De houdbaarheid van de sociale fondsen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Financiën
 

De houdbaarheid van de sociale fondsen

Geplaatst op 03 08 2021

WILLEMSTAD – Om liquiditeitssteun te ontvangen heeft de RMR op 18 juni jl. besloten dat Curaçao aan een aantal voorwaarden moet voldoen op basis waarvan de liquiditeitssteun in 2 deeltranches zal worden uitbetaald. Eén van die voorwaarden ziet toe op een besluit van de Raad van Ministers omtrent de te nemen beheersmaatregelen zodat het schommelfonds bij de SVB gedurende de jaren 2022 en 2023 in evenwicht zal zijn zonder de landsbijdrage te verhogen. De Raad van Ministers heeft op 30 juli jl. hierover besloten.

In de voornoemde raadsbeslissing is opgenomen dat de beheerskosten van de Sociale Verzekeringsbank Curaçao (SVB) met 23% zullen worden verlaagd. Dit dient gezien te worden als het minimale dat zal worden ingekort. Mogelijk kan deze korting hoger worden naar aanleiding van de bevindingen uit de operational audit, welk door SOAB zal worden uitgevoerd.

Noemenswaardig is het feit dat SVB in het jaar 2019 in totaal NAf 44,5 miljoen aan administratiekosten en beheersvergoeding heeft doorbelast aan de verschillende fondsen. Een specificatie van dit bedrag is in de volgende tabel weergegeven:

 

Omschrijving   2019   2018
Personeelskosten        
Lonen en salarissen 29.141.125   27.973.925  
Sociale lasten 4.867.023   4.653.082  
Pensioenlasten 4.446.026   4.140.258  
Overige personeelskosten 373.359   377.727  
Subtotaal   38.827.533   37.144.992
         
Overige beheerskosten        
Huisvestingskosten 1.529.618   1.737.718  
Algemene kosten 3.152.862   3.749.099  
Afschrijvingen 1.000.734   991.238  
Subtotaal   5.683.214   6.478.055
         
Totaal   44.510.747   43.623.047
         
Doorberekend beheersvergoeding aan Overheidsziektekosten regeling voor ambtenaren en gelijkgestelden   (209.257)   (221.227)
Doorberekend aan Cessantiafonds   (422.335)   (409.591)
         
Doorberekende administratiekosten   43.879.155   42.992.229
         

Bron: jaarrekening 2019 van SVB

In de jaarrekening 2019 van SVB wordt niet inzichtelijk gemaakt welk deel van de ‘lonen en salarissen’ ad NAf 29,1 miljoen aan de directie van SVB is uitbetaald gedurende het jaar 2019. Uit hoofde van transparantie is het opnemen van dergelijke informatie gewenst. Conform de jaarrekening 2019 van SVB bestond het personeelsbestand per ultimo 2019 uit 304 werknemers, inclusief 18 tijdelijke krachten/contractanten, en ultimo boekjaar 2018 bestond deze uit 293 werknemers, inclusief 6 tijdelijke krachten/contractanten. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de Minister van Financiën het jaarverslag 2020 van SVB nog niet heeft ontvangen.

Het standpunt van het huidige kabinet is dat het Curaçaose volk volledige openheid van zaken moet krijgen wat betreft de oorsprong en bestemming van publieksgelden.