Digitalisering Onderwijs Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Digitalisering Onderwijs Curaçao

Geplaatst op 19 07 2023

WILLEMSTAD – Vanaf het jaar 2020 tot en met eind jaar 2021 heeft het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) de nodige voorbereidingen getroffen in het kader van het programma Digitalisering Onderwijs Curaçao (DOC), waaronder het identificeren van de belangrijkste stakeholders voor het creëren van voldoende draagvlak, het vaststellen van de rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen, het verzorgen van de benodigde financiële middelen en de ontwikkeling van een visie voor het DOC-programma. Daarbij was het uitgangspunt dat “Elk kind, jongere en volwassene op Curaçao, op gelijke wijze toegang heeft tot kwalitatief goed onderwijs en educatievoorzieningen om zich ten volle en integraal te ontwikkelen”. Om een en ander te kunnen realiseren moet het ministerie, onder meer, data gedreven, digitaal en integraal zijn opgezet. Vervolgens vergt digitalisering in het onderwijs een brede, integrale en doordachte samenwerking tussen alle belanghebbenden, waaronder de schoolbesturen, ouders, onderwijsorganisaties, bedrijven en overheid.

In het jaar 2021 is fase 1 van het DOC-programma van start gegaan. De beschikbare fondsen bleken echter ontoereikend te zijn om alle werkzaamheden binnen die fase naar behoren af te kunnen ronden. Sinds die tijd is het Ministerie van OWCS op zoek gegaan naar mogelijke financieringsbronnen. Voor de continuïteit van het DOC-programma is het van groot belang dat de financiële middelen voor het programma op een duurzame en structurele wijze beschikbaar worden gesteld. In dat kader is op 3 juli jl. aan Staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevr. Alexandra van Huffelen, een presentatie gegeven over de voortgang van de implementatie van vijf beleidsdomeinen voortvloeiende uit de aanbevelingen van het rapport “Nulmeting” en het Plan van Aanpak DOC.

Naar aanleiding daarvan heeft Staatssecretaris van Huffelen de Minister van OWCS gewezen op de mogelijkheden voor financiering vanuit Europese fondsen c.q. het Nationaal Groeifonds (NGF) van Nederland. Met name het NGF wordt pas opengesteld voor de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten als de uitvoeringsmodaliteiten nader zijn uitgewerkt. In verband hiermee heeft de minister van OWCS onlangs de beslissing genomen om het DOC-programma aan de Raad van Ministers aan te bieden voor opvoering op de uitvoeringsagenda voor het vierde kwartaal van dit jaar.  Zodra de NGF-middelen voor de landen toegankelijk zijn gemaakt zal, al dan niet in combinatie met de andere Caribische landen binnen het Koninkrijk een financieringsverzoek worden ingediend bij het NGF.

Dhr. Sithree van Heydoorn
Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport