Aanvraagportaal NOW gaat weer open! - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Economische Ontwikkeling
 

Aanvraagportaal NOW gaat weer open!

Geplaatst op 22 05 2020

Willemstad Vrijdag 22 mei 2020- Helaas begint de aanvraagperiode voor de loonsubsidie bijna een week later dan gepland, omdat er eerst goedkeuring nodig was van de Rijksministerraad over de financiering. Vanaf zaterdag 23 mei, om 18.00 uur, kunnen werkgevers 5 dagen lang (tot donderdag 28 mei, om 18.00 uur) hun aanvraag doen.

Aanvragers die voor de maand april loonsubsidie hebben ontvangen, krijgen een uitnodiging per e-mail met een URL-link. Hiermee kunnen ze hun aanvraag nog eenvoudiger doen. Andere bedrijven kunnen een nieuwe aanvraag indienen via het portaal.

Nederland heeft op basis van het Cft advies besloten om een conditie te stellen aan de financiering van de maatregel, en dat is dat werknemers 20% bijdragen aan de kosten. Hiermee komt de kostenverdeling van de maatregel ongeveer uit op 60% overheid, 20% werkgevers en 20% werknemers. De loonsubsidie wordt dan ook met 20% verlaagd.

Om het verschil te compenseren worden werknemers en werkgevers opgeroepen om in overleg te treden en afspraken te maken over een tijdelijke verlaging van het brutoloon en/of het opgeven van vakantiedagen, vakantiegeld en andere emolumenten, zodat de werknemers een bijdrage leveren die gelijk is aan 20% van de brutoloonsom waarover loonsubsidie wordt betaald. Deze bijdrage is een voorwaarde voor ontvangst van loonsubsidie, en bij de aanvraag dient de aanvrager dan ook te bevestigen dat de werknemers akkoord gaan. Als er met ‘wederzijds goedvinden’ wordt overgegaan tot tijdelijk loonsverlaging, dan dient dit te gebeuren op dezelfde manier als het geval is bij toepassing van de ‘ziektewet’. Alle brutolooncomponenten (en derhalve de daarmee samenhangende inhoudingen) worden verlaagd, behalve de ZV/OV-premies en het ZV/OV-loon. Op deze manier is duidelijk dat, net als bij de Ziektewet, de aanpassing van tijdelijke aard is. Op de website staat een voorbeeld van hoe dit werkt.

De laagst betaalden dienen wel beschermd te worden, en daarom mag het brutosalaris van fulltime vaste werknemers niet verlaagd worden onder het minimumloon (ANG 1.667,-), en verplichten werkgevers zich om ook hun bij SVB-geregistreerde ‘oproepkrachten’ in dienst te houden en te betalen voor het geregistreerde salaris. Om dat mogelijk te maken wordt tot aan een brutosalaris van ANG 1.047,- maand een loonsubsidie uitgekeerd die gelijk is aan het brutoloon plus de werkgeverskosten, en geldt daarboven een minimumloonsubsidie van ANG 1.298,- per maand.

Tijdens de eerste aanvraagperiode is het duidelijk geworden dat veel bedrijven hun werknemersbestand bij SVB niet op orde hebben, en dat daardoor hun SVB-loonsom per 28 februari (significant) lager is dan de OV-loonsom waarover ze OV-premies betalen. Dit heeft ertoe geleid dat deze bedrijven een lager bedrag hebben ontvangen aan loonsubsidie dan verwacht. Vanaf mei zal de SVB het loonsubsidiebedrag gaan vaststellen op basis van de loonsom uit de OV-aangifte februari en maart; en aanvragers dienen hun werknemersbestand te uploaden. Voor de maand april kunnen de bedrijven die zich hebben gemeld bij de SVB-helpdesk wellicht nog een aanvulling ontvangen. De SVB vraagt begrip voor de administratieve verwerking die enige tijd kan duren.

De Sectorlijst zoals toegepast voor de maand april is ongewijzigd gebleven. Alleen is de minimale omzetderving verhoogd van 25% naar 40%, omdat bedrijven door het grotendeels wegvallen van de lockdown-maatregelen, inmiddels weer een grotere omzet moeten kunnen halen.

Zoals al eerder benadrukt, is een voorwaarde voor het aanvragen van loonsubsidie voor de maand mei, dat de salarissen, loonbelasting en sociale premies zijn betaald zoals bepaald in de geldende arbeidsovereenkomsten. Om dit te kunnen natrekken, dienen werkgevers bij hun aanvraag nu ook de loonstaat en een betalingsbewijs van de salarissen voor de maand april bij te voegen. Aangifte en betaling van loonbelasting en sociale premies wordt electronisch gecontroleerd. Alleen bedrijven die handmatig aangifte doen of die een betalingsregeling hebben, moeten ook het betalingsbewijs of de betalingsregeling oploaden. Bedrijven die salarissen, loonbelasting en premies voor de maand april niet hebben betaald, komen niet in aanmerking voor loonsubsidie voor de maand mei.

Vanaf het moment dat het aanvraagportaal opengaat (zaterdag 23 mei, om 18.00 uur) tot sluiting, kunnen bedrijven die het niet eens zijn met hun afwijzing op basis van de sectorlijst en bedrijven met afwijkende omzetreferentieperiodes of-informatie zich weer kunnen wenden tot de helpdesk; now@fondodisosten.org. Vanaf 29 mei kunnen aanvragers die een bevestiging hebben ontvangen dat ze in behandeling zijn genomen terecht bij de SVB-helpdesk (subsidienow@svbcur.org) voor vragen over de betalingsstatus.

Belangrijkste veranderingen ten opzichte van april:

– Loonsubsidie verlaagd met 20%;

– Verplichte werknemersbijdrage van 20%;

– Betalingsverplichting voor alle bij SVB-geregistreerde werknemers;

– Minimumomzetderving 40%;

– Loonsubsidie berekend over loonsom uit OV-aangifte;

– Aanvraag via URL-uitnodiging NOW-ontvangers (april).