspraak voor een rijproef wordt bij de Afdeling Rijbewijzen verkregen na overhandiging van de volgende documenten:
  a. een geldig vergunning tot tijdelijk verblijf;
  b. een geldig buitenlands rijbewijs;
  c. een geldig identiteitsbewijs; en
  d. een geneeskundige verklaring die niet ouder dan 2 maanden na dagtekening is.
 3. Indien na afloop van de rijproef de persoon niet rijgeschikt is kan de rijexaminator de gelegenheid geven tot het afleggen van één herkansing, met dien verstande dat tussen het afleggen van de rijproef en de herkansing niet meer dan 6 weken is gelegen.
 4. Indien na afloop van herkansing van de rijproef de persoon niet rijgeschikt is dienen het theoretische- en het praktische gedeelte van het examen-rijbewijs afgelegd te worden. De kosten van de examens komen ten laste van de desbetreffende persoon.
 5. Bij verlenging van de tijdelijke rijvergunning is het tweede lid van overeenkomstige toepassing met daarbij tevens overhandiging van de voorgaande tijdelijke rijvergunning.

Artikel 7

 1. De persoon bij wie het vermoeden bestaat dat hij lichamelijk of geestelijk niet in staat is om één of meer categorieën motorvoertuigen waarvoor een rijbewijs is afgegeven te besturen, legt een rijproef af, alvorens in aanmerking te komen voor vernieuwing van het rijbewijs.
 2. Een afspraak voor een rijproef wordt bij de Afdeling Rijbewijzen verkregen na overhandiging van de volgende documenten:
  a. een geldig rijbewijs of een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur niet langer dan 36 maanden is verstreken;
  b. een geldig identiteitsbewijs; en
  c. een geneeskundige verklaring die niet ouder dan 2 maanden na dagtekening is.
 3. Indien na afloop van de rijproef de persoon niet rijgeschikt is, is herkansing niet mogelijk.

Artikel 8

 1. Degene die in het bezit is van meerdere rijbewijscategorieën, legt voor alle categorieën een rijproef af, om die categorieën op het aangevraagde rijbewijs te behouden.
 2. In afwijking van het eerste lid legt degene die in het bezit is van een combinatie van de rijbewijscategorieën C, D en E één rijproef af, om die categorieën op het aangevraagde rijbewijs te behouden.

Artikel 9

 1. Degene die het praktische gedeelte van het examen-rijbewijs succesvol heeft afgelegd en die langer dan 24 maanden geen rijbewijs heeft aangevraagd, krijgt 6 maanden na inwerkingtreding van deze ministeriële regeling de tijd om een rijproef af te leggen. Artikel 2, tweede, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
  Na de periode van 6 maanden dienen het theoretische- als het praktische gedeelte van het examen-rijbewijs opnieuw afgelegd te worden.
 2. Degene met een vervallen rijbewijs langer dan 24 maanden doch korter dan 36 maanden, krijgt 6 maanden na inwerkingtreding van deze ministeriële regeling de tijd om een rijproef af te leggen. Artikel 4, tweede, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
  Na de periode van 6 maanden dienen het theoretische- als het praktische gedeelte van het examen-rijbewijs opnieuw afgelegd te worden.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rijproef.

Naar boven