Richtlijnen voor de aanvraag en de behandeling van vestigingsvergunningen 2023 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Richtlijnen voor de aanvraag en de behandeling van vestigingsvergunningen 2023

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 75
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Economische Ontwikkeling
Datum ondertekening: 13-07-2023
Datum inwerktreding: 15-08-2023
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden)


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 13de juli 2023 tot vaststelling van richtlijnen voor de aanvraag en behandeling van vestigingsvergunningen ter uitvoering van artikel 14 van de Vestigingsregeling voor bedrijven

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
15 augustus 2023 n.v.t. n.v.t. uitvoering van artikel 14 van de Vestigingsregeling voor bedrijven P.B. 2023, no. 75 n.v.t.

Doorlopende tekst

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. aanvrager: degene die een vestigingsvergunning aanvraagt, zijnde de natuurlijke persoon of degene die de rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigt;
b. directeur: de directeur van de Sector Ondernemen van het Ministerie van Economische Ontwikkeling;
c. identiteitsdocument: een identiteitsdocument als bedoeld in artikel 2, van de Landsverordening Identificatieplicht ;
d. minister: de Minister van Economische Ontwikkeling;
e. verzoekschrift: de aanvraag voor een vestigingsvergunning zoals opgenomen in bijlage 1 van deze regeling.

Artikel 2

Aanvraag

 1. Het verzoekschrift voor een vestigingsvergunning wordt langs elektronisch verkeer ingediend bij de minister door tussenkomst van de directeur. De aanvrager vult een digitaal aanvraagformulier in en voegt de documenten, bedoeld in artikel 3, toe.
 2. De aanvrager draagt zorg dat de toegevoegde documenten goed leesbaar zijn.
 3. Binnen een (1) werkdag nadat het aanvraagformulier is ingediend, ontvangt de aanvrager een elektronisch bericht van ontvangst. Indien er een gegeven op het aanvraagformulier of een document ontbreekt, dan bevat het ontvangstbericht een opgave daarvan. Aanvragen van een vestigingsvergunning worden niet behandeld voordat een volledig ingevuld aanvraagformulier met de verplichte documenten zijn verzonden.
 4. Indien het aanvraagformulier volledig is ingevuld en alle documenten zijn toegevoegd, wordt de aanvraag onverwijld langs elektronisch verkeer naar de Kamer van Koophandel en Nijverheid verzonden om binnen een (1) werkdag advies uit te brengen.

Artikel 3

Documenten

 1. Bij het verzoekschrift, bedoeld in artikel 2, worden de volgende documenten gevoegd zoals beschreven in de checklist, opgenomen in bijlage 2 behorende bij deze regeling:
  a. machtigingsbrief alsmede kopie identiteitsdocument van de gemachtigde, indien de indiener van het verzoekschrift gemachtigd is door de aanvrager;
  b. een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van de rechtspersoon, eenmanszaak of openbare vennootschap;
  c. bewijs zakelijke CRIB-nummer van de belastingplichtige rechtspersoon of natuurlijke persoon indien sprake is van een eenmanszaak, met uitzondering van degenen die vrijgesteld zijn van de omzetbelasting, genoemd in artikel 7 van de Landsverordening omzetbelasting 1999 ;
  d. een kopie van een identiteitsdocument van de bestuurder of de bestuurders van een rechtspersoon, of, indien het betreft een eenmanszaak, een kopie van een identiteitsdocument van de natuurlijke persoon die de eenmanszaak heeft opgericht;
  e. indien de bestuurder toelating tot verblijf op Curaçao van rechtswege is toegekend of bij vergunning is verleend, een kopie van de verklaring van toelating van rechtswege of vergunning tot verblijf voor onbepaalde tijd of vergunning tot tijdelijk verblijf als bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening toelating en uitzetting ;
  f. een kopie van de statuten van de rechtspersoon, met vermelding welke doelstelling(en) op de aangegeven vestigingsadres uitgevoerd worden;
  g. uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel afkomstig van het land van vestiging van het moederbedrijf indien sprake is van vestiging van een filiaal op Curaçao;
 2. Bij ontvangst van de vergunning dient een zegel ter waarde van NAf 20,00, als bedoeld in de Zegelverordening 1908 , overlegd te worden.

Artikel 4

Beoordeling van het verzoekschrift

 1. Bij de beoordeling van een verzoekschrift wordt het vestigingsbeleid ten aanzien van benzinepompstations, zoals vastgesteld door het Bestuurscollege van het toenmalig Eilandgebied Curaçao en het beleid ten aanzien van de vestiging van toko en minimarkets, in acht genomen.
 2. In de vergunning wordt het voorschrift opgenomen, dat de vergunninghouder geen handelsactiviteiten verricht of diensten verleend anders dan voorbereiding voor het operationaliseren van een zaak, dan nadat aan de uit hoofde van andere wettelijk vereiste vergunningsverplichtingen is voldaan, op straffe van onverwijlde intrekking van de vestigingsvergunning.

Artikel 5

Beslistermijn

 1. De minister beslist binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van het advies van de Kamer van Koophandel en Nijverheid.
 2. De minister stelt de aanvrager op de hoogte, dat de vergunning gehonoreerd of geweigerd is. Tevens wordt het tijdstip en de plaats aangegeven waarop het afschrift van de toekenning of de weigering van de vergunning afgehaald kan worden.
 3. De directeur brengt maandelijks een verslag uit met informatie over het aantal ontvangen aanvragen en afgegeven vergunningen en de uitvoerbaarheid van de termijnen genoemd in deze richtlijnen.

Artikel 6

Intrekking en overgangsbepaling

 1. De Richtlijnen voor het aanvragen en de afgifte van een vestigings- en directievergunning 2011 wordt ingetrokken.
 2. Een vergunning die is verleend voor de inwerkingtreding van deze regeling en die op het moment van inwerkingtreding van deze regeling nog geldig is, geldt als te zijn verleend op grond van deze regeling.

Artikel 7

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 augustus 2023.

 

Artikel 8

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Richtlijnen voor de aanvraag en de behandeling van vestigingsvergunningen 2023.

BIJLAGE 1

behorende bij artikel 1, onderdeel f, van de Richtlijnen voor de aanvraag en de behandeling van vestigingsvergunningen 2023

 

Modelvergunning rechtspersonen

Modelvergunning eenmanszaak

Model weigering vestigingsvergunning

 

BIJLAGE 2

behorende bij artikel 3 van de Richtlijnen voor de aanvraag en de behandeling van vestigingsvergunningen 2023.

Checklist aanvraag vestigingsvergunning
________________________________________________________________

TE OVERLEGGEN DOCUMENTEN BIJ
AANVRAAG VESTIGINGSVERGUNNING

□ Machtigingsbrief[1] (indien van toepassing);

□ Identiteitsdocument van gemachtigde (indien van toepassing);

□ Identiteitsdocument van de directeur(en)/bestuurders;

□ Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van de rechtspersoon, eenmanszaak of openbare vennootschap;

□ Bewijs zakelijke CRIB-nummer van de belastingplichtige;
met uitzondering van degenen die vrijgesteld zijn van de omzetbelasting conform artikel 7 van de Landsverordening Omzetbelasting 1999;
► aan te vragen via mail  cribbeheer@gobiernu.cw.

□ Statuut van het bedrijf;
indien sprake is van een naamloze vennootschap (NV) of een besloten vennootschap (BV).
► doelomschrijving moet in het Nederlands of Engels zijn.

Indien van toepassing: Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van het moederbedrijf in het land van vestiging;
uitsluitend voor vestigingen buiten Curaçao en de voormalige Nederlandse Antillen.

□ Indien de directeur niet op de voormalige Nederlandse Antillen is geboren:
□ Kopie geldige verblijfsvergunning, of
□ Verklaring i.v.m. Toelating van Rechtswege voor onbepaalde tijd of
□ Verklaring Niet van Toepassing (NvT), of
□ Verklaring van het bevolkingsregister van de ouder(s) dat hij/zij bij geboorte de Nederlandse nationaliteit bezat (NAf 10). Deze dient niet ouder te zijn dan drie maanden.
bij een stempel in het paspoort moet tevens de bijbehorende beschikking worden overlegd.

□ Zegel(s) ter waarde van ANG 20,00.
te overleggen bij ontvangst van de vergunning!
verkrijgbaar bij de Landsontvanger te Piscaderaweg z/n (WTC-Gebouw) en alle C-Post kantoren

 

 

 

[1] De machtigingsbrief dient een geldigheidsduur te hebben van ten minste 3 maanden. Indien de gemachtigde een notaris of advocaat is, dan behoeft geen machtigingsbrief te worden overgelegd.

Naar boven